Gmina Siechnice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Siechnice.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
23 541
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
210 379 686,53 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
26.02%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
46 935 418 zł
26.02%
CIT
2 386 018 zł
1.32%
Podatki od nieruchomości
34 660 000 zł
19.21%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 403 780 zł
6.32%
Dotacje
53 068 845,78 zł
29.42%
Subwencje
26 538 801 zł
14.71%
Pozostałe dochody
5 411 435,22 zł
3.0%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
215 603 400,56 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
51 339 216,34 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
51 339 216,34 zł
Wydatki bieżące
76%
164 264 184,22 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
84 998 934,23 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
26 747 740,26 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 555 715,98 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 800 321,44 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
17 698 746,26 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 066 300,24 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
20 579 452,26 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 410 450,96 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 436 104,78 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
540 755,39 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 626 211,36 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
934 390,67 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 052 609,28 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 575 855,91 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
4 916 063,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
663 748,54 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Siechnice na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Siechnice w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
51 339 216,34 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
39.27%
Oświata, kultura i sport
33.43%
Infrastruktura
27.3%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
20 162 642,29 zł
17 160 852,00 zł
14 015 722,05 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 • Laboratoria Przyszłości;
 • Wykonanie ogrodzenia o długości 46 mb wraz z furtką;
 • Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 • Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Sw. Jana Pawła II w Siechnicach
 • Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu w Świętej Katarzynie;
 • Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.
Całkowity koszt
17 751 674,38 zł
Budowa żłobka

Budowa żłobka

Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach (opracowywanie dokumentacji projektowej, w skład której wejdzie koncepcja projektowa oraz program funkcjonalno–użytkowy).

Całkowity koszt
54 600,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowości Sulecin gm. Siechnice – urządzenie skweru z głazami narzutowymi;
 • Wykonanie ciągu pieszego w parku przy ul. Zacisze w Siechnicach;
 • Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach;
 • Place zabaw na terenie Gminy Siechnice (doposażanie - zakup nowych urządzeń);
 • Modernizacja boiska w Bogusławicach;
 • Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego wsi Iwiny);
 • Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Trestno-Blizanowice).
Całkowity koszt
588 878,72 zł
Kultura

Kultura

 •  Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice;
 • Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - w tym: modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi;
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem;
 • Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice;
 • Wyposażenie placów zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zębice);
 • Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce);
 • Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce);
 • Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi juą elementami placu zabaw w Mokrym Dworze;
 • Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Groblice-Durok).
Całkowity koszt
1 767 489,19 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

  • "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu
  • Wrocławskiego;
  • W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na:
   - przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku,
   - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozpoczęcie prac budowlanych drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395,
   - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach,
   - opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego.
   - wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trestno polegające na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku-pomoc rzeczowa.
  Całkowity koszt
  1 922 296,00 zł
  Drogi gminne

  Drogi gminne

  • Budowa dróg i ulic:
   - w Siechnicach,
   - w Radwanicach,
   - w Świętej Katarzynie,
   - w Iwinach,
   - w Żernikach Wrocławskich,
   - w Groblicach,
   - w pozostałych miejscowościach.
  • Pozostałe zadania:
   - Przebudowa i rozbudowa ul. Prawocińskiej w Siechnicach – etap I (od mostu do skrzyżowania z ul. Hiszpańska);
   - Przebudowa ul. Świętego Marka w Zębicach;
   - Budowa dróg i ulic w gminie;
   - Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice);
   - Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy - projekt.
  Całkowity koszt
  14 527 312,22 zł
  Budowa chodników

  Budowa chodników

  • Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego;
  • Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach;
  • Wykonanie scieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi leśnej w Kotowicach (ul. Klonowa).
  Całkowity koszt
  332 184,99 zł
  Przystanki i wiaty

  Przystanki i wiaty

  • Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze krajowej nr DK94;
  • Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu;
  • Ustawienie wiat przystankowych 2 szt. w ciągu dróg gminnych, ul. Zacisze i ul. Pogodna w Groblicach wraz z utworzeniem 4 szt. peronów;
  • Postawienie wiaty przystankowej przy ul. Głównej w Bogusławicach.
  Całkowity koszt
  96 372,30 zł
  Promowanie strategii niskoemisyjnych

