Gmina Zielonki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Zielonki.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
23 426
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
167 887 667,62 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
34.36%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
57 686 861 zł
34.36%
CIT
516 118,97 zł
0.31%
Podatki od nieruchomości
8 828 229,34 zł
5.26%
Inne podatki i opłaty lokalne
16 509 244 zł
9.83%
Dotacje
47 484 924,49 zł
28.28%
Subwencje
24 031 930 zł
14.31%
Pozostałe dochody
12 830 359,82 zł
7.64%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
177 153 585,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
43 290 232,91 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
43 290 232,91 zł
Wydatki bieżące
76%
133 863 352,68 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
59 191 527,54 zł
Rodzina
całkowity koszt
39 638 410,47 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 274 767,79 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 712 966,31 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
13 492 447,54 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 761 250,28 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 854 491,36 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 124 041,50 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
4 162 132,65 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 899 515,29 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 283 547,98 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 830 402,95 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
409 610,86 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
465 973,56 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
52 499,51 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Zielonki na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Zielonki w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
43 290 232,91 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.96%
Sprawy społeczne, oświata i sport
32.04%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
29 418 639,13 zł
13 871 593,78 zł
Modernizacja budynków komunalnych

Modernizacja budynków komunalnych

 • Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Węgrzycach;
 • Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bibicach;
 • Modernizacja budynku w Woli Zachariaszowskiej;
 • Zakupy gruntów.
Całkowity koszt
2 747 939,04 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;
 • Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy";
 • Zakupy inwestycyjne;
 • Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy;
 • Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego.
Całkowity koszt
2 865 065,31 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;
 • Rozwój obiektów sportu i rekreacji w Gminie Zielonki - budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach;
 • Przebudowa systemu odwodnienia terenów wokół szkoły w Zielonkach;
 • Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.
Całkowity koszt
16 383 898,20 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Projekt RPO WM;
 • Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - projekt ZIT.
Całkowity koszt
2 550 057,03 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 • Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy na cele rekreacyjno-sportowe;
 • Modernizacja i doposażenie placów zabaw;
 • Zagospodarowanie terenów sportowych w LKS Zieleńczanka w Zielonkach - boisko treningowe;
 • Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach;
 • Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzyce;
 • Projekt i budowa boiska trenigowego dla LKS Zieleńczanka.
Całkowity koszt
4 745 114,69 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy;
 • Wydatki w zakresie ochrony zdrowia;
 • GOPS - wydatki;
 • Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach;
 • Zagospodarowanie skweru Żabie Doły w Zielonkach.
Całkowity koszt
126 564,86 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy;
 • Projektowanie i zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Całkowity koszt
2 024 938,91 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 • Modernizacja i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794;
 • Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej - dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego;
 • Modernizacja dróg publicznych powiatowych oraz budowa wiaduktu w Batowicach - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego;
 • Modernizacja dróg publicznych gminnych;
 • Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach.
Całkowity koszt
7 403 775,34 zł
Projekt POIiŚ

Projekt POIiŚ

Projekt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap".

Całkowity koszt
3 985 289,21 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
305 459,64 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Budowa wiat i przystanków na terenie Gminy;

Całkowity koszt
152 130,68 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, oświata i sport
Modernizacja budynków komunalnych

Całkowity koszt

2 747 939,04 zł

Modernizacja budynków komunalnych

 • Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Węgrzycach;
 • Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bibicach;
 • Modernizacja budynku w Woli Zachariaszowskiej;
 • Zakupy gruntów.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

2 865 065,31 zł

Bezpieczeństwo

 • Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;
 • Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy";
 • Zakupy inwestycyjne;
 • Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy;
 • Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

16 383 898,20 zł

Szkoły podstawowe

 • Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;
 • Rozwój obiektów sportu i rekreacji w Gminie Zielonki - budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach;
 • Przebudowa systemu odwodnienia terenów wokół szkoły w Zielonkach;
 • Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 550 057,03 zł

Ochrona środowiska

 • Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Projekt RPO WM;
 • Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - projekt ZIT.
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

4 745 114,69 zł

Sport i rekreacja

 • Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy na cele rekreacyjno-sportowe;
 • Modernizacja i doposażenie placów zabaw;
 • Zagospodarowanie terenów sportowych w LKS Zieleńczanka w Zielonkach - boisko treningowe;
 • Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach;
 • Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzyce;
 • Projekt i budowa boiska trenigowego dla LKS Zieleńczanka.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

126 564,86 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy;
 • Wydatki w zakresie ochrony zdrowia;
 • GOPS - wydatki;
 • Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach;
 • Zagospodarowanie skweru Żabie Doły w Zielonkach.
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

2 024 938,91 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy;
 • Projektowanie i zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Lepsze drogi

Całkowity koszt

7 403 775,34 zł

Lepsze drogi

 • Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 • Modernizacja i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794;
 • Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej - dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego;
 • Modernizacja dróg publicznych powiatowych oraz budowa wiaduktu w Batowicach - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego;
 • Modernizacja dróg publicznych gminnych;
 • Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach.
Projekt POIiŚ

Całkowity koszt

3 985 289,21 zł

Projekt POIiŚ

Projekt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap".

Oświetlenie

Całkowity koszt

305 459,64 zł

Oświetlenie

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

152 130,68 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Budowa wiat i przystanków na terenie Gminy;

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Zielonki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zielonki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.