01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
31 464
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
270 519 139,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
33.95%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
91 850 528 zł
33.95%
CIT
19 301 691 zł
7.14%
Dotacje
8 343 940,82 zł
3.08%
Subwencje
64 134 794 zł
23.71%
Środki na dofinansowanie zadań
21 669 920,39 zł
8.01%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 052 224 zł
4.82%
Podatki od nieruchomości
47 900 000 zł
17.71%
Pozostałe dochody
4 266 041 zł
1.58%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
264 993 119,21 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
60 346 138,00 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
60 346 138,00 zł
Wydatki bieżące
77%
204 646 981,21 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
133 645 992,32 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
45 005 814,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
13 163 522,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 050 097,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 195 332,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 393 756,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
20 071 662,42 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 682 860,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 394 881,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 497 011,45 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 065 962,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 936 732,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 464 495,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 020 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 003 900,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
825 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
576 102,02 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Komorniki w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
60 346 138,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.26%
Infrastruktura
44.74%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
33 345 902,00 zł
27 000 236,00 zł
Melioracje wodne

Melioracje wodne

 • Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 2/2, obręb Rosnowo − Szreniawa
Całkowity koszt
99 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Komornikach
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Wpłata na rzecz Związku Powiatowo−Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" dotycząca zakupu 25 autobusów niskoemisyjnych
Całkowity koszt
56 434,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie i jej budowa;
 • Budowa ścieżki rowerowej Komorniki − Plewiska;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczyca w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów − Luboń;
 • Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej 2390P Komorniki−Łęczyca w m.Wiry w okolicy dz.nr 9/9, obręb Wiry;
 • Końcowe rozliczenie inwestorstwa zastępczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".
Całkowity koszt
2 731 668,00 zł
Dogi gminne

Dogi gminne

 • Budowa ul. Polnej w Chomęcicach etap II;
 • Przebudowa odcinka ul. Głuchowskiej w Chomęcicach;
 • Budowa ul. Szkolnej w Chomęcicach;
 • Budowa ul. Słonecznej w Chomęcicach;
 • Budowa ul. Stawnej w Głuchowie;
 • Budowa ul. Truskawkowej w Komornikach;
 • Budowa ul. Wiosennej i ul. Pogodnej w Komornikach;
 • Budowa drogi łączącej ul. Towarową w Komornikach z ul. Szkolną w Plewiskach;
 • Budowa ul. Wąskiej w Komornikach;
 • Budowa drogi ul. Gerwazego, Ks.Robaka, Jankiela, Horedszki w Komornikach;
 • Budowa ul. Lubońskiej w Komornikach;
 • Rozbudowa ul. Kościelnej (odcinek Pocztowa − Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika;
 • Budowa ul. Miodowej w Plewiskach;
 • Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach;
 • Budowa ul. Wiosennej w Plewiskach;
 • Budowa ul. Piastowskiej w Komornikach.
Całkowity koszt
2 836 000,00 zł
Dogi gminne c.d.

Dogi gminne c.d.

 • Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach, od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką;
 • Budowa ul. Zimowej w Plewiskach;
 • Budowa odcinków ul. Kminkowej i Szałwiowej w Plewiskach;
 • Budowa ul. Wrzosowej w Plewiskach;
 • Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowgo w Szreniawie oraz zakup autobusu;
 • Budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy − ul. 1 Maja w Rosnówku do ul. Bukowej w Walerianowie, Gmina Komorniki;
 • Budowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fryderyka Chopina w Szreniawie;
 • Rozudowa ul. Brzozowej w Walerianowie;
 • Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie - ostatni odcinek;
 • Budowa ul. Promykowej w Wirach;
 • Budowa ul. Podleśnej w Wirach;
 • Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach − etap I;
 • Odbudowa trzech mostków na Nadwarciańskiem Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego;
 • Rozbudowa ul. Brzozowej w Walerianowie;
 • Rozbudowa skrzyżowania ul. Fabianowskiej i ul. Skrytej w Plewiskch−budowa sygnalizacji świetlnej.
Całkowity koszt
25 422 800,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Plany zagospodarowania przestrzennego - Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne
Całkowity koszt
390 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki
Całkowity koszt
610 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa nowych odcinków sieci energetycznej w gminie
Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zabezpieczenia ppoż budynku w Wirach przy ulicy Szreniawskiej 6;
 • Wykup gruntów i nieruchomości;
 • Budowa indywidualnego systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6;
 • Budowa budynku komunalnego w Plewiskach.
Całkowity koszt
6 513 332,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Wykonanie garażu/magazynu na potrzeby Urzędu Gminy;
 • Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy.
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

