Radymno

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radymno.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
11 252
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
60 789 926,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
7.56%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
4 597 927 zł
7.56%
CIT
159 903 zł
0.26%
Podatki od nieruchomości
5 257 572 zł
8.65%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 114 772 zł
10.06%
Dotacje
13 694 604 zł
22.53%
Subwencje
21 766 283 zł
35.81%
Pozostałe dochody
9 198 865 zł
15.13%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
78 563 457,57 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 233 611,52 zł
stanowiły 36% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
36%
28 233 611,52 zł
Wydatki bieżące
64%
50 329 846,05 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 161 310,35 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 399 072,26 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 917 674,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 491 027,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 934 505,78 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 672 862,02 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 792 771,51 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
411 412,42 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 748 600,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
167 984,23 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
594 140,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
199 507,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
525 233,00 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
270 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
277 358,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Radymno na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radymno w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
28 233 611,52 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
21.96%
Infrastruktura
70.61%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
6 200 215,52 zł
19 934 397,64 zł
Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa mostu w m. Zabłotcach;
Budowa chodnika przy ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica-Budzyń-Korczowa;
Budowa chodnika przy ciągu drogi powiatowej w miejscowości Chotyniec.

Całkowity koszt
600 000,00 zł
Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne

Przebudowa dróg gminnych;
Przebudowa drogi na trasie rowerowej od ogrodzenia Spółdzielni w miejscowości Młyny do drogi powiatowej;
Przebudowa ul. Kolejowej w miejscowości Skołoszów - wkład własny do wniosku;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym:
- Przebudowa drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Budzyń;
- Przebudowa drogi w miejscowości Duńkowice;
- Przebudowa części drogi na działce nr 195 w m. Grabowiec;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczowa;
- Położenie asfaltu na parkingu koło Kościoła oraz drogach gminnych w m. Skołoszów;
- Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Akacjowej od przystanku PKP do ul. Piłsudskiego w miejscowośći Sośnica;
- Poszerzenie mostu na ul. Topolowej i położenie nowej nawierzchni asfaltowej od ul. Kolejowej do ul. Spokojnej w miejscowości Sośnica;
- Przebudowa drogi gminnej nr 184 w miejscowośći Zabłotce;
Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie przebudowy dróg gminnych.

Całkowity koszt
5 210 626,67 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Zabezpieczenie udziału gminy do wniosku o środki pomocowe z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do pól uprawnych" w miejscowości Łazy.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Komunikacja

Komunikacja

Zakup wiat przystankowych.

Całkowity koszt
25 000,00 zł
Oświetlenie dróg i budynków

Oświetlenie dróg i budynków

Budowa oświetlenia:
- ulicznego przy drodze nr 710 i nr 758 w miejscowości Piaski;
- ulicznego na ul. Franciszkańskiej w miejscowości Skołoszów;
- drogi powiatowej nr 1793R, od początku miejscowości znak Zabłotce do istniejącego oświetlenia w miejscowości Zabłotce;
- drogi powiatowej nr 1793R od sklepu do transformatora w miejscowości Zabłotce;
- w miejscowości Ostrów;
- drogi w miejscowości Michałówka;
Oświetlenie grzybka przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotyniec;
Oświetlenie świetlicy i grzybka w miejscowości Duńkowice.

Całkowity koszt
264 588,85 zł
Oświetlenie  miejscowości

Oświetlenie miejscowości

Budowa oświetlenia:
- w miejscowości Michałówka;
- w miejscowości Korczowa;
- w miejscowości Duńkowice;
- w miejscowości Piaski;
- w miejscowości Skołoszów;
- w miejscowości Ostrów;
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radymno.

Całkowity koszt
2 066 762,36 zł
Projekty oświetlenia

Projekty oświetlenia

na terenie gminy:
- wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrów – odcinek ok. 250 m – opracowanie projektu;
Oświetlenie wzdłuż drogi nr 111709R Michałówka – Duńkowice – odcinek ok. 650 m – opracowanie dokumentacji;
- projekt oświetlenia ulicznego - 3-ch lamp na osiedlu Chotyniec i 2 lampy w miejscowości Chotyniec;
- wykonanie projektu oświetlenia ul. J.Pawła do granicy Sośnica - Niziny w miejscowości Sośnica;
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Klonowej do ul. Sportowej w miejscowości Sośnica;

Całkowity koszt
32 236,00 zł
Szkoły

Szkoły

Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Duńkowicach.

Całkowity koszt
17 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Rozbudowa placu zabaw - Osiedle w miejscowośći Łazy;
Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowośći Chotyniec;
Budowa grzybka koło stadionu w miejscowości Młyny;
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Święte;
Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy w miejscowości Sośnica Brzeg;
Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy w miejscowości Ostrów;
Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego, na terenie działki nr ewid. Gr. 3385/9 obr. Ostrów, gmina Radymno.

