Gmina Żary

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Żary.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
12 150
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
58 260 443,70 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
19.24%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 209 866 zł
19.24%
CIT
350 000 zł
0.6%
Podatki od nieruchomości
7 122 084 zł
12.22%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 385 777 zł
7.53%
Dotacje
20 672 355,28 zł
35.48%
Subwencje
11 421 391 zł
19.6%
Pozostałe dochody
3 098 970,42 zł
5.32%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
61 324 771,70 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 205 852,41 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
9 205 852,41 zł
Wydatki bieżące
85%
52 118 919,29 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 237 642,55 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 898 563,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 335 789,81 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 274 824,76 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 033 127,10 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 673 366,99 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 071 805,78 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 832 894,67 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 413 888,96 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
860 883,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
496 933,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 195 052,08 zł

Źródło: Zmiany do budżetu Gminy Żary z dnia 14.05.2020r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żary w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
9 205 852,41 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.71%
Infrastruktura
47.29%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 852 153,03 zł
4 353 699,38 zł
Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy;
Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt.

Całkowity koszt
1 950 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacja celowa na pomoc finansową na zadania i zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 497 000,00 zł
Lokalny transport

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Całkowity koszt
425 380,95 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec, Marszów, Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Grabik;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
979 772,08 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
1 015 973,16 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich i państwowych Straży Pożarnej;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Całkowity koszt
484 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych;
Malowanie korytarzy w Zespole Szkół w Grabiku;
Naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie;
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Grabik;
Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie.

Całkowity koszt
228 700,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Doposażenie placów zabaw w mieście: Łukawy, Lubanice, Marszów, Miłowice, Mirostowice Górne, Stawnik, Mirostowice Dolne;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
109 696,00 zł
Kultura

Kultura

Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej na parking w m. Sieniawa Żarska;
Wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia opęknięć w budynku świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Dolne;
Renowacja placu we Włostowie;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
1 991 828,49 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zakup i montaż altany - grilla w m. Mirostowice Dolne;
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego;
Wykonanie altanki na boisku sportowym w Złotniku;
Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz wymiana instalacji elektrycznej w szatni sportowej w m. Złotnik;
Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w m. Drożków;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
63 501,73 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy świetlicy i remizie OSP w Złotniku;
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Włostów;
Zadania w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
460 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

1 950 000,00 zł

Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy;
Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 497 000,00 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacja celowa na pomoc finansową na zadania i zakupy inwestycyjne.

Lokalny transport

Całkowity koszt

425 380,95 zł

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Oświetlenie

Całkowity koszt

979 772,08 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec, Marszów, Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Grabik;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 015 973,16 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

484 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich i państwowych Straży Pożarnej;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

228 700,00 zł

Placówki oświatowe

Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych;
Malowanie korytarzy w Zespole Szkół w Grabiku;
Naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie;
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Grabik;
Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie.

Dla dzieci

Całkowity koszt

109 696,00 zł

Dla dzieci

Doposażenie placów zabaw w mieście: Łukawy, Lubanice, Marszów, Miłowice, Mirostowice Górne, Stawnik, Mirostowice Dolne;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kultura

Całkowity koszt

1 991 828,49 zł

Kultura

Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej na parking w m. Sieniawa Żarska;
Wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia opęknięć w budynku świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Dolne;
Renowacja placu we Włostowie;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

63 501,73 zł

Sport i rekreacja

Zakup i montaż altany - grilla w m. Mirostowice Dolne;
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego;
Wykonanie altanki na boisku sportowym w Złotniku;
Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz wymiana instalacji elektrycznej w szatni sportowej w m. Złotnik;
Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w m. Drożków;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

460 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy świetlicy i remizie OSP w Złotniku;
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Włostów;
Zadania w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
Zakupy inwestycyjne.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Żary zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

20 422,08 zł

Biedrzychowice Dolne

Modernizacja sieci oświetlenia;
Utrzymanie czystości;
Organizacja imprez;
Zakup kosiarki bijakowej.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Bieniów

Zakup i montaż luster drogowych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosy spalinowej;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

20 048,51 zł

Bogumiłów - Janików

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Zakup namiotu ekspresowego;
Wyposażenie świetlicy - montaż klimatyzacji;
Organizacja imprez;
Rozbudowa placu zabaw.

