Kobylnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobylnicy.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
12 657
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
88 017 116,99 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.76%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 852 702 zł
18.76%
CIT
409 948,25 zł
0.42%
Podatki od nieruchomości
14 031 042,79 zł
17.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 354 820,45 zł
9.43%
Dotacje
29 198 663,41 zł
29.05%
Subwencje
13 654 727 zł
15.45%
Pozostałe dochody
6 515 213,09 zł
9.21%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
86 964 957,48 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 132 650,90 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
16 132 650,90 zł
Wydatki bieżące
81%
70 832 306,58 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
21 853 609,03 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 897 843,22 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 382 706,42 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 385 893,04 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 017 527,37 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 821 727,54 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 635 324,74 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 084 504,98 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 636 451,98 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 498 370,56 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 052 184,50 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
676 352,55 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 022 461,55 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Kobylnica za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kobylnica w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
16 132 650,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.37%
Infrastruktura
37.63%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
10 062 000,37 zł
6 070 650,53 zł
Budowa dróg powiatowych

Budowa dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 G Łosino - Barcino;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej.

Całkowity koszt
1 586 363,82 zł
Inwestycje w drogi gminne

Inwestycje w drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego;
Modernizacja drogi gminnej w Reblinku, Komiłowo-Kruszyna, ul. Kolejowa w Widzinie, nr 41 w Zębowie;
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej;
Budowa drogi gminnej w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej, Głowackiego, Bukowej, Olchowej, Jaśminowej, Starowiejskiej, Wiśniowej, Kalinowej, Jarzębinowej;
Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo;
Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy.

Całkowity koszt
2 758 275,30 zł
Budowa chodników i przejść dla pieszych

Budowa chodników i przejść dla pieszych

Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej i przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
Budowa układu drogowego w m. Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej;
Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy.

Całkowity koszt
439 999,66 zł
Nowe miejsca parkingowe

Nowe miejsca parkingowe

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ulicy Głównej w m. Kończewo wraz z budową miejsc parkingowych.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (wniesienie wkładu własnego do Spółki "Wodociągi Słupsk", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Wykonanie dokumentacji - częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Reblinie;
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Całkowity koszt
528 777,33 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projekt na wykonanie podłączenia istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Reblinie oraz placu zabaw i rekreacji w m. Wrząca;
Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno - sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo;
Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt
4 738 584,26 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy;
Zakup kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Kończewie;
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kobylnica;
Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS.

Całkowity koszt
306 448,45 zł
Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

Całkowity koszt
151 581,53 zł
Komendy wojewódzkie policji

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

Całkowity koszt
54 079,50 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zakup separatora komórkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Wykonanie parkingu i placu zabaw przy OSP Sierakowo;
Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu;
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - Park wiejski w Luleminie;
Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Bzowo;
Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki.

Całkowity koszt
65 026,16 zł
Modernizacja boisk sportowych

Modernizacja boisk sportowych

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż piłkochwytów od strony stawku i drogi na boisko w Zębowie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach;
Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie;
Zakup traktorka do koszenia murawy boiska w Sycewicach.

Całkowity koszt
107 559,23 zł
Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków

Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica.

Całkowity koszt
1 247 326,15 zł
Energia elektryczna

Energia elektryczna

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.

Całkowity koszt
916 923,45 zł
Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych;
Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Budowa placów zabaw, rekreacji i strefy rekreacyjno-sportowej;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego;
"Sztuka na poddaszu - Galeria twórców ludowych" w świetlicy wiejskiej w Widzinie.

Całkowity koszt
837 075,03 zł
Pozostałe

Pozostałe

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy;
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza w Widzinie;
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo;
Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 12 jednostek komputerowych;
Rozbudowa Urzędu Gminy;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy;
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego;
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych i Ośrodku Pomocy Społecznej;
Zakup terenów inwestycyjnych do mienia Gminy.

Całkowity koszt
2 354 631,03 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa dróg powiatowych

Całkowity koszt

1 586 363,82 zł

Budowa dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 G Łosino - Barcino;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej.

Inwestycje w drogi gminne

Całkowity koszt

2 758 275,30 zł

Inwestycje w drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego;
Modernizacja drogi gminnej w Reblinku, Komiłowo-Kruszyna, ul. Kolejowa w Widzinie, nr 41 w Zębowie;
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej;
Budowa drogi gminnej w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej, Głowackiego, Bukowej, Olchowej, Jaśminowej, Starowiejskiej, Wiśniowej, Kalinowej, Jarzębinowej;
Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo;
Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy.

Budowa chodników i przejść dla pieszych

Całkowity koszt

439 999,66 zł

Budowa chodników i przejść dla pieszych

Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej i przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
Budowa układu drogowego w m. Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej;
Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy.

Nowe miejsca parkingowe

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe miejsca parkingowe

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ulicy Głównej w m. Kończewo wraz z budową miejsc parkingowych.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

528 777,33 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (wniesienie wkładu własnego do Spółki "Wodociągi Słupsk", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Wykonanie dokumentacji - częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Reblinie;
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Oświetlenie

Całkowity koszt

4 738 584,26 zł

Oświetlenie

Projekt na wykonanie podłączenia istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Reblinie oraz placu zabaw i rekreacji w m. Wrząca;
Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno - sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo;
Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Sprawy społeczne
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

306 448,45 zł

Placówki oświatowe

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy;
Zakup kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Kończewie;
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kobylnica;
Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS.

