Strzegom

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Strzegomiu.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
24 632
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
142 269 451,62 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.81%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
22 489 047 zł
15.81%
CIT
1 261 425,24 zł
0.89%
Podatki od nieruchomości
22 088 917,36 zł
15.53%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 622 636,94 zł
13.79%
Dotacje
43 611 585,28 zł
30.65%
Subwencje
18 495 777 zł
13.0%
Pozostałe dochody
14 700 062,80 zł
10.33%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
132 718 172,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 143 430,97 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
15 143 430,97 zł
Wydatki bieżące
89%
117 574 741,62 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
34 456 251,80 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 216 444,54 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 513 390,08 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 286 666,77 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 292 555,67 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 468 269,78 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 535 900,93 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 123 375,76 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 727 448,79 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 671 322,54 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 166 047,05 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 091 415,09 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 000 370,64 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
956 098,73 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
676 652,63 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
535 961,79 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Strzegom za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Strzegom w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
15 143 430,97 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.08%
Infrastruktura duża
11.66%
Infrastruktura mała
14.97%
Sprawy społeczne
19.29%
Kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
8 189 559,92 zł
1 766 489,41 zł
2 266 747,22 zł
2 920 634,42 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica.

Całkowity koszt
527 688,68 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych w Strzegomiu;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Godzieszówek, Granica, Kostrza, Stanowice, Tomkowice;
Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu;
Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu - ul. Olszowa, Aleja Wojska Polskiego, 3-go Maja, Strzelnicza;
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie.

Całkowity koszt
7 562 767,31 zł
Chodniki

Chodniki

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom.

Całkowity koszt
99 103,93 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Dokumentacje projektowe budowy budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu;
Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy Alei Wojska Polskiego 78;
Projekt rewitalizacji terenu pomiędzy ul. Kościelną , ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną;
Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta;
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne;
Udziały Gminy Strzegom w ŚTBS.

Całkowity koszt
1 052 919,96 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji;
Zakup kosiarki samojezdnej;
Wydatki na zakup i objęcie akcji;
Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu;
Odwodnienie podwórek przy ul. Kościuszki i Szarych Szeregów w Strzegomiu;
Przebudowa nawierzchni przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa.

Całkowity koszt
241 342,39 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu;
Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom.

Całkowity koszt
99 753,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie;
Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem;
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych;
Dokumentacja projektowa modernizacji domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu;
Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu.

Całkowity koszt
123 434,79 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom.

Całkowity koszt
249 039,27 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu Furgon Patrolowy dla Komisariatu Policji w Strzegomiu;
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach;
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, wymiana instalacji elektrycznej oraz wzmocnienie konstrukcji dachu w remizie OSP w Strzegomiu;
Wymiana bram wjazdowych i okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy;
Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Jaroszowie;
Monitoring na placu zabaw przy świetlicy w Goczałkowie oraz montaż kamery przy remizie OSP w Stanowicach.

Całkowity koszt
790 433,59 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Dokumentacje projektowe budowy sali sportowej przy PSP w Olszanach, Stanowicach;
Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu;
Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej;
Dokumentacja projektowa termomodernizacji i remontu budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu.

Całkowity koszt
390 947,69 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu;
Zakup samochodu osobowego;
Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących - billboardów promujących Gminę Strzegom.

Całkowity koszt
1 026 881,33 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Montaż nowego przystanku w Kostrzy;
Dotacja dla PSP w Świdnicy na organizację sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Komendzie PSP w Świdnicy;
Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu.

Całkowity koszt
58 484,61 zł
Rekreacja

Rekreacja

Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni we wsi Bartoszówek, Stawiska, Goczałków, Skarżyce, Tomkowice;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jaroszowie, Grochotowie;
Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego w Olszanach;
Budowa podestu - sceny w parku w Rogoźnicy;
Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów oraz na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych.

Całkowity koszt
1 018 033,22 zł
Kultura

Kultura

Budowa obiektów infrasturuktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów we wsiach Żelazów, Goczałków Górny, Morawa, Granica, Wieśnica, Grochowo, Żółkiewka;
Dokumentacja projektowa budowy oraz przebudowa świetlic wiejskich we wsi Bartoszówek, Graniczna, Modlęcin, Rogoźnica;
Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica;
Zakup i montaż urządzeń monitorujących w budynku Centrum aktywności i integracjii mieszkańców wsi Jaroszów;
Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D;
Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w urządzenia audiowizualne Sali balowokonferancyjnej, projekt wykonania systemu klimatyzacj w Strzegomskim Centrum Kultury;
Zakup mobilnej sceny z barierami i schodami do obsługi wydarzeń plenerowych.

