Gmina Wyry

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Wyry.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
8 357
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
56 193 311,85 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.21%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 919 291 zł
21.21%
CIT
113 693,67 zł
0.2%
Podatki od nieruchomości
4 644 094,38 zł
8.26%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 867 066,59 zł
6.88%
Dotacje
18 630 278,30 zł
33.15%
Subwencje
9 614 797 zł
17.11%
Pozostałe dochody
7 404 090,91 zł
13.18%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
52 808 609,93 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 234 096,17 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
8 234 096,17 zł
Wydatki bieżące
84%
44 574 513,76 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 781 134,05 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 065 514,64 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 086 539,62 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 714 341,36 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 477 327,56 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 358 105,22 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 998 173,41 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 316 112,52 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 270 239,33 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
632 432,73 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
590 496,98 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
558 513,76 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
462 942,87 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
496 735,88 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Wyry za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wyry w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 234 096,17 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
18.99%
Infrastruktura
81.01%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
1 563 344,89 zł
6 670 751,28 zł
Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją - 490.862,52 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - 126.831,13 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wyry w ramach Aglomeracji – budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych nieruchomości - 150.000,00 zł
Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - 119.509,95 zł
Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - 98.294,60 zł

Całkowity koszt
985 498,22 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

Dotacja na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim" - 41.666,67 zł
Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym - 1.125,00 zł

Całkowity koszt
42 791,67 zł
Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa

Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273 - 500.000,00 zł
Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 35.055,00 zł

Całkowity koszt
535 055,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy- budynek w Wyrach, ul. Główna 107 - 92.000,00 zł
Modernizacja źródła ciepła w gminnym budynku przy ul. Głównej 107 w Wyrach - 20.000,00 zł
Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - 36.900,00 zł
Wykonanie etażowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z zakupem kotła kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym w Wyrach przy ul. Ks. Bojdoła 6/3 - 10.450,00 zł

Całkowity koszt
159 350,00 zł
OSP Gostyń

OSP Gostyń

Wykonanie w budynku OSP Gostyń ul. Pszczyńska 296 modernizacji wew. inst. gazowej zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego oraz wkładu kominowego - 14.800,00 zł
Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyni - 14.014,00 zł
Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyni - 227.002,65 zł
Zakup i montaż profesjonalnego systemu zabezpieczeń budynku remizy OSP w Gostyni - 27.675,00 zł

Całkowity koszt
283 491,65 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A - 97.197,86 zł
Wykonanie robót budowlanych związanych z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Gostyni - 120.048,23 zł

Całkowity koszt
217 246,09 zł
Dom Kultury

Dom Kultury

Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni - 996.573,50 zł

Całkowity koszt
996 573,50 zł
Sport

Sport

Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 - 4.877.781,93 zł

Całkowity koszt
4 877 781,93 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wyry - 16.549,67 zł
Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Gminy Wyry - 16.197,22 zł
Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na zakup sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie - 10.000,00 zł
Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu technicznego - 93.561,22 zł

Całkowity koszt
136 308,11 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Kanalizacja sanitarna

Całkowity koszt

985 498,22 zł

Kanalizacja sanitarna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją - 490.862,52 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - 126.831,13 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wyry w ramach Aglomeracji – budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych nieruchomości - 150.000,00 zł
Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - 119.509,95 zł
Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - 98.294,60 zł

Transport publiczny

Całkowity koszt

42 791,67 zł

Transport publiczny

Dotacja na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim" - 41.666,67 zł
Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym - 1.125,00 zł

Infrastruktura drogowa

Całkowity koszt

535 055,00 zł

Infrastruktura drogowa

Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273 - 500.000,00 zł
Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 35.055,00 zł

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

159 350,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy- budynek w Wyrach, ul. Główna 107 - 92.000,00 zł
Modernizacja źródła ciepła w gminnym budynku przy ul. Głównej 107 w Wyrach - 20.000,00 zł
Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - 36.900,00 zł
Wykonanie etażowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z zakupem kotła kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym w Wyrach przy ul. Ks. Bojdoła 6/3 - 10.450,00 zł

OSP Gostyń

Całkowity koszt

283 491,65 zł

OSP Gostyń

Wykonanie w budynku OSP Gostyń ul. Pszczyńska 296 modernizacji wew. inst. gazowej zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego oraz wkładu kominowego - 14.800,00 zł
Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyni - 14.014,00 zł
Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyni - 227.002,65 zł
Zakup i montaż profesjonalnego systemu zabezpieczeń budynku remizy OSP w Gostyni - 27.675,00 zł

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

217 246,09 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A - 97.197,86 zł
Wykonanie robót budowlanych związanych z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Gostyni - 120.048,23 zł

Dom Kultury

Całkowity koszt

996 573,50 zł

Dom Kultury

Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni - 996.573,50 zł

Sport

Całkowity koszt

4 877 781,93 zł

Sport

Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 - 4.877.781,93 zł

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

136 308,11 zł

Pozostałe inwestycje

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wyry - 16.549,67 zł
Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Gminy Wyry - 16.197,22 zł
Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na zakup sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie - 10.000,00 zł
Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu technicznego - 93.561,22 zł

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Wyry?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wyry (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.