Gmina Oświęcim

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oświęcim
i razem ze mną mieszka oficjalnie
18 575
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
91 287 219,42 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.87%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
25 441 248 zł
27.87%
CIT
120 000 zł
0.13%
Podatki od nieruchomości
2 814 630 zł
3.08%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 920 886 zł
14.15%
Dotacje
28 818 435,38 zł
31.57%
Subwencje
17 513 334 zł
19.18%
Pozostałe dochody
3 658 686,04 zł
4.01%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
90 747 975,64 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 048 571,21 zł
stanowią 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
8 048 571,21 zł
Wydatki bieżące
91%
82 699 404,43 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 571 819,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
23 390 168,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 326 455,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 506 758,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 363 613,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 946 467,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 611 605,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
624 532,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
565 242,49 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_dDlsqEg.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
392 440,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
44 105,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
645 666,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 571 819,00 zł
Wydatki bieżące
32 243 991,00 zł
Wydatki majątkowe
178 905,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
23 390 168,00 zł
Wydatki bieżące
23 390 168,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 326 455,62 zł
Wydatki bieżące
7 337 244,36 zł
Wydatki majątkowe
2 879 591,41 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 506 758,20 zł
Wydatki bieżące
4 260 483,20 zł
Wydatki majątkowe
4 246 275,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 363 613,87 zł
Wydatki bieżące
6 020 335,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 946 467,56 zł
Wydatki bieżące
2 946 467,56 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 611 605,27 zł
Wydatki bieżące
2 563 636,07 zł
Wydatki majątkowe
47 969,20 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
624 532,00 zł
Wydatki bieżące
424 532,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
565 242,49 zł
Wydatki bieżące
431 304,09 zł
Wydatki majątkowe
133 938,40 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_dDlsqEg.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
392 440,98 zł
Wydatki bieżące
234 471,78 zł
Wydatki majątkowe
157 969,20 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
44 105,00 zł
Wydatki bieżące
1 431 092,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
645 666,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 216 916,00 zł
Wydatki majątkowe
148 923,00 zł
Szkoły podstawowe
17 365 839,00 zł
Wydatki bieżące
10 160 871,00 zł
Wydatki majątkowe
178 905,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
10 339 776,00 zł
Wydatki bieżące
2 285 727,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 285 727,00 zł
Wydatki bieżące
1 673 146,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 673 146,00 zł
Wydatki bieżące
639 690,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
639 690,00 zł
Wydatki bieżące
105 181,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
105 181,00 zł
Wydatki bieżące
162 460,00 zł
Pozostała działalność
162 460,00 zł
Wydatki bieżące
18 840 957,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
18 840 957,00 zł
Wydatki bieżące
3 557 444,00 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 557 444,00 zł
Wydatki bieżące
833 740,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
833 740,00 zł
Wydatki bieżące
122 840,00 zł
Rodziny zastępcze
122 840,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 187,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
10 187,00 zł
Wydatki bieżące
4 968 201,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
4 968 201,00 zł
Wydatki bieżące
99 934,08 zł
Wydatki majątkowe
2 134 730,82 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 234 664,90 zł
Wydatki bieżące
1 074 435,00 zł
Wydatki majątkowe
45 500,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 119 935,00 zł
Wydatki bieżące
579 014,12 zł
Oczyszczanie miast i wsi
579 014,12 zł
Wydatki bieżące
175 068,00 zł
Wydatki majątkowe
101 568,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
276 636,00 zł
Wydatki bieżące
75 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
53 004,60 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
53 004,60 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
292 587,56 zł
Wydatki majątkowe
597 792,59 zł
Pozostała działalność
890 380,15 zł
Wydatki bieżące
1 637 969,20 zł
Wydatki majątkowe
3 842 500,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Drogi publiczne gminne
5 480 469,20 zł
Wydatki bieżące
2 567 114,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
2 567 114,00 zł
Wydatki bieżące
300,00 zł
Wydatki majątkowe
213 775,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
214 075,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
155 000,00 zł
Wydatki bieżące
100,00 zł
Wydatki majątkowe
90 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
90 100,00 zł
Wydatki bieżące
4 449 260,00 zł
Urzędy gmin
4 449 260,00 zł
Wydatki bieżące
1 180 523,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego
1 180 523,00 zł
Wydatki bieżące
273 000,00 zł
Rady gmin
273 000,00 zł
Wydatki bieżące
73 652,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
73 652,00 zł
Wydatki bieżące
43 900,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
43 900,00 zł
Wydatki bieżące
343 278,87 zł
Pozostała działalność
343 278,87 zł
Wydatki bieżące
1 579 800,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 579 800,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
250 544,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
250 544,00 zł
Wydatki bieżące
207 977,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
207 977,00 zł
Wydatki bieżące
190 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
190 000,00 zł
Wydatki bieżące
169 103,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
169 103,00 zł
Wydatki bieżące
77 771,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pomoc w zakresie dożywiania
77 771,00 zł
Wydatki bieżące
20 512,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
20 512,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Izby wytrzeźwień, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Dodatki mieszkaniowe, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
150 760,56 zł
Wydatki bieżące
1 966 636,07 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 966 636,07 zł
Wydatki bieżące
597 000,00 zł
Biblioteki
597 000,00 zł
Wydatki majątkowe
47 969,20 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
47 969,20 zł
Wydatki bieżące
397 140,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
597 140,00 zł
Wydatki bieżące
7 392,00 zł
Obrona cywilna
7 392,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
391 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
391 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 500,00 zł
Obiekty sportowe
7 500,00 zł
Wydatki bieżące
32 804,09 zł
Wydatki majątkowe
133 938,40 zł
Pozostała działalność
166 742,49 zł
Wydatki bieżące
172 271,78 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Plany zagospodarowania przestrzennego
322 271,78 zł
Wydatki bieżące
44 200,00 zł
Wydatki majątkowe
7 969,20 zł
Cmentarze
52 169,20 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 380,00 zł
Świetlice szkolne
1 386 987,00 zł
Wydatki bieżące
1 386 987,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
36 380,00 zł
Wydatki bieżące
7 725,00 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
7 725,00 zł
Wydatki bieżące
431 734,50 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
Różne rozliczenia
481 734,50 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
119 700,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
124 700,00 zł
Wydatki bieżące
104 534,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
104 534,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Turystyka
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 432,00 zł
Leśnictwo
12 432,00 zł
Wydatki bieżące
3 600,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
3 600,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
400,00 zł
90 747 975,64 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Oświęcim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oświęcim (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.