Gmina Żary

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Żary.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
12 127
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
74 812 257,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.49%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 086 644 zł
17.49%
CIT
850 116,10 zł
1.14%
Podatki od nieruchomości
9 464 209,24 zł
12.65%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 772 791,98 zł
9.05%
Dotacje
26 616 457,09 zł
35.58%
Subwencje
11 905 509 zł
15.91%
Pozostałe dochody
6 116 530,55 zł
8.18%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
64 035 873,68 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 318 689,58 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
10 318 689,58 zł
Wydatki bieżące
84%
53 717 184,10 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 000 505,71 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 972 835,22 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 664 487,06 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 231 240,39 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 943 592,41 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
634 953,87 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 498 987,67 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 464 266,74 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
616 178,25 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
63 612,92 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
309 106,48 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
406 472,01 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 868 180,37 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
247 149,03 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
114 305,55 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Żary za 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żary w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
10 318 689,58 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.18%
Infrastruktura
37.82%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
6 416 223,04 zł
3 902 466,54 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Opracowanie dokumentów wykonania sieci zasilającej zbiornik wody dla Grabika;

Rekonstrukcja studni głębinowej wraz z dokumentacją na ujęciu wody w m. Olszyniec;

Renowacja powłok zbiorników wody pitnej na SUW Olbrachtów;

Wykonanie odwodnienia SUW Łaz;

Wykonanie zasilania energetycznego i szafy sterującej dla studni w miejscowości Mirostowice Górne;

Modernizacja studni z wymianą kolumny filtrującej na ujęciu wody w miejscowości Mirostowice Dolne;

Wymiana skorodowanych przyłączy wodociągowych w miejscowości Łaz i Olbrachtów;

Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w miejscowości Złotnik, Lubomyśl, Kadłubia, Siodło;

Wykonanie monitoringu i alarmu na SUW Mirostowice Dolne;

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żary;

Zakup agregatu na SUW Olbrachtów.

Całkowity koszt
3 030 809,21 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa dróg w miejscowościach:  Mirostowice Górne,  Sieniawa Żarska, Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Grabik, Bieniów;

Modernizacja dróg w miejscowościach: Olbrachtów, Łukawy, Bieniów, Mirostowice Dolne, Złotnik;

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wewnętrznych w miejscowościach: Drozdów, Mirostowice Górne, Sieniawa Żarska;

Wykonanie chodnika wraz z barierką na mostku w miejscowości Surowa;

Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Lubanice;

Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych w miejscowości Łaz.

Całkowity koszt
2 164 147,46 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowościach: Mirostowice Górne, Olbrachtów, Złotnik;

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach:  Złotnik, Dąbrowiec, Olbrachtów, Grabik, Miłowice, Mirostowice Dolne;

Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w m. Grabik;

Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oświetlenia drogowego i drogi dojazdowej wraz z oświetleniem płyty boiska sportowego w m. Drożków;

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Drozdów, Rościce, Rusocice, Kadłubia;

Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy;

Montaż lamp solarnych na terenie Gminy;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
1 221 266,37 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Modernizacja i adaptacja klatki schodowej w budynku komunalnym;

Adaptacja lokalu w miejscowości Marszów;

Adaptacja budynku w Grabiku;

Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Olbrachtowie; 

Zakup nieruchomości gruntowej pod budowę parkingu przy cmentarzu w Olbrachtowie;

Zakup nieruchomości gruntowych.

Całkowity koszt
259 686,03 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w SP Olbrachtów;
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Grabiku.

Całkowity koszt
194 669,90 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Całkowity koszt
373 904,18 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieniawa Żarska;

Stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w m. Miłowice;

Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mirostowice Dolne; 

Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Kadłubi;

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kadłubi;

Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Złotnik;

Montaż klimatyzacji w budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
2 286 291,46 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa placu zabaw w miejscowości Olbrachtów i Sieniawa Żarska;

Doposażenie placu zabaw w miejscowościach: Łukawy, Bieniów, Kadłubia, Włostów, Lubanice;

Modernizacja wiaty w miejscowości Siodło;

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Olbrachtów;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lubanice;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
223 155,03 zł
Sport i reakreacja

Sport i reakreacja

Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Łaz;

Modernizacja sanitariatów w szatni sportowej w miejscowości Złotnik;

Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Bieniowie;

Modernizacja szatni sportowej w miejscowości Bieniów;

Wykonanie ogrodzenia boiska w Drozdowie;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
252 375,49 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu w miejscowości Mirostowice Dolne;

Zadania inwestycyjne w ramach urzędu gminy;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dotacje.

