Nadarzyn

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
14 905
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
186 924 592,71 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.91%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
35 354 648 zł
18.91%
CIT
8 748 575 zł
4.68%
Dotacje
16 972 652,59 zł
9.08%
Subwencje
28 209 586 zł
15.09%
Środki na dofinansowanie zadań
13 265 231,39 zł
7.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
32 811 355 zł
17.55%
Podatki od nieruchomości
33 440 000 zł
17.89%
Pozostałe dochody
18 122 544,73 zł
9.7%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
208 961 563,16 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
48 151 332,39 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
48 151 332,39 zł
Wydatki bieżące
77%
160 810 230,77 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
79 250 361,29 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
16 138 676,84 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 433 909,75 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
15 407 729,29 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 110 071,04 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 881 499,92 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 880 774,62 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 211 731,72 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 949 425,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 806 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 600 000,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 853 595,53 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 705 341,48 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 455 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
512 081,30 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
537 342,38 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
228 023,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
48 151 332,39 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.97%
Sprawy społeczne, oświata, ochrona środowiska i sport
41.03%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
28 396 319,89 zł
19 755 012,50 zł
 • Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie
Całkowity koszt
3 000,00 zł
 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w
  zakresie e-administracji i geoinformacji
Całkowity koszt
12 342,38 zł
 • Zakup klimatyzatora do serwerowni oraz zakup pamięci RAM do serwera
Całkowity koszt
24 000,00 zł
 • Cyfrowa gmina
Całkowity koszt
2 477,67 zł
 • Dofinansowanie zakupu motopompy dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
Całkowity koszt
30 000,00 zł
 • Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia, przygotowanie terenu oraz zakup i montaż garażu blaszanego, napisu LED na strażnicę oraz wentylatora oddymiającego dla OSP Młochów 
Całkowity koszt
389 127,00 zł
 • Utwardzenie terenu przy strażnicy, zakup motopompy pływającej oraz zakup przyczepki pompowo-wężowej dla OSP Nadarzyn
Całkowity koszt
125 500,00 zł
 • Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów
Całkowity koszt
1 598,08 zł
 • Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSP w Ruścu oraz zakup maszyny czyszczącej do ZSP Rusiec
Całkowity koszt
180 000,00 zł
 • Modernizacja systemu monitoringu w SP Nadarzyn
Całkowity koszt
39 000,00 zł
 • Utworzenie dodatkowej sali lekcyjnej w ZSP w Młochowie
Całkowity koszt
22 140,00 zł
 • Zakup i montaż dodatkowego modułu do elektronicznej tablicy wyników
Całkowity koszt
15 500,00 zł
 • E-usługi dla szkół w ramach ZIT
Całkowity koszt
846 124,50 zł
 • Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514
Całkowity koszt
8 887 104,00 zł
 • Modernizacja kotłowni w budynku LO Nadarzyn
Całkowity koszt
620 000,00 zł
 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem
Całkowity koszt
15 294 292,26 zł
 • Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn
Całkowity koszt
550 000,00 zł
 • Zakup traktorka do koszenia trawy na terenach rekreacyjnych Gminy Nadarzyn
Całkowity koszt
24 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.
Całkowity koszt
30 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
Całkowity koszt
120 000,00 zł
 • Zakup kosiarki
Całkowity koszt
30 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
Całkowity koszt
44 000,00 zł
 • Budowa boiska do piłki siatkowej w Starej Wsi
Całkowity koszt
53 000,00 zł
 • Budowa kortu do gry w padla w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn
Całkowity koszt
850 000,00 zł
 • Utwardzenie terenu działki, wykonanie dodatkowych bram przeciwpożarowych oraz zakup robota odkurzającego na potrzeby Kompleksu Basenów Letnich
Całkowity koszt
203 114,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec
Całkowity koszt
13 448 784,91 zł
 • Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut
Całkowity koszt
861 000,00 zł
 • Budowa przepompowni wód deszczowych na terenie Parkuj i Jedź w Nadarzynie
Całkowity koszt
157 440,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów
Całkowity koszt
142 680,00 zł
 • Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice
Całkowity koszt
100 000,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski
Całkowity koszt
114 390,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka
Całkowity koszt
98 400,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów
Całkowity koszt
141 450,00 zł
 • Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie
Całkowity koszt
121 770,00 zł
 • Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu
Całkowity koszt
3 281 003,59 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda
Całkowity koszt
43 050,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego
Całkowity koszt
1 008 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia
  ulicznego
Całkowity koszt
50 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa
Całkowity koszt
28 044,00 zł
 • Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego Parole ul. Kuropiecka
Całkowity koszt
159 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, oświata, ochrona środowiska i sport

