Konstancin-
-Jeziorna

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
24 072
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
159 268 252,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
51.67%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
82 300 142 zł
51.67%
CIT
CIT
4 500 000 zł
2.83%
CIT
Podatki od nieruchomości
11 400 000 zł
7.16%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki i Opłaty Lokalne
13 356 119 zł
8.39%
Dotacje
Dotacje
19 949 644 zł
12.53%
Subwencje
17 434 645 zł
10.95%
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
4 000 000 zł
2.51%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 327 702 zł
3.97%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
185 734 908,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
42 209 022,00 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
42 209 022,00 zł
Wydatki bieżące
77%
143 199 438,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
53 504 906,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 143 425,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
19 979 763,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 701 824,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
21 880 304,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
16 646 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 625 780,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 730 329,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
21 128 792,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 938 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-melioracje-wodne.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 944 164,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-fundusz-solecki.svg
Fundusz Sołecki
całkowity koszt
593 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 747 287,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 650 173,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
1 002 711,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 190 402,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
53 504 906,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 143 425,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
19 979 763,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 701 824,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
21 880 304,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
16 646 400,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 625 780,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 730 329,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
21 128 792,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 938 900,00 zł
Fundusz Sołecki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-melioracje-wodne.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 944 164,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-fundusz-solecki.svg
Fundusz Sołecki
całkowity koszt
593 300,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 747 287,00 zł
Budżet obywatelski
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 650 173,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
1 002 711,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 190 402,00 zł
Szkoły podstawowe
19 988 645,00 zł
Rozbudowa i modernizacja ZS Nr 1 i Nr 5 w Konstancinie-Jeziorna
5 200 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
14 072 210,00 zł
Projekt i budowa gminnego przedszkola
3 730 000,00 zł
Gimnazja
2 876 976,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
4 172 390,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 683 450,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 038 541,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Licea ogólnokształcące, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
742 694,00 zł
Świetlice szkolne
1 616 387,00 zł
oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Kolonie i obozy
242 075,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
125 391,00 zł
Pozostała działalność, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pozostałe wydatki
159 572,00 zł
Świadczenia wychowawcze
Program 500+
12 645 500,00 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 219 750,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 712 836,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
385 228,00 zł
Rodziny zastępcze, Wspieranie rodziny, Karta Dużej Rodziny
Pozostałe wydatki
1 016 449,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
4 174 987,00 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 163 800,00 zł
Zasiłki stałe
609 351,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
510 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
265 887,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
272 970,00 zł
Pozostała działalność, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Program polityki zdrowotnej, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)
Pozostałe wydatki
704 829,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
5 593 135,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 870 032,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 174 345,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 393 065,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 081 500,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
1 020 000,00 zł
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne
1 500 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Pozostała działalność, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Pozostałe wydatki
2 248 227,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 506 069,00 zł
Drogi publiczne gminne
3 929 926,00 zł
Konstancin-Jeziorna: Elektryczna, Mostowa, Sobieskiego, Powsińska, Uzdrowiskowa, Grabowa, Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, \niska, Górna, Torowa oraz na terenie Skolimowa i Czarnowa
Przebudowa ulic w K-J
3 287 895,00 zł
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Puławskiej do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni oraz budowa ścieżek rowerowych i ulic:Łączna, 10KDL oraz 4KL w Kierszku, na działce gminnej nr ew. 61 w rejonie ulicy Kolejowej
Budowa dróg i ścieżek rowerowych
1 460 000,00 zł
Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki
Przebudowa ulic
857 310,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
740 200,00 zł
Drogi wewnętrzne, Drogi publiczne powiatowe, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
865 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 075 500,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
355 280,00 zł
Pozostała działalność
195 000,00 zł
Straż gminna
1 844 492,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
1 064 837,00 zł
Modernizacja budynku OSP Skolimów, Rozbudowa budynku OSP Jeziorna, Zagospodarowanie terenu wokół OSP Gassy, Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła
Inwestycje dla OSP w gminie K-J
640 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji, Zarządzanie kryzysowe, Obrona cywilna, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Pozostałe wydatki
181 000,00 zł
Urzędy gmin
16 193 563,00 zł
Koncepcja, projekt i wykonanie
Budowa Ratusza
2 197 834,00 zł
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
980 500,00 zł
Rady gmin
594 000,00 zł
Urzędy wojewódzkie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 162 895,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
8 293 065,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
644 835,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
1 000,00 zł
Czarnów, Kierszek, Habdzin i Łęg, sołectwa położone w północno-wschodniej oraz południowej części gminy Konstancin-Jeziorna oraz na terenie 6 wsi
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
5 782 000,00 zł
Melioracje wodne, Izby rolnicze, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
162 164,00 zł
Kultura i ochrona dziecictwa narodowego
305 778,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
125 361,00 zł
Kultura fizyczna
59 412,00 zł
Drogi publicznne gminne
41 614,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
29 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
28 635,00 zł
Administracja publiczna
3 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 141 257,00 zł
Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42
4 250 000,00 zł
Biblioteki
1 188 980,00 zł
Modernizacja domu Ludowego w Habdzinie
950 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
217 050,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
1 937 573,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
495 000,00 zł
w Konstancienie-Jeziorna
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej
100 000,00 zł
Modernizacja ścieżki zdrowia
95 000,00 zł
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
22 600,00 zł
W Bielawie, w Mirkowie, przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej, przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej
Modernizacje placów zabaw wraz zagospodarowaniem terenu wokół
362 502,00 zł
Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego
241 414,00 zł
Bezpieczna Parcela- kamery monitorujące wieś Parcela
84 500,00 zł
Place zabaw dla psów
84 500,00 zł
Projekt Mirkowska 56
63 945,00 zł
Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu
31 000,00 zł
Robotyka w Szkole Podstawowej w Słomczynie
30 000,00 zł
Gimnastyka i taniec w Opaczy
27 600,00 zł
Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego w Gassach
26 000,00 zł
Promocja aktywności ruchowej - zajęcia zdrowy kręgosłup i zumba
21 000,00 zł
Poprawa estetyki pomieszczeń w garazu OSP w Gassach
16 500,00 zł
Komputer nie tylko dla seniora
13 750,00 zł
Działalność usługowa
970 632,00 zł
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
86 025,00 zł
Turystyka
58 245,00 zł
oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
41 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
30 000,00 zł
Szkolnictwo wyższe
4 500,00 zł
04

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozlicza tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
82 300 142,00 zł
Prognoza
100%
106 027 342,00 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+1 placówka
Lepsza edukacja
+1 placówka
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie
cała gmina
Tańszy transport publiczny
cała gmina
w granicach I strefy biletowej
+ 1 placówka
Sport i rekreacja
+ 1 placówka
budowa gminnego centrum sportu
+ 3 place zabaw
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3 place zabaw
rozbudowa i budowa gminnych placów zabaw
+ 3 km
Więcej terenów rekreacyjnych
+ 3 km
ścieżek rowerowych i nowych szlaków turystycznych
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
dodatkowo wyremontowanych dróg rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.