Kobylnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobylnicy.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
13 274
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
108 942 929,81 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
15.13%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 483 241 zł
15.13%
CIT
607 538 zł
0.56%
Dotacje
19 257 508,81 zł
17.68%
Subwencje
17 550 070 zł
16.11%
Środki na dofinansowanie zadań
10 420 027 zł
9.56%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 930 241 zł
11.87%
Podatki od nieruchomości
20 227 154 zł
18.57%
Pozostałe dochody
11 467 150 zł
10.53%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
144 001 214,81 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
57 878 210,00 zł
stanowiły 40% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
40%
57 878 210,00 zł
Wydatki bieżące
60%
86 123 004,81 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 271 543,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
24 087 878,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 378 590,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 955 946,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 889 864,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 781 739,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 514 582,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 958 724,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 520 218,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 519 402,81 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 654 686,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 076 493,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
649 150,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
652 975,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
338 081,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
751 343,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kobylnica w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
57 878 210,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.8%
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
45.2%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
31 717 081,00 zł
26 161 129,00 zł
Turystyka

Turystyka

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych

Całkowity koszt
194 887,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego - 1 021 824,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy - 6 100 404,00 zł
Całkowity koszt
7 122 228,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ścięgnicy - 15 165,00 zł
 • Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy OSP i świetlicy w Sycewicach - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
45 165,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

 • Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy - 6 325 386,00 zł
 • Instalacja Systemu Sterowania Ciepłem w budynku Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 - 50 000,00 zł
 • Zakup urządzenia FortiGate w celu podniesienia bezpieczeństwa sieci wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych - 31 000,00 zł
 • Budowa ogrodzenia terenu przy ul. Wodnej w Kobylnicy - 40 000,00 zł
 • Modernizacja drzwi w pomieszczeniach serwerowni i archiwum w budynku Centum Usług Wspólnych w Kobylnicy - 16 900,00 zł
 • Modernizacja monitoringu w obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - 50 000,00 zł
 • Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
6 573 286,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Kobylnicy - 40 000,00 zł
 • Modernizacja sieci teleinformatycznych w Szkole Podstawowej w Kwakowie, Słonowicach i Sycewicach - serwerownie - 120 000,00 zł
 • Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ul. Transportowej 30 w Kobylnicy - 1 000 000,00 zł
 • Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej Sycewice, Szkole Podstawowej Słonowice i Szkole Podstawowej Kwakowo - 90 000,00 zł
 • Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy - 2 639 760,00 zł
Całkowity koszt
3 889 760,00 zł
Szkoły podstawowe - poprawa efektywności energetycznej

Szkoły podstawowe - poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy

Całkowity koszt
6 769 548,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej

Całkowity koszt
128 974,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie działki nr 155/7 w Widznie - 10 575,00 zł
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją - 15 410,00 zł
Całkowity koszt
25 985,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy - 65 000,00 zł
 • Doposażenie placów zabaw w Łosinie i Zajączkowie - 10 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w Komorczynie - 10 029,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w Kończewie - 2 500,00 zł
 • Monitoring placu zabaw w Sycewicach z zasilaniem solarnym - 20 000,00 zł
 • Ogrodzenie placu zabaw w Bzowie - 10 600,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach - 140 000,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach - 55 500,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie - 124 141,00 zł
Całkowity koszt
437 770,00 zł
Tereny zielone i rekreacyjne

Tereny zielone i rekreacyjne

 • Budowa lapidarium w m. Kobylnica przy ul. Bukowej, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego - 90 000,00 zł
 • Budowa parku wiejskigo w Luleminie - 35 222,00 zł
 • Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki - 20 000,00 zł
 • Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki - 26 844,00 zł
Całkowity koszt
172 066,00 zł
Ochona powietrza

Ochona powietrza

Program "Czyste Powietrze" edycja 2022

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Stawy

Stawy

 • Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach - 90 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji hydrologicznej, pogłębienie, oczyszczenie oraz wykonanie źródła zasilania w wodę stawu w centrum wsi Reblino - 21 727,00 zł
Całkowity koszt
111 727,00 zł
Centrum Kultury

Centrum Kultury

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Całkowity koszt
155 000,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Całkowity koszt
358 182,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwakowie - 5 207 503,00 zł
 • Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Sycewicach wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach - 115 000,00 zł
Całkowity koszt
5 322 503,00 zł
Boiska

