Gmina Siechnice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Siechnice.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
23 541
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
180 404 298,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
27.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
46 935 418 zł
27.0%
CIT
2 386 018 zł
1.32%
Podatki od nieruchomości
34 660 000 zł
19.21%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 403 780 zł
6.32%
Dotacje
53 068 845,78 zł
29.42%
Subwencje
26 538 801 zł
14.71%
Pozostałe dochody
5 411 435,22 zł
3.0%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
244 701 291,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
91 778 982,25 zł
stanowiły 38% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
38%
91 778 982,25 zł
Wydatki bieżące
62%
152 922 308,75 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
100 890 901,09 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
29 241 042,13 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 006 022,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 913 200,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 152 628,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 350 585,47 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
21 520 028,75 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 735 666,51 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 011 835,55 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 635 910,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 426 556,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
876 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
400 860,82 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
15 068 933,67 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
471 121,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Siechnice w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
91 778 982,25 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
20.52%
Infrastruktura
46.35%
Oświata, kultura i sport
33.13%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
18 833 685,43 zł
42 536 271,34 zł
30 409 025,48 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich- rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Całkowity koszt
65 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu
  Wrocławskiego;
 • W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na:
  - przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku,
  - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozpoczęcie prac budowlanych drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395,
  - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach,
  - opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego.
Całkowity koszt
2 220 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa dróg i ulic:
  - w Siechnicach,
  - w Radwanicach,
  - w Świętej Katarzynie,
  - w Iwinach,
  - w Żernikach Wrocławskich,
  - w Groblicach,
  - w pozostałych miejscowościach.
 • Pozostałe zadania:
  - Przebudowa ul. Świętego Marka w Zębicach (rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. W 2022 r. planowane jest również rozpoczęcie prac budowlanych;
  - Budowa dróg i ulic w gminie (rozliczenie umowy dotyczącej opracowania koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg w gminie);
  - Modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie gminy;
  - Droga dojazdowa do inwestycji dotyczącej kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Zębicach;
  - Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice);
  - Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej (zadanie realizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego wsi Kotowice);
  - Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy - projekt;
  - Wykonanie ul. Akacjowej w Zacharzycach (zadanie realizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego wsi Zacharzyce).
Całkowity koszt
15 066 685,43 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

 • Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego;
 • Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa (rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej);
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej - etap końcowy (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sulęcin- Szostakowice).
Całkowity koszt
282 000,00 zł
Przystanki i wiaty

Przystanki i wiaty

 • Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze krajowej nr 94;
 • Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu;
 • Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice.
Całkowity koszt
330 000,00 zł
Promowanie strategii niskoemisyjnych

Promowanie strategii niskoemisyjnych

 • Budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - opracowywanie dokumentacji projektowej II etapu budowy węzłów;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park&Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski.
Całkowity koszt
520 000,00 zł
Infrastruktura komunikacyjna - monitoring

Infrastruktura komunikacyjna - monitoring

Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego - opracowywanie dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt
350 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 • Laboratoria Przyszłości (zakup wyposażenia do szkół potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych oraz technicznych młodzieży, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, a także stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie;
 • Opracownie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej;
 • Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola w Siechnicach;
 • Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół (na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych);
 • Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola w Siechnicach;
 • Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 • Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu w Świętej Katarzynie;
 • Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.
Całkowity koszt
35 700 906,79 zł
Budowa żłobka

Budowa żłobka

Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach (opracowywanie dokumentacji projektowej, w skład której wejdzie koncepcja projektowa oraz program funkcjonalno–użytkowy).