Budowa schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

151 581,53 zł

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

Komendy wojewódzkie policji

Całkowity koszt

54 079,50 zł

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Zakup separatora komórkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Place zabaw

Całkowity koszt

65 026,16 zł

Place zabaw

Wykonanie parkingu i placu zabaw przy OSP Sierakowo;
Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu;
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - Park wiejski w Luleminie;
Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Bzowo;
Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki.

Modernizacja boisk sportowych

Całkowity koszt

107 559,23 zł

Modernizacja boisk sportowych

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż piłkochwytów od strony stawku i drogi na boisko w Zębowie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach;
Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie;
Zakup traktorka do koszenia murawy boiska w Sycewicach.

Termomodernizacja budynków

Całkowity koszt

1 247 326,15 zł

Termomodernizacja budynków

Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica.

Energia elektryczna

Całkowity koszt

916 923,45 zł

Energia elektryczna

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.

Turystyka i rekreacja

Całkowity koszt

837 075,03 zł

Turystyka i rekreacja

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych;
Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Budowa placów zabaw, rekreacji i strefy rekreacyjno-sportowej;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego;
"Sztuka na poddaszu - Galeria twórców ludowych" w świetlicy wiejskiej w Widzinie.

Pozostałe

Całkowity koszt

2 354 631,03 zł

Pozostałe

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy;
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza w Widzinie;
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo;
Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 12 jednostek komputerowych;
Rozbudowa Urzędu Gminy;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy;
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego;
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych i Ośrodku Pomocy Społecznej;
Zakup terenów inwestycyjnych do mienia Gminy.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kobylnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

48 113,40 zł

BOLESŁAWICE

Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego
Doposażenie świetlicy
Zakup kompletów ławek i stołów
Zakup grilla
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

18 720,82 zł

BZOWO

Przebudowa chodnika w m. Kczewo
Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki spalinowej
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

52 368,22 zł

KOBYLNICA

Doposażenie placu zabaw przy ul. Stefczyka
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 652,65 zł

KOMIŁOWO

Czyszczenie i pielęgnacja stawu
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i przesył energii elektrycznej
Zakup dwrzew i krzewów ozdobnych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

12 479,89 zł

KOMORCZYN

Budowa chodnika w m. Komorczyn- dokumentacja projektowa
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

43 733,79 zł

KOŃCZEWO

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ul. Głównej w Kończewie wraz z budową miejsc parkingowych
Zakup i ustawienie garażu blaszanego
Doposażenie placu zabaw
Zakup namiotu
Zakup paliwa, części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup materiałów budowlanych w celu ocieplenia garażu blaszanego
Zakup regałów do garażu blaszanego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

3 878,26 zł

KRUSZYNA

Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

25 828,82 zł

KULESZEWO

Wykonanie dokumentacji projektowej drogi prowadzącej do boiska przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

39 637,01 zł

KWAKOWO

Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno-sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego
Utrzymanie terenów zielonych
Utrzymanie strony internetowej Sołectwa
Wykonanie i wymiana zdjęć
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 273,29 zł

LUBUŃ

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

8 207,92 zł

LULEMINO

Dokumentacja projektowa - Park wiejski
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

52 650,23 zł

ŁOSINO

Budowa drogi gminnej
Zakup paliwa i części
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

8 852,18 zł

PŁASZEWO

Modernizacja drogi gminnej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu sportowego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

19 301,54 zł

REBLINO

Wykonanie dokumentacji-częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej
Zakup kosy spalinowej oraz traktorka
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup gazonów i roślin
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 012,56 zł

RUNOWO SŁAWIEŃSKIE

Zagospodarowanie terenu przy stawie
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie urządzeń koszących
Zakup woderów i akcesoriów do czyszczenia stawu
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

3 239,17 zł

SIERAKOWO

Zakup paliwa i części
Zakup energii do licznika przedpłatowego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

24 973,86 zł

SŁONOWICE

Budowa boiska wielofunkcyjnego
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

12 691,00 zł

SŁONOWICZKI

Prace związane z rozpoczęciem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

22 729,66 zł

SYCEWICE

Zakup traktorka
Zakup paliwa i części
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

15 456,97 zł

ŚCIĘGNICA

Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

37 716,42 zł

WIDZINO

Oczyszczenie stawu
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza
Utrzymanie terenów zielonych
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

29 214,03 zł

WRZĄCA

Rozbudowa układu drogowego
Zakup traktorka, paliwa i części
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 078,00 zł

ZAGÓRKI

Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup materiałów budowlanych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

18 738,63 zł

ZĘBOWO

Zakup i montaż piłkochwytów
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

15 846,03 zł

ŻELKÓWKO

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kobylnicy rozliczyło tylko 68% mieszkańców.

Teraz
68%
15 852 702,00 zł
Prognoza
100%
23 015 669,06 zł
Zobacz, jak brakujące +32%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
dodatkowych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 4 km
ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 15
nowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
nowe boisko
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dla kierowców
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
Placówki oświatowe
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kobylnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kobylnicy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.