Gmina Żary

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Żary.
W 21 roku razem ze mną mieszkało
12 178
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
58 549 927,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
20.65%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 090 033 zł
20.65%
CIT
450 000 zł
0.77%
Podatki od nieruchomości
7 598 127 zł
12.98%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 377 356 zł
7.48%
Dotacje
19 759 649 zł
33.75%
Subwencje
11 900 509 zł
20.33%
Pozostałe dochody
2 374 253 zł
4.06%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 21 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
61 911 927,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 205 342,29 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
9 205 342,29 zł
Wydatki bieżące
85%
52 706 584,71 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 238 267,38 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 304 506,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 466 365,21 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 600 641,47 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 515 816,66 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 784 465,34 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 203 163,67 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 065 167,93 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
859 566,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
529 062,50 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
500 150,83 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
358 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
486 753,61 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Żary na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żary w 21 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
9 205 342,29 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.09%
Infrastruktura
23.91%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 004 561,40 zł
2 200 780,89 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Opracowanie pozwoleń wodno-prawnych na eksploatację ujęć wody na terenie Gminy;
Rekonstrukcja studni głębinowej wraz z dokumentacją w m. Olszyniec, Sieniawa Żarska;
Renowacja zbiorników wody pitnej na SUW Olbrachtów;
Wykonanie odwodnienia SUW Łaz;
Wymiana skorodowanych przyłączy wodociągowych w m. Łaz, Olbrachtów;
Wymiana wodomierzy w m. Złotnik, Lubomyśl, Kadłubia, Siodło;
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Całkowity koszt
3 027 167,40 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa, modernizacja dróg w m. Mirostowice Górne, Sieniawa Żarska, Drozdów, Olbrachtów, Grabik, Łukawy, Bieniów, Mirostowice Dolne, Złotnik;
Wykonanie chodnika wraz z barierką na mostku w m. Surowa;
Wykonanie projektu budowy drogi w m. Łaz;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
3 009 847,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w m. Drozdów, Grabik, Olbrachtów, Rościce, Rusocice, Mirostowice;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy;
Montaż lamp solarnych na terenie gminy;
Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi w m. Olbrachtów;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
967 547,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa garażu przy remizie OSP w m. Złotnik;
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne.

Całkowity koszt
472 000,00 zł
Kultura

Kultura

Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Mirostowice Dolne;
Renowacja pałacu we Włostowie.

Całkowity koszt
847 500,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa i doposażenie placów zabaw w m. Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Łukawy, Lubienice, Bieniów, Kadłubia;
Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Siodło;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lubanice, Marszów;
Doposażenie boiska sportowego w m. Łaz;
Modernizacja sanitariatów w szatni sportowej w m. Złotnik;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy szatni sportowej w m. Drożków;
Wykonanie ogrodzenia boiska w Drozdowie;
Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Bieniowie;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
289 380,89 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Opracowanie MPZP i zmiany studium dla m. Grabik i Mirostowice Dolne;
Adaptacja budynku w Grabiku 106;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
191 900,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

3 027 167,40 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Opracowanie pozwoleń wodno-prawnych na eksploatację ujęć wody na terenie Gminy;
Rekonstrukcja studni głębinowej wraz z dokumentacją w m. Olszyniec, Sieniawa Żarska;
Renowacja zbiorników wody pitnej na SUW Olbrachtów;
Wykonanie odwodnienia SUW Łaz;
Wymiana skorodowanych przyłączy wodociągowych w m. Łaz, Olbrachtów;
Wymiana wodomierzy w m. Złotnik, Lubomyśl, Kadłubia, Siodło;
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 009 847,00 zł

Lepsze drogi

Budowa, modernizacja dróg w m. Mirostowice Górne, Sieniawa Żarska, Drozdów, Olbrachtów, Grabik, Łukawy, Bieniów, Mirostowice Dolne, Złotnik;
Wykonanie chodnika wraz z barierką na mostku w m. Surowa;
Wykonanie projektu budowy drogi w m. Łaz;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

967 547,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w m. Drozdów, Grabik, Olbrachtów, Rościce, Rusocice, Mirostowice;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy;
Montaż lamp solarnych na terenie gminy;
Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi w m. Olbrachtów;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Ochrona środowiska

Zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

472 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa garażu przy remizie OSP w m. Złotnik;
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne.

