Komorniki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 422
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
155 895 832,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.4%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
45 835 786 zł
29.4%
CIT
CIT
7 080 010 zł
4.54%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
32 609 511 zł
20.92%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
8 351 008 zł
5.36%
Dotacje
Dotacje
30 286 224 zł
19.43%
Subwencje
Subwencje
26 145 505 zł
16.77%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 587 788 zł
3.58%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
64 322 292,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
28 862 069,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
10 263 514,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 756 802,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 104 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 453 666,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 444 004,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
9 305 094,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 199 123,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 407 751,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 709 272,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 713 288,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 419 531,02 zł

Zostawiasz swój podatek w Komornikach? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

 

Pamiętaj: zamelduj się w gminie Komorniki lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

 

Źródło: Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki Nr 270/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Komorniki na rok 2018 (wraz z późniejszymi zmianami)

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
64 322 292,34 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
28 862 069,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
10 263 514,64 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 756 802,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 104 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 453 666,00 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 444 004,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
9 305 094,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 199 123,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 407 751,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 709 272,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 713 288,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 419 531,02 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
23 680 581,00 zł
Szkoły podstawowe
30 552 044,22 zł
Gimnazja
3 329 560,00 zł
Świetlice szkolne
3 580 696,00 zł
Dla dzieci i młodzieży
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 520 474,00 zł
Dowożenie uczniów do szkoły
1 055 216,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
408 369,12 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pomoc materialna dla uczniów, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Pozostała działalność, Szkoły artystyczne
Pozostałe wydatki
195 352,00 zł
Drogi publiczne gminne
21 277 170,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 043 257,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
2 460 000,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
250 000,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
81 642,00 zł
Miast i miast na prawach powiatu
Urzędy gmin
7 311 252,64 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
746 637,00 zł
Rady Gmin
390 200,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
300 000,00 zł
Urzędy wojewódzkie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 515 425,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
20 061 346,00 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia rodzinne
4 955 581,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
972 000,00 zł
Rodziny zastępcze
150 000,00 zł
Wspieranie rodziny, Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, Karta Dużej Rodziny
Pozostałe wydatki
1 617 875,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 040 000,00 zł
Pozostała działalność
2 064 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
450 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
761 507,00 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
201 000,00 zł
Przeciwdziałalnie alkoholizmowi
427 303,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
85 350,00 zł
Zasiłki stałe
91 200,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
218 859,00 zł
Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Izby wytrzeźwień, Centra Integracji Społecznej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia
Pozostałe wydatki
218 447,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
508 040,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
632 964,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
145 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
154 600,00 zł
Oświetlanie ulic, placów, dróg
2 465 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Gospodarka odpadami (Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
288 400,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
8 117 094,00 zł
Biblioteki
828 000,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
360 000,00 zł
Obiekty sportowe
3 395 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 214 736,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
589 387,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Ochotnicze straże pożarne
232 020,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
20 000,00 zł
Straż miejska
804 752,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
72 000,00 zł
Obrona cywilna
70 500,00 zł
Pozostała działalność
510 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
407 597,00 zł
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
2 305 691,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
407 984,02 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
430 000,00 zł
Działalność usługowa
438 550,00 zł
Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
142 997,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.