Kępno

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kępnie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
24 482
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
162 558 188,69 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
34 054 064 zł
21.0%
CIT
800 000 zł
0.5%
Podatki od nieruchomości
26 000 000 zł
16.0%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 347 267 zł
8.2%
Dotacje
57 974 943,88 zł
35.6%
Subwencje
22 098 914 zł
13.6%
Pozostałe dochody
8 282 999,81 zł
5.1%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
171 643 755,29 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
49 250 564,83 zł
stanowiły 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
49 250 564,83 zł
Wydatki bieżące
71%
122 393 190,46 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
42 247 792,36 zł
Rodzina
całkowity koszt
37 910 893,94 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
22 990 447,75 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
22 201 920,35 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 569 329,24 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 570 572,37 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 431 048,79 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 408 639,93 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 960 792,81 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 801 350,36 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
2 148 575,85 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 361 530,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 055 129,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
626 077,92 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
546 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
554 733,62 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
258 921,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Kępno na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kępno w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
37 085 012,83 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
47.89%
Infrastruktura
35.89%
Sprawy społeczne i sport
16.22%
Oświata
Wydatki na inwestycje w dziale
17 763 375,82 zł
13 308 280,65 zł
6 013 356,36 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa i budowa ulic w Kępnie - ul. Armii Krajowej, Piłsudskiego, Nowowiejskiej i ulic przyległych, Jacka Malczewskiego;
Budowa i przebudowa dróg - ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej, Przybyszów-Rzetnia, w Mikorzynie, Kierzno-Mechnice, Kierzno-Domanin, w Krążkowach, na Rozalce w Myjomicach, przy ulicy Szafirowej we wsi Olszowa;
Wykonanie drogi w masie bitumicznej w Świbie;
Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie;
Wykonanie dokumentacji technicznych ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach, ul. Szafirowej w Olszowie, drogi we wsi Pustkowie Kierzeńskie;
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Hanulinie;
Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mielęckim.

Całkowity koszt
17 566 765,82 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych;
Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie;
Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Marmurowej we wsi Olszowa;
Budowa placów zabaw w miejscowości Mikorzyn i we wsi Borek Mielęcki;
Budowa wiaty grillowej we wsi Rzetnia.

Całkowity koszt
196 610,00 zł
Wykup nieruchomości

Wykup nieruchomości

Wykup nieruchomości i gruntów na poszerzenie dróg istniejących;
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego dworca kolejowego Kępno-Zachód;
Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie.

Całkowity koszt
210 000,00 zł
Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie.

Całkowity koszt
1 640 000,00 zł
Usługi publiczne

Usługi publiczne

E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno;
Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Całkowity koszt
1 040 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie.

Całkowity koszt
222 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE.

Całkowity koszt
1 261 735,81 zł
Świetlice Wiejskie i Domy Ludowe

Świetlice Wiejskie i Domy Ludowe

Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Domaninie i Klinach;
Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach i Myjomicach.

Całkowity koszt
148 000,00 zł
Sport

Sport

Modernizacja i remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie;
Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie;
Opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenów sportowych w rejonie otwartego basenu.

Całkowity koszt
3 219 000,00 zł
Rynek w Kępnie

Rynek w Kępnie

Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Całkowity koszt
5 339 284,32 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż stacji ładowania samochodu elektrycznego;
Zakup samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt
228 260,52 zł
Modernizacja placówek oświatowych

Modernizacja placówek oświatowych

Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie;
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE;
Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie.

Całkowity koszt
2 866 040,36 zł
Żłobki

Żłobki

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w celu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z pierwszym wyposażeniem. Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno" i "MALUCH +".

Całkowity koszt
2 985 316,00 zł
Pozostałe zadania dot. oświaty

Pozostałe zadania dot. oświaty

Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie;
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie;
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola Samorządowym w Mikorzynie oraz zakup i montaż pieca CO;
Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Mianowicach.

Całkowity koszt
162 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

17 566 765,82 zł

Lepsze drogi

Przebudowa i budowa ulic w Kępnie - ul. Armii Krajowej, Piłsudskiego, Nowowiejskiej i ulic przyległych, Jacka Malczewskiego;
Budowa i przebudowa dróg - ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej, Przybyszów-Rzetnia, w Mikorzynie, Kierzno-Mechnice, Kierzno-Domanin, w Krążkowach, na Rozalce w Myjomicach, przy ulicy Szafirowej we wsi Olszowa;
Wykonanie drogi w masie bitumicznej w Świbie;
Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie;
Wykonanie dokumentacji technicznych ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach, ul. Szafirowej w Olszowie, drogi we wsi Pustkowie Kierzeńskie;
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Hanulinie;
Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mielęckim.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

196 610,00 zł

Gospodarka komunalna

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych;
Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie;
Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Marmurowej we wsi Olszowa;
Budowa placów zabaw w miejscowości Mikorzyn i we wsi Borek Mielęcki;
Budowa wiaty grillowej we wsi Rzetnia.

Sprawy społeczne i sport
Wykup nieruchomości

Całkowity koszt

210 000,00 zł

Wykup nieruchomości

Wykup nieruchomości i gruntów na poszerzenie dróg istniejących;
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego dworca kolejowego Kępno-Zachód;
Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie.

Termomodernizacja budynków

Całkowity koszt

1 640 000,00 zł

Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie.

Usługi publiczne

Całkowity koszt

1 040 000,00 zł

Usługi publiczne

E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno;
Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

222 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

1 261 735,81 zł

Ochrona zdrowia

Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE.

Świetlice Wiejskie i Domy Ludowe

Całkowity koszt

148 000,00 zł

Świetlice Wiejskie i Domy Ludowe

Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Domaninie i Klinach;
Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach i Myjomicach.

Sport

Całkowity koszt

3 219 000,00 zł

Sport

Modernizacja i remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie;
Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie;
Opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenów sportowych w rejonie otwartego basenu.

Rynek w Kępnie

Całkowity koszt

5 339 284,32 zł

Rynek w Kępnie

Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

228 260,52 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż stacji ładowania samochodu elektrycznego;
Zakup samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Oświata
Modernizacja placówek oświatowych

Całkowity koszt

2 866 040,36 zł

Modernizacja placówek oświatowych

Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie;
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE;
Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie.

Żłobki

Całkowity koszt

2 985 316,00 zł

Żłobki

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w celu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z pierwszym wyposażeniem. Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno" i "MALUCH +".

Pozostałe zadania dot. oświaty

Całkowity koszt

162 000,00 zł

Pozostałe zadania dot. oświaty

Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie;
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie;
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola Samorządowym w Mikorzynie oraz zakup i montaż pieca CO;
Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Mianowicach.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kępnie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
34 054 064,00 zł
Prognoza
100%
37 459 470,40 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych dróg rowerowych
Sport
+ 1
nowe boisko
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kępnie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kępno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.