Nadarzyn

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
15 542
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
176 435 802,08 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.04%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
35 354 648 zł
20.04%
CIT
8 748 575 zł
4.96%
Dotacje
11 148 119,46 zł
6.32%
Subwencje
33 946 460,35 zł
19.24%
Środki na dofinansowanie zadań
13 659 448,38 zł
7.74%
Inne podatki i opłaty lokalne
30 758 176,23 zł
17.43%
Podatki od nieruchomości
34 107 239,60 zł
19.33%
Pozostałe dochody
8 713 135,06 zł
4.94%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
184 281 703,12 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
36 631 881,29 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
36 631 881,29 zł
Wydatki bieżące
80%
147 649 821,83 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
74 242 274,99 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
15 058 086,39 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
14 743 002,68 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 403 414,02 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 195 319,29 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 931 284,48 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 963 597,98 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 119 660,40 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 958 660,44 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 663 505,52 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 774 913,68 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 560 764,74 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 529 938,23 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 152 699,13 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
512 081,30 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
472 499,85 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za 2023 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2023 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
36 631 881,29 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.98%
Infrastruktura
49.02%
Sprawy społeczne, oświata, ochrona środowiska i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
18 674 941,64 zł
17 956 939,65 zł
 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec
Całkowity koszt
12 330 849,67 zł
 • Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu – kanalizacja
Całkowity koszt
276 660,87 zł
 • Budowa przepompowni wód deszczowych na terenie Parkuj i Jedź w Nadarzynie
Całkowity koszt
157 440,00 zł
 • Wniesienie  wkładu  do  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Nadarzyn  Sp.  z  o.o.
Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski
Całkowity koszt
114 390,00 zł
 • Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu
Całkowity koszt
3 003 393,85 zł
 • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Stara Wieś ul. Piękna, w Strzeniówce ul. Dzikiej Róży
Całkowity koszt
91 198,35 zł
 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego
Całkowity koszt
999 780,90 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia
  ulicznego
Całkowity koszt
43 050,00 zł
 • Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego Parole ul. Kuropiecka
Całkowity koszt
158 178,00 zł
 • Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie
Całkowity koszt
1 917,77 zł
 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w
  zakresie e-administracji i geoinformacji
Całkowity koszt
12 340,84 zł
 • Zakup klimatyzatora do serwerowni 
Całkowity koszt
11 841,76 zł
 • Cyfrowa gmina
Całkowity koszt
2 477,67 zł
 • Dofinansowanie zakupu motopompy dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
Całkowity koszt
30 000,00 zł
 • Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia, przygotowanie terenu oraz zakup i montaż garażu blaszanego, napisu LED na strażnicę oraz wentylatora oddymiającego dla OSP Młochów 
Całkowity koszt
387 573,04 zł
 • Utwardzenie terenu przy strażnicy, zakup drona z kamerą termowizyjną, zakup motopompy pływającej oraz zakup przyczepki pompowo-wężowej dla OSP Nadarzyn
Całkowity koszt
175 101,97 zł
 • Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów
Całkowity koszt
984,00 zł
 • Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSP w Ruścu oraz zakup maszyny czyszczącej do ZSP Rusiec
Całkowity koszt
173 421,35 zł
 • Modernizacja systemu monitoringu w SP Wola Krakowiańska 
Całkowity koszt
38 999,36 zł
 • Utworzenie dodatkowej sali lekcyjnej w ZSP w Młochowie
Całkowity koszt
22 140,00 zł
 • Zakup i montaż dodatkowego modułu do elektronicznej tablicy wyników
Całkowity koszt
15 122,85 zł
 • E-usługi dla szkół w ramach ZIT
Całkowity koszt
506 910,00 zł
 • Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514
Całkowity koszt
8 886 948,82 zł
 • Modernizacja kotłowni w budynku LO Nadarzyn
Całkowity koszt
398 221,00 zł
 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem
Całkowity koszt
6 919 665,85 zł
 • Zakup traktorka do koszenia trawy na terenach rekreacyjnych Gminy Nadarzyn
Całkowity koszt
17 200,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.
Całkowity koszt
24 953,63 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
Całkowity koszt
65 059,38 zł
 • Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
Całkowity koszt
43 238,19 zł
 • Budowa boiska do piłki siatkowej w Starej Wsi
Całkowity koszt
52 644,00 zł
 • Utwardzenie terenu działki, wykonanie dodatkowych bram przeciwpożarowych oraz zakup robota odkurzającego na potrzeby Kompleksu Basenów Letnich
Całkowity koszt
170 178,17 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

