Zarszyn

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Zarszyn.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
9 201
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
48 168 057,09 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
11.48%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 528 675 zł
11.48%
CIT
28 736,53 zł
0.06%
Podatki od nieruchomości
1 773 358,92 zł
3.68%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 145 817,75 zł
6.53%
Dotacje
18 763 130,16 zł
38.95%
Subwencje
16 172 518 zł
33.58%
Pozostałe dochody
2 755 820,73 zł
5.72%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
47 643 423,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
4 476 106,51 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
4 476 106,51 zł
Wydatki bieżące
91%
43 167 316,59 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
15 453 049,80 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
12 301 739,89 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 152 052,21 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 030 174,46 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 848 938,03 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 517 192,52 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 169 557,81 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 451 108,66 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 285 557,62 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
666 263,52 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
532 827,91 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
267 933,85 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
967 026,82 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Zarszyn za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Zarszyn w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
4 476 106,51 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
69.9%
Infrastruktura
30.1%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
3 128 755,99 zł
1 347 350,52 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonanie projektów na rozbudowę i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie;
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa.

Całkowity koszt
853 854,93 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy;
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych;
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
1 406 626,01 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie, budowa oświetlenia ulicznego w m. Bażanówka, Pielnia, Jaćmierz Przedmieście;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
220 129,71 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Wykonanie bezpieczenego przejścia dla pieszych w ciagu drogi krajowej w m. Nowosielce;
Remont mostu na rzece Pielnica w m. Długie;
Projekt na utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w m. Jaćmierz.

Całkowity koszt
648 145,34 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku;
Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu na zakup samochodu strażackiego.

Całkowity koszt
345 355,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa studni głębinowej w m. Pielnia;
Instalacja stacjonarnego systemu selekcji gazu w kotłowni budynku SP w Pielni;
Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pielni;
Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki przy SP w Jaćmierzu.

Całkowity koszt
76 641,10 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach;
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej - dokumentacja;
Wykonanie płytki odbojowej, przejazdu, wejścia głównego Domu Kultury w m. Posada Jaćmierska;
Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnego: Dom Ludowy, Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata Taneczna w Długiem;
Wykonanie koncepcji projektu budowlanego budynku Domu Kultury w m. Zarszyn;
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
803 671,90 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Wykonanie projektu na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Jaćmierz;
Budowa placu zabaw w miejscowości Długie;
Wykonanie podłoża z tworzywa sztucznego na placu zabaw w Zarszynie.

Całkowity koszt
54 632,33 zł
Zakup działek

Zakup działek

Zakup działek.

Całkowity koszt
67 050,19 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

853 854,93 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonanie projektów na rozbudowę i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie;
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 406 626,01 zł

Lepsze drogi

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy;
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych;
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

220 129,71 zł

Oświetlenie

Wykonanie, budowa oświetlenia ulicznego w m. Bażanówka, Pielnia, Jaćmierz Przedmieście;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

648 145,34 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Wykonanie bezpieczenego przejścia dla pieszych w ciagu drogi krajowej w m. Nowosielce;
Remont mostu na rzece Pielnica w m. Długie;
Projekt na utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w m. Jaćmierz.

Sprawy społeczne
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

345 355,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku;
Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu na zakup samochodu strażackiego.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

76 641,10 zł

Szkoły podstawowe

Budowa studni głębinowej w m. Pielnia;
Instalacja stacjonarnego systemu selekcji gazu w kotłowni budynku SP w Pielni;
Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pielni;
Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki przy SP w Jaćmierzu.

Kultura

Całkowity koszt

803 671,90 zł

Kultura

Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach;
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej - dokumentacja;
Wykonanie płytki odbojowej, przejazdu, wejścia głównego Domu Kultury w m. Posada Jaćmierska;
Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnego: Dom Ludowy, Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata Taneczna w Długiem;
Wykonanie koncepcji projektu budowlanego budynku Domu Kultury w m. Zarszyn;
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dla dzieci

Całkowity koszt

54 632,33 zł

Dla dzieci

Wykonanie projektu na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Jaćmierz;
Budowa placu zabaw w miejscowości Długie;
Wykonanie podłoża z tworzywa sztucznego na placu zabaw w Zarszynie.

Zakup działek

Całkowity koszt

67 050,19 zł

Zakup działek

Zakup działek.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Zarszyn zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

38 200,00 zł

Bażanówka

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 148000R;
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic: Ogrodowej, Spacerowej i Stawowej;
Zagospodarowanie terenu i remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Strażaka;
Naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej;
Zakup kruszywa na drogi;
Zakupy do Domu Kultury.

Całkowity koszt

38 187,19 zł

Długie

Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych;
Zakup i wymiana drzwi w remizie OSP;
Budowa placu zabaw.

Całkowity koszt

25 638,37 zł

Jaćmierz

Projekt na utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej;
Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg;
Wykonanie projektu na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Dostawa kruszywa na remont dróg.

Całkowity koszt

20 026,49 zł

Jaćmierz-Przedmieście

Wykonanie części oświetlenia na ul. Długiej.

Całkowity koszt

38 218,50 zł

Nowosielce

Remont sceny w Domu Kultury;
Przebudowa pomieszczenia piwnicznego na sanitariaty w Domu Kultury;
Zakupy do Domu Kultury.

Całkowity koszt

38 217,56 zł

Odrzechowa

Dokończenie remontu ubikacji na I kondygnacji w Domu Kultury;
Zakupy do Domu Kultury.

Całkowity koszt

16 011,82 zł

Pastwiska

Budowa ogrodzenia z siatki od strony zachodniej i południowej oraz montaż ławek parkowych na terenie Domu Kultury;
Utwardzenie nawierzchni ul. Ogrodowej;
Zakupy do Domu Kultury;
Zakup banera o rajdzie „Śladami dwóch kardynałów”;
Zakup wyposażenia boiska wielofunkcyjnego.

Całkowity koszt

38 218,50 zł

Pielnia

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia części ul. Granicznej i ul. Karpackiej;
Wykonanie płytki odbojowej przy Domu Kultury „Strażak”;
Dostawa i montaż 3 wiat przystankowych;
Naprawa dróg, zakup tłucznia;
Remont drogi wewnętrznej nr działki 963.

Całkowity koszt

25 647,70 zł

Posada Jaćmierska

Wykonanie płytki odbojowej, podjazdu wejścia głównego Domu Kultury;
Wykonanie projektu budowlanego dróg gminnych;
Zakup i montaż kamery monitoringu i środków konserwacyjnych – budowlanych – czystości Domu Kultury;
Zakup klińca na naprawę dróg gminnych.

Całkowity koszt

38 200,50 zł

Posada Zarszyńska

Naprawa ulicy Browarnej;
Przygotowanie dokumentacji na remont ulicy Kwiatowej, Kuriera Jana Łożańskiego, Modrzewiowej, Stawowej, Parkowej;
Odnowienie klatki schodowej w Domu Kultury;
Zakup zlewozmywaka do kuchni w Domu Kultury.

Całkowity koszt

38 218,50 zł

Zarszyn

Wykonanie projektu na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zamieście;
Wyposażenie kuchni w Domu Kultury;
Wykonanie podłoża z tworzywa sztucznego na placu zabaw;
Dosprzętowienie OSP;
Zakup środków czystości oraz środków do konserwacji Domu Kultury.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Zarszyn?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zarszyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.