Tarnowskie Góry

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tarnowskich Górach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
58 933
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
363 863 109,94 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.4%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
77 864 327 zł
21.4%
CIT
2 665 778,86 zł
0.73%
Podatki od nieruchomości
38 155 151,85 zł
10.49%
Inne podatki i opłaty lokalne
25 478 756,23 zł
7.0%
Dotacje
114 286 147,59 zł
31.41%
Subwencje
47 157 889 zł
12.96%
Pozostałe dochody
58 255 059,41 zł
16.01%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
330 518 100,82 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
33 309 362,72 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
33 309 362,72 zł
Wydatki bieżące
90%
297 208 738,10 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
93 681 281,74 zł
Rodzina
całkowity koszt
86 901 256,64 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
36 262 095,52 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
27 466 917,35 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
21 768 746,03 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 907 285,83 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
18 877 579,63 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 365 022,28 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 663 025,07 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 088 101,73 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 962 980,51 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 887 046,43 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
564 369,64 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 122 392,42 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Tarnowskie Góry za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Tarnowskie Góry w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
33 309 362,72 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
34.09%
Infrastruktura
65.91%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 356 509,54 zł
21 952 853,18 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków;
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Całkowity koszt
1 945 143,51 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Całkowity koszt
5 659 673,82 zł
Infrastruktura komunikacyjna

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego;
Dofinansowanie usług komunikacji.

Całkowity koszt
2 088 459,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej;
Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha;
Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej.

Całkowity koszt
1 663 233,21 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych - zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Wykonanie wentylacji kuchni w DDPS dla osób starszych i samotnych;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt
12 604 423,26 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP Nr 9, 10 i Mikołaja Kopernika;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11;
Montaż instalacji zasilającej do sterowania okien na sali gimnastycznej.

Całkowity koszt
2 751 625,25 zł
Dla seniorów

Dla seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły przy ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności Seniorów.

Całkowity koszt
1 609 006,09 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Całkowity koszt
22 937,04 zł
Kultura

Kultura

Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów;
Przebudowa pomieszczeń budynku filii TCK nr 3 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice;
Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta;
Dotacja celowa dla MBP.

Całkowity koszt
373 649,37 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinke, Sielanka, Litewska na kompleks sportowo rekreacyjny;
Objęcie akcji imiennych AIG.

Całkowity koszt
4 069 599,86 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Dotacje celowe dla stowarzyszeń, OSP i innych jednostek niezaliczanych do sfp;
Zarurowanie rzeki Stoły;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Zakup systemu finansowo-księgowego;
Wykupy gruntów pod pasy drogowe;
Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19;
Dotacja celowa na zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B. Hagera;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
521 612,31 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 945 143,51 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków;
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Całkowity koszt

5 659 673,82 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Infrastruktura komunikacyjna

Całkowity koszt

2 088 459,00 zł

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego;
Dofinansowanie usług komunikacji.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 663 233,21 zł

Lepsze drogi

Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej;
Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha;
Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

12 604 423,26 zł

Modernizacja budynków

Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych - zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Wykonanie wentylacji kuchni w DDPS dla osób starszych i samotnych;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 z zagospodarowaniem terenu.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 751 625,25 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP Nr 9, 10 i Mikołaja Kopernika;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11;
Montaż instalacji zasilającej do sterowania okien na sali gimnastycznej.

Dla seniorów

Całkowity koszt

1 609 006,09 zł

Dla seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły przy ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności Seniorów.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

22 937,04 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Kultura

Całkowity koszt

373 649,37 zł

Kultura

Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów;
Przebudowa pomieszczeń budynku filii TCK nr 3 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice;
Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta;
Dotacja celowa dla MBP.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

4 069 599,86 zł

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinke, Sielanka, Litewska na kompleks sportowo rekreacyjny;
Objęcie akcji imiennych AIG.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

521 612,31 zł

Pozostała działalność

Dotacje celowe dla stowarzyszeń, OSP i innych jednostek niezaliczanych do sfp;
Zarurowanie rzeki Stoły;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Zakup systemu finansowo-księgowego;
Wykupy gruntów pod pasy drogowe;
Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19;
Dotacja celowa na zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B. Hagera;
Pozostałe inwestycje.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tarnowskich Górach rozliczyło tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
77 864 327,00 zł
Prognoza
100%
92 311 775,84 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
przebudowy dróg
Drogi rowerowe
+ 6 km
dodatkowych dróg rowerowych
Więcej zieleni
+ 20
dodatkowych drzew z roczną pielęgnacją
Wydarzenia kulturalne
+ 6
lokalnych wydarzeń kulturalnych
Mała architektura ulicy
+ 9 km
ulicy wyposażonej w małą architekturę
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tarnowskich Górach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tarnowskie Góry (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.