12 330 849,67 zł

 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec

Całkowity koszt

276 660,87 zł

 • Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu – kanalizacja

Całkowity koszt

157 440,00 zł

 • Budowa przepompowni wód deszczowych na terenie Parkuj i Jedź w Nadarzynie

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

 • Wniesienie  wkładu  do  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Nadarzyn  Sp.  z  o.o.

Całkowity koszt

114 390,00 zł

 • Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski

Całkowity koszt

3 003 393,85 zł

 • Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu

Całkowity koszt

91 198,35 zł

 • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Stara Wieś ul. Piękna, w Strzeniówce ul. Dzikiej Róży

Całkowity koszt

999 780,90 zł

 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

43 050,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia
  ulicznego

Całkowity koszt

158 178,00 zł

 • Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego Parole ul. Kuropiecka
Sprawy społeczne, oświata, ochrona środowiska i sport

Całkowity koszt

1 917,77 zł

 • Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie

Całkowity koszt

12 340,84 zł

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w
  zakresie e-administracji i geoinformacji

Całkowity koszt

11 841,76 zł

 • Zakup klimatyzatora do serwerowni 

Całkowity koszt

2 477,67 zł

 • Cyfrowa gmina

Całkowity koszt

30 000,00 zł

 • Dofinansowanie zakupu motopompy dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Całkowity koszt

387 573,04 zł

 • Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia, przygotowanie terenu oraz zakup i montaż garażu blaszanego, napisu LED na strażnicę oraz wentylatora oddymiającego dla OSP Młochów 

Całkowity koszt

175 101,97 zł

 • Utwardzenie terenu przy strażnicy, zakup drona z kamerą termowizyjną, zakup motopompy pływającej oraz zakup przyczepki pompowo-wężowej dla OSP Nadarzyn

Całkowity koszt

984,00 zł

 • Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów

Całkowity koszt

173 421,35 zł

 • Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSP w Ruścu oraz zakup maszyny czyszczącej do ZSP Rusiec

Całkowity koszt

38 999,36 zł

 • Modernizacja systemu monitoringu w SP Wola Krakowiańska 

Całkowity koszt

22 140,00 zł

 • Utworzenie dodatkowej sali lekcyjnej w ZSP w Młochowie

Całkowity koszt

15 122,85 zł

 • Zakup i montaż dodatkowego modułu do elektronicznej tablicy wyników

Całkowity koszt

506 910,00 zł

 • E-usługi dla szkół w ramach ZIT

Całkowity koszt

8 886 948,82 zł

 • Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514

Całkowity koszt

398 221,00 zł

 • Modernizacja kotłowni w budynku LO Nadarzyn

Całkowity koszt

6 919 665,85 zł

 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem

Całkowity koszt

17 200,00 zł

 • Zakup traktorka do koszenia trawy na terenach rekreacyjnych Gminy Nadarzyn

Całkowity koszt

24 953,63 zł

 • Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.

Całkowity koszt

65 059,38 zł

 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

Całkowity koszt

43 238,19 zł

 • Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Całkowity koszt

52 644,00 zł

 • Budowa boiska do piłki siatkowej w Starej Wsi

Całkowity koszt

170 178,17 zł

 • Utwardzenie terenu działki, wykonanie dodatkowych bram przeciwpożarowych oraz zakup robota odkurzającego na potrzeby Kompleksu Basenów Letnich
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nadarzynie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
35 354 648,00 zł
Prognoza
100%
39 282 942,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 6 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.