  Promowanie strategii niskoemisyjnych

  • Budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - opracowywanie dokumentacji projektowej II etapu budowy węzłów;
  • „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”.
  Całkowity koszt
  282 686,49 zł
  Gospodarka mieszkaniowa

  Gospodarka mieszkaniowa

  Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne

  Całkowity koszt
  1 438 565,61 zł
  Administacja publiczna

  Administacja publiczna

  • Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego;
  • Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego (w tym program „Cyfrowa Gmina”).
  Całkowity koszt
  182 994,00 zł
  Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo

  • Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Siechnicach;
  • Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna.
  Całkowity koszt
  339 155,00 zł
  Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  • Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
  • Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża;
  • Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice;
  • Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.
  Całkowity koszt
  6 287 248,71 zł
  Gminny program Rewitalizacji

  Gminny program Rewitalizacji

  • Rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wykonanie rewitalizacji parku w Sulimowie, Grodziszowie oraz Sulęcinie);
  • Rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego;
  • Rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice;
  • Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach.
  Całkowity koszt
  2 102 012,29 zł
  Oświetlenie

  Oświetlenie

  • Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym za zadania w ramach Funduszu Sołeckiego);
  • Rozwój oświetlenia na terenach gminnych;
  • Budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilajacej nN w celu zasilania w energie elektryczną wolnostojacą, zewnętrznej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na terenie sportowo- rekreacyjnym przy ul. Zacisznej w Iwinach;
  • Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ul. Zacisze w Groblicach.
  Całkowity koszt
  2 398 746,44 zł
  Pozostałe wydatki majątkowe

  Pozostałe wydatki majątkowe

  • Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica;
  • Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
  • Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o..
  Całkowity koszt
  1 267 000,00 zł
  Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
  Oświata, kultura i sport
  Placówki oświatowe

  Całkowity koszt

  17 751 674,38 zł

  Placówki oświatowe

  • Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego;
  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach;
  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
  • Laboratoria Przyszłości;
  • Wykonanie ogrodzenia o długości 46 mb wraz z furtką;
  • Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
  • Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Sw. Jana Pawła II w Siechnicach
  • Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu w Świętej Katarzynie;
  • Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.
  Budowa żłobka

  Całkowity koszt

  54 600,00 zł

  Budowa żłobka

  Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach (opracowywanie dokumentacji projektowej, w skład której wejdzie koncepcja projektowa oraz program funkcjonalno–użytkowy).

  Sport i rekreacja

  Całkowity koszt

  588 878,72 zł

  Sport i rekreacja

  • Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowości Sulecin gm. Siechnice – urządzenie skweru z głazami narzutowymi;
  • Wykonanie ciągu pieszego w parku przy ul. Zacisze w Siechnicach;
  • Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach;
  • Place zabaw na terenie Gminy Siechnice (doposażanie - zakup nowych urządzeń);
  • Modernizacja boiska w Bogusławicach;
  • Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego wsi Iwiny);
  • Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Trestno-Blizanowice).
  Kultura

  Całkowity koszt

  1 767 489,19 zł

  Kultura

  •  Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice;
  • Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - w tym: modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi;
  • Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem;
  • Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice;
  • Wyposażenie placów zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zębice);
  • Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce);
  • Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce);
  • Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi juą elementami placu zabaw w Mokrym Dworze;
  • Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Groblice-Durok).
  Infrastruktura
  Drogi powiatowe

  Całkowity koszt

  1 922 296,00 zł

  Drogi powiatowe

   • "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu
   • Wrocławskiego;
   • W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na:
    - przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku,
    - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozpoczęcie prac budowlanych drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395,
    - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach,
    - opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego.
    - wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trestno polegające na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku-pomoc rzeczowa.
   Drogi gminne

