Gmina Siechnice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Siechnice.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
24 142
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
195 806 739,27 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
25.04%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
49 033 258 zł
25.04%
CIT
2 000 000 zł
1.02%
Podatki od nieruchomości
31 941 000 zł
16.31%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 672 658 zł
4.94%
Dotacje
71 352 167,37 zł
36.44%
Subwencje
26 453 751 zł
13.51%
Pozostałe dochody
5 353 904,90 zł
2.73%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
254 165 890,09 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
87 425 531,55 zł
stanowiły 34% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
34%
87 425 531,55 zł
Wydatki bieżące
66%
166 740 358,54 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
96 196 529,66 zł
Rodzina
całkowity koszt
45 849 853,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
34 371 533,36 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
18 186 775,81 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
18 114 082,80 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
12 773 184,29 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 271 275,38 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 071 741,58 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 973 025,36 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 618 042,02 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 806 091,74 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 050 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 834 530,98 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 329 340,16 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
968 604,62 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
512 037,50 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
239 241,83 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Siechnice na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Siechnice w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
87 425 531,55 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
27.36%
Infrastruktura drogowa
24.1%
Gospodarka komunalna i sprawy społeczne
48.54%
Oświata i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
23 921 744,20 zł
21 069 780,88 zł
42 434 006,47 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa dróg i ulic w Iwinach, Radwanicach, Siechnicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach, Groblicach.

Całkowity koszt
14 890 404,68 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach ul. Koreańskiej we Wrocławiu.

Całkowity koszt
1 173 705,00 zł
Ścieżka pieszo-rowerowa

Ścieżka pieszo-rowerowa

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie.

Całkowity koszt
65 000,00 zł
Komunikacja publiczna

Komunikacja publiczna

Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny.

Całkowity koszt
1 151 495,51 zł
Strategia niskoemisyjna

Strategia niskoemisyjna

Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski.

Całkowity koszt
5 812 739,01 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy;
Remont mostu przy ul. Dębowej w Radwanicach;
Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego;
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy.

Całkowity koszt
828 400,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja na gromadzenie wód (program "Beczka") i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dokumentacja rewitalizacji zbiorników retencyjnych w gminie;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Siechnicach w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża;
Budowa zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych w Iwinach i Siechnicach.

Całkowity koszt
8 683 629,95 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozwój oświetlenia na terenach gminnych;
Instalacja doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych.

Całkowity koszt
1 717 578,26 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowościach Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie oraz w pozostałych miejscowościach.

Całkowity koszt
1 637 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach;
Dotacja celowa dla Policji.

Całkowity koszt
744 710,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne;
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowościach Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020.

Całkowity koszt
2 128 760,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wniesienie wkładu do SISK Sp. z o.o. i ZGK Sp. z o.o.;
Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu;
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego;
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego;
Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica.

Całkowity koszt
6 158 102,67 zł
Rekreacja

Rekreacja

Projekt budowy Skate Parku w Siechnicach;
Doposażenie placów zabaw na terenie gminy;
Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Łukaszowicach;
Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze.

Całkowity koszt
217 355,95 zł
Kultura

Kultura

Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w Kotowicach;
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach;
Program budowy świetlic wiejskich w gminie;
Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy w Biestrzykowie;
Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem.

Całkowity koszt
2 778 615,19 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego;
Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, Radwanicach i Żernikach Wrocławskich;
Projekt rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach;
Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach.

Całkowity koszt
38 217 300,39 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Św. Katarzynie;
Modernizacja terenów parkowo-rekreacyjnych w Siechnicach, Św. Katarzynie i Iwinach;
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy - budowa siłowni, stołu do gry w szachy, ping-ponga, małej architektury.

Całkowity koszt
1 220 734,94 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Lepsze drogi

Całkowity koszt

14 890 404,68 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg i ulic w Iwinach, Radwanicach, Siechnicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach, Groblicach.

Dla pieszych

Całkowity koszt

1 173 705,00 zł

Dla pieszych

Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach ul. Koreańskiej we Wrocławiu.

Ścieżka pieszo-rowerowa

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Ścieżka pieszo-rowerowa

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie.

Komunikacja publiczna

Całkowity koszt

1 151 495,51 zł

Komunikacja publiczna

Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny.

Strategia niskoemisyjna

Całkowity koszt

5 812 739,01 zł

Strategia niskoemisyjna

Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

828 400,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy;
Remont mostu przy ul. Dębowej w Radwanicach;
Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego;
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy.

Gospodarka komunalna i sprawy społeczne
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

8 683 629,95 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja na gromadzenie wód (program "Beczka") i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dokumentacja rewitalizacji zbiorników retencyjnych w gminie;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Siechnicach w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża;
Budowa zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych w Iwinach i Siechnicach.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 717 578,26 zł

Oświetlenie

Rozwój oświetlenia na terenach gminnych;
Instalacja doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych.

Tereny zielone

Całkowity koszt

1 637 000,00 zł

Tereny zielone

Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowościach Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie oraz w pozostałych miejscowościach.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

744 710,00 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach;
Dotacja celowa dla Policji.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

2 128 760,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne;
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowościach Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

6 158 102,67 zł

Pozostałe inwestycje

Wniesienie wkładu do SISK Sp. z o.o. i ZGK Sp. z o.o.;
Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu;
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego;
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego;
Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica.

Oświata i rekreacja
Rekreacja

Całkowity koszt

217 355,95 zł

Rekreacja

Projekt budowy Skate Parku w Siechnicach;
Doposażenie placów zabaw na terenie gminy;
Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Łukaszowicach;
Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze.

Kultura

Całkowity koszt

2 778 615,19 zł

Kultura

Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w Kotowicach;
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach;
Program budowy świetlic wiejskich w gminie;
Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy w Biestrzykowie;
Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

38 217 300,39 zł

Placówki oświatowe

Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego;
Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, Radwanicach i Żernikach Wrocławskich;
Projekt rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach;
Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

1 220 734,94 zł

Sport i rekreacja

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Św. Katarzynie;
Modernizacja terenów parkowo-rekreacyjnych w Siechnicach, Św. Katarzynie i Iwinach;
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy - budowa siłowni, stołu do gry w szachy, ping-ponga, małej architektury.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Siechnice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Siechnice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.