Całkowity koszt

3 000,00 zł

 • Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie

Całkowity koszt

12 342,38 zł

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w
  zakresie e-administracji i geoinformacji

Całkowity koszt

24 000,00 zł

 • Zakup klimatyzatora do serwerowni oraz zakup pamięci RAM do serwera

Całkowity koszt

2 477,67 zł

 • Cyfrowa gmina

Całkowity koszt

30 000,00 zł

 • Dofinansowanie zakupu motopompy dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Całkowity koszt

389 127,00 zł

 • Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia, przygotowanie terenu oraz zakup i montaż garażu blaszanego, napisu LED na strażnicę oraz wentylatora oddymiającego dla OSP Młochów 

Całkowity koszt

125 500,00 zł

 • Utwardzenie terenu przy strażnicy, zakup motopompy pływającej oraz zakup przyczepki pompowo-wężowej dla OSP Nadarzyn

Całkowity koszt

1 598,08 zł

 • Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów

Całkowity koszt

180 000,00 zł

 • Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSP w Ruścu oraz zakup maszyny czyszczącej do ZSP Rusiec

Całkowity koszt

39 000,00 zł

 • Modernizacja systemu monitoringu w SP Nadarzyn

Całkowity koszt

22 140,00 zł

 • Utworzenie dodatkowej sali lekcyjnej w ZSP w Młochowie

Całkowity koszt

15 500,00 zł

 • Zakup i montaż dodatkowego modułu do elektronicznej tablicy wyników

Całkowity koszt

846 124,50 zł

 • E-usługi dla szkół w ramach ZIT

Całkowity koszt

8 887 104,00 zł

 • Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514

Całkowity koszt

620 000,00 zł

 • Modernizacja kotłowni w budynku LO Nadarzyn

Całkowity koszt

15 294 292,26 zł

 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem

Całkowity koszt

550 000,00 zł

 • Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn

Całkowity koszt

24 000,00 zł

 • Zakup traktorka do koszenia trawy na terenach rekreacyjnych Gminy Nadarzyn

Całkowity koszt

30 000,00 zł

 • Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.

Całkowity koszt

120 000,00 zł

 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

Całkowity koszt

30 000,00 zł

 • Zakup kosiarki

Całkowity koszt

44 000,00 zł

 • Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Całkowity koszt

53 000,00 zł

 • Budowa boiska do piłki siatkowej w Starej Wsi

Całkowity koszt

850 000,00 zł

 • Budowa kortu do gry w padla w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Całkowity koszt

203 114,00 zł

 • Utwardzenie terenu działki, wykonanie dodatkowych bram przeciwpożarowych oraz zakup robota odkurzającego na potrzeby Kompleksu Basenów Letnich
Infrastruktura

Całkowity koszt

13 448 784,91 zł

 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec

Całkowity koszt

861 000,00 zł

 • Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut

Całkowity koszt

157 440,00 zł

 • Budowa przepompowni wód deszczowych na terenie Parkuj i Jedź w Nadarzynie

Całkowity koszt

142 680,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów

Całkowity koszt

100 000,00 zł

 • Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice

Całkowity koszt

114 390,00 zł

 • Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski

Całkowity koszt

98 400,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka

Całkowity koszt

141 450,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów

Całkowity koszt

121 770,00 zł

 • Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie

Całkowity koszt

3 281 003,59 zł

 • Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu

Całkowity koszt

43 050,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda

Całkowity koszt

1 008 000,00 zł

 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

50 000,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia
  ulicznego

Całkowity koszt

28 044,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa

Całkowity koszt

159 000,00 zł

 • Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego Parole ul. Kuropiecka
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.