   Całkowity koszt

   14 527 312,22 zł

   Drogi gminne

   • Budowa dróg i ulic:
    - w Siechnicach,
    - w Radwanicach,
    - w Świętej Katarzynie,
    - w Iwinach,
    - w Żernikach Wrocławskich,
    - w Groblicach,
    - w pozostałych miejscowościach.
   • Pozostałe zadania:
    - Przebudowa i rozbudowa ul. Prawocińskiej w Siechnicach – etap I (od mostu do skrzyżowania z ul. Hiszpańska);
    - Przebudowa ul. Świętego Marka w Zębicach;
    - Budowa dróg i ulic w gminie;
    - Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice);
    - Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy - projekt.
   Budowa chodników

   Całkowity koszt

   332 184,99 zł

   Budowa chodników

   • Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego;
   • Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach;
   • Wykonanie scieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi leśnej w Kotowicach (ul. Klonowa).
   Przystanki i wiaty

   Całkowity koszt

   96 372,30 zł

   Przystanki i wiaty

   • Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze krajowej nr DK94;
   • Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu;
   • Ustawienie wiat przystankowych 2 szt. w ciągu dróg gminnych, ul. Zacisze i ul. Pogodna w Groblicach wraz z utworzeniem 4 szt. peronów;
   • Postawienie wiaty przystankowej przy ul. Głównej w Bogusławicach.
   Promowanie strategii niskoemisyjnych

   Całkowity koszt

   282 686,49 zł

   Promowanie strategii niskoemisyjnych

   • Budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - opracowywanie dokumentacji projektowej II etapu budowy węzłów;
   • „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”.
   Sprawy społeczne
   Gospodarka mieszkaniowa

   Całkowity koszt

   1 438 565,61 zł

   Gospodarka mieszkaniowa

   Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne

   Administacja publiczna

   Całkowity koszt

   182 994,00 zł

   Administacja publiczna

   • Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego;
   • Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego (w tym program „Cyfrowa Gmina”).
   Bezpieczeństwo

   Całkowity koszt

   339 155,00 zł

   Bezpieczeństwo

   • Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Siechnicach;
   • Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna.
   Gospodarka ściekowa i ochrona wód

   Całkowity koszt

   6 287 248,71 zł

   Gospodarka ściekowa i ochrona wód

   • Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
   • Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża;
   • Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice;
   • Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.
   Gminny program Rewitalizacji

   Całkowity koszt

   2 102 012,29 zł

   Gminny program Rewitalizacji

   • Rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wykonanie rewitalizacji parku w Sulimowie, Grodziszowie oraz Sulęcinie);
   • Rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego;
   • Rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice;
   • Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach.
   Oświetlenie

   Całkowity koszt

   2 398 746,44 zł

   Oświetlenie

   • Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym za zadania w ramach Funduszu Sołeckiego);
   • Rozwój oświetlenia na terenach gminnych;
   • Budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilajacej nN w celu zasilania w energie elektryczną wolnostojacą, zewnętrznej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na terenie sportowo- rekreacyjnym przy ul. Zacisznej w Iwinach;
   • Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ul. Zacisze w Groblicach.
   Pozostałe wydatki majątkowe

   Całkowity koszt

   1 267 000,00 zł

   Pozostałe wydatki majątkowe

   • Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica;
   • Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
   • Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o..
   05

   Prognoza PIT

   My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

   Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Siechnice rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

   Teraz
   90%
   46 935 418,00 zł
   Prognoza
   100%
   52 150 464,44 zł
   Zobacz, jak brakujące +10%
   wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
   Lepsze drogi
   + 3 km
   wybudowanych dróg rocznie
   Dla pieszych
   + 4 km
   wybudowanych chodników rocznie
   Sport
   + 2
   nowe siłownie zewnętrzne
   Oświetlenie
   + 15
   dodatkowych lamp ulicznych
   Dla dzieci
   + 2
   nowe place zabaw
   Więcej zieleni
   na terenie
   Gminy Siechnice
   Dowiedz
   się jak rozliczyć
   PIT w swojej gminie!
   Zostawiasz swój podatek w Gminie Siechnice?
   Jesteśmy z Ciebie dumni.

   Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

   Pamiętaj!

   Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Siechnice (niezależnie od miejsca zameldowania).

   Twoje podatki wrócą do Ciebie!

   Korzystamy z ciasteczek
   Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.