Całkowity koszt
695 397,64 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa Remizy OSP wraz z Gminnym magazynem przeciwpowodziowym – projekt w miejscowości Korczowa.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Pomoc dla Szpitala powiatowego w Jarosławiu.

Całkowity koszt
23 000,00 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno Sp. z o.o. w Skołoszowie

Całkowity koszt
7 009 000,00 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Zakup wyposażenia dla administracji.

Całkowity koszt
25 000,00 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu.

Całkowity koszt
15 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjno – edukacyjnej na terenie Gminy Radymno;
Budowa trybun na stadionie w Michałówce.

Całkowity koszt
12 100 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi publiczne powiatowe

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa mostu w m. Zabłotcach;
Budowa chodnika przy ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica-Budzyń-Korczowa;
Budowa chodnika przy ciągu drogi powiatowej w miejscowości Chotyniec.

Drogi publiczne gminne

Całkowity koszt

5 210 626,67 zł

Drogi publiczne gminne

Przebudowa dróg gminnych;
Przebudowa drogi na trasie rowerowej od ogrodzenia Spółdzielni w miejscowości Młyny do drogi powiatowej;
Przebudowa ul. Kolejowej w miejscowości Skołoszów - wkład własny do wniosku;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym:
- Przebudowa drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Budzyń;
- Przebudowa drogi w miejscowości Duńkowice;
- Przebudowa części drogi na działce nr 195 w m. Grabowiec;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczowa;
- Położenie asfaltu na parkingu koło Kościoła oraz drogach gminnych w m. Skołoszów;
- Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Akacjowej od przystanku PKP do ul. Piłsudskiego w miejscowośći Sośnica;
- Poszerzenie mostu na ul. Topolowej i położenie nowej nawierzchni asfaltowej od ul. Kolejowej do ul. Spokojnej w miejscowości Sośnica;
- Przebudowa drogi gminnej nr 184 w miejscowośći Zabłotce;
Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie przebudowy dróg gminnych.

Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Drogi wewnętrzne

Zabezpieczenie udziału gminy do wniosku o środki pomocowe z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do pól uprawnych" w miejscowości Łazy.

Komunikacja

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Komunikacja

Zakup wiat przystankowych.

Oświetlenie dróg i budynków

Całkowity koszt

264 588,85 zł

Oświetlenie dróg i budynków

Budowa oświetlenia:
- ulicznego przy drodze nr 710 i nr 758 w miejscowości Piaski;
- ulicznego na ul. Franciszkańskiej w miejscowości Skołoszów;
- drogi powiatowej nr 1793R, od początku miejscowości znak Zabłotce do istniejącego oświetlenia w miejscowości Zabłotce;
- drogi powiatowej nr 1793R od sklepu do transformatora w miejscowości Zabłotce;
- w miejscowości Ostrów;
- drogi w miejscowości Michałówka;
Oświetlenie grzybka przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotyniec;
Oświetlenie świetlicy i grzybka w miejscowości Duńkowice.

Oświetlenie  miejscowości

Całkowity koszt

2 066 762,36 zł

Oświetlenie miejscowości

Budowa oświetlenia:
- w miejscowości Michałówka;
- w miejscowości Korczowa;
- w miejscowości Duńkowice;
- w miejscowości Piaski;
- w miejscowości Skołoszów;
- w miejscowości Ostrów;
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radymno.

Projekty oświetlenia

Całkowity koszt

32 236,00 zł

Projekty oświetlenia

na terenie gminy:
- wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrów – odcinek ok. 250 m – opracowanie projektu;
Oświetlenie wzdłuż drogi nr 111709R Michałówka – Duńkowice – odcinek ok. 650 m – opracowanie dokumentacji;
- projekt oświetlenia ulicznego - 3-ch lamp na osiedlu Chotyniec i 2 lampy w miejscowości Chotyniec;
- wykonanie projektu oświetlenia ul. J.Pawła do granicy Sośnica - Niziny w miejscowości Sośnica;
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Klonowej do ul. Sportowej w miejscowości Sośnica;

Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Szkoły

Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Duńkowicach.

Place zabaw

Całkowity koszt

695 397,64 zł

Place zabaw

Rozbudowa placu zabaw - Osiedle w miejscowośći Łazy;
Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowośći Chotyniec;
Budowa grzybka koło stadionu w miejscowości Młyny;
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Święte;
Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy w miejscowości Sośnica Brzeg;
Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy w miejscowości Ostrów;
Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego, na terenie działki nr ewid. Gr. 3385/9 obr. Ostrów, gmina Radymno.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa Remizy OSP wraz z Gminnym magazynem przeciwpowodziowym – projekt w miejscowości Korczowa.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

23 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Pomoc dla Szpitala powiatowego w Jarosławiu.

