Halinów

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Halinowie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
16 336
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
123 544 135,48 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.18%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
23 695 712 zł
19.18%
CIT
294 699,73 zł
0.24%
Podatki od nieruchomości
9 799 193,34 zł
7.93%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 539 029,38 zł
6.1%
Dotacje
44 880 511,81 zł
36.33%
Subwencje
18 123 737 zł
14.67%
Pozostałe dochody
19 211 252,22 zł
15.55%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
103 399 347,62 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 129 044,79 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
23 129 044,79 zł
Wydatki bieżące
78%
80 270 302,83 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 179 318,20 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 263 569,76 zł
Rodzina
całkowity koszt
31 098 338,86 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 697 906,57 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 471 438,83 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 009 807,07 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 190 583,42 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 507 025,40 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
586 225,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
847 049,01 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
433 953,71 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 114 131,14 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Halinów za 2020 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Halinów w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
23 129 044,79 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
90.42%
Infrastruktura
9.58%
Sprawy społeczne, kultura i oświata
Wydatki na inwestycje w dziale
20 914 033,31 zł
2 215 011,48 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

W ramach zad. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” - wybudowano 5 654,14 mb sieci kanalizacyjnej, 2 przepompownie, odtworzono 1 076 mb dróg asfaltowych w miejscowościach Kazimierów, Długa Kościelna, Mrowiska, Krzewina. Na osiedlu Budziska oraz w Długiej Szlacheckiej powstało 680,75 mb sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Trwają prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. Ze środków własnych wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej w ul. Wesołej w Okuniewie o dł. 156 mb. Sfinansowano wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów.

Całkowity koszt
16 941 156,45 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

W ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” na terenie Gminy wykonano 2,2 km nakładek asfaltowych oraz poboczy z kruszyw łamanych, wykonano również podbudowy z dwóch warstw kruszywa na odcinkach o łącznej długości 3,6 km. Kompleksowo przebudowano 800 mb ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie. Opracowano dokumentację projektową realizacji min. II etapu w/w inwestycji oraz przebudowy ul. Malinowej w Halinowie. Poprawiono system odwodnienia ul. Adama Mickiewicza w Długiej Szlacheckiej.

Całkowity koszt
3 054 956,31 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wybudowano ok 224 nowych słupów oświetleniowych oraz zamontowano 368 lamp min. w Józefinie, Okuniewie, Cisiu, Wielgolesie Brzezińskim, Nowym Koniku, Chobocie, Starym Koniku, Brzezinach, Halinowie, Hipolitowie, Kazimierowie, Długiej Kościelnej, Grabinie.

Całkowity koszt
674 537,51 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dofinansowano budowę chodnika w drodze powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździewskie Drugie na odcinku 330 mb. Zamontowano stojaki rowerowe, umocniono skarpy rowów i wykonano odwodnienie ścieżek rowerowych w Wielgolesie Duchnowskim i Brzezinach.

Całkowity koszt
243 383,04 zł
Kultura

Kultura

Wykonano szereg prac wykończeniowych i instalacyjnych branży sanitarnej, instalację systemu kamer monitoringu zewnętrznego, wentylację mechaniczną oraz wyposażenie Sali restauracyjnej budynku Domu Kultury w Halinowie. Sporządzono dokumentację projektową zagospodarowania terenu parku. W budynku w Michałowie wykonano rewitalizację terenów zielonych ok 1720m2 w tym nasadzenia, rabaty żwirowe, oczko wodne i kaskady, ciągi piesze, trawnik wraz z nawodnieniem. Ustawiono ławki i kosze. Obiekt objęto systemem telewizji dozorowanej. W Gminnej Bibliotece zamontowano klimatyzację.

Całkowity koszt
850 630,32 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakupiono działki min. w Józefinie, Michałowie, Budziskach, Wielgolesie Brzezińskim pod poszerzenie dróg publicznych. Wykonano dokumentacje projektowe i przyłącza gazowe do budynków komunalnych w Okuniewie oraz budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej. Zmodernizowano budynek przy ul. Rynek 10 w Okuniewie.

Całkowity koszt
525 897,32 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowano zakupy: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cisiu oraz samochodu osobowego z segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Dodatkowo zakupiono i zamontowano system selektywnego alarmowania DSP 50 dla jednostek OSP z terenu gminy.

Całkowity koszt
363 856,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmodernizowano i doposażono min. w systemy nawadniające, bezpieczną nawierzchnię, urządzenia zabawowe, piłkochwyty, kosze i ławki place zabaw w Wielgolesie Brzezińskim, Brzezinach i Mrowiskach. Zagospodarowano teren dz.162/1 w Długiej Kościelnej poprzez wykonanie 2960m2 trawnika, nasadzenia oraz nawierzchnie mineralne. W budynku w Deśnie utwardzono teren o pow.258m2 kostką brukowa i zamontowano klimatyzatory. Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla ZSP Halinów i ZSP Okuniew. Wykonano inwentaryzację źródeł ciepła mieszkańców w ramach projektu Eko-Halinów.

Całkowity koszt
254 732,40 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Utworzono strefę zabaw dla dzieci przy ZSP Halinów. Zmodernizowano plac zabaw oraz monitoring terenu szkolnego ZSP Brzeziny.

