Gmina Siechnice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Siechnice.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
23 504
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
194 488 967,19 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
27.29%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
53 075 190 zł
27.29%
CIT
3 019 896,42 zł
1.55%
Dotacje
50 750 124,62 zł
26.09%
Subwencje
26 894 003 zł
13.83%
Środki na dofinansowanie zadań
3 489 313,85 zł
1.79%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 854 234,24 zł
6.61%
Podatki od nieruchomości
33 501 854,87 zł
17.23%
Pozostałe dochody
10 904 350,19 zł
5.61%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
202 041 776,86 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
46 051 812,96 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
46 051 812,96 zł
Wydatki bieżące
77%
155 989 963,90 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
73 150 789,74 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
24 627 273,47 zł
Rodzina
całkowity koszt
46 892 272,56 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 561 736,02 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 053 461,21 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 549 028,71 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 841 554,21 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 530 346,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 552 974,82 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 625 484,63 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
739 085,87 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 189 098,21 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 191 803,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
933 182,65 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 603 685,76 zł

Źródło: Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Siechnice w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
46 051 812,96 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
34.78%
Infrastruktura drogowa
27.44%
Gospodarka komunalna i sprawy społeczne
37.78%
Oświata i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
16 016 942,06 zł
12 637 074,74 zł
17 397 796,16 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa dróg i ulic w Iwinach, Radwanicach, Siechnicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach, Groblicach.

Całkowity koszt
10 834 063,82 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Całkowity koszt
100 203,90 zł
Ścieżka pieszo-rowerowa

Ścieżka pieszo-rowerowa

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie.

Całkowity koszt
7 195,50 zł
Komunikacja publiczna

Komunikacja publiczna

Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny;
Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK 94.

Całkowity koszt
1 157 662,30 zł
Strategia niskoemisyjna

Strategia niskoemisyjna

Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski.

Całkowity koszt
3 625 413,98 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy;
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy.

Całkowity koszt
292 402,56 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja na gromadzenie wód (program "Beczka") i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dokumentacja rewitalizacji zbiorników retencyjnych w gminie;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Siechnicach w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża;
Budowa zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych w Iwinach i Siechnicach.

Całkowity koszt
2 099 324,03 zł
Melioracje wodne

Melioracje wodne

Odbudowa systemów odwodnienia drenarskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozwój oświetlenia na terenach gminnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych.

Całkowity koszt
1 253 980,79 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowościach Radwanice, Święta Katarzyna, oraz w pozostałych miejscowościach.

Całkowity koszt
181 381,21 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja celowa dla Policji;
Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach;
Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach.

Całkowity koszt
241 668,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego-kontynuacja;
Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej;
Montaż rozdzielnic zewnętrznych wraz z licznikami elektronicznymi i aparaturą zabezpieczającą przy wieży widokowej w Kotowicach;
Zakup zbiornika na wodę użytkową do Ośrodka Zdrowia w Siechnicach;
Zakup zmiękczacza wody do Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie;
Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach.

Całkowity koszt
2 822 177,48 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wniesienie wkładu do SISK Sp. z o.o. i ZGK Sp. z o.o.;
Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu;
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego;
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego;

Całkowity koszt
5 918 543,23 zł
Rekreacja

Rekreacja

Doposażenie placów zabaw na terenie gminy z wykonaniem nawierzchni;
Montaż stojaków na rowery;
Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze.

Całkowity koszt
85 211,16 zł
Kultura

Kultura

Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w Kotowicach;
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach;
Program budowy świetlic wiejskich w gminie;
Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem.

Całkowity koszt
1 294 424,73 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego;
Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Radwanicach i Żernikach Wrocławskich;
Wykonanie instalacji SSWiN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
Zakup kserokopiarek do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach;
Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach.

Całkowity koszt
15 756 754,06 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Św. Katarzynie;
Modernizacja terenów parkowo-rekreacyjnych w Siechnicach, Św. Katarzynie i Iwinach;
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy - budowa siłowni, stołu do gry w szachy, ping-ponga, małej architektury.

Całkowity koszt
261 406,21 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Lepsze drogi

Całkowity koszt

10 834 063,82 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg i ulic w Iwinach, Radwanicach, Siechnicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach, Groblicach.

Dla pieszych

Całkowity koszt

100 203,90 zł

Dla pieszych

Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Ścieżka pieszo-rowerowa

Całkowity koszt

7 195,50 zł

Ścieżka pieszo-rowerowa

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie.

Komunikacja publiczna

Całkowity koszt

1 157 662,30 zł

Komunikacja publiczna

Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny;
Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK 94.

Strategia niskoemisyjna

Całkowity koszt

3 625 413,98 zł

Strategia niskoemisyjna

Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

292 402,56 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy;
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy.

Gospodarka komunalna i sprawy społeczne
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

2 099 324,03 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja na gromadzenie wód (program "Beczka") i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dokumentacja rewitalizacji zbiorników retencyjnych w gminie;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Siechnicach w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża;
Budowa zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych w Iwinach i Siechnicach.

Melioracje wodne

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Melioracje wodne

Odbudowa systemów odwodnienia drenarskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 253 980,79 zł

Oświetlenie

Rozwój oświetlenia na terenach gminnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych.

Tereny zielone

Całkowity koszt

181 381,21 zł

Tereny zielone

Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowościach Radwanice, Święta Katarzyna, oraz w pozostałych miejscowościach.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

241 668,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja celowa dla Policji;
Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach;
Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

2 822 177,48 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego-kontynuacja;
Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej;
Montaż rozdzielnic zewnętrznych wraz z licznikami elektronicznymi i aparaturą zabezpieczającą przy wieży widokowej w Kotowicach;
Zakup zbiornika na wodę użytkową do Ośrodka Zdrowia w Siechnicach;
Zakup zmiękczacza wody do Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie;
Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

5 918 543,23 zł

Pozostałe inwestycje

Wniesienie wkładu do SISK Sp. z o.o. i ZGK Sp. z o.o.;
Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu;
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego;
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego;

Oświata i rekreacja
Rekreacja

Całkowity koszt

85 211,16 zł

Rekreacja

Doposażenie placów zabaw na terenie gminy z wykonaniem nawierzchni;
Montaż stojaków na rowery;
Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze.

Kultura

Całkowity koszt

1 294 424,73 zł

Kultura

Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w Kotowicach;
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach;
Program budowy świetlic wiejskich w gminie;
Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

15 756 754,06 zł

Placówki oświatowe

Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego;
Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Radwanicach i Żernikach Wrocławskich;
Wykonanie instalacji SSWiN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
Zakup kserokopiarek do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach;
Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

261 406,21 zł

Sport i rekreacja

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Św. Katarzynie;
Modernizacja terenów parkowo-rekreacyjnych w Siechnicach, Św. Katarzynie i Iwinach;
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy - budowa siłowni, stołu do gry w szachy, ping-ponga, małej architektury.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Siechnice rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
49 033 258,00 zł
Prognoza
100%
54 481 397,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
15
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
5
dodatkowych lamp ulicznych
łatwe parkowanie
15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Siechnice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Siechnice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.