Ochrona wód

Całkowity koszt

7 009 000,00 zł

Ochrona wód

Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno Sp. z o.o. w Skołoszowie

Administracja publiczna

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Administracja publiczna

Zakup wyposażenia dla administracji.

Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Gospodarka odpadami

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu.

Sport

Całkowity koszt

12 100 000,00 zł

Sport

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjno – edukacyjnej na terenie Gminy Radymno;
Budowa trybun na stadionie w Michałówce.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Radymno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

17 502,11 zł

Budzyń

Przebudowa drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej

Całkowity koszt

9 959,77 zł

Chałupki Chotynieckie

Bieżące utrzymanie dróg i rowów

Całkowity koszt

45 012,34 zł

Chytoniec

Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej
Oświetlenie grzybka przy świetlicy wiejskiej
Projekt oświetlenia ulicznego - 3-ch lamp na osiedlu Chotyniec i 2 lampy od Nr 86
Imprezy okolicznościowe

Całkowity koszt

48 203,34 zł

Duńkowice

Przebudowa drogi
Wykaszanie traw i chwastów na mieniu wiejskim
Czyszczenie wiru
Oświetlenie świetlicy i grzybka
Organizacja imprezy kulturalnej dla dzieci

Całkowity koszt

15 278,09 zł

Grabowiec

Przebudowa części drogi na działce nr 195

Całkowity koszt

37 856,78 zł

Korczowa

Przebudowa drogi gminnej
Udrożnienie i odmulenie rowów

Całkowity koszt

48 348,38 zł

Łazy

Postawienie dwóch progów zwalniających na drodze gminnej - koło posesji P. Kosiora
Wyremontowanie kuchni w świetlicy wiejskiej
Rozbudowa placu zabaw - Osiedle

Całkowity koszt

24 319,24 zł

Michałówka

Bieżące utrzymanie dróg
Remont schodów w świetlicy wiejskiej oraz ułożenie brakującego chodnika
Materiały eksploatacyjne do kosiarki

Całkowity koszt

22 385,30 zł

Młyny

Budowa grzybka koło stadionu

Całkowity koszt

40 660,99 zł

Nienowice

Bieżące utrzymanie dróg i rowów

Całkowity koszt

48 348,38 zł

Ostrów

Zakup usług remontowych
Remont kładek na rzece Łęg
Remont pomnika przy Szkole Podstawowej
Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy
Zamiatanie dróg
Wykonanie monitoringu przy Remizie OSP i stadionie
Garaż (blaszak) i beton pod dwa garaże

Całkowity koszt

18 904,22 zł

Piaski

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 710 i nr 758

Całkowity koszt

48 348,38 zł

Skołoszów

Bieżące utrzymanie dróg
Położenie asfaltu na parkingu koło Kościoła oraz drogach gminnych
Doposażenie świetlicy
Zorganizowanie imprezy okolicznościowej

Całkowity koszt

48 348,38 zł

Sośnica

Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Akacjowej od przystanku PKP do ul. Piłsudskiego
Poszerzenie mostu na ul. Topolowej i położenie nowej nawierzchni asfaltowej od ul. Kolejowej do ul. Spokojnej
Zakup materiałów i wyposażenia
Podział działki na istniejącej drodze na dojazd działki nr 837
Wykonać projekt oświetlenia ul. J. Pawła od P. Zdzisławy Durbajło do granicy Sośnica - Niziny
Wykonać projekt oświetlenia ul. Klonowej od posesji P. Mariana Rajzer do P. Iwaneczko na ul. Sportowej

Całkowity koszt

16 970,28 zł

Sośnica- Brzeg

Naprawa pęknięć w drodze nr 36
Koszenie rowów
Naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw
Doposażenie placu zabaw w Altankę

Całkowity koszt

48 348,38 zł

Święte

Zakup paliwa, olej, żyłka, krzewy
Doposażenie placu zabaw
Zakup paliwa, olej, żyłka, krzewy

Całkowity koszt

29 299,00 zł

Zabłotce

Przebudowa drogi gminnej nr 183
Zakup zmywarki i mikrofali
Organizacja imprezy kulturalnej

Całkowity koszt

17 453,77 zł

Zaleska Wola

Kontynuacja przekopania oczyszczania rowów
Zakup 3 rur przepustowych, naprawa połamanych mostków, zakup betonów na boki

Całkowity koszt

20 403,02 zł

Zamojsce

Wykonanie utwardzenia części działek 348/6 i 348/5
koszenie działek gminnych
przegląd placu zabaw
Zorganizowanie festynu wiejskiego

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radymno?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radymno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.