Boiska

 • Budowa nowej nawierzchni sztucznej boiska w Bolesławicach - 250 000,00 zł
 • Zakup piłkochwytów na boisko treningowe przy ul. Wodnej w Kobylnicy - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
270 000,00 zł
Skateparki

Skateparki

Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo

Całkowity koszt
90 000,00 zł
Grunty rolne

Grunty rolne

Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Całkowity koszt
180 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach - 2 542 117,00 zł
 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zagórki - 55 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - 800 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo - 280 000,00 zł
 • Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica - 50 000,00 zł
 • Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica - 330 000,00 zł
 • Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica - 510 000,00 zł
Całkowity koszt
4 567 117,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń - 750 000,00 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim - 31 485,00 zł
Całkowity koszt
781 485,00 zł
Drogi gminne - budowa

Drogi gminne - budowa

 • ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach - 185 000,00 zł
 • ul. Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 20 000,00 zł
 • ul. Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 380 000,00 zł
 • nr 11442G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 50 000,00 zł
 • ul. Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 50 000,00 zł
 • ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 100 000,00 zł
 • ul. Wierzbowej w Kobylnicy - 600 000,00 zł
 • ul. Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 30 000,00 zł
 • drogi gminnej w kierunku działek gminnych w miejscowości Sierakowo - 15 321,00 zł
 • drogi gminnej w miejscowości Bzowo - 117 500,00 zł
 • drogi gminnej, położonej na działce nr 5/59 w m. Kuleszewo - 16 435,00 zł
 • drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo - 220 000,00 zł
Całkowity koszt
1 784 256,00 zł
Drogi gminne - budowa c.d.

Drogi gminne - budowa c.d.

 • dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - 400 000,00 zł
 • ul. Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ul. Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy - 2 658 510,00 zł
 • pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1150 G - 110 000,00 zł
 • ul. Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 550 000,00 zł
 • ul. Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej 291 500,00 zł
 • ul. Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 50 000,00 zł
 • ul. Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 70 000,00 zł
 • układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej - 140 000,00 zł
 • ul.Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 700 000,00 zł
 • ul. Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy - 50 000,00 zł
 • ul. Rzemieśniczej w Kobylnicy - 50 000,00 zł
 • ul. Żródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 80 000,00 zł
Całkowity koszt
5 150 010,00 zł
Drogi gminne - przebudowa i modernizacja

Drogi gminne - przebudowa i modernizacja

 • Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie - 520 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 11400G, ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica - 90 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 114021G w m. Ścięgnica poprzez wykonanie progów zwalniających - 20 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca - 26 036,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ul. Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 7 268 646,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo - 20 500,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko - 15 085,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1) - 10 206,00 zł
Całkowity koszt
7 970 473,00 zł
Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

 • Przebudowa dróg gminnych w m. Lubuń - 34 033,00 zł
 • Przebudowa układu komunikacyjnego obejmujacego ul. Główna wraz ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - 50 000,00 zł
 • Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz infrastrukturą towarzyszącą - 500 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Witosa w Kobylnicy - 182 000,00 zł
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach - 900 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca - 720 000,00 zł
Całkowity koszt
2 486 033,00 zł
Przystanki komunikacyjne

Przystanki komunikacyjne

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - 60 000,00 zł

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej - 80 745,00 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153 G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice - 128 343,00 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlikalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztowej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice - 128 343,00 zł
 • Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlikalizowanego koło przystanku atobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice - 128 343,00 zł
 • Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Transportowej w miejscowości Kobylnica - 679 889,00 zł
Całkowity koszt
1 145 663,00 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo

Całkowity koszt
27 500,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kończewie - 5 500,00 zł
 • Remont chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kobylnicy - 65 845,00 zł
Całkowity koszt
71 345,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - 350 000,00 zł
 • Zakup ciągnika wraz z zamiatarką oraz rębakiem - 712 000,00 zł
Całkowity koszt
1 062 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa energoszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - 680 247,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia solarnego w Bzowie, Ścięgnicy,Kuleszewie, Łosinie, Sierakowie Słupskim - 160 000,00 zł
 • Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica - 35 000,00 zł
Całkowity koszt
875 247,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
Turystyka

Całkowity koszt

194 887,00 zł

Turystyka

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych

Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

7 122 228,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego - 1 021 824,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy - 6 100 404,00 zł
Świetlice

