Kobylnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobylnicy.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
13 044
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
88 308 117,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.59%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 420 467 zł
18.59%
CIT
400 000 zł
0.45%
Podatki od nieruchomości
15 616 721 zł
17.68%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 251 401 zł
10.48%
Dotacje
23 341 108 zł
26.43%
Subwencje
16 751 376 zł
18.97%
Pozostałe dochody
6 527 044 zł
7.39%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
99 817 259,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 174 063,00 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
24 174 063,00 zł
Wydatki bieżące
76%
75 643 196,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 208 369,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 945 141,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
13 098 517,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 912 313,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 503 856,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 320 780,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 167 960,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 600 849,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 482 626,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 172 842,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 164 115,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 541 753,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 537 979,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
628 798,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
452 333,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 079 028,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Kobylnica na rok 2021 - stan na dzień 04 luty 2021 r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kobylnica w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
24 174 063,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.4%
Infrastruktura
46.6%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
12 908 131,00 zł
11 265 932,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych w m. Barcino, Zębowo, Kobylnica, Słonowice, Sycewice, Reblinie, Zagórki, Bolesławice, Płaszewo, Żelkówko, Lubuń, Bzowo, Sierakowo, Runowo Sławieńskie;
Budowa drogi wokół stawu w m. Komiłowo;
Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym oraz ul. Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa, przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych w Kobylnicy, Łosinie, Wrzącej, Sycowice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica;
Budowa drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo;
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej;
Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej;
Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciagu ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej.

Całkowity koszt
10 284 849,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica - inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolesławice, Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Kończewo, Kuleszewo, Lubuń, Lulemino, Łosino, Reblino, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo;
Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica;
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Reblinie.

Całkowity koszt
1 164 771,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Przebudowa oświetlenia solarnego w Widzinie, Wrzącej i Reblinie;
Budowa oświetlenia w miejscowości Zajączkowo;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy;
Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy.

Całkowity koszt
451 511,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Modernizacja urządzeń sygnalizacji świetlnej;
Zakup pompy szlamowej;
Zakup wraz z montażem wiat przystankowych;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica;
Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica;
Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo.

Całkowity koszt
1 007 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Modernizacja, przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwakowie i Kończewie;
Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kwakowie;
Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Słonowicach i Kończewie;
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kończewie - zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024;
Zakup szorowarki;
Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w m. Bolesławice;
Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy.

Całkowity koszt
3 724 500,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup średniego pojazdu specjalnego OSP;
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy.

Całkowity koszt
600 000,00 zł
Kultura

Kultura

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego.

Całkowity koszt
295 087,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Budowa, przebudowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka w Kobylnicy i Sycewicach;
Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach;
Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie;
Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Budowa parku wiejskiego w Luleminie;
Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach;
Rozbudowa istniejącego placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kwakowo.

Całkowity koszt
2 359 919,00 zł
Turystyka

Turystyka

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych.

Całkowity koszt
230 643,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy.

Całkowity koszt
1 142 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w miejscowości Bolesławice;
Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica";
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego.

Całkowity koszt
345 708,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego;
Wymiana i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy.

Całkowity koszt
1 661 016,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wymiana i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych;
Budowa ogrodzenia panelowego przy Centrum Usług Wspólnych;
Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku;
Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego;
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie.

Całkowity koszt
907 059,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

10 284 849,00 zł

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych w m. Barcino, Zębowo, Kobylnica, Słonowice, Sycewice, Reblinie, Zagórki, Bolesławice, Płaszewo, Żelkówko, Lubuń, Bzowo, Sierakowo, Runowo Sławieńskie;
Budowa drogi wokół stawu w m. Komiłowo;
Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym oraz ul. Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa, przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych w Kobylnicy, Łosinie, Wrzącej, Sycowice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica;
Budowa drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo;
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej;
Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej;
Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciagu ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej.

