Udanin

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Udaninie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
5 221
mieszkańców
W 2017 roku planowane są dochody w wysokości
18 471 974,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
12.72%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
2 350 249 zł
12.72%
CIT
CIT
110 000 zł
0.6%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
1 530 000 zł
8.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
2 225 500 zł
12.05%
Dotacje
Dotacje
5 114 031 zł
27.69%
Subwencje
Subwencje
4 542 178 zł
24.59%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 600 016 zł
14.08%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
5 249 745,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
4 584 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 187 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
971 760,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
2 758 875,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
1 866 505,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
279 542,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
257 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Dostarczanie wody
całkowity koszt
500 993,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
377 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
465 560,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
212 072,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
320 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
116 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
103 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
1 322,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
5 249 745,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
4 584 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 187 800,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
971 760,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
2 758 875,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
1 866 505,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
279 542,00 zł
Dostarczanie wody
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
257 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Dostarczanie wody
całkowity koszt
500 993,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
377 400,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
465 560,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
212 072,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
320 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
116 000,00 zł
Pozostała działalność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
103 400,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
1 322,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
673 667,00 zł
Szkoły podstawowe
2 170 380,00 zł
Gimnazja
1 449 232,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
222 950,00 zł
Świetlice i stołówki
208 173,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
449 583,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
13 060,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
20 000,00 zł
Pozostała działalność
42 700,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenie wychowawcze
2 781 000,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
1 787 000,00 zł
Rodziny zastępcze
10 000,00 zł
Wspieranie rodziny
6 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
389 200,00 zł
Domy pomocy społecznej
290 000,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
136 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
108 400,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
65 000,00 zł
Wydatek pokrywany z opłat uzyskiwanych z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
65 600,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
58 000,00 zł
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
30 400,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
6 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Pozostałe wydatki. Zwalczanie narkomanii jest wydatkiem w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pozostała działalność
39 200,00 zł
Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ujazd Dolny
800 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
160 260,00 zł
Komendy powiatowe Policji
3 000,00 zł
Pozostała działalność
8 500,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 165 901,00 zł
Urzędy wojewódzkie
198 217,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
155 300,00 zł
Rady gmin
140 000,00 zł
Pozostała działalność
99 457,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
778 035,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
568 650,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i drog
240 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
50 000,00 zł
Pozostała działalność
229 820,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
154 690,00 zł
Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym Udanin 21
50 000,00 zł
Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
50 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
11 000,00 zł
Pozostała działalność
13 852,00 zł
Drogi publiczne gminne
163 000,00 zł
Budowa ścieżki dla pieszych przez rzekę w miejscowości Ujazd Dolny
70 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
20 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny
120 000,00 zł
Uzbrojenie terenów w miejscowościach Udanin i Gościsław w wodę i kanalizację
100 000,00 zł
Wykonanie łącznika kanalizacji w miejscowości Udanin
50 000,00 zł
Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jarosław
50 000,00 zł
Izby rolnicze
37 400,00 zł
Melioracje wodne
20 000,00 zł
Biblioteki
220 000,00 zł
Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udanin
130 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
95 560,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
20 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
168 072,00 zł
Obiekty sportowe
44 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
52 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
8 000,00 zł
Nadzór budowlany
6 000,00 zł
Pozostała działalność
50 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
103 000,00 zł
Pozostała działalność
400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 122,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
200,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Udaninie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Udanin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.