Grójec

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Grójcu
i razem ze mną mieszka oficjalnie
25 265
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
105 169 322,04 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.02%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
28 415 000 zł
27.02%
CIT
CIT
1 272 052 zł
1.21%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
16 130 000 zł
15.34%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
4 116 000 zł
3.91%
Dotacje
Dotacje
29 291 786,04 zł
27.85%
Subwencje
Subwencje
18 622 775 zł
17.71%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
7 321 709 zł
6.96%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 874 435,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
878 810,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
25 207 804,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 033 857,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
10 459 154,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 792 028,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 845 448,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 526 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 574 866,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 167 483,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 170 940,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 975 120,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rezerwa
całkowity koszt
761 619,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 313 076,00 zł

Zostawiasz swój podatek w Grójcu? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: zamelduj się w Grójcu lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

 

Źródło: Uchwała budżetowa Gminy Grójec na rok 2018 Nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 r. wraz ze zmianami

(Stan aktualny na dzień 31.08.2018 r.)

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 874 435,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
878 810,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
25 207 804,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 033 857,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
10 459 154,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 792 028,77 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 845 448,94 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 526 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 574 866,88 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 167 483,94 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 170 940,41 zł
Rezerwa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 975 120,10 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rezerwa
całkowity koszt
761 619,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 313 076,00 zł
Wydatki bieżące - 10 606 890,00 zł Wydatki inwestycyjne - 36 600,00 zł Inwestycje: 1) "Montaż systemu klimatyzacyjnego w sali gimnastycznej PP Nr 2" - 15 000,00 zł, 2) "Dokumentacja przebudowy części budynku PSP Nr 2 w Grójcu na potrzeby nowego przedszkola" - 21 600,00 zł.
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
10 635 490,00 zł
Wydatki bieżące - 15 520 215,00 zł Wydatki inwestycyjne - 75 000,00 zł Inwestycje: 1) "Montaż systemu monitoringu zewnętrznego przy PSP Nr 1 w Grójcu", 2) "Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w PSP Nr 3 w Grójcu", 3) "Nagłośnienie do Sali gimnastycznej w PSP w Lesznowoli".
Szkoły podstawowe
16 064 215,00 zł
Gimnazja
4 255 723,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 901 470,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 238 400,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
400 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 379 137,00 zł
Świetlice szkolne
596 170,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
246 640,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Świadczenia wychowawcze. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Program 500+
16 367 000,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
7 155 248,00 zł
Wspieranie rodziny
1 168 132,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
479 000,00 zł
Rodziny zastępcze, Karta Dużej Rodziny
Pozostałe wydatki
38 424,00 zł
Wydatki bieżące - 2825600,00 zł Wydatki inwestycyjne - 77 000,00 zł Inwestycje: 1) "Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w MGOPS w Grójcu", 2) "Zakup urządzeń klimatyzacyjnych z montażem w MGOPS w Grójcu".
Ośrodki pomocy społecznej
2 967 722,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 363 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
649 841,00 zł
Zasiłki stałe
773 100,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
368 050,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
224 435,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
143 200,00 zł
Pozostała działalność, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Program polityki zdrowotnej, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).
Pozostałe wydatki
544 509,00 zł
Wydatki bieżące - 7 057 000,00 zł Wydatki inwestycyjne - 171 000,00 zł Inwestycje: 1) "Klimatyzacja pomieszczeń biurowych UGiM -parter" - 118 000,00 zł, 2) "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UGiM Grójec" - 53 000,00 zł.
Urzędy gmin
7 228 000,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 081 610,00 zł
Wydatki bieżące - 453 900,00 zł Wydatki inwestycyjne - 60 000,00 zł Inwestycje: "Zakup systemu do głosowania, udostępniania materiałów na sesję i transmisji z obrad" - 60 000,00 zł.
Rady gmin
513 900,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa.
Urzędy wojewódzkie
491 044,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
130 000,00 zł