Całkowity koszt
598 120,07 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Wykonanie monitoringu muru i wieży widokowej w parku w Rogoźnicy;
Zachowanie parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej;
Zagospodarowania terenu działek w Strzegomiu - wiatrak prochowy "Fort-Gaj";
Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.

Całkowity koszt
520 822,52 zł
Sport

Sport

Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR;
Realizacja zadań inwestycyjnych przez organizacje pozarządowe - poprawa bazy sportowej - usuwanie skutków nawałnicy;
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym wraz z podłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej w Olszanach;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Goczałkowie Górnym - plac zabaw.

Całkowity koszt
783 658,61 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

527 688,68 zł

Drogi wojewódzkie

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica.

Drogi gminne

Całkowity koszt

7 562 767,31 zł

Drogi gminne

Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych w Strzegomiu;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Godzieszówek, Granica, Kostrza, Stanowice, Tomkowice;
Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu;
Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu - ul. Olszowa, Aleja Wojska Polskiego, 3-go Maja, Strzelnicza;
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie.

Chodniki

Całkowity koszt

99 103,93 zł

Chodniki

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom.

Infrastruktura mała
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 052 919,96 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Dokumentacje projektowe budowy budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu;
Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy Alei Wojska Polskiego 78;
Projekt rewitalizacji terenu pomiędzy ul. Kościelną , ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną;
Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta;
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne;
Udziały Gminy Strzegom w ŚTBS.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

241 342,39 zł

Gospodarka komunalna

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji;
Zakup kosiarki samojezdnej;
Wydatki na zakup i objęcie akcji;
Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu;
Odwodnienie podwórek przy ul. Kościuszki i Szarych Szeregów w Strzegomiu;
Przebudowa nawierzchni przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa.

Oświetlenie

Całkowity koszt

99 753,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu;
Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom.

Cmentarze

Całkowity koszt

123 434,79 zł

Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie;
Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem;
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych;
Dokumentacja projektowa modernizacji domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu;
Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

249 039,27 zł

Ochrona środowiska

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom.

Sprawy społeczne
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

790 433,59 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu Furgon Patrolowy dla Komisariatu Policji w Strzegomiu;
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach;
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, wymiana instalacji elektrycznej oraz wzmocnienie konstrukcji dachu w remizie OSP w Strzegomiu;
Wymiana bram wjazdowych i okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy;
Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Jaroszowie;
Monitoring na placu zabaw przy świetlicy w Goczałkowie oraz montaż kamery przy remizie OSP w Stanowicach.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

390 947,69 zł

Placówki oświatowe

Dokumentacje projektowe budowy sali sportowej przy PSP w Olszanach, Stanowicach;
Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu;
Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej;
Dokumentacja projektowa termomodernizacji i remontu budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 026 881,33 zł

Urząd Gminy

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu;
Zakup samochodu osobowego;
Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących - billboardów promujących Gminę Strzegom.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

58 484,61 zł

Pozostałe inwestycje

Montaż nowego przystanku w Kostrzy;
Dotacja dla PSP w Świdnicy na organizację sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Komendzie PSP w Świdnicy;
Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu.

Kultura i sport
Rekreacja

Całkowity koszt

1 018 033,22 zł

Rekreacja

Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni we wsi Bartoszówek, Stawiska, Goczałków, Skarżyce, Tomkowice;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jaroszowie, Grochotowie;
Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego w Olszanach;
Budowa podestu - sceny w parku w Rogoźnicy;
Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów oraz na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych.

Kultura

Całkowity koszt

598 120,07 zł

Kultura

Budowa obiektów infrasturuktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów we wsiach Żelazów, Goczałków Górny, Morawa, Granica, Wieśnica, Grochowo, Żółkiewka;
Dokumentacja projektowa budowy oraz przebudowa świetlic wiejskich we wsi Bartoszówek, Graniczna, Modlęcin, Rogoźnica;
Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica;
Zakup i montaż urządzeń monitorujących w budynku Centrum aktywności i integracjii mieszkańców wsi Jaroszów;
Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D;
Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w urządzenia audiowizualne Sali balowokonferancyjnej, projekt wykonania systemu klimatyzacj w Strzegomskim Centrum Kultury;
Zakup mobilnej sceny z barierami i schodami do obsługi wydarzeń plenerowych.

