Kępno

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kępnie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
24 482
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
153 950 433,77 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.63%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
33 302 961 zł
21.63%
CIT
1 186 149 zł
0.77%
Podatki od nieruchomości
25 200 000 zł
16.37%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 062 800 zł
11.73%
Dotacje
36 546 457,98 zł
23.74%
Subwencje
22 590 257 zł
14.67%
Pozostałe dochody
17 061 808,79 zł
11.08%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
167 878 706,75 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
55 663 732,06 zł
stanowiły 33% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
33%
55 663 732,06 zł
Wydatki bieżące
67%
112 214 974,69 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
44 522 703,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 287 932,14 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 467 753,57 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
48 508 234,57 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 000 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 256 693,70 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 610 133,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 938 841,79 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 081 577,95 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 386 969,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 021 603,03 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
966 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
882 914,92 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
947 349,27 zł

Źródło: Uchwała nr XLII/303/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kępno w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
55 663 732,06 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
75.44%
Infrastruktura
15.99%
Gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo wewnętrzne i e-usługi
4.65%
Kultura, sport i ochrona środowiska
3.91%
Oświata, rodzina i pomoc społeczna
Wydatki na inwestycje w dziale
41 993 235,37 zł
8 903 254,50 zł
2 589 273,22 zł
2 177 969,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu
  kępińskiego
 • Przebudowa i remont drogi Kierzno-Domanin
 • Przebudowa ul. Szmidta, Turowskiego i Młynarza w Kępnie – etap I
 • Dokumentacja techniczna i budowa ul. Jacka Malczewskiego w Kępnie, I etap
 • Dokumentacja techniczna dla ulic Serbeńskiego, Wyspiańskiego w Kępnie, I etap
 • Remont i przebudowa ul. Wiatrakowej w Kępnie
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych
 • Budowa progów zwalniających na drodze gminnej Krążkowy-Kliny
 • Przebudowa dróg gminnych w Pustkowiu Kierzeńskim (nr G859539P) i w Myjomicach
 • Budowa dróg gminnych w Kierznie - od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 110 (ok. 150 mb) i od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 81a (ok. 150 mb)
 • Dokumentacja techniczna na chodniki
 • Dokumentacja projektowa dla drogi gminnej przy ul. Rubinowej w Olszowie
Całkowity koszt
11 933 793,57 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

 • Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych
 • Budowa przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie
Całkowity koszt
220 000,00 zł
Wodociągi

Wodociągi

 • Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie
Całkowity koszt
8 738 250,00 zł
Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji

 • Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Całkowity koszt
20 996 191,80 zł
Place zabaw i wiaty grillowe

Place zabaw i wiaty grillowe

 • Budowa placu zabaw w Borku Mielęckim
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej
 • Budowa wiaty grillowej II w Rzetni
 • Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielęcka
Całkowity koszt
96 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Modernizacja wnętrza Domu Strażaka w Olszowie
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz zestawu narzędzi hydraulicznych z pompą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
 • Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych
Całkowity koszt
450 000,00 zł
Nieruchomosci

Nieruchomosci

 • Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących
 • Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562
Całkowity koszt
380 000,00 zł
Mieszkaniowy zasób gminy

Mieszkaniowy zasób gminy

 • Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie (zagospodarowanie terenu przy ul. Solidarności 8a w Kępnie)
 • Ocieplenie tylnej ściany budynku przy ul. Warszawskiej 56
 • Budowa chodnika przy budynku przy ul. Sikorskiego 13
Całkowity koszt
570 000,00 zł
E-usługi

E-usługi

 • Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla radnych
 • E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno
Całkowity koszt
1 989 537,50 zł
Wydatki na udział w spółkach

Wydatki na udział w spółkach

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
 • Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.
 • Projekt Kępno sp. z o.o.
Całkowity koszt
5 513 717,00 zł
Świetlice i Domy Ludowe

Świetlice i Domy Ludowe

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie
 • Doposażenie modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej
 • Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kierznie
 • Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach
 • Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach
 • Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach
Całkowity koszt
99 273,22 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie
 • Budowa zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Kępnie - I etap dokumentacja techniczna
Całkowity koszt
2 090 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"
Całkowity koszt
400 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE
 • Remont parteru Szkoły Podstawowej w Kierznie i przystosowanie tych pomieszczeń na przedszkole - I etap koncepcja
Całkowity koszt
330 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie
 • Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

 • Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie
 • Monitoring Żłobka w Kępnie
Całkowity koszt
116 000,00 zł
Ośrodki Wsparcia Rodziny

Ośrodki Wsparcia Rodziny

 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE
Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
Zakłady Opieki Zdrowotnej

Zakłady Opieki Zdrowotnej

 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie
Całkowity koszt
131 969,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

11 933 793,57 zł

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu
  kępińskiego
 • Przebudowa i remont drogi Kierzno-Domanin
 • Przebudowa ul. Szmidta, Turowskiego i Młynarza w Kępnie – etap I
 • Dokumentacja techniczna i budowa ul. Jacka Malczewskiego w Kępnie, I etap
 • Dokumentacja techniczna dla ulic Serbeńskiego, Wyspiańskiego w Kępnie, I etap
 • Remont i przebudowa ul. Wiatrakowej w Kępnie
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych
 • Budowa progów zwalniających na drodze gminnej Krążkowy-Kliny
 • Przebudowa dróg gminnych w Pustkowiu Kierzeńskim (nr G859539P) i w Myjomicach
 • Budowa dróg gminnych w Kierznie - od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 110 (ok. 150 mb) i od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 81a (ok. 150 mb)
 • Dokumentacja techniczna na chodniki
 • Dokumentacja projektowa dla drogi gminnej przy ul. Rubinowej w Olszowie
Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

220 000,00 zł

Przystanki autobusowe

 • Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych
 • Budowa przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie
Wodociągi

Całkowity koszt

8 738 250,00 zł

Wodociągi

 • Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie
Lokalny Program Rewitalizacji

Całkowity koszt

20 996 191,80 zł

Lokalny Program Rewitalizacji

 • Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Place zabaw i wiaty grillowe

Całkowity koszt

96 000,00 zł

Place zabaw i wiaty grillowe

 • Budowa placu zabaw w Borku Mielęckim
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej
 • Budowa wiaty grillowej II w Rzetni
 • Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielęcka
Monitoring

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
Gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo wewnętrzne i e-usługi
Straże Pożarne

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Straże Pożarne

 • Modernizacja wnętrza Domu Strażaka w Olszowie
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz zestawu narzędzi hydraulicznych z pompą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
 • Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych
Nieruchomosci

Całkowity koszt

380 000,00 zł

Nieruchomosci

 • Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących
 • Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562
Mieszkaniowy zasób gminy

Całkowity koszt

570 000,00 zł

Mieszkaniowy zasób gminy

 • Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie (zagospodarowanie terenu przy ul. Solidarności 8a w Kępnie)
 • Ocieplenie tylnej ściany budynku przy ul. Warszawskiej 56
 • Budowa chodnika przy budynku przy ul. Sikorskiego 13
E-usługi

Całkowity koszt

1 989 537,50 zł

E-usługi

 • Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla radnych
 • E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno
Wydatki na udział w spółkach

Całkowity koszt

5 513 717,00 zł

Wydatki na udział w spółkach

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
 • Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.
 • Projekt Kępno sp. z o.o.
Kultura, sport i ochrona środowiska
Świetlice i Domy Ludowe

Całkowity koszt

99 273,22 zł

Świetlice i Domy Ludowe

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie
 • Doposażenie modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej
 • Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kierznie
 • Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach
 • Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach
 • Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

2 090 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie
 • Budowa zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Kępnie - I etap dokumentacja techniczna
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"
Oświata, rodzina i pomoc społeczna
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

330 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE
 • Remont parteru Szkoły Podstawowej w Kierznie i przystosowanie tych pomieszczeń na przedszkole - I etap koncepcja
Przedszkola

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Przedszkola

 • Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie
 • Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych
Żłobki

Całkowity koszt

116 000,00 zł

Żłobki

 • Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie
 • Monitoring Żłobka w Kępnie
Ośrodki Wsparcia Rodziny

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Ośrodki Wsparcia Rodziny

 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE
Zakłady Opieki Zdrowotnej

Całkowity koszt

131 969,00 zł

Zakłady Opieki Zdrowotnej

 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kępnie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
33 302 961,00 zł
Prognoza
100%
37 003 290,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 35
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kępnie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kępno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.