Gniewino

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gniewinie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
7 436
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
56 555 258,80 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
6.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 741 358 zł
6.62%
CIT
267 992,01 zł
0.47%
Podatki od nieruchomości
18 705 931,35 zł
33.08%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 693 265,87 zł
6.53%
Dotacje
17 618 238,86 zł
31.15%
Subwencje
9 702 910 zł
17.16%
Pozostałe dochody
2 825 562,71 zł
5.0%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
51 773 470,83 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 040 969,83 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
8 040 969,83 zł
Wydatki bieżące
84%
43 708 680,48 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 073 648,48 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 460 006,35 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 470 965,10 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 425 568,18 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 984 719,37 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 471 587,80 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 113 654,25 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 077 165,74 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 784 036,54 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
467 894,94 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 444 224,08 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2019.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Gniewino w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 040 969,83 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.78%
Infrastruktura
41.22%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 726 097,86 zł
3 314 871,97 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej - śródpolnej Mierzyno - Rukowo;
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Perlinie, Chynowiu, Gniewinie, Salino-Dębina, Selinie;
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Tadzino;
Przebudowa dróg na osiedlu kaszubskim.

Całkowity koszt
2 463 994,31 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

Budowa chodnika przy Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie;
Przebudowa chodnika w Gniewinie przy ul. Pomorskiej - dokumentacja.

Całkowity koszt
327 007,20 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK.

Całkowity koszt
1 808 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa mostu na drodze gminnej w m. Bychowo;
Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Bychowo i Toliszczek;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku;
Rozbudowa systemu nawadniania terenów zielonych w m. Gniewino;
Montaż 2 szt. lamp w ciągu ul. Zielonej.

Całkowity koszt
127 096,35 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa na dofinansowanie do remontu Oddziału Urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie;
Remont budynku ośrodka zdrowia w Gniewinie.

Całkowity koszt
91 796,11 zł
Sport

Sport

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wraz z ogrodzeniem w m. Nadole;
Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Chynowie, Czymanowo, Gniewino i Perlino;
Zakup wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjno-zabawowych na teren "Kaszubskie Oko";
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w m. Tadzino i Lisewo.

Całkowity koszt
634 189,55 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa obiektu sportowego przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie;
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SZS w Gniewinie na funkcje przedszkola.

Całkowity koszt
793 044,09 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żarnowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Zakup wraz z montażem monitoringu i alarmu na terenie tzw. "nowej przystani" i "starej przystani" w Nadolu;
Budowa oraz wyposażenie Domu Sołeckiego w Czymanowie i Tadzinie;
Powiększenie parkingu wraz z odprowadzeniem wód przy Domu Sołeckim w Rybnie;
Budowa monitoringu przy Domu Sołeckim w Lisewie, Perlinie i Mierzynie;
Remont dachu Domu Sołeckiego w m. Mierzynko;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie.

Całkowity koszt
1 795 842,22 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 463 994,31 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej - śródpolnej Mierzyno - Rukowo;
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Perlinie, Chynowiu, Gniewinie, Salino-Dębina, Selinie;
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Tadzino;
Przebudowa dróg na osiedlu kaszubskim.

Dla pieszych

Całkowity koszt

327 007,20 zł

Dla pieszych

Budowa chodnika przy Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie;
Przebudowa chodnika w Gniewinie przy ul. Pomorskiej - dokumentacja.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 808 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

127 096,35 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa mostu na drodze gminnej w m. Bychowo;
Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Bychowo i Toliszczek;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku;
Rozbudowa systemu nawadniania terenów zielonych w m. Gniewino;
Montaż 2 szt. lamp w ciągu ul. Zielonej.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

91 796,11 zł

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa na dofinansowanie do remontu Oddziału Urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie;
Remont budynku ośrodka zdrowia w Gniewinie.

Sport

Całkowity koszt

634 189,55 zł

Sport

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wraz z ogrodzeniem w m. Nadole;
Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Chynowie, Czymanowo, Gniewino i Perlino;
Zakup wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjno-zabawowych na teren "Kaszubskie Oko";
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w m. Tadzino i Lisewo.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

793 044,09 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa obiektu sportowego przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie;
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SZS w Gniewinie na funkcje przedszkola.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

1 795 842,22 zł

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żarnowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Zakup wraz z montażem monitoringu i alarmu na terenie tzw. "nowej przystani" i "starej przystani" w Nadolu;
Budowa oraz wyposażenie Domu Sołeckiego w Czymanowie i Tadzinie;
Powiększenie parkingu wraz z odprowadzeniem wód przy Domu Sołeckim w Rybnie;
Budowa monitoringu przy Domu Sołeckim w Lisewie, Perlinie i Mierzynie;
Remont dachu Domu Sołeckiego w m. Mierzynko;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Gniewino zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Bychowo

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w Bychowie i Toliszczku.

Całkowity koszt

48 532,00 zł

Chynowie

Budowa Otwartej Strefy Aktywności.

Całkowity koszt

44 202,00 zł

Czymanowo

Zakup i instalacja wyposażenia w domu sołeckiego w Czymanowie.

Całkowity koszt

69 830,00 zł

Gniewino

Przebudowa ulicy Zielonej;
Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Osiedlu Kaszubskim.

Całkowity koszt

66 548,00 zł

Kostkowo

Rozbudowa obiektu sportowego przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie.

Całkowity koszt

46 309,50 zł

Lisewo

Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt

39 243,07 zł

Mierzynko

Przebudowa drogi gminnej Salino - Dębina (dokumentacja techniczna);
Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Salinie.

Całkowity koszt

34 636,00 zł

Mierzyno

Przebudowa drogi gminnej Mierzyno - Rukowo.

Całkowity koszt

34 018,00 zł

Nadole

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wraz z ogrodzeniem;
Zakup wraz z montażem monitoringu i alarmu na terenie "starej przystani".

Całkowity koszt

39 943,00 zł

Perlino

Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych w Perlinie.

Całkowity koszt

69 329,18 zł

Rybno

Zakup wraz z montażem 3 szt. lamp solarnych na potrzeby sołectwa;
Powiększenie parkingu wraz z odprowadzeniem wód przy domu sołeckim;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego.

Całkowity koszt

33 030,00 zł

Tadzino

Zakup i instalacja wyposażenie domu sołeckiego w Tadzinie.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gniewinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Gniewino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.