Całkowity koszt
312 384,45 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

3 030 809,21 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Opracowanie dokumentów wykonania sieci zasilającej zbiornik wody dla Grabika;

Rekonstrukcja studni głębinowej wraz z dokumentacją na ujęciu wody w m. Olszyniec;

Renowacja powłok zbiorników wody pitnej na SUW Olbrachtów;

Wykonanie odwodnienia SUW Łaz;

Wykonanie zasilania energetycznego i szafy sterującej dla studni w miejscowości Mirostowice Górne;

Modernizacja studni z wymianą kolumny filtrującej na ujęciu wody w miejscowości Mirostowice Dolne;

Wymiana skorodowanych przyłączy wodociągowych w miejscowości Łaz i Olbrachtów;

Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w miejscowości Złotnik, Lubomyśl, Kadłubia, Siodło;

Wykonanie monitoringu i alarmu na SUW Mirostowice Dolne;

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żary;

Zakup agregatu na SUW Olbrachtów.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 164 147,46 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg w miejscowościach:  Mirostowice Górne,  Sieniawa Żarska, Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Grabik, Bieniów;

Modernizacja dróg w miejscowościach: Olbrachtów, Łukawy, Bieniów, Mirostowice Dolne, Złotnik;

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wewnętrznych w miejscowościach: Drozdów, Mirostowice Górne, Sieniawa Żarska;

Wykonanie chodnika wraz z barierką na mostku w miejscowości Surowa;

Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Lubanice;

Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych w miejscowości Łaz.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 221 266,37 zł

Oświetlenie

Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowościach: Mirostowice Górne, Olbrachtów, Złotnik;

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach:  Złotnik, Dąbrowiec, Olbrachtów, Grabik, Miłowice, Mirostowice Dolne;

Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w m. Grabik;

Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oświetlenia drogowego i drogi dojazdowej wraz z oświetleniem płyty boiska sportowego w m. Drożków;

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Drozdów, Rościce, Rusocice, Kadłubia;

Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy;

Montaż lamp solarnych na terenie Gminy;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

259 686,03 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Modernizacja i adaptacja klatki schodowej w budynku komunalnym;

Adaptacja lokalu w miejscowości Marszów;

Adaptacja budynku w Grabiku;

Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Olbrachtowie; 

Zakup nieruchomości gruntowej pod budowę parkingu przy cmentarzu w Olbrachtowie;

Zakup nieruchomości gruntowych.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

194 669,90 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w SP Olbrachtów;
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Grabiku.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

373 904,18 zł

Ochrona środowiska

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Kultura

Całkowity koszt

2 286 291,46 zł

Kultura

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieniawa Żarska;

Stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w m. Miłowice;

Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mirostowice Dolne; 

Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Kadłubi;

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kadłubi;

Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Złotnik;

Montaż klimatyzacji w budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dla dzieci

Całkowity koszt

223 155,03 zł

Dla dzieci

Budowa placu zabaw w miejscowości Olbrachtów i Sieniawa Żarska;

Doposażenie placu zabaw w miejscowościach: Łukawy, Bieniów, Kadłubia, Włostów, Lubanice;

Modernizacja wiaty w miejscowości Siodło;

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Olbrachtów;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lubanice;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sport i reakreacja

Całkowity koszt

252 375,49 zł

Sport i reakreacja

Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Łaz;

Modernizacja sanitariatów w szatni sportowej w miejscowości Złotnik;

Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Bieniowie;

Modernizacja szatni sportowej w miejscowości Bieniów;

Wykonanie ogrodzenia boiska w Drozdowie;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

312 384,45 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu w miejscowości Mirostowice Dolne;

Zadania inwestycyjne w ramach urzędu gminy;

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dotacje.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Żary zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

19 122,78 zł

Biedrzychowice Dolne

Promocja sołectwa, regionu, tradycji - zakup strojów

Utrzymanie czystości w miejscowości

Zakup i montaż lampy solarnej

Doposażenie świetlicy(zakup namiotu)

Organizacja imprez


Całkowity koszt

45 283,86 zł

Bieniów

Zakup lustra drogowego;

Zakup tablic informacyjno - kierunkowych;

Transport tablic informacyjno - kierunkowych;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lamp solarnych - 2 sztuki;

Doposażenie placu zabaw- zakup zestawu zabawowego, zmiana planu zagospodarowania terenu;

Organizacja imprez;

Zakup monitoringu rejestrator, kamery na kompleks rekreacyjno -sportowy;

Montaż monitoringu, rejestratory, kamery na kompleks rekreacyjno - sportowy;

Zakup wyposażenia szatni sportowej;

Doposażenie boiska sportowego - wykonanie wiaty na boisku sportowym.

Całkowity koszt

20 833,08 zł

Bogumiłów - Janików

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lamp solarnych - 2 sztuki;

Organizacja imprez,

Całkowity koszt

14 448,49 zł

Drozdów - Rusocice

Zakup tłucznia na drogi gminne;

Utrzymanie czystości w miejscowości ;

Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup wózka kelnerskiego, termosów, taboretu gazowego, naczyń)

Organizacja imprez;

Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.

Całkowity koszt

25 700,38 zł

Drożków

Zakup tłucznia na drogi gminne;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Wyposażenie świetlicy (zakup warnika, wózka kelnerskiego);

Organizacja imprez;

Wykonanie projektu szatni na boisku sportowym.

Całkowity koszt

45 428,49 zł

Grabik

Zakup tłucznia na drogi gminne;

Transport i rozplantowanie tłucznia;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego oraz prace ziemne;

Organizacja imprez;

Doposażenie boiska sportowego (zakup wózka do malowania linii).