Całkowity koszt

45 165,00 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ścięgnicy - 15 165,00 zł
 • Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy OSP i świetlicy w Sycewicach - 30 000,00 zł
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

6 573 286,00 zł

Modernizacja budynków

 • Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy - 6 325 386,00 zł
 • Instalacja Systemu Sterowania Ciepłem w budynku Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 - 50 000,00 zł
 • Zakup urządzenia FortiGate w celu podniesienia bezpieczeństwa sieci wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych - 31 000,00 zł
 • Budowa ogrodzenia terenu przy ul. Wodnej w Kobylnicy - 40 000,00 zł
 • Modernizacja drzwi w pomieszczeniach serwerowni i archiwum w budynku Centum Usług Wspólnych w Kobylnicy - 16 900,00 zł
 • Modernizacja monitoringu w obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - 50 000,00 zł
 • Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - 60 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 889 760,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Kobylnicy - 40 000,00 zł
 • Modernizacja sieci teleinformatycznych w Szkole Podstawowej w Kwakowie, Słonowicach i Sycewicach - serwerownie - 120 000,00 zł
 • Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ul. Transportowej 30 w Kobylnicy - 1 000 000,00 zł
 • Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej Sycewice, Szkole Podstawowej Słonowice i Szkole Podstawowej Kwakowo - 90 000,00 zł
 • Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy - 2 639 760,00 zł
Szkoły podstawowe - poprawa efektywności energetycznej

Całkowity koszt

6 769 548,00 zł

Szkoły podstawowe - poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy

Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

128 974,00 zł

Schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej

Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

25 985,00 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie działki nr 155/7 w Widznie - 10 575,00 zł
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją - 15 410,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

437 770,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy - 65 000,00 zł
 • Doposażenie placów zabaw w Łosinie i Zajączkowie - 10 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w Komorczynie - 10 029,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w Kończewie - 2 500,00 zł
 • Monitoring placu zabaw w Sycewicach z zasilaniem solarnym - 20 000,00 zł
 • Ogrodzenie placu zabaw w Bzowie - 10 600,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach - 140 000,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach - 55 500,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie - 124 141,00 zł
Tereny zielone i rekreacyjne

Całkowity koszt

172 066,00 zł

Tereny zielone i rekreacyjne

 • Budowa lapidarium w m. Kobylnica przy ul. Bukowej, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego - 90 000,00 zł
 • Budowa parku wiejskigo w Luleminie - 35 222,00 zł
 • Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki - 20 000,00 zł
 • Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki - 26 844,00 zł
Ochona powietrza

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Ochona powietrza

Program "Czyste Powietrze" edycja 2022

Stawy

Całkowity koszt

111 727,00 zł

Stawy

 • Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach - 90 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji hydrologicznej, pogłębienie, oczyszczenie oraz wykonanie źródła zasilania w wodę stawu w centrum wsi Reblino - 21 727,00 zł
Centrum Kultury

Całkowity koszt

155 000,00 zł

Centrum Kultury

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Biblioteki

Całkowity koszt

358 182,00 zł

Biblioteki

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

5 322 503,00 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwakowie - 5 207 503,00 zł
 • Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Sycewicach wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach - 115 000,00 zł
Boiska

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Boiska

 • Budowa nowej nawierzchni sztucznej boiska w Bolesławicach - 250 000,00 zł
 • Zakup piłkochwytów na boisko treningowe przy ul. Wodnej w Kobylnicy - 20 000,00 zł
Skateparki

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Skateparki

Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo

Infrastruktura
Grunty rolne

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Grunty rolne

Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

4 567 117,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach - 2 542 117,00 zł
 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zagórki - 55 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - 800 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo - 280 000,00 zł
 • Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica - 50 000,00 zł
 • Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica - 330 000,00 zł
 • Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica - 510 000,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

781 485,00 zł

Drogi powiatowe

 • Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń - 750 000,00 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim - 31 485,00 zł
Drogi gminne - budowa

Całkowity koszt

1 784 256,00 zł

Drogi gminne - budowa

 • ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach - 185 000,00 zł
 • ul. Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 20 000,00 zł
 • ul. Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 380 000,00 zł
 • nr 11442G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 50 000,00 zł
 • ul. Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 50 000,00 zł
 • ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 100 000,00 zł
 • ul. Wierzbowej w Kobylnicy - 600 000,00 zł
 • ul. Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 30 000,00 zł
 • drogi gminnej w kierunku działek gminnych w miejscowości Sierakowo - 15 321,00 zł
 • drogi gminnej w miejscowości Bzowo - 117 500,00 zł
 • drogi gminnej, położonej na działce nr 5/59 w m. Kuleszewo - 16 435,00 zł
 • drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo - 220 000,00 zł
Drogi gminne - budowa c.d.

