Nadarzyn

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
13 654
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
137 109 811,45 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
23.57%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
32 321 489 zł
23.57%
CIT
4 197 417,59 zł
3.06%
Podatki od nieruchomości
23 086 049,73 zł
16.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 705 690,55 zł
13.64%
Dotacje
34 993 277,03 zł
25.52%
Subwencje
19 537 865 zł
14.25%
Pozostałe dochody
4 268 022,55 zł
3.11%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
137 113 018,06 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 266 606,38 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
21 266 606,38 zł
Wydatki bieżące
84%
115 846 411,68 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
38 683 633,73 zł
Rodzina
całkowity koszt
27 225 088,32 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 132 711,84 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 548 395,85 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 504 368,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 159 075,40 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 869 104,98 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 198 116,40 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 007 495,65 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 297 806,16 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 725 668,29 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 515 044,94 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 938 787,29 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 126 251,02 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
181 470,19 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Nadarzyn za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
21 266 606,38 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
75.86%
Infrastruktura
24.14%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
16 133 002,41 zł
5 133 603,97 zł
Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Walendów;
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bielany.

Całkowity koszt
3 918 624,12 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa, przebudowa, odwodnienie dróg i ulic;
Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania ulic w gminie.

Całkowity koszt
503 575,75 zł
Parkingi

Parkingi

Parkuj i Jedź w gminie;
Dostawa i montaż interaktywnej tablicy informacyjnej na Parkuj i Jedź.

Całkowity koszt
741 389,50 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Budowa sieci dróg rowerowych w gminie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie w ramach ZIT.

Całkowity koszt
9 688 783,66 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego i ulicznego;
Przebudowa dróg w zakresie budowy oświetlenia;
Oświetlenie terenów.

Całkowity koszt
1 280 629,38 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup udziału w nieruchomości w gminie;
Zakup działki w Młochowie.

Całkowity koszt
832 840,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Zakup pompy hydraulicznej do ratownictwa technicznego dla OSP Nadarzyn;
Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie.

Całkowity koszt
163 645,82 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Dostawa wraz z montażem wiat rowerowych przy Szkołach Podstawowych;
Adaptacja pomieszczeń żłobka;
Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych w SP Młochów;
Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie.

Całkowity koszt
775 586,91 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Całkowity koszt
85 300,00 zł
Dla dzieci i młodzieży

Dla dzieci i młodzieży

Wykonanie i doposażenie placu zabaw w Młochowie, Kajetanach, Ruścu;
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn;
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich, boisk sportowych, świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
Zakup traktorka wielofunkcyjnego.

Całkowity koszt
496 967,24 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Parole poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego;
Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodniczego;
Wymiana nawierzchni pod altanami na Pastewniku.

Całkowity koszt
193 064,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia;
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego;
Dotacja na inwestycje dla ZOZ Nadarzyn.

Całkowity koszt
2 586 200,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Całkowity koszt

3 918 624,12 zł

Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Walendów;
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bielany.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

503 575,75 zł

Lepsze drogi

Budowa, przebudowa, odwodnienie dróg i ulic;
Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania ulic w gminie.

Parkingi

Całkowity koszt

741 389,50 zł

Parkingi

Parkuj i Jedź w gminie;
Dostawa i montaż interaktywnej tablicy informacyjnej na Parkuj i Jedź.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

9 688 783,66 zł

Drogi rowerowe

Budowa sieci dróg rowerowych w gminie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie w ramach ZIT.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 280 629,38 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego i ulicznego;
Przebudowa dróg w zakresie budowy oświetlenia;
Oświetlenie terenów.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

832 840,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup udziału w nieruchomości w gminie;
Zakup działki w Młochowie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

163 645,82 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Zakup pompy hydraulicznej do ratownictwa technicznego dla OSP Nadarzyn;
Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

775 586,91 zł

Placówki oświatowe

Dostawa wraz z montażem wiat rowerowych przy Szkołach Podstawowych;
Adaptacja pomieszczeń żłobka;
Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych w SP Młochów;
Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Całkowity koszt

85 300,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Dla dzieci i młodzieży

Całkowity koszt

496 967,24 zł

Dla dzieci i młodzieży

Wykonanie i doposażenie placu zabaw w Młochowie, Kajetanach, Ruścu;
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn;
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich, boisk sportowych, świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
Zakup traktorka wielofunkcyjnego.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

193 064,00 zł

Kultura i rekreacja

Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Parole poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego;
Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodniczego;
Wymiana nawierzchni pod altanami na Pastewniku.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 586 200,00 zł

Pozostałe inwestycje

Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia;
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego;
Dotacja na inwestycje dla ZOZ Nadarzyn.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nadarzynie rozliczyło tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
32 321 489,00 zł
Prognoza
100%
35 259 511,70 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
nowych dróg rowerowch
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
nowych lamp ulicznych
Dla mieszkańców
+ 2
dodatkowe wydarzenia lokalne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.