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 • Opracowanie dokumentacji projektowej tzw. skateparku w miejscowości Siechnice;
 • Place zabaw na terenie Gminy Siechnice (doposażanie - zakup nowych urządzeń);
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul.Parkowej w Świętej Katarzynie w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (opracowywanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy);
 • Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła (opracowywanie dokumentacji projektowej);
 • Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zacisznej w Iwinach (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego wsi Iwiny);
 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach;
 • Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (opracowywanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy);
 • Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul.
 • Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach (opracowywanie dokumentacji projektowej);
 • Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach;
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach (zadanie realizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Groblice-Durok);
 • Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach;
 • Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno- Blizanowice (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Trestno-Blizanowice);
 • Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Trestno-Blizanowice);
 • Zagospodarowanie terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego.
Całkowity koszt
3 762 690,36 zł
Kultura

Kultura

 • Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - w tym: modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi;
 • Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice (środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy świetlic w miejscowościach: Grodziszów, Sulęcin, Łukaszowice oraz Biestrzyków. W ramach zadania planowane jest również opracowywanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy w Smardzowie oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową świetlic w miejscowościach Grodziszów i Sulęcin);
 • Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice;
 • Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce);
 • Wyposażenie placów zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zębice);
  Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Groblice-Durok);
 • Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce);
  Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce).
Całkowity koszt
2 822 674,19 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne;
 • Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie.
Całkowity koszt
1 984 860,00 zł
Administacja publiczna

Administacja publiczna

 • Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego (w tym program „Cyfrowa Gmina”);
 • Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip (System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego).
Całkowity koszt
195 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach;
 • Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna;
 • Dotacja celowa dla Policji (opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji);
  Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice.
Całkowity koszt
2 075 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
 • Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża;
 • Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • Dotacja na gromadzenie wód opadowych;
  Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.
Całkowity koszt
10 048 478,49 zł
Gminny program Rewitalizacji

Gminny program Rewitalizacji

 • Rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wykonanie rewitalizacji parku w Sulimowie, Grodziszowie oraz Sulęcinie);
 • Rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego;
 • Rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice;
 • Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach.
Całkowity koszt
3 404 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym za zadania w ramach Funduszu Sołeckiego);
 • Rozwój oświetlenia na terenach gminnych;
 • Projekt i wykonanie doświetlenia OZE (Odnawialne Źródła Energii) wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice.
Całkowity koszt
3 238 693,12 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.;
 • Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp;
 • Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych;
 • Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych;
 • Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych;
 • Rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
Całkowity koszt
9 062 993,87 zł
Pozostałe wydatki majątkowe

Pozostałe wydatki majątkowe

 • Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica;
 • Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
Całkowity koszt
400 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich- rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

2 220 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu
  Wrocławskiego;
 • W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na:
  - przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku,
  - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozpoczęcie prac budowlanych drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395,
  - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach,
  - opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego.
Drogi gminne

Całkowity koszt

15 066 685,43 zł

Drogi gminne

 • Budowa dróg i ulic:
  - w Siechnicach,
  - w Radwanicach,
  - w Świętej Katarzynie,
  - w Iwinach,
  - w Żernikach Wrocławskich,
  - w Groblicach,
  - w pozostałych miejscowościach.
 • Pozostałe zadania:
  - Przebudowa ul. Świętego Marka w Zębicach (rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. W 2022 r. planowane jest również rozpoczęcie prac budowlanych;
  - Budowa dróg i ulic w gminie (rozliczenie umowy dotyczącej opracowania koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg w gminie);
  - Modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie gminy;
  - Droga dojazdowa do inwestycji dotyczącej kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Zębicach;
  - Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice);
  - Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej (zadanie realizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego wsi Kotowice);
  - Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy - projekt;
  - Wykonanie ul. Akacjowej w Zacharzycach (zadanie realizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego wsi Zacharzyce).
Budowa chodników

Całkowity koszt

282 000,00 zł

Budowa chodników

 • Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego;
 • Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa (rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej);
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej - etap końcowy (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sulęcin- Szostakowice).
Przystanki i wiaty

Całkowity koszt

330 000,00 zł

Przystanki i wiaty

 • Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze krajowej nr 94;
 • Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu;
 • Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice.
Promowanie strategii niskoemisyjnych