 • "Cyberbezpieczny samorząd” (zabezpieczenie systemu informatycznego całego Urzędu przed wszelkimi atakami z cyberprzestrzeni)
Całkowity koszt
1 011 904,00 zł
Straż gminna i obrona cywilna

Straż gminna i obrona cywilna

 • Zakup samochodu dla Straży Gminnej;
 • Zakupy inwestycyjne OC.
Całkowity koszt
208 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa Sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach;
 • Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach;
 • Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach;
 • Zakup wyposażenia do budowanej Sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach;
 • Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa w Chomęcicach;
 • Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 1 w Komornikach;
 • Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 2 w Komornikach;
 • Remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach.
Całkowity koszt
9 701 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (deszczówka);
 • Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wymiana źródeł ciepła).
Całkowity koszt
400 000,00 zł
Domy kultury

Domy kultury

 • Budowa Domu Kultury w Szreniawie
Całkowity koszt
1 830 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówka" w Komornikach przy ul. Kościelnej;
 • Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach;
 • Remont dachu i elewacji zabytkowej plebanii w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach.
Całkowity koszt
3 960 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa skateparku w Komornikach,
 • Przebudowa hali sportowej przy ulicy Jeziornej w Komornikach;
 • KOWR dokumentacja projektowa (Zielone Wzgórze Komorniki);
 • Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie;
 • Budowa oświetlenia kortów w Wirach;
 • Budowa Pływalni w Plewiskach;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz popmy ciepła w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach;
 • Lodowisko w Szreniawie.
Całkowity koszt
2 081 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Budowa leśnej ścieżki edukacyjnej na terenie WPN w Komornikach;
 • Budowa ścieżki rekreacyjnej przy boisku w Rosnówku;
 • Rekreacyjny Park Rodzinny "Nad Wirynką" etap II;
 • Budowa górki saneczkowej;
 • Tor dla rowerzystów i rolkarzy − pumptruck w Łęczycy;
 • Rewitalizacja terenu z wyspą w Chomęcicach − etap I.
Całkowity koszt
1 045 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Melioracje wodne

Całkowity koszt

99 000,00 zł

Melioracje wodne

 • Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 2/2, obręb Rosnowo − Szreniawa
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Komornikach
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

56 434,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Wpłata na rzecz Związku Powiatowo−Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" dotycząca zakupu 25 autobusów niskoemisyjnych
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

2 731 668,00 zł

Drogi powiatowe

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie i jej budowa;
 • Budowa ścieżki rowerowej Komorniki − Plewiska;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczyca w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów − Luboń;
 • Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej 2390P Komorniki−Łęczyca w m.Wiry w okolicy dz.nr 9/9, obręb Wiry;
 • Końcowe rozliczenie inwestorstwa zastępczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".
Dogi gminne

Całkowity koszt

2 836 000,00 zł

Dogi gminne

 • Budowa ul. Polnej w Chomęcicach etap II;
 • Przebudowa odcinka ul. Głuchowskiej w Chomęcicach;
 • Budowa ul. Szkolnej w Chomęcicach;
 • Budowa ul. Słonecznej w Chomęcicach;
 • Budowa ul. Stawnej w Głuchowie;
 • Budowa ul. Truskawkowej w Komornikach;
 • Budowa ul. Wiosennej i ul. Pogodnej w Komornikach;
 • Budowa drogi łączącej ul. Towarową w Komornikach z ul. Szkolną w Plewiskach;
 • Budowa ul. Wąskiej w Komornikach;
 • Budowa drogi ul. Gerwazego, Ks.Robaka, Jankiela, Horedszki w Komornikach;
 • Budowa ul. Lubońskiej w Komornikach;
 • Rozbudowa ul. Kościelnej (odcinek Pocztowa − Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika;
 • Budowa ul. Miodowej w Plewiskach;
 • Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach;
 • Budowa ul. Wiosennej w Plewiskach;
 • Budowa ul. Piastowskiej w Komornikach.
Dogi gminne c.d.