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

520 822,52 zł

Ochrona zabytków

Wykonanie monitoringu muru i wieży widokowej w parku w Rogoźnicy;
Zachowanie parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej;
Zagospodarowania terenu działek w Strzegomiu - wiatrak prochowy "Fort-Gaj";
Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.

Sport

Całkowity koszt

783 658,61 zł

Sport

Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR;
Realizacja zadań inwestycyjnych przez organizacje pozarządowe - poprawa bazy sportowej - usuwanie skutków nawałnicy;
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym wraz z podłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej w Olszanach;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Goczałkowie Górnym - plac zabaw.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

404 519,96 zł

Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap.

Całkowity koszt

127 378,14 zł

Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu.

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Strzegom zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

17 336,42 zł

Bartoszówek

Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych;
Zakup paliwa, oleju i części na bieżące utrzymanie kosiarek;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

41 903,19 zł

Goczałków

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków;
Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej;
Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku;
Zakup elementów małej architektury;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego oraz butów i elementów strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego Goczałkowianie;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

18 953,11 zł

Goczałków Górny

Sprzątanie terenów gminnych w sołectwie;
Wykaszanie terenów zielonych w sołectwie;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego;
Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

15 352,83 zł

Godzieszówek

Zakup materiałów potrzebnych do wykonania skrzyni magazynku na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych;
Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet;
Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

19 382,23 zł

Granica

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Granica;
Wykaszanie terenów zielonych w sołectwie;
Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo;
Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

14 788,57 zł

Graniczna

Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych;
Odremontowanie altany przy placu zabaw;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

12 510,78 zł

Grochotów

Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie;
Zakup artykułów, materiałow, roślin ozdobnych, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych;
Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej;
Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej;
Zakup usług potrzebnych do organizajci spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych;

Całkowity koszt

41 646,72 zł

Jaroszów

Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

37 294,50 zł

Kostrza

Zakup elementów małej architektury wraz z montażem - nowy przystanek;
Zakup sprzętów i umundurowania dla OSP w Kostrzy;
Zakup elementów małej architektury;
Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

18 360,59 zł

Międzyrzecze

Wykaszanie terenów zielonych w sołectwie;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów i paliwa na doposażenie i bieżące utrzymanie terenów gminnych;
Zakup usług związanych z naprawą kosiarek;
Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

20 578,50 zł

Modlęcin

Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej
architektury na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli do świetlicy wiejskiej;
Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

15 271,57 zł

Morawa

Remont drogi gminnej położonej na działce nr 133;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

42 370,84 zł

Olszany

Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Olszanach;
Zakup artykułów, materiałów i paliwa na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie;
Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 905/3;
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodnokanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym wraz z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowity koszt

37 384,19 zł

Rogoźnica

Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Rogoźnica;
Zakup usług związany z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie;
Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie;
Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw;
Budowa podestu sceny w parku.

Całkowity koszt

23 647,64 zł

Rusko

Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie;
Zakup artykułów, materiałów, części do kosiarki, paliwa, roślin i sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do niej;
Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

10 530,68 zł

Skarżyce

Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych;
Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

42 434,24 zł

Stanowice

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Stanowice;
Bieżące utrzymanie i naprawa kosiarki traktorka;
Odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej;
Zakup artykułów, sprzętu, materiałów budowlanych potrzebnych do odnowienia trybuny na boisku sportowym;
Zakup sprzętu sportowego.

Całkowity koszt

11 562,76 zł

Stawiska

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych.

Całkowity koszt

42 289,23 zł

Strzegom

Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP 3 i 4;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie gminnych obiektów w sołectwie oraz strojów dla grupy reprezentacyjnej;
Doposażenie świetlicy sołeckiej SCK II w Strzegomiu;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

23 012,00 zł

Tomkowice

Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym wraz z oświetleniem;
Zakup sprzętu dla OSP Tomkowice;
Wykonanie placu zabaw wraz z infrastrukturą na dz. nr 1095;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

12 716,88 zł

Wieśnica

Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego;
Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

15 901,00 zł

Żelazów

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego do świetlicy;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

22 363,00 zł

Żółkiewka

Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Strzegomiu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Strzegom (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.