Gmina Suwałki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Suwałki.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
7 665
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
62 883 414,01 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 635 855 zł
13.73%
CIT
900 792,49 zł
1.43%
Podatki od nieruchomości
12 704 759,49 zł
20.2%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 972 246,18 zł
7.91%
Dotacje
16 589 510,53 zł
26.38%
Subwencje
5 163 432 zł
8.21%
Pozostałe dochody
13 916 818,32 zł
22.13%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
52 023 870,16 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 603 052,19 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
10 603 052,19 zł
Wydatki bieżące
80%
41 420 817,97 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
11 596 536,36 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 865 437,03 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 692 304,78 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 105 714,36 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 699 992,04 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 634 468,98 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 130 727,31 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 250 797,48 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
982 299,63 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
627 986,16 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
217 997,70 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
339 349,28 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 077 269,66 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
44 632,01 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 758 357,20 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Suwałki na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Suwałki w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
10 603 052,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.98%
Infrastruktura
41.02%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 789 353,74 zł
3 331 217,24 zł
Sieć wodociągowo- kanalizacyjna

Sieć wodociągowo- kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Suwałki;
Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym;
Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Krzywe;
Przebudowa sieci wodociągowej w związku z awarią wodociągu;
Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Suwałki;
Projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej".

Całkowity koszt
327 296,91 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Suwałki;
Dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę dróg oraz przejść dla pieszych na terenie gminy Suwałki;
Zakup posypywarki do piasku i soli do Urzędu Gminy Suwałki;
Budowa przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej na terenie Gminy Suwałki;
Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652.

Całkowity koszt
3 840 161,35 zł
Gospodarka gruntami

Gospodarka gruntami

Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy;
Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy;
Zakup lokalu mieszkalnego w msc. Zielone Kamedulskie.

Całkowity koszt
621 895,48 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

Modernizacja bram wjazdowych budynku OSP Nowa Wieś-automatyzacja bram przemysłowo-segmentowych.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości” dla:
- Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak;
- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;
- Szkoły Podstawowej w Przebrodzie ;
- Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku.

Całkowity koszt
194 175,43 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Dokumentacja techniczna na utworzenie i wyposażenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Białej Wodzie.

Całkowity koszt
7 011,00 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w miejscowości Osowa”;
Projekt „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”;
Zagospodarowanie terenu polegającego na uzupełnieniu funkcji rekreacyjnej jako wzbogacenie funkcji mieszkalnej na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Płociczno-Osiedle -plac zabaw.

Całkowity koszt
506 804,89 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Projekt „Zielona Gmina III-budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”;
Projekt „Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”;
Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa;
Projekt budowlany na budowę oświetlenia w miejscowości Bród Stary;
Dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie gminy Suwałki;
Zakup kosiarki samobieżnej do Urzędu Gminy Suwałki.

Całkowity koszt
1 134 296,69 zł
Turystyka

Turystyka

Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i prowadzenia turystyki”, w tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Krzywem;
Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w miejscowości Gawrych Ruda.

Całkowity koszt
537 373,60 zł
Sport

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki.

Całkowity koszt
941 555,63 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieć wodociągowo- kanalizacyjna

Całkowity koszt

327 296,91 zł

Sieć wodociągowo- kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Suwałki;
Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym;
Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Krzywe;
Przebudowa sieci wodociągowej w związku z awarią wodociągu;
Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Suwałki;
Projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej".

Drogi gminne

Całkowity koszt

3 840 161,35 zł

Drogi gminne

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Suwałki;
Dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę dróg oraz przejść dla pieszych na terenie gminy Suwałki;
Zakup posypywarki do piasku i soli do Urzędu Gminy Suwałki;
Budowa przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej na terenie Gminy Suwałki;
Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652.

Gospodarka gruntami

Całkowity koszt

621 895,48 zł

Gospodarka gruntami

Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy;
Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy;
Zakup lokalu mieszkalnego w msc. Zielone Kamedulskie.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Modernizacja bram wjazdowych budynku OSP Nowa Wieś-automatyzacja bram przemysłowo-segmentowych.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

194 175,43 zł

Szkoły podstawowe

Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości” dla:
- Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak;
- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;
- Szkoły Podstawowej w Przebrodzie ;
- Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

7 011,00 zł

Pomoc społeczna

Dokumentacja techniczna na utworzenie i wyposażenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Białej Wodzie.

Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

506 804,89 zł

Zagospodarowanie terenu

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w miejscowości Osowa”;
Projekt „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”;
Zagospodarowanie terenu polegającego na uzupełnieniu funkcji rekreacyjnej jako wzbogacenie funkcji mieszkalnej na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Płociczno-Osiedle -plac zabaw.

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

1 134 296,69 zł

Ochrona powietrza

Projekt „Zielona Gmina III-budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”;
Projekt „Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”;
Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa;
Projekt budowlany na budowę oświetlenia w miejscowości Bród Stary;
Dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie gminy Suwałki;
Zakup kosiarki samobieżnej do Urzędu Gminy Suwałki.

Turystyka

Całkowity koszt

537 373,60 zł

Turystyka

Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i prowadzenia turystyki”, w tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Krzywem;
Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w miejscowości Gawrych Ruda.

Sport

Całkowity koszt

941 555,63 zł

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Suwałki rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
8 635 855,00 zł
Prognoza
100%
9 595 394,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Suwałki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Suwałki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.