Całkowity koszt
135 111,93 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zmodernizowano budynek gminny przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie oraz zagospodarowano teren posesji poprzez utwardzenie kostką brukową i budowę wiaty na wózki dziecięce. W budynku MOPS zamontowano windę. W Urzędzie Miejskim zmodernizowano serwery oraz zamontowano 2 urządzenia klimatyzacyjne.

Całkowity koszt
84 783,45 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

16 941 156,45 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

W ramach zad. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” - wybudowano 5 654,14 mb sieci kanalizacyjnej, 2 przepompownie, odtworzono 1 076 mb dróg asfaltowych w miejscowościach Kazimierów, Długa Kościelna, Mrowiska, Krzewina. Na osiedlu Budziska oraz w Długiej Szlacheckiej powstało 680,75 mb sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Trwają prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. Ze środków własnych wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej w ul. Wesołej w Okuniewie o dł. 156 mb. Sfinansowano wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 054 956,31 zł

Lepsze drogi

W ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” na terenie Gminy wykonano 2,2 km nakładek asfaltowych oraz poboczy z kruszyw łamanych, wykonano również podbudowy z dwóch warstw kruszywa na odcinkach o łącznej długości 3,6 km. Kompleksowo przebudowano 800 mb ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie. Opracowano dokumentację projektową realizacji min. II etapu w/w inwestycji oraz przebudowy ul. Malinowej w Halinowie. Poprawiono system odwodnienia ul. Adama Mickiewicza w Długiej Szlacheckiej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

674 537,51 zł

Oświetlenie

Wybudowano ok 224 nowych słupów oświetleniowych oraz zamontowano 368 lamp min. w Józefinie, Okuniewie, Cisiu, Wielgolesie Brzezińskim, Nowym Koniku, Chobocie, Starym Koniku, Brzezinach, Halinowie, Hipolitowie, Kazimierowie, Długiej Kościelnej, Grabinie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

243 383,04 zł

Pozostałe inwestycje

Dofinansowano budowę chodnika w drodze powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździewskie Drugie na odcinku 330 mb. Zamontowano stojaki rowerowe, umocniono skarpy rowów i wykonano odwodnienie ścieżek rowerowych w Wielgolesie Duchnowskim i Brzezinach.

Sprawy społeczne, kultura i oświata
Kultura

Całkowity koszt

850 630,32 zł

Kultura

Wykonano szereg prac wykończeniowych i instalacyjnych branży sanitarnej, instalację systemu kamer monitoringu zewnętrznego, wentylację mechaniczną oraz wyposażenie Sali restauracyjnej budynku Domu Kultury w Halinowie. Sporządzono dokumentację projektową zagospodarowania terenu parku. W budynku w Michałowie wykonano rewitalizację terenów zielonych ok 1720m2 w tym nasadzenia, rabaty żwirowe, oczko wodne i kaskady, ciągi piesze, trawnik wraz z nawodnieniem. Ustawiono ławki i kosze. Obiekt objęto systemem telewizji dozorowanej. W Gminnej Bibliotece zamontowano klimatyzację.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

525 897,32 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakupiono działki min. w Józefinie, Michałowie, Budziskach, Wielgolesie Brzezińskim pod poszerzenie dróg publicznych. Wykonano dokumentacje projektowe i przyłącza gazowe do budynków komunalnych w Okuniewie oraz budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej. Zmodernizowano budynek przy ul. Rynek 10 w Okuniewie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

363 856,06 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowano zakupy: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cisiu oraz samochodu osobowego z segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Dodatkowo zakupiono i zamontowano system selektywnego alarmowania DSP 50 dla jednostek OSP z terenu gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

254 732,40 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmodernizowano i doposażono min. w systemy nawadniające, bezpieczną nawierzchnię, urządzenia zabawowe, piłkochwyty, kosze i ławki place zabaw w Wielgolesie Brzezińskim, Brzezinach i Mrowiskach. Zagospodarowano teren dz.162/1 w Długiej Kościelnej poprzez wykonanie 2960m2 trawnika, nasadzenia oraz nawierzchnie mineralne. W budynku w Deśnie utwardzono teren o pow.258m2 kostką brukowa i zamontowano klimatyzatory. Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla ZSP Halinów i ZSP Okuniew. Wykonano inwentaryzację źródeł ciepła mieszkańców w ramach projektu Eko-Halinów.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

135 111,93 zł

Placówki oświatowe

Utworzono strefę zabaw dla dzieci przy ZSP Halinów. Zmodernizowano plac zabaw oraz monitoring terenu szkolnego ZSP Brzeziny.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

84 783,45 zł

Pozostałe inwestycje

Zmodernizowano budynek gminny przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie oraz zagospodarowano teren posesji poprzez utwardzenie kostką brukową i budowę wiaty na wózki dziecięce. W budynku MOPS zamontowano windę. W Urzędzie Miejskim zmodernizowano serwery oraz zamontowano 2 urządzenia klimatyzacyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Halinowie rozliczyło tylko 79% mieszkańców.

Teraz
79%
23 695 712,00 zł
Prognoza
100%
29 766 963,81 zł
Zobacz, jak brakujące +21%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Place zabaw
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowe boiska sportowe
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Halinowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Halinów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.