Kobylnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobylnicy.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
12 657
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
87 007 655,76 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.76%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 322 443 zł
18.76%
CIT
369 000 zł
0.42%
Podatki od nieruchomości
15 373 973 zł
17.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 201 484,20 zł
9.43%
Dotacje
25 279 999,56 zł
29.05%
Subwencje
13 445 846 zł
15.45%
Pozostałe dochody
8 014 910 zł
9.21%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
91 132 863,16 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 557 823,00 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
16 557 823,00 zł
Wydatki bieżące
82%
74 575 040,16 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 446 213,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 584 567,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 413 627,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 837 858,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 072 909,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 804 607,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 202 838,39 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 262 851,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 082 271,21 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 313 591,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 122 409,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 364 099,56 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 625 022,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Kobylnica na rok 2020

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kobylnica w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
16 557 823,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.24%
Infrastruktura
39.76%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
9 974 907,00 zł
6 582 916,00 zł
Budowa dróg powiatowych

Budowa dróg powiatowych

Budowa drogi powiatowej nr 1152 G w miejscowości Dobrzęcino,w tym wykonanie nakładki asfaltowej, budowa chodnika i zatoki autobusowej;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 G Łosino - Barcino.

Całkowity koszt
1 716 365,00 zł
Inwestycje w drogi gminne

Inwestycje w drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego;
Przebudowa ulicy Kolejowej w Kobylnicy w obrębie przejazdu kolejowego;
Modernizacja drogi gminnej w Reblinku, Komiłowo-Kruszyna,ul. Kolejowa w Widzinie, Nr 41 w Zębowie;
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej;
Budowa drogi gminnej w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej, Głowackiego, Bukowej, Olchowej, Jaśminowej, Starowiejskiej, Wiśniowej, Kalinowej, Jarzębinowej;
Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo;
Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy.

Całkowity koszt
2 822 684,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej i przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Całkowity koszt
101 500,00 zł
Nowe miejsca parkingowe

Nowe miejsca parkingowe

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ulicy Głównej w m. Kończewo wraz z budową miejsc parkingowych.

Całkowity koszt
19 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (wniesienie wkładu własnego do Spółki "Wodociągi Słupsk", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Wykonanie dokumentacji - częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Reblinie;
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Całkowity koszt
572 279,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projekt na wykonanie podłączenia istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Reblinie oraz placu zabaw i rekreacji w m. Wrząca;
Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno - sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo;
Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt
4 743 079,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy;
Zakup kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Kończewie;
Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS.

Całkowity koszt
268 950,00 zł
Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

Całkowity koszt
160 019,00 zł
Komendy wojewódzkie policji

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

Całkowity koszt
57 500,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zakup separatora komórkowego oraz komory laminarnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Całkowity koszt
40 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Wykonanie parkingu i placu zabaw przy OSP Sierakowo;
Zakup i montaż urządzeń fitness i stołu do tenisa oraz zakup i montaż altany na plac zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy;
Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul. Kolejowej;
Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu;
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - Park wiejski w Luleminie;
Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Bzowo;
Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki.

Całkowity koszt
264 516,00 zł
Modernizacja boisk sportowych

Modernizacja boisk sportowych

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż piłkochwytów od strony stawku i drogi na boisko w Zębowie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach;
Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie;
Zakup traktorka do koszenia murawy boiska w Sycewicach.

Całkowity koszt
253 094,00 zł
Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków

Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica.

Całkowity koszt
1 083 201,00 zł
Energia elektryczna

Energia elektryczna

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.

Całkowity koszt
1 094 434,00 zł
Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych;
Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Budowa placów zabaw, rekreacji i strefy rekreacyjno-sportowej;
Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego.

Całkowity koszt
1 434 387,00 zł
Pozostałe

Pozostałe

Zakup klimatyzacji do Ośrodka Pomocy Społecznej;
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy;
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza w Widzinie;
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo;
Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2020;
Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 12 jednostek komputerowych;
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Urzędu Gminy na działce nr 315 w Kobylnicy;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy;
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego;
Budowa PSZOK;
Zakup terenów inwestycyjnych do mienia Gminy.

Całkowity koszt
1 926 815,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa dróg powiatowych

Całkowity koszt

1 716 365,00 zł

Budowa dróg powiatowych

Budowa drogi powiatowej nr 1152 G w miejscowości Dobrzęcino,w tym wykonanie nakładki asfaltowej, budowa chodnika i zatoki autobusowej;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 G Łosino - Barcino.

