Polkowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Polkowicach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
27 625
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
317 695 235,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
12.48%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
39 636 048 zł
12.48%
CIT
27 000 000 zł
8.5%
Podatki od nieruchomości
93 914 631 zł
29.56%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 122 781 zł
6.02%
Dotacje
70 922 440 zł
22.32%
Subwencje
21 370 484 zł
6.73%
Pozostałe dochody
45 728 851 zł
14.39%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
353 387 282,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
97 953 900,00 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
97 953 900,00 zł
Wydatki bieżące
72%
255 433 382,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
68 132 357,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
65 017 902,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
47 465 434,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 655 874,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
25 711 297,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
24 355 232,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 146 092,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 337 035,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
13 123 385,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 237 551,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 501 754,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 525 550,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
4 047 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 205 288,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 423 700,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
680 128,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
510 335,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
311 368,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Polkowice na rok 2021

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Polkowice w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
97 953 900,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.13%
Infrastruktura duża
23.4%
Infrastruktura mała
22.47%
Oświata, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
53 025 704,00 zł
22 921 166,00 zł
22 007 030,00 zł
Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Budowa drogi Jana Pawła II;
Przebudowa ul. Kopalnianej;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych na terenie gminy, budowę ścieżki rowerowej Trzebcz-Guzice, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D, przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D, przebudowę drogi 1138D w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych, opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125D, przebudowę drogi powiatowej na odcinku Komorniki-Trzebcz.

Całkowity koszt
7 294 400,00 zł
Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi Jana Pawła II;
Budowa nawierzchni ul. Żarskiej;
Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Przemysłowej.

Całkowity koszt
9 464 450,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Budowa dróg w Kaźmierzowie, Dąbrowie, Pieszkowicach, Moskorzynie, Żelaznym Moście, Komornikach;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej, Guzizach;
Budowa i przebudowa ul. Kaktusowej, Jemiołowej, Zawilcowej w Polkowicach oraz ul. Perłowej, Myśliwskiej, Orlej, Słonecznej, Gaikowej, Karmelowej, Górniczej w Sobinie;
Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej, Babisza, Fiołkowej w Polkowicach oraz drogi wewnętrznej w Jędrzychowie;
Budowa ciągów pieszych w Żukowie;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg.

Całkowity koszt
12 279 404,00 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

Dotacja celowa dla Woj. Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lublin-Polkowice-Głogów;
Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice.

Całkowity koszt
19 188 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy;
Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zatoka autobusowa Biedrzychowa;
Przebudowa terenu ul. Kopalnianej, Kmicica, Skalników, osiedla Dąbrowskiego;
Budowa wiat przystankowych przy ul. Kolejowej;
Budowa chodnika przy ul. Chocianowskiej;
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego;
Wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach;
Budowa miejsc parkingowych;
Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku.

Całkowity koszt
2 799 450,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;
Modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi Lubińskiej;
Modernizacja instalacji elektrycznej OSP Sucha Górna;
Remont elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach;
Program na rzecz poszanowania energii.

Całkowity koszt
5 196 515,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring";
Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego;
Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sobinie;
Zakupy inwestycyjne dla OSP w Sobinie, Suchej Górnej, straży gminnej;
Budowa monitoringu wizyjnego miasta;
Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK w Tarnówku.

Całkowity koszt
3 995 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej;
Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a;
Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica.

Całkowity koszt
907 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa, przebudowa oświetlenia dróg, ulic, chodników i placów w gminie.

Całkowity koszt
1 126 611,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji;
Farma fotowoltaiczna na terenie gminy;
Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
Wykonanie masztów lęgowych dla ptaków.

Całkowity koszt
9 499 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego;
Zakup i montaż klimatyzacji, sprzętu komputerowego, programów komputerowych do Urzędu Gminy;
Modernizacja obiektów Urzędu Gminy;
Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.;
Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
2 197 040,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa placu zabaw na terenach zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 4;
Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2;
Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4;
Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie.

Całkowity koszt
706 104,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Doposażenie i modernizacja placów zabaw;
Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy;
Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku;
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów gminnych;
Zielony Zakątek Pieszkowice;
Budowa elementów małej architektury na tereach leśnych;
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie, Nowej Wsi Lubińskiej;
Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach;
Renowacja placu piknikowego "Ścieżka zdrowia";
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
5 582 134,00 zł
Kultura

Kultura

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakupy inwestycyjne;
Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Moskorzynie;
Wydatki inwestycyjne w ramach budżetów partycypacyjnych;
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
Budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach;
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu;
Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne, w Guzicach;
Utworzenie Centrum Polskiej Miedzi.

Całkowity koszt
4 150 085,00 zł
Sport

Sport

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej;
Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja;
Budowa instalacji wodociągowej - Stadion Miejski ul. Kopalniana 4;
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej;
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej;
Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach;
Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Lubińskiej;
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.;
Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach;
Pozostałe zadania realizowane w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
11 568 707,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Całkowity koszt

7 294 400,00 zł

Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Budowa drogi Jana Pawła II;
Przebudowa ul. Kopalnianej;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych na terenie gminy, budowę ścieżki rowerowej Trzebcz-Guzice, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D, przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D, przebudowę drogi 1138D w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych, opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125D, przebudowę drogi powiatowej na odcinku Komorniki-Trzebcz.

Drogi publiczne gminne

Całkowity koszt

9 464 450,00 zł

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi Jana Pawła II;
Budowa nawierzchni ul. Żarskiej;
Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Przemysłowej.

Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

12 279 404,00 zł

Drogi wewnętrzne

Budowa dróg w Kaźmierzowie, Dąbrowie, Pieszkowicach, Moskorzynie, Żelaznym Moście, Komornikach;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej, Guzizach;
Budowa i przebudowa ul. Kaktusowej, Jemiołowej, Zawilcowej w Polkowicach oraz ul. Perłowej, Myśliwskiej, Orlej, Słonecznej, Gaikowej, Karmelowej, Górniczej w Sobinie;
Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej, Babisza, Fiołkowej w Polkowicach oraz drogi wewnętrznej w Jędrzychowie;
Budowa ciągów pieszych w Żukowie;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg.

Transport publiczny

Całkowity koszt

19 188 000,00 zł

Transport publiczny

Dotacja celowa dla Woj. Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lublin-Polkowice-Głogów;
Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy;
Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 799 450,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zatoka autobusowa Biedrzychowa;
Przebudowa terenu ul. Kopalnianej, Kmicica, Skalników, osiedla Dąbrowskiego;
Budowa wiat przystankowych przy ul. Kolejowej;
Budowa chodnika przy ul. Chocianowskiej;
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego;
Wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach;
Budowa miejsc parkingowych;
Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku.

Infrastruktura mała
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

5 196 515,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;
Modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi Lubińskiej;
Modernizacja instalacji elektrycznej OSP Sucha Górna;
Remont elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach;
Program na rzecz poszanowania energii.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

3 995 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring";
Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego;
Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sobinie;
Zakupy inwestycyjne dla OSP w Sobinie, Suchej Górnej, straży gminnej;
Budowa monitoringu wizyjnego miasta;
Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK w Tarnówku.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

907 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej;
Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a;
Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 126 611,00 zł

Oświetlenie

Budowa, przebudowa oświetlenia dróg, ulic, chodników i placów w gminie.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

9 499 000,00 zł

Ochrona środowiska

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji;
Farma fotowoltaiczna na terenie gminy;
Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
Wykonanie masztów lęgowych dla ptaków.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 197 040,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego;
Zakup i montaż klimatyzacji, sprzętu komputerowego, programów komputerowych do Urzędu Gminy;
Modernizacja obiektów Urzędu Gminy;
Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.;
Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego;
Pozostałe inwestycje.

Oświata, sport i kultura
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

706 104,00 zł

Placówki oświatowe

Budowa placu zabaw na terenach zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 4;
Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2;
Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4;
Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie.

Rekreacja

Całkowity koszt

5 582 134,00 zł

Rekreacja

Doposażenie i modernizacja placów zabaw;
Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy;
Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku;
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów gminnych;
Zielony Zakątek Pieszkowice;
Budowa elementów małej architektury na tereach leśnych;
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie, Nowej Wsi Lubińskiej;
Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach;
Renowacja placu piknikowego "Ścieżka zdrowia";
Pozostałe inwestycje.

Kultura

Całkowity koszt

4 150 085,00 zł

Kultura

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakupy inwestycyjne;
Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Moskorzynie;
Wydatki inwestycyjne w ramach budżetów partycypacyjnych;
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
Budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach;
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu;
Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne, w Guzicach;
Utworzenie Centrum Polskiej Miedzi.

Sport

Całkowity koszt

11 568 707,00 zł

Sport

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej;
Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja;
Budowa instalacji wodociągowej - Stadion Miejski ul. Kopalniana 4;
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej;
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej;
Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach;
Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Lubińskiej;
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.;
Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach;
Pozostałe zadania realizowane w ramach budżetów partycypacyjnych.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Polkowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

30 680,00 zł

Biedrzychowa

Renowacja zestawów biesiadnych i ławek znajdujących się przy świetlicy wiejskiej;
Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

30 585,00 zł

Dąbrowa

Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

39 668,00 zł

Guzice

Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

72 292,00 zł

Jędrzychów

Budowa mini rampy do skatebordu.

Całkowity koszt

48 380,00 zł

Kaźmierzów

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Zakup kamer foto-pułapek;
Wykonanie dokumentacji projektowej budow drogi od posesji 15 do 39;
Wykonanie projektu rewitalizacji terenu pocmentarnego.

Całkowity koszt

51 716,00 zł

Komorniki

Dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego.

Całkowity koszt

41 428,00 zł

Moskorzyn

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Zakup sadzonek lawendy;
Stacja serwisowo-rowerowa wraz z montażem;
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

46 084,00 zł

Nowa Wieś Lubińska

Zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury da mieszkańców sołectwa;
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - montaż trzech domków biesiadnych.

Całkowity koszt

23 726,00 zł

Pieszkowice

Modernizacja i przebudowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

92 189,00 zł

Sobin

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej;
Doświetlenie miejscowości;
Zakup krzewów, kwiatów, ławek i koszy.

Całkowity koszt

83 784,00 zł

Sucha Górna

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Dotacja dla OSP w Suchej Górnej z przeznaczeniem dla Młodzieży Drużyny Pożarniczej oraz na zakup sprzętu i wyposażenia;
Budowa placu zabaw;
Nasadzenia zieleni przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

43 900,00 zł

Tarnówek

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK.

Całkowity koszt

35 404,00 zł

Żelazny Most

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych do posesji.

Całkowity koszt

32 500,00 zł

Żuków

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Polkowicach na realizację zadania polegającego na utworzeniu biblioteki zewnętrznej w sołectwie;
Obsadzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Polkowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Polkowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.