Całkowity koszt

13 365,67 zł

Drozdów - Rusocice

Zakup artykułów do promocji sołectwa na dożynkach gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Wykonanie prac ziemnych terenu wokół świetlicy;
Organizacja imprez;
Zakup tłucznia, materiałów do remontu placu zabaw, przystanków i do ogrodzenia boiska.

Całkowity koszt

29 636,93 zł

Drożków

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wyposażenie świetlicy i boiska sportowego;
Organizacja imprez;
Zakup materiałów do wykonania zadaszenia na boisku.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Grabik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wykonanie oświetlenie drogowego;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

30 633,13 zł

Kadłubia

Zakup materiałów do utwardzenia dróg;
Zakup luster drogowych;
Wykonanie napraw dróg gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Orgnizacja imprez.

Całkowity koszt

33 331,16 zł

Lubanice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

27 478,49 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

27 727,54 zł

Łaz

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjnego;
Doposażenie placu zabaw i boiska.

Całkowity koszt

13 241,15 zł

Łukawy

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw.

Całkowity koszt

27 769,05 zł

Marszów

Zakup tłocznia na drogi gminne;
Transport tłucznia;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Uporządkowanie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

20 754,15 zł

Miłowice

Zakup tablic informacyjnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Doposażenie świetlicy wiejskich;
Organizacja imprez;
Zmiana planu zagospodarowania terenu placu zabaw.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Mirostowice Dolne

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy i placu zabaw;
Zakup materiałów i wykonanie prac zabezpieczających "Arkad" przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Zakup i montaż altany - grilla na placu zabaw.

Całkowity koszt

27 852,07 zł

Mirostowice Górne

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw;
Wykonanie podłoża pod wiatą grillową;
Doposażenie boiska sportowego.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Olbrachtów

Wyposażenie budynku użyteczności publicznej;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Zakup namiotów ekspresowych.

Całkowity koszt

22 040,91 zł

Olszyniec

Utrzymanie czystości;
Wykonanie oświetlenia drogowego;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

12 618,00 zł

Rościce

Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych;
Utrzymanie czystości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Sieniawa Żarska

Zakup luster drogowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na parking;
Doposażenie boiska sportowego;
Wyrównanie terenu, montaż elementów na boisku sportowym.

Całkowity koszt

20 463,59 zł

Siodło

Zakup i transport tłucznia lub frezowiny na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego;
Wykonanie monitoringu placu sportowo-rekreacyjnego.

Całkowity koszt

16 850,00 zł

Stawnik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zakup materiałów budowlanych do wykonania wylewki w budynku gospodarczym;
Wykonanie monitoringu placu zabaw;
Doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe.

Całkowity koszt

16 478,80 zł

Surowa

Zakup polbruku w celu wykonania chodnika przy drodze;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

20 339,07 zł

Włostów - Dąbrowiec

Zakup tablic informacyjno-kierunkowych;
Utrzymanie czystości;
Wykonanie projektu oświetlenia w m. Dąbrowiec;
Zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych;
Organizacja impraz;
Wyposażenie boiska i placu zabaw;
Transport piasku.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Złotnik

Zakup i transport tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie dokumentacji oświetlenia;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie altanki na boisku sportowym.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Żary rozliczyło tylko 67% mieszkańców.

Teraz
67%
11 209 866,00 zł
Prognoza
100%
16 576 124,72 zł
Zobacz, jak brakujące +33%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie uliczne
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Lepsza oświata
+1
zmodernizowana placówka
Większa wygoda
+3 km
sieci wodociągowej
Więcej rekreacji
+1
obiekt sportowo-rekreacyjny
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Żary?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żary (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.