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 164 771,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica - inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolesławice, Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Kończewo, Kuleszewo, Lubuń, Lulemino, Łosino, Reblino, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo;
Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica;
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Reblinie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

451 511,00 zł

Oświetlenie

Przebudowa oświetlenia solarnego w Widzinie, Wrzącej i Reblinie;
Budowa oświetlenia w miejscowości Zajączkowo;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy;
Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 007 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Modernizacja urządzeń sygnalizacji świetlnej;
Zakup pompy szlamowej;
Zakup wraz z montażem wiat przystankowych;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica;
Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica;
Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo.

Sprawy społeczne
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 724 500,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja, przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwakowie i Kończewie;
Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kwakowie;
Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Słonowicach i Kończewie;
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kończewie - zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024;
Zakup szorowarki;
Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w m. Bolesławice;
Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup średniego pojazdu specjalnego OSP;
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy.

Kultura

Całkowity koszt

295 087,00 zł

Kultura

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

2 359 919,00 zł

Sport i rekreacja

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Budowa, przebudowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka w Kobylnicy i Sycewicach;
Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach;
Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie;
Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Budowa parku wiejskiego w Luleminie;
Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach;
Rozbudowa istniejącego placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kwakowo.

Turystyka

Całkowity koszt

230 643,00 zł

Turystyka

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 142 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

345 708,00 zł

Ochrona środowiska

Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w miejscowości Bolesławice;
Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica";
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 661 016,00 zł

Urząd Gminy

Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego;
Wymiana i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

907 059,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wymiana i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych;
Budowa ogrodzenia panelowego przy Centrum Usług Wspólnych;
Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku;
Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego;
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kobylnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

55 938,00 zł

Bolesławice

Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

26 011,00 zł

Bzowo

Przebudowa drogi gminnej w Bzowie
Przebudowa chodnika w m. Kczewo
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 938,00 zł

Kobylnica

Budowa placu zabaw na ul. Stefczyka w Kobylnicy
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 600,00 zł

Komiłowo

Wykonanie projektu drogi wokół stawu w Komiłowie
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup materiałów do naprawy ławek drewniano-stalowych zlokalizowanych wokół stawu
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

16 501,00 zł

Komorczyn

Budowa chodnika w m. Komorczyn
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

45 645,00 zł

Kończewo

Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego w Kończewie
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 865,00 zł

Kruszyna

Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w obrębie świetlicy w Kruszynie
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

34 514,00 zł

Kuleszewo

Budowa drogi prowadzącej do boiska przez osiedle mieszkaniowe-zakup kostki betonowej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

44 974,00 zł

Kwakowo

Rozbudowa istniejącego placu zabaw
Utrzymanie terenów zielonych
Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 424,00 zł

Lubuń

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

18 851,00 zł

Lulemino

Park wiejski w Luleminie
Doposażenie wiaty
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 938,00 zł

Łosino

Budowa drogi gminnej
Budowa lampy w Zajączkowie
Doposażenie świetlicy

Całkowity koszt

22 375,00 zł

Płaszewo

Przebudowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

28 472,00 zł

Reblino

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa Reblino
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 312,00 zł

Runowo Sławieńskie

Zagospodarowanie terenu przy stawie
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie urządzeń koszących
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

25 619,00 zł

Sierakowo

Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

28 303,00 zł

Słonowice

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach
Modernizacja przebieralni na terenie boiska sportowego w Dobrzęcinie
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 264,00 zł

Słonowiczki

Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 938,00 zł

Sycewice

Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 452,00 zł

Ścięgnica

Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ścięgnica
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

40 835,00 zł

Widzino

Zagospodarowanie terenu starego cnentarza w m. Widzino
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

36 192,00 zł

Wrząca

Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 417,00 zł

Zagórki

Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup podkaszarki
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 417,00 zł

Zębowo

Remont drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

18 012,00 zł

Żelkówko

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kobylnicy rozliczyło tylko 87% mieszkańców.

Teraz
87%
16 420 467,00 zł
Prognoza
100%
18 760 598,72 zł
Zobacz, jak brakujące +13%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 1
nowy obiekt sportowy
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kobylnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kobylnicy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.