Inwestycje w drogi gminne

Całkowity koszt

2 822 684,00 zł

Inwestycje w drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego;
Przebudowa ulicy Kolejowej w Kobylnicy w obrębie przejazdu kolejowego;
Modernizacja drogi gminnej w Reblinku, Komiłowo-Kruszyna,ul. Kolejowa w Widzinie, Nr 41 w Zębowie;
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej;
Budowa drogi gminnej w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej, Głowackiego, Bukowej, Olchowej, Jaśminowej, Starowiejskiej, Wiśniowej, Kalinowej, Jarzębinowej;
Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo;
Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy.

Budowa chodników

Całkowity koszt

101 500,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej i przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Nowe miejsca parkingowe

Całkowity koszt

19 000,00 zł

Nowe miejsca parkingowe

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ulicy Głównej w m. Kończewo wraz z budową miejsc parkingowych.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

572 279,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (wniesienie wkładu własnego do Spółki "Wodociągi Słupsk", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Wykonanie dokumentacji - częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Reblinie;
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Oświetlenie

Całkowity koszt

4 743 079,00 zł

Oświetlenie

Projekt na wykonanie podłączenia istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Reblinie oraz placu zabaw i rekreacji w m. Wrząca;
Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno - sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo;
Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Sprawy społeczne
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

268 950,00 zł

Placówki oświatowe

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy;
Zakup kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Kończewie;
Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS.

Budowa schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

160 019,00 zł

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

Komendy wojewódzkie policji

Całkowity koszt

57 500,00 zł

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Zakup separatora komórkowego oraz komory laminarnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Place zabaw

Całkowity koszt

264 516,00 zł

Place zabaw

Wykonanie parkingu i placu zabaw przy OSP Sierakowo;
Zakup i montaż urządzeń fitness i stołu do tenisa oraz zakup i montaż altany na plac zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy;
Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul. Kolejowej;
Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu;
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - Park wiejski w Luleminie;
Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Bzowo;
Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki.

Modernizacja boisk sportowych

Całkowity koszt

253 094,00 zł

Modernizacja boisk sportowych

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż piłkochwytów od strony stawku i drogi na boisko w Zębowie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach;
Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie;
Zakup traktorka do koszenia murawy boiska w Sycewicach.

Termomodernizacja budynków

Całkowity koszt

1 083 201,00 zł

Termomodernizacja budynków

Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica.

Energia elektryczna

Całkowity koszt

1 094 434,00 zł

Energia elektryczna

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.

Turystyka i rekreacja

Całkowity koszt

1 434 387,00 zł

Turystyka i rekreacja

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych;
Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Budowa placów zabaw, rekreacji i strefy rekreacyjno-sportowej;
Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego.

Pozostałe

Całkowity koszt

1 926 815,00 zł

Pozostałe

Zakup klimatyzacji do Ośrodka Pomocy Społecznej;
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy;
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza w Widzinie;
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo;
Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2020;
Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 12 jednostek komputerowych;
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Urzędu Gminy na działce nr 315 w Kobylnicy;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy;
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego;
Budowa PSZOK;
Zakup terenów inwestycyjnych do mienia Gminy.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Komorczyn

Budowa chodnika w miejscowości Komorczyn

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Lubuń

Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Konczewo

Doposażenie placu zabaw w Konczewie przy ul. Kolejowej

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Kobylnica

Rozbudowa obiektu sportowgo w Kobylnicy przy ul. Wodnej - etap III zadania

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Slonowice

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Lulemin

Rodzina w ogrodzie - rodzinne warsztaty ogrodnicze w Luleminie

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Lubuń

Poznaj swojego sąsiada - piknik rodzinny w Lubuniu

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kczew

Od tańca do śpiewańca czyli gramy i śpiewamy w świetlicy w Kczewie

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Reblin

Piknik rodzinny w Reblinie - lipiec 2020

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Widzin

Pożegnanie lata - zabawa na wyspie w Widzinie

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Sycewice

Festyn rodzinny i zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Sycewicach

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kończewo i Sierakowo

Piknik rodzinny dla mieszkańców Kończewa i Sierakowa "Kolorowa Wieś"

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Gminne Centrum Kultury i Promocji

Piknik rodzinny GCKiP - Plac

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kobylnica

Sommer cup Kobylnica II edycja - Turniej piłki nożnej z okazji pożegnania lata

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Kobylnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