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 014 600,00 zł
Wydatki bieżące - 4 671 698,96 zł
Drogi publiczne gminne
4 833 545,10 zł
Ulice: Wyszyńskiego (1 502 000,00 zł), Francuska (8 500,00 zł), 45.KDD (20 000,00 zł), Relaksowa (55 000,00 zł), Kwiatu Paproci (29 000,00 zł), Przedstacyjna (35 000,00 zł), Konopnickiej (15 000,00 zł), Sienkiewicza (1 115 000,00 zł), Brzozowa (200 000,00 zł).
Budowa dróg i ulic w Grójcu
2 979 500,00 zł
1) Nawierzchnia drogi w Dużym Dole (350 000,00 zł), 2) Przebudowa drogi Nr 161558W w Krobowie (425 000,00 zł), 3) Przebudowa drogi w Woli Krobowskiej (148 000,00 zł), 4) Projekt budowlano-wykonawczy drogi w Woli Krobowskiej (20 000,00 zł), 5) Wykonanie nawierzchni drogi ul. Chabrowej w Krobowie (75 000,00 zł), 6) ul. Słoneczna w Lesznowoli (36205,70 zł), 7) Droga nr 108 w Uleńcu (20 709,00 zł), 8) Budowa chodnika w Woli Krobowskiej (12 346,14 zł).
Inwestycje drogowe na terenach wiejskich
1 066 801,67 zł
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście - 200 000,00 zł - środki pochodzą w dotacji celowej z powiatu grójeckiego. Inwestycje: "Budowa peronów autobusowych w miejscowości Bikówek - 40 000,00 zł" Dotacja dla powiatu na budowę drogi - 313 182,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
553 182,00 zł
na działkach gminnych.
Budowa miejsc postojowych przy ul. Sportowej
334 000,00 zł
Wydatki bieżące - 100 000,00 zł Wydatki inwestycyjne - 1 779 000,00 zł Inwestycje: 1) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Sienkiewicza" - 970 000,00 zł, 2) "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul.Bokserskiej, Medalowej w Grójcu" - 820 000,00 zł, 3) "Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociagowej na działkach o nr ew.3673/28,3673/29,3673/30,3686,3701/24 w Grójcu" - 9000,00 zł.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 929 000,00 zł
Wydatki bieżące - 100 000,00 zł Wydatki inwestycyjne - 1 779 000,00 zł Inwestycje: 1)"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Sienkiewicza" - 970 000,00 zł, 2) "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul.Bokserskiej, Medalowej w Grójcu" - 820 000,00 zł, 3) "Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociagowej na działkach o nr ew.3673/28,3673/29,3673/30,3686,3701/24 w Grójcu"" - 9000,00 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 701 214,48 zł
Oczyszczanie miast i wsi
540 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
466 000,00 zł
Składki na rzecz Składki na rzecz Związku Międzygminnego "Natura" oraz wydatki związane z unieszkodliwianiem innych odpadów niebezpiecznych.
Gospodarka odpadami
549 288,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
158 001,00 zł
Zmniejszenie hałasu i wibracji, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
501 945,46 zł
Wydatki bieżące - 1 698 500,00 zł Wydatki inwestycyjne - 607 500,00 zł Inwestycje: 1) "Rozbudowa Ogródka Jordanowskiego w Grójcu" - 65 000,00 zł, 2) "Wykupy gruntów i nieruchomości" - 440 000,00 zł, 3) "Utwardzenie działki o nr ewid.278/15 w Lesznowoli" - 100 000,00 zł, 4) "Dokumentacja projektowa na przebudowę części pomieszczeń oficyny Ratusza - siedziby Straży Miejskiej w Grójcu" - 2 500,00 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 206 000,00 zł
Inwestycja planowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe - 3 900 000,00 zł
Budowa budynku mieszkalno komunalnego w Grójcu
0,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
320 000,00 zł
Wydatki bieżące - 29 000,00 zł Wydatki inwestycyjne - 4 022 157,88 zł Inwestycje: 1) "Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr1 w Grójcu - 2 000 000,00 zł", 2) "Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu 2 000 000,00 zł", 3) "Budowa placu zabaw w sołectwie Krobów Szymanówek (fund. sołecki) - 10 897,91 zł", 4) "Utwardzenie kostką placu zabaw Mięsy - (fund. sołecki) - 11 259,97 zł".
Obiekty sportowe
4 059 866,88 zł
"Dotacja dla Grójeckiego Ośrodka Sportu Mazowsze" - 1 965 000,00 zł, "Dotacje dla klubów i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Grójec realizujących zadania w zakresie sportu i rekreacji" - 535 000,00 zł, "Nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Bursmistrza" - 15 000,00 zł.
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2 515 000,00 zł
Wydatki bieżące - 1 832 983,94 zł Wydatki inwestycyjne - 90 000,00 zł Inwestycje: Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku GOK w Grójcu"" - 90 000,00 zł"
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 922 983,94 zł
Biblioteki
828 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
416 500,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie
3 250 000,00 zł
Z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym.
Budowa przepompowni ścieków w Kobylinie
800 000,00 zł
Budowa wodociągu w miejscowości Zalesie
360 000,00 zł
Izby rolnicze, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
310 940,41 zł
Straż gminna
1 200 400,00 zł
Wydatki bieżące - 656 220,10 zł Wydatki inwestycyjne - 12 000,00 zł Inwestycje: "Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP Kośmin na potrzeby garażu (fund. sołecki)"" - 12 000,00 zł".
Ochotnicze straże pożarne
669 720,10 zł
Komendy powiatowe Policji
90 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
15 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Obsługa długu publicznego
800 000,00 zł
Działalność usługowa
244 000,00 zł
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
236 696,00 zł
Turystyka
25 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
7 380,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Grójcu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Grójec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.