Kultura

Całkowity koszt

847 500,00 zł

Kultura

Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Mirostowice Dolne;
Renowacja pałacu we Włostowie.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

289 380,89 zł

Sport i rekreacja

Budowa i doposażenie placów zabaw w m. Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Łukawy, Lubienice, Bieniów, Kadłubia;
Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Siodło;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lubanice, Marszów;
Doposażenie boiska sportowego w m. Łaz;
Modernizacja sanitariatów w szatni sportowej w m. Złotnik;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy szatni sportowej w m. Drożków;
Wykonanie ogrodzenia boiska w Drozdowie;
Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Bieniowie;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

191 900,00 zł

Pozostałe inwestycje

Opracowanie MPZP i zmiany studium dla m. Grabik i Mirostowice Dolne;
Adaptacja budynku w Grabiku 106;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Żary zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

22 401,23 zł

Biedrzychowice Dolne

Promocja sołectwa, regionu, tradycji - zakup strojów;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Doposażenie świetlicy (zakup namiotu);
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

45 438,60 zł

Bieniów

Zakup i transport tablic informacyjno - kierunkowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

21 674,21 zł

Bogumiłów - Janików

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

14 540,35 zł

Drozdów - Rusocice

Zakup tłucznia na drogi gminne;
Zakup artykułów do promocji sołectwa na dożynkach gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.

Całkowity koszt

31 625,27 zł

Drożków

Zakup tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Wykonanie projektu szatni na boisku sportowym.

Całkowity koszt

45 438,60 zł

Grabik

Zakup tłucznia na drogi gminne;
Transport i rozplantowanie tłucznia;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego oraz prace ziemne;
Organizacja imprez;
Doposażenie boiska sportowego.

Całkowity koszt

32 852,11 zł

Kadłubia

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych i tablic kierunkowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Remont kuchni w świetlicy;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

35 805,62 zł

Lubanice

Zakup tablic informacyjno - kierunkowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Montaż okna w pomieszczeniu magazynowym w świetlicy;
Organizacja imprez;
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

30 171,23 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i wykonanie ogrodzenia;
Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

30 307,55 zł

Łaz

Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Organizacja imprez;
Doposażenie boiska sportowego.

Całkowity koszt

14 585,79 zł

Łukawy

Zakup i montaż lustra drogowego;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

30 580,18 zł

Marszów

Zakup i transport tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Uporządkowanie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego, wykonanie ogrodzenia.

Całkowity koszt

22 719,30 zł

Miłowice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wykonanie projektu oświetlenia.

Całkowity koszt

45 438,60 zł

Mirostowice Dolne

Wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

30 216,67 zł

Mirostowice Górne

Zakup progów zwalniajacych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Doposażenie boiska sportowego.

Całkowity koszt

45 438,60 zł

Olbrachtów

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Urządzenie i zagospodarowanie terenu;
Budowa placu zabaw;
Doposażenie boiska sportowego.

Całkowity koszt

24 173,34 zł

Olszyniec

Zakup tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

14 040,53 zł

Rościce

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

45 438,60 zł

Sieniawa Żarska

Zakup tłucznia i znaków drogowych;
Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Budowa placu zabaw.

Całkowity koszt

22 264,91 zł

Siodło

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego;
Organizacja imprez;
Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego.

Całkowity koszt

18 448,00 zł

Stawnik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Urządzenie placu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

17 539,30 zł

Surowa

Wykonanie chodnika i barierek na mostku przy drodze gminnej;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

22 037,72 zł

Włostów - Dąbrowiec

Zakup ławek parkowych, koszy na śmieci;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wyposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

45 438,60 zł

Złotnik

Zakup i transport tłucznia na drogi gminne;
Zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego;
Wykonanie remontu sceny przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Żary?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żary (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.