55 054,00 zł

BOLESŁAWICE

Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach
Doposażenie świetlicy
Zakup kompletów ławek i stołów
Zakup grilla
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

26 498,00 zł

BZOWO

Ogrodzenie placu zabaw
Przebudowa chodnika w m. Kczewo
Zakup stojaka na rowery przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy
Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Kczewie
Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki spalinowej
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

53 554,00 zł

KOBYLNICA

Zakup i montaż urządzeń fitness oraz stołu do tenisa na terenie placu zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy
Zakup i montaż ławki ze śmietnikiem
Zakup i montaż altany na placu zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy
Doposażenie placu zabaw przy ul. Stefczyka w Kobylnicy
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 830,00 zł

KOMIŁOWO

Czyszczenie i pielęgnacja stawu
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i przesył energii elektrycznej
Zakup drzew i krzewów ozdobnych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 888,00 zł

KOMORCZYN

Budowa chodnika w m. Komorczyn- dokumentacja projektowa
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

46 110,00 zł

KOŃCZEWO

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ul. Głównej w Kończewie wraz z budową miejsc parkingowych
Zakup i ustawienie garażu blaszanego
Doposażenie placu zabaw w Kończewie
Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej na ul. Kolejowej
Zakup namiotu
Zakup paliwa, części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup materiałów budowlanych w celu ocieplenia garażu blaszanego
Zakup regałów do garażu blaszanego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 777,00 zł

KRUSZYNA

Modernizacja terenu wokół świetlicy
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup energii
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

34 888,00 zł

KULESZEWO

Wykonanie dokumentacji projektowej drogi prowadzącej do boiska przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

46 054,00 zł

KWAKOWO

Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno-sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup roślin, narzędzi ogrodniczych
Bieżące utrzymanie placu zabaw
Montaż kamery do monitoringu
Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo
Wykonanie i wymiana zdjęć
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 277,00 zł

LUBUŃ

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

18 221,00 zł

LULEMINO

Dokumentacja projektowa-Park wiejski w Luleminie
Doposażenie świetlicy
Zakup namiotu ogrodowego
Zakup ławek i stolików ogrodowych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 054,00 zł

ŁOSINO

Budowa drogi gminnej
Zakup trzech koszy betonowych
Zakup paliwa i części
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

22 277,00 zł

PŁASZEWO

Modernizacja drogi gminnej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu sportowego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

27 999,00 zł

REBLINO

Wykonanie dokumentacji-częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej
Zakup kosy spalinowej oraz traktorka
Ubezpieczenie traktorka
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup gazonów i roślin
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 166,00 zł

RUNOWO SŁAWIEŃSKIE

Zagospodarowanie terenu przy stawie
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie urządzeń koszących
Zakup woderów i akcesoriów do czyszczenia stawu
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

23 277,00 zł

SIERAKOWO

Zagospodarowanie terenu w obrębie starego cmentarza
Zakup paliwa i części
Zakup energii do licznika przedpłatowego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

28 499,00 zł

SŁONOWICE

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

13 444,00 zł

SŁONOWICZKI

Prace związane z rozpoczęciem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki
Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 554,00 zł

SYCEWICE

Doposażenie placu zabaw w Sycewicach
Zakup traktorka
Ubezpieczenie traktorka
Zakup paliwa i części
Zakup środków do zwalczania chwastów
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 499,00 zł

ŚCIĘGNICA

Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ścięgnica
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

40 332,00 zł

WIDZINO

Oczyszczenie stawu
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza
Utrzymanie terenów zielonych
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Wykonanie furtki w ogrodzeniu boiska
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

36 254,00 zł

WRZĄCA

Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca
Zakup traktorka, paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 666,00 zł

ZAGÓRKI

Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup materiałów budowlanych 
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 199,00 zł

ZĘBOWO

Zakup i montaż piłkochwytów
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Zakup ławki
Zakup siatki na bramki
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 999,00 zł

ŻELKÓWKO

Przebudowa dróg gminnych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Zakup ławki z koszem betonowym
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kobylnicy rozliczyło tylko 68% mieszkańców.

Teraz
68%
16 322 443,00 zł
Prognoza
100%
23 697 660,27 zł
Zobacz, jak brakujące +32%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
dodatkowych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 4 km
ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 15
nowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
nowe boisko
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dla kierowców
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
Placówki oświatowe
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kobylnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kobylnicy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.