Całkowity koszt

31 287,38 zł

Kadłubia

Zakup tablic ogłoszeniowych i tablic kierunkowych;

Montaż tablic ogłoszeniowych;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lampy solarnej;

Remont kuchni w świetlicy (zakup akcesoriów do malowania blatów, regałów);

Remont kuchni: demontaż mebli, rozbiórka pieca kaflowego, remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej;

Organizacja imprez;

Doposażenie placu zabaw, zakup urządzeń zabawowych, zmiana planu zagospodarowania terenu;

Całkowity koszt

35 286,47 zł

Lubanice

Zakup tablic informacyjno - kierunkowych;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej);

Montaż okna w pomieszczeniu magazynowym w świetlicy;

Organizacja imprez;

Doposażenie placu zabaw przy świetlicy - zakup elementów zabawowych, wykonanie planu zagospodarowania terenu;

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

30 152,42 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy: zakup krzewów, kwiatów i ziemi;

Doposażenie świetlicy - zakup karnisza i zasłon;

Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej;

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wynajem rębaka, modernizacja oświetlenia parkowego;

Organizacja imprez.

Całkowity koszt

28 420,52 zł

Łaz

Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lampy solarnej;

Organizacja imprez;

Doposażenie boiska sportowego -zakup kostki brukowej pod wiatę.

Całkowity koszt

14 368,26 zł

Łukawy

Zakup i montaż lustra drogowego;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup warnika i frytkownicy);

Doposażenie placu zabaw- zakup elementów placu zabaw, zmiana planu zagospodarowania terenu.

Całkowity koszt

28 559,19 zł

Marszów

Zakup tłucznia na drogi gminne;

Transport tłucznia;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Uporządkowanie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego, wykonanie ogrodzenia.

Całkowity koszt

21 856,47 zł

Miłowice

Zakup luster drogowych ze słupkami;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lampy solarnej;

Wykonanie projektu oświetlenia ;

Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mebli kuchennych;

Organizacja imprez.

Całkowity koszt

45 438,60 zł

Mirostowice Dolne

Wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu;

Zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lampy solarnej;

Wyposażenie świetlicy (zakup stołów piwnych);

Organizacja imprez;

Doposażenie placu zabaw ul. Kolejowa - zakup ławostołów.


Całkowity koszt

30 213,54 zł

Mirostowice Górne

Zakup progów zwalniających;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ;

Wyposażenie świetlicy (zakup ławostołów, zmywarki, koszy na odpady, podgrzewaczy do potraw);

Organizacja imprez;

Doposażenie boiska sportowego - zakup stojaka na rowery;

Doposażenie boiska sportowego- wykonanie siedzisk w altanie.

Całkowity koszt

45 304,63 zł

Olbrachtów

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Wykonanie projektów oświetlenia drogowego;

Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mikrofonów);

Urządzenie i zagospodarowanie terenu - niwelacja i czyszczenie terenu;

Budowa placu zabaw;

Doposażenie boiska sportowego - zakup bramek.

Całkowity koszt

20 166,66 zł

Olszyniec

Zakup tłucznia na drogi gminne;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lamp solarnych;

Organizacja imprez.


Całkowity koszt

13 749,53 zł

Rościce

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lampy solarnej;

Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup baterii zlewozmywakowej);

Organizacja imprez.

Całkowity koszt

43 172,39 zł

Sieniawa Żarska

Zakup tłucznia i znaków drogowych;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lamp solarnych;

Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup budynku gospodarczego);

Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej;

Budowa placu zabaw  (zakup elementów zabawowych, zestawów piknikowych).

Całkowity koszt

22 257,42 zł

Siodło

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego;

Doposażenie świetlicy - remont świetlicy, naprawa ścian;

Organizacja imprez;

Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego(modernizacja wiaty).

Całkowity koszt

18 217,61 zł

Stawnik

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Doposażenie świetlicy (zakup mopów, wiadra, lampy zew., materiałów dekoracyjnych);

Organizacja imprez;

Urządzenie placu rekreacyjnego(rekultywacja terenu, wykonanie zadaszenia, ławek, ogrodzenia, planu zagospodarowania terenu, zakup tablicy informacyjnej, stojaka na rowery, koszy na śmieci).

Całkowity koszt

17 535,90 zł

Surowa

Wykonanie chodnika i barierek na mostku przy drodze gminnej;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Organizacja imprez.

Całkowity koszt

20 929,34 zł

Włostów - Dąbrowiec

Zakup ławek parkowych, koszy na śmieci;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup rzutnika i ekranu, stołów ze stali  nierdzewnej);

Wyposażenie  placu zabaw (zakup elementów zabawowych placu zabaw).

Całkowity koszt

45 394,44 zł

Złotnik

Zakup tłucznia na drogi gminne;

Transport tłucznia;

Zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych;

Utrzymanie czystości w miejscowości;

Zakup i montaż lampy solarnej;

Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego;

Zakup materiałów na wiatę(zadaszenie) przy świetlicy;

Wykonanie remontu sceny przy świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez.


Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Żary?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żary (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.