Gniewino

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gniewinie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
7 335
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
54 244 341,49 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
6.91%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 748 697 zł
6.91%
CIT
320 000 zł
0.59%
Podatki od nieruchomości
17 254 920 zł
31.81%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 320 032 zł
6.12%
Dotacje
16 035 656,49 zł
29.56%
Subwencje
10 836 538 zł
19.98%
Pozostałe dochody
2 728 498 zł
5.03%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
49 954 687,49 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
4 977 747,00 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
4 977 747,00 zł
Wydatki bieżące
90%
44 976 940,49 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 599 858,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 720 430,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 186 248,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 582 582,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
466 680,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 540 496,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 252 258,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 184 853,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 939 007,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 224 132,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 258 143,49 zł

Źródło: Zmiany do planu budżetu Gminy Gniewino na rok 2020 z dnia 24.07.2020r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Gniewino w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
4 977 747,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
68.26%
Infrastruktura
31.74%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 397 710,00 zł
1 580 037,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa i remont dróg gminnych;
Budowa chodników;
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zagrodowej;
Remont dróg na osiedlu kaszubskim.

Całkowity koszt
1 457 500,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Bychowo-Toliszczek - dokumentacja projektowa;
Montaż punktów świetlnych w Gniewinku, Nadolu.

Całkowity koszt
36 110,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK;
Wykup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną.

Całkowity koszt
1 754 100,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa na budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Gniewinie.

Całkowity koszt
800 000,00 zł
Sport

Sport

Remont boiska sportowego w miejscowości Nadole;
Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku w Perlinie;
Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Mierzynku;
Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej w m. Jęczewo;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej Toliszczek.

Całkowity koszt
137 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie;
Remont szatni na boisku Orlik w Kostkowie;
Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w ZSP Kostkowo.

Całkowity koszt
280 000,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żamowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Urządzenie terenów zielonych wraz z budową wiaty grillowej w m. Toliszczek;
Urządzenie terenów kulturalno-rekreacyjnych;
Budowa Centrum Rekreacji w m. Kostkowo - dokumentacja;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie;
Remont zabytkowej stodoły w miejscowości Gniewino wraz z nadaniem jej nowej funkcji - dokumentacja projektowa;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mierzynko - dokumentacja.

Całkowity koszt
363 037,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 457 500,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa i remont dróg gminnych;
Budowa chodników;
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zagrodowej;
Remont dróg na osiedlu kaszubskim.

Oświetlenie

Całkowity koszt

36 110,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Bychowo-Toliszczek - dokumentacja projektowa;
Montaż punktów świetlnych w Gniewinku, Nadolu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 754 100,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK;
Wykup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa na budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Gniewinie.

Sport

Całkowity koszt

137 000,00 zł

Sport

Remont boiska sportowego w miejscowości Nadole;
Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku w Perlinie;
Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Mierzynku;
Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej w m. Jęczewo;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej Toliszczek.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

280 000,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie;
Remont szatni na boisku Orlik w Kostkowie;
Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w ZSP Kostkowo.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

363 037,00 zł

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żamowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Urządzenie terenów zielonych wraz z budową wiaty grillowej w m. Toliszczek;
Urządzenie terenów kulturalno-rekreacyjnych;
Budowa Centrum Rekreacji w m. Kostkowo - dokumentacja;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie;
Remont zabytkowej stodoły w miejscowości Gniewino wraz z nadaniem jej nowej funkcji - dokumentacja projektowa;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mierzynko - dokumentacja.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Gniewino zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

36 319,00 zł

Bychowo

Urządzenie terenów zielonych wraz z budową wiaty grillowej w m. Toliszczek;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w m. Toliszczek.

Całkowity koszt

44 969,00 zł

Chynowie

Przebudowa dróg gminnych.

Całkowity koszt

36 637,00 zł

Czymanowo

Urządzenie terenu kulturalno-rekreacyjnego;
Urządzenie terenów zielonych.

Całkowity koszt

63 606,00 zł

Gniewino

Budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej - dokumentacja projektowa;
Remont dróg na Osiedlu Kaszubskim;
Przebudowa ul. Zagrodowej - dokumentacja projektowa.

Całkowity koszt

60 489,00 zł

Kostkowo

Budowa Centrum Rekreacji - dokumentacja projektowa;
Remont szatni na boisku Orlik;
Zakup wraz z montażem progu zwalniającego w m. Słuszewo.

Całkowity koszt

42 616,00 zł

Lisewo

Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznych w m. Jęczewo;
Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej.

Całkowity koszt

35 937,00 zł

Mierzynko

Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt

32 121,00 zł

Mierzyno

Urządzenie terenu kulturalno-rekreacyjnego;
Montaż punktów świetlnych w Gniewinku.

Całkowity koszt

35 810,00 zł

Nadole

Remont boiska sportowego;
Montaż punktów świetlnych przy ul. Strażackiej.

Całkowity koszt

36 255,00 zł

Perlino

Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku sportowym.

Całkowity koszt

63 606,00 zł

Rybno

Remont budynku gospodarczego.

Całkowity koszt

30 085,00 zł

Tadzino

Remonty dróg.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gniewinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Gniewino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.