Tarnowskie Góry

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tarnowskich Górach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
58 933
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
354 477 885,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.61%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
80 148 892 zł
22.61%
CIT
2 850 000 zł
0.8%
Podatki od nieruchomości
40 500 000 zł
11.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
26 145 742 zł
7.38%
Dotacje
117 399 852 zł
33.12%
Subwencje
46 941 889 zł
13.24%
Pozostałe dochody
40 491 510 zł
11.42%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
366 570 574,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
54 793 490,00 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
54 793 490,00 zł
Wydatki bieżące
85%
311 777 084,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
101 477 883,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
83 636 673,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
46 662 558,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
29 996 214,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 064 643,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
25 816 326,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
23 045 365,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 560 982,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 323 918,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 498 951,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 815 490,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 629 326,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 834 658,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 083 248,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 124 339,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Tarnowskie Góry w 2020 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
52 568 341,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
45.89%
Infrastruktura
54.11%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
24 123 086,00 zł
28 445 255,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków;
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Całkowity koszt
3 799 871,00 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Całkowity koszt
6 090 371,00 zł
Infrastruktura komunikacyjna

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego.

Całkowity koszt
8 011 256,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa chodnika przy ul. Saperów;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Staffa;
Dokumentacja projektowa budowy drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego;
Rozbudowa układów drogowych ulic;
Rozbudowa, budowa i dokumentacja projektowa ulic.

Całkowity koszt
5 993 356,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Całkowity koszt
228 232,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych - zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Mieszkania chronione - instalacja awaryjno-ewakuacyjna;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 z zagospodarowaniem terenów przyległych.

Całkowity koszt
13 000 199,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP Nr 9 w celu zwiększenia efektywności energetycznej placówki;
Termomodernizacja budynku SP Nr 10;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11;
Przebudowa sali gimnastycznej na dwie odrębne sale dydaktyczne w SP Nr 8;
Montaż instalacji zasilającej do sterowania okien na sali gimnastycznej.

Całkowity koszt
5 672 012,00 zł
Dla seniorów

Dla seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły przy ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności Seniorów.

Całkowity koszt
2 063 432,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Całkowity koszt
3 697 522,00 zł
Kultura

Kultura

Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów;
Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta;
Przebudowa pomieszczeń budynku filii TCK nr 3 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice;
Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta.

Całkowity koszt
2 777 090,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice;
Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki poprzez przebudowę fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową i Placu Zabaw TPD.

Całkowity koszt
630 000,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych, pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu;
Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Zakup systemu finansowo-księgowego;
Wykupy gruntów pod pasy drogowe;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
535 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 799 871,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków;
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Całkowity koszt

6 090 371,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Infrastruktura komunikacyjna

Całkowity koszt

8 011 256,00 zł

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

5 993 356,00 zł

Lepsze drogi

Budowa chodnika przy ul. Saperów;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Staffa;
Dokumentacja projektowa budowy drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego;
Rozbudowa układów drogowych ulic;
Rozbudowa, budowa i dokumentacja projektowa ulic.

Oświetlenie

Całkowity koszt

228 232,00 zł

Oświetlenie

Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

13 000 199,00 zł

Modernizacja budynków

Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych - zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Mieszkania chronione - instalacja awaryjno-ewakuacyjna;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 z zagospodarowaniem terenów przyległych.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

5 672 012,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP Nr 9 w celu zwiększenia efektywności energetycznej placówki;
Termomodernizacja budynku SP Nr 10;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11;
Przebudowa sali gimnastycznej na dwie odrębne sale dydaktyczne w SP Nr 8;
Montaż instalacji zasilającej do sterowania okien na sali gimnastycznej.

Dla seniorów

Całkowity koszt

2 063 432,00 zł

Dla seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły przy ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności Seniorów.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 697 522,00 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Kultura

Całkowity koszt

2 777 090,00 zł

Kultura

Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów;
Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta;
Przebudowa pomieszczeń budynku filii TCK nr 3 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice;
Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta.

Rekreacja

Całkowity koszt

630 000,00 zł

Rekreacja

Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice;
Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki poprzez przebudowę fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową i Placu Zabaw TPD.

Dla dzieci

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Dla dzieci

Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych, pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

535 000,00 zł

Pozostała działalność

Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu;
Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Zakup systemu finansowo-księgowego;
Wykupy gruntów pod pasy drogowe;
Pozostałe inwestycje.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tarnowskich Górach rozliczyło tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
80 148 892,00 zł
Prognoza
100%
95 020 233,74 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
przebudowy dróg
Drogi rowerowe
+ 6 km
dodatkowych dróg rowerowych
Więcej zieleni
+ 20
dodatkowych drzew z roczną pielęgnacją
Wydarzenia kulturalne
+ 6
lokalnych wydarzeń kulturalnych
Mała architektura ulicy
+ 9 km
ulicy wyposażonej w małą architekturę
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tarnowskich Górach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tarnowskie Góry (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.