Całkowity koszt

5 150 010,00 zł

Drogi gminne - budowa c.d.

 • dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - 400 000,00 zł
 • ul. Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ul. Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy - 2 658 510,00 zł
 • pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1150 G - 110 000,00 zł
 • ul. Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 550 000,00 zł
 • ul. Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej 291 500,00 zł
 • ul. Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 50 000,00 zł
 • ul. Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 70 000,00 zł
 • układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej - 140 000,00 zł
 • ul.Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 700 000,00 zł
 • ul. Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy - 50 000,00 zł
 • ul. Rzemieśniczej w Kobylnicy - 50 000,00 zł
 • ul. Żródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 80 000,00 zł
Drogi gminne - przebudowa i modernizacja

Całkowity koszt

7 970 473,00 zł

Drogi gminne - przebudowa i modernizacja

 • Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie - 520 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 11400G, ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica - 90 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 114021G w m. Ścięgnica poprzez wykonanie progów zwalniających - 20 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca - 26 036,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ul. Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 7 268 646,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo - 20 500,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko - 15 085,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1) - 10 206,00 zł
Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

Całkowity koszt

2 486 033,00 zł

Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

 • Przebudowa dróg gminnych w m. Lubuń - 34 033,00 zł
 • Przebudowa układu komunikacyjnego obejmujacego ul. Główna wraz ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - 50 000,00 zł
 • Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz infrastrukturą towarzyszącą - 500 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Witosa w Kobylnicy - 182 000,00 zł
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach - 900 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca - 720 000,00 zł
Przystanki komunikacyjne

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Przystanki komunikacyjne

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - 60 000,00 zł

Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

1 145 663,00 zł

Przejścia dla pieszych

 • Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej - 80 745,00 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153 G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice - 128 343,00 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlikalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztowej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice - 128 343,00 zł
 • Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlikalizowanego koło przystanku atobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice - 128 343,00 zł
 • Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Transportowej w miejscowości Kobylnica - 679 889,00 zł
Parkingi

Całkowity koszt

27 500,00 zł

Parkingi

Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo

Chodniki

Całkowity koszt

71 345,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kończewie - 5 500,00 zł
 • Remont chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kobylnicy - 65 845,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Całkowity koszt

1 062 000,00 zł

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - 350 000,00 zł
 • Zakup ciągnika wraz z zamiatarką oraz rębakiem - 712 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

875 247,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa energoszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - 680 247,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia solarnego w Bzowie, Ścięgnicy,Kuleszewie, Łosinie, Sierakowie Słupskim - 160 000,00 zł
 • Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica - 35 000,00 zł
05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

90 000,00 zł

"Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie" - Nasz wymarzony plac zabaw – modernizacja placu zabaw w Kruszynie

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo

Całkowity koszt

90 000,00 zł

"Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach" - rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Budowa lapidarium w miejscowości Kobylnica przy ul. Bukowej

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Marsz po zdrowie Nordic Walking - Bzowo

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kruszyna to jedna rodzina – piknik z okazji dnia dziecka

Całkowity koszt

5 000,00 zł

My, Wy, Oni, Ono, Ona, On – Kwakowo 2022

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Piknik Rodzinny w Reblinie

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Festyn rodzinny dla mieszkańców Kończewa i Sierakowa „ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO”

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Festyn rodzinny wraz z zawodami wędkarskimi z okazji Dnia Dziecka - Sycewice

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Spotkanie integracyjne Dzień Dziecka w Kobylnicy

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Razem działamy – o Ziemię dbamy ! – Akcja ”Sprzątania świata” w Kobylnicy

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kobylnicy rozliczyło tylko 79% mieszkańców.

Teraz
79%
16 483 241,00 zł
Prognoza
100%
20 715 668,73 zł
Zobacz, jak brakujące +21%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 7 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kobylnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kobylnicy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.