Całkowity koszt

520 000,00 zł

Promowanie strategii niskoemisyjnych

 • Budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - opracowywanie dokumentacji projektowej II etapu budowy węzłów;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park&Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski.
Infrastruktura komunikacyjna - monitoring

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Infrastruktura komunikacyjna - monitoring

Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego - opracowywanie dokumentacji projektowej.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

35 700 906,79 zł

Placówki oświatowe

 • Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 • Laboratoria Przyszłości (zakup wyposażenia do szkół potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych oraz technicznych młodzieży, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, a także stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie;
 • Opracownie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej;
 • Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola w Siechnicach;
 • Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół (na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych);
 • Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola w Siechnicach;
 • Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 • Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu w Świętej Katarzynie;
 • Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.
Budowa żłobka

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Budowa żłobka

Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach (opracowywanie dokumentacji projektowej, w skład której wejdzie koncepcja projektowa oraz program funkcjonalno–użytkowy).

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

3 762 690,36 zł

Sport i rekreacja

 • Opracowanie dokumentacji projektowej tzw. skateparku w miejscowości Siechnice;
 • Place zabaw na terenie Gminy Siechnice (doposażanie - zakup nowych urządzeń);
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul.Parkowej w Świętej Katarzynie w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (opracowywanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy);
 • Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła (opracowywanie dokumentacji projektowej);
 • Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zacisznej w Iwinach (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego wsi Iwiny);
 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach;
 • Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (opracowywanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy);
 • Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul.
 • Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach (opracowywanie dokumentacji projektowej);
 • Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach;
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach (zadanie realizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Groblice-Durok);
 • Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach;
 • Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno- Blizanowice (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Trestno-Blizanowice);
 • Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej (zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Trestno-Blizanowice);
 • Zagospodarowanie terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego.
Kultura

Całkowity koszt

2 822 674,19 zł

Kultura

 • Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - w tym: modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi;
 • Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice (środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy świetlic w miejscowościach: Grodziszów, Sulęcin, Łukaszowice oraz Biestrzyków. W ramach zadania planowane jest również opracowywanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy w Smardzowie oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową świetlic w miejscowościach Grodziszów i Sulęcin);
 • Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice;
 • Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce);
 • Wyposażenie placów zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zębice);
  Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Groblice-Durok);
 • Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce);
  Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ozorzyce).
Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 984 860,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne;
 • Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie.
Administacja publiczna

Całkowity koszt

195 000,00 zł

Administacja publiczna

 • Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego (w tym program „Cyfrowa Gmina”);
 • Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip (System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego).
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

2 075 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach;
 • Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna;
 • Dotacja celowa dla Policji (opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji);
  Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

10 048 478,49 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
 • Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża;
 • Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • Dotacja na gromadzenie wód opadowych;
  Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.
Gminny program Rewitalizacji

Całkowity koszt

3 404 000,00 zł

Gminny program Rewitalizacji

 • Rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wykonanie rewitalizacji parku w Sulimowie, Grodziszowie oraz Sulęcinie);
 • Rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego;
 • Rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice;
 • Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach.
Oświetlenie

Całkowity koszt

3 238 693,12 zł

Oświetlenie

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym za zadania w ramach Funduszu Sołeckiego);
 • Rozwój oświetlenia na terenach gminnych;
 • Projekt i wykonanie doświetlenia OZE (Odnawialne Źródła Energii) wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

9 062 993,87 zł

Pozostałe inwestycje

 • Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.;
 • Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp;
 • Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych;
 • Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych;
 • Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych;
 • Rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
Pozostałe wydatki majątkowe

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Pozostałe wydatki majątkowe

 • Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica;
 • Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Siechnice rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
46 935 418,00 zł
Prognoza
100%
52 150 464,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Więcej zieleni
na terenie
Gminy Siechnice
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Siechnice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Siechnice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.