Zarszyn

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Zarszyn.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
9 201
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
45 052 232,78 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
11.59%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 222 128 zł
11.59%
CIT
10 000 zł
0.02%
Podatki od nieruchomości
1 730 000 zł
3.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 198 102 zł
7.1%
Dotacje
16 312 701 zł
36.21%
Subwencje
16 868 675 zł
37.44%
Pozostałe dochody
1 710 626,78 zł
3.8%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
48 376 191,89 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
6 750 000,84 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
6 750 000,84 zł
Wydatki bieżące
86%
41 626 191,05 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
15 480 615,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
12 535 164,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 343 545,60 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 599 741,65 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 436 069,61 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 627 648,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 093 493,40 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 643 611,73 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
543 486,30 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
447 957,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
305 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
273 446,60 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 046 413,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Zarszyn na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Zarszyn w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
6 750 000,84 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.35%
Infrastruktura
23.65%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
5 153 470,34 zł
1 596 530,50 zł
Intrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Intrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa i wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy;
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa.

Całkowity koszt
1 629 611,73 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Przebudowa mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa";
Dotacja dla powiatu sanockiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole - Zarszyn".

Całkowity koszt
1 280 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Przebudowa drogi gminnej w m. Posada Jaćmierska, Nowosielce;
Przebudowa ul. Dębowej, Sadowej w m. Odrzechowa;
Przebudowa ul. Sanockiej w m. Długie;
Wykonanie projektu zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa ul. Jasna;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
1 453 000,00 zł
Komunikacja publiczna

Komunikacja publiczna

Budowa przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Jaćmierz.

Całkowity koszt
125 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Całkowity koszt
665 858,61 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Opracowanie projektu zagospodarowania i zabudowy terenu przy Domu Kultury w Bażanówce;
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zarszyn.

Całkowity koszt
308 623,30 zł
Kultura

Kultura

Budowa odwodnienia Domu Kultury w miejscowości Pielnia;
Budowa ogrodzenia przy budynku Domu Kultury w miejscowości Pastwiska;
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosilecach;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
1 053 283,90 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie projektu na zagospodarowanie działki;
Zakup działek;
Budowa ogrodzenia wokół starego cmentarza w m. Nowosielce;
Dokończenie budowy placu zabaw w m. Długie;
Rezerwa celowa na inwestycje.

Całkowity koszt
234 623,30 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Intrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

1 629 611,73 zł

Intrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa i wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy;
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa.

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 280 000,00 zł

Drogi powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Przebudowa mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa";
Dotacja dla powiatu sanockiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole - Zarszyn".

Drogi gminne

Całkowity koszt

1 453 000,00 zł

Drogi gminne

Przebudowa drogi gminnej w m. Posada Jaćmierska, Nowosielce;
Przebudowa ul. Dębowej, Sadowej w m. Odrzechowa;
Przebudowa ul. Sanockiej w m. Długie;
Wykonanie projektu zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa ul. Jasna;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Komunikacja publiczna

Całkowity koszt

125 000,00 zł

Komunikacja publiczna

Budowa przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Jaćmierz.

Oświetlenie

Całkowity koszt

665 858,61 zł

Oświetlenie

Wykonanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Sprawy społeczne
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

308 623,30 zł

Bezpieczeństwo

Opracowanie projektu zagospodarowania i zabudowy terenu przy Domu Kultury w Bażanówce;
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zarszyn.

Kultura

Całkowity koszt

1 053 283,90 zł

Kultura

Budowa odwodnienia Domu Kultury w miejscowości Pielnia;
Budowa ogrodzenia przy budynku Domu Kultury w miejscowości Pastwiska;
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosilecach;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

234 623,30 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie projektu na zagospodarowanie działki;
Zakup działek;
Budowa ogrodzenia wokół starego cmentarza w m. Nowosielce;
Dokończenie budowy placu zabaw w m. Długie;
Rezerwa celowa na inwestycje.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Zarszyn zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

43 623,30 zł

Bażanówka

Opracowanie projektu na przebudowę części ul. Malinowej;
Zagospodarowanie/wyrównanie terenu przy Domu Kultury;
Opracowanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej;
Zakup ławek na boisko wielofunkcyjne;
Opracowanie projektu na przebudowę ul. Parkowej;
Opracowanie projektu zagospodarowania i zabudowy terenu przy Domu Kultury.

Całkowity koszt

43 623,30 zł

Długie

Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ul. Sanockiej, Zachodniej i Górnej;
Dokończenie budowy placu zabaw.

Całkowity koszt

29 532,97 zł

Jaćmierz

Budowa przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół.

Całkowity koszt

22 858,61 zł

Jaćmierz-Przedmieście

Wykonanie oświetlenia ul. Długa.

Całkowity koszt

43 623,30 zł

Nowosielce

Budowa ogrodzenia wokół starego cmentarza;
Opracowanie projektu remontu nawierzchni dróg ul. Tartacznej i Modrzewiowej;
Ułożenie płyt betonowych na parkingu przy nowym cmentarzu;
Zakup środków czystości i środków do konserwacji do Domu Kultury.

Całkowity koszt

43 623,30 zł

Odrzechowa

Malowanie pomieszczeń w Domu Kultury.

Całkowity koszt

18 409,03 zł

Pastwiska

Dokończenie budowy ogrodzenia Domu Kultury.

Całkowity koszt

43 623,30 zł

Pielnia

Budowa części oświetlenia na ul. Uroczej, Skałki Mikołaja;
Zakup środków czystości i środków do konserwacji do Domu Kultury "Strażak".

Całkowity koszt

29 576,60 zł

Posada Jaćmierska

Naprawa dróg gminnych materiałem kamiennym;
Zakup środków konserwacyjno - budowlanych oraz zakup środków czystości do Domu Kultury;
Wykonanie częściowe nowego ogrodzenia z segmentów betonowo metalowych oraz niwelacji przyległego placu Domu Kultury.

Całkowity koszt

43 623,30 zł

Posada Zarszyńska

Wykonanie barier ochronnych nad potokiem przy ul. Rzecznej i Sportowej;
Projekty remontu ulic Modrzewiowej i Stawowej;
Budowa schodów, wyjścia awaryjnego z tarasem w Domu Kultury.

Całkowity koszt

43 623,30 zł

Zarszyn

Wykonanie projektu na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wspólna, ul. Myśliwiecka, ul. Wschodnia;
Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 135 i 198 pomiędzy ul. Zamiescie - Zielona;
Wykonanie projektu na zagospodarowanie działki nr 943;
Dosprzętowienie OSP Zarszyn;
Wyposażenie Domu Kultury;
Naprawa ogrodzenia na placu zabaw.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Zarszyn?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zarszyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.