Nadarzyn

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
14 905
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
164 170 127,01 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.54%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
35 354 648 zł
21.54%
CIT
8 748 575 zł
5.33%
Dotacje
8 072 432,81 zł
4.92%
Subwencje
28 508 332 zł
17.36%
Środki na dofinansowanie zadań
10 745 936,80 zł
6.6%
Inne podatki i opłaty lokalne
31 330 000 zł
19.08%
Podatki od nieruchomości
32 640 000 zł
19.88%
Pozostałe dochody
8 770 202,40 zł
5.34%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
186 161 955,01 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 186 904,23 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
41 186 904,23 zł
Wydatki bieżące
78%
144 975 050,78 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
65 632 256,50 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
16 313 001,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
14 518 792,26 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
14 423 000,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 987 171,04 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 405 014,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
20 146 515,83 zł
Rodzina
całkowity koszt
6 982 111,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 920 425,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 733 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 400 000,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 349 434,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 196 280,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 889 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
561 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
527 192,38 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
177 762,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
41 186 904,23 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.83%
Sprawy społeczne, oświata, ochrona środowiska i sport
45.17%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
22 584 516,64 zł
18 602 387,59 zł
 • Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie
Całkowity koszt
3 000,00 zł
 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w
  zakresie e-administracji i geoinformacji
Całkowity koszt
12 192,38 zł
 • Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu
Całkowity koszt
348 032,00 zł
 • Zakup klimatyzatora do serwerowni oraz zakup pamięci RAM do serwera
Całkowity koszt
24 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu motopompy dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
Całkowity koszt
30 000,00 zł
 • Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia dla OSP Młochów
Całkowity koszt
344 000,00 zł
 • Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514
Całkowity koszt
7 940 000,00 zł
 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem
Całkowity koszt
13 556 292,26 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.
Całkowity koszt
30 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
Całkowity koszt
120 000,00 zł
 • Doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw
Całkowity koszt
50 000,00 zł
 • Zakup kosiarki
Całkowity koszt
30 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
Całkowity koszt
44 000,00 zł
 • Budowa boiska do piłki siatkowej w Starej Wsi
Całkowity koszt
53 000,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec
Całkowity koszt
13 600 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów
Całkowity koszt
142 680,00 zł
 • Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice
Całkowity koszt
100 000,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski
Całkowity koszt
114 390,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka
Całkowity koszt
80 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów
Całkowity koszt
141 450,00 zł
 • Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie
Całkowity koszt
121 770,00 zł
 • Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu
Całkowity koszt
3 181 003,59 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda
Całkowity koszt
43 050,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego
Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia
  ulicznego
Całkowity koszt
50 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa
Całkowity koszt
28 044,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, oświata, ochrona środowiska i sport

Całkowity koszt

3 000,00 zł

 • Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie

Całkowity koszt

12 192,38 zł

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w
  zakresie e-administracji i geoinformacji

Całkowity koszt

348 032,00 zł

 • Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu

Całkowity koszt

24 000,00 zł

 • Zakup klimatyzatora do serwerowni oraz zakup pamięci RAM do serwera

Całkowity koszt

30 000,00 zł

 • Dofinansowanie zakupu motopompy dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Całkowity koszt

344 000,00 zł

 • Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia dla OSP Młochów

Całkowity koszt

7 940 000,00 zł

 • Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514

Całkowity koszt

13 556 292,26 zł

 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem

Całkowity koszt

30 000,00 zł

 • Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.

Całkowity koszt

120 000,00 zł

 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

Całkowity koszt

50 000,00 zł

 • Doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw

Całkowity koszt

30 000,00 zł

 • Zakup kosiarki

Całkowity koszt

44 000,00 zł

 • Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Całkowity koszt

53 000,00 zł

 • Budowa boiska do piłki siatkowej w Starej Wsi
Infrastruktura

Całkowity koszt

13 600 000,00 zł

 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec

Całkowity koszt

142 680,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów

Całkowity koszt

100 000,00 zł

 • Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice

Całkowity koszt

114 390,00 zł

 • Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski

Całkowity koszt

80 000,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka

Całkowity koszt

141 450,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów

Całkowity koszt

121 770,00 zł

 • Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie

Całkowity koszt

3 181 003,59 zł

 • Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu

Całkowity koszt

43 050,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

50 000,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia
  ulicznego

Całkowity koszt

28 044,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nadarzynie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
35 354 648,00 zł
Prognoza
100%
39 282 942,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 6 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.