Całkowity koszt

25 422 800,00 zł

Dogi gminne c.d.

 • Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach, od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką;
 • Budowa ul. Zimowej w Plewiskach;
 • Budowa odcinków ul. Kminkowej i Szałwiowej w Plewiskach;
 • Budowa ul. Wrzosowej w Plewiskach;
 • Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowgo w Szreniawie oraz zakup autobusu;
 • Budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy − ul. 1 Maja w Rosnówku do ul. Bukowej w Walerianowie, Gmina Komorniki;
 • Budowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fryderyka Chopina w Szreniawie;
 • Rozudowa ul. Brzozowej w Walerianowie;
 • Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie - ostatni odcinek;
 • Budowa ul. Promykowej w Wirach;
 • Budowa ul. Podleśnej w Wirach;
 • Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach − etap I;
 • Odbudowa trzech mostków na Nadwarciańskiem Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego;
 • Rozbudowa ul. Brzozowej w Walerianowie;
 • Rozbudowa skrzyżowania ul. Fabianowskiej i ul. Skrytej w Plewiskch−budowa sygnalizacji świetlnej.
Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

390 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Plany zagospodarowania przestrzennego - Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne
Monitoring

Całkowity koszt

610 000,00 zł

Monitoring

 • Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa nowych odcinków sieci energetycznej w gminie
Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

6 513 332,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zabezpieczenia ppoż budynku w Wirach przy ulicy Szreniawskiej 6;
 • Wykup gruntów i nieruchomości;
 • Budowa indywidualnego systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6;
 • Budowa budynku komunalnego w Plewiskach.
Urząd Gminy

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Wykonanie garażu/magazynu na potrzeby Urzędu Gminy;
 • Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy.
Cyberbezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 011 904,00 zł

Cyberbezpieczeństwo

 • "Cyberbezpieczny samorząd” (zabezpieczenie systemu informatycznego całego Urzędu przed wszelkimi atakami z cyberprzestrzeni)
Straż gminna i obrona cywilna

Całkowity koszt

208 000,00 zł

Straż gminna i obrona cywilna

 • Zakup samochodu dla Straży Gminnej;
 • Zakupy inwestycyjne OC.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

9 701 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa Sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach;
 • Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach;
 • Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach;
 • Zakup wyposażenia do budowanej Sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach;
 • Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa w Chomęcicach;
 • Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 1 w Komornikach;
 • Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 2 w Komornikach;
 • Remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (deszczówka);
 • Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wymiana źródeł ciepła).
Domy kultury

Całkowity koszt

1 830 000,00 zł

Domy kultury

 • Budowa Domu Kultury w Szreniawie
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

3 960 000,00 zł

Ochrona zabytków

 • Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówka" w Komornikach przy ul. Kościelnej;
 • Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach;
 • Remont dachu i elewacji zabytkowej plebanii w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

2 081 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa skateparku w Komornikach,
 • Przebudowa hali sportowej przy ulicy Jeziornej w Komornikach;
 • KOWR dokumentacja projektowa (Zielone Wzgórze Komorniki);
 • Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie;
 • Budowa oświetlenia kortów w Wirach;
 • Budowa Pływalni w Plewiskach;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz popmy ciepła w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach;
 • Lodowisko w Szreniawie.
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

1 045 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Budowa leśnej ścieżki edukacyjnej na terenie WPN w Komornikach;
 • Budowa ścieżki rekreacyjnej przy boisku w Rosnówku;
 • Rekreacyjny Park Rodzinny "Nad Wirynką" etap II;
 • Budowa górki saneczkowej;
 • Tor dla rowerzystów i rolkarzy − pumptruck w Łęczycy;
 • Rewitalizacja terenu z wyspą w Chomęcicach − etap I.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.