Ożarów Mazowiecki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowie Mazowieckim.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
25 876
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
269 369 180,95 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.34%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
54 783 159 zł
20.34%
CIT
8 787 613,18 zł
3.26%
Podatki od nieruchomości
55 563 923,67 zł
20.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
27 784 194,74 zł
10.31%
Dotacje
54 514 555,45 zł
20.24%
Subwencje
28 954 484 zł
10.75%
Pozostałe dochody
38 981 250,91 zł
14.47%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
278 165 634,90 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
49 876 325,52 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
49 876 325,52 zł
Wydatki bieżące
82%
228 289 309,38 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
84 121 792,89 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
60 439 127,09 zł
Rodzina
całkowity koszt
48 012 229,89 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
25 692 387,07 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
10 664 737,75 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
7 950 890,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 925 691,35 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 492 692,61 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 434 954,55 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 464 873,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 379 043,65 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 605 960,01 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
920 387,45 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
684 595,82 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
376 271,12 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Ożarów Mazowiecki na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
49 876 325,52 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
33.15%
Gospodarka komunalna
27.66%
Oświata i sprawy społeczne
23.39%
Infrastruktura drogowa
15.8%
Rekreacja i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
16 533 626,35 zł
13 795 708,18 zł
11 665 177,11 zł
7 881 813,88 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie;
 • Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej z miejscowości Umiastów do oczyszczalni ścieków w miejscowości Józefów;
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Konotopa, Orły;
 • Budowa sieci kanalizacji tłoczonej z obszaru zlewni w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy;
 • Budowa sieci wodociągowej ul. Zatorze, Ożarowska;
 • Budowa zbiornika SUW Kabel wraz z infrastrukturą;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej kontenerów socjalnych;
 • Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy;
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie;
 • Odnowienie odwodnień na terenie gminy.
Całkowity koszt
9 942 052,31 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Poprawa jakości powietrza w gminie;
 • Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II.
Całkowity koszt
6 155 455,34 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Projekt i budowa oświetlenia w m. Strzykuły, Duchnice;
 • Budowa punktów świetlnych w Gołaszewie;
 • Budowa oświetlenia na placu zabaw we wsi Ołtarzew;
 • Oświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego Kręczki;
 • Doposażenie terenów wiejskich (sołectwa);
 • Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.
Całkowity koszt
436 118,70 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie;
 • Modernizacja budynków komunalnych;
 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Całkowity koszt
1 240 005,71 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie;
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych;
 • Modernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim;
 • Projekt i budowa modułu przy SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim;
 • Projekt SP Duchnice II;
 • Rozbudowa infrastruktury sportowej SP Duchnice;
 • Zakup szorowarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.
Całkowity koszt
5 231 873,85 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych;
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Hallera 10/8B w Ożarowie Mazowieckim;
 • Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11;
 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Całkowity koszt
6 505 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
 • Modernizacja budynku OSP w Ożarowie Mazowieckim;
 • Zakup samochodu dla OSP Ożarów Mazowiecki;
 • Doposażenie samochodu Straży Miejskiej;
 • Doposażenie terenów wiejskich (sołectwa);
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie gminy.
Całkowity koszt
559 573,87 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

 • Modernizacja budynku przy ul. Konotopskiej 4;
 • Zakup programu ArcGIS;
 • Zakup serwera do Biura Oświaty.
Całkowity koszt
259 254,75 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Modernizacja nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. 1-go Maja i Parkowej;
 • Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim;
 • Projekt i przebudowa dróg gminnych,
 • Przebudowa ul. Kamińskiego i Partyzantów;
 • Projekt budowy i budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej z powiatową;
 • Budowa chodników w m. Jawczyce, Wieruchów.
Całkowity koszt
8 270 550,75 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice.

Całkowity koszt
2 519 796,85 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

 • Budowa sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Konotopie;
 • Budowa zatok autobusowych we wsi Michałówek;
 • Zakup wiat przystankowych;
 • Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w m. Konotopa;
 • Budowa mostu i przepustu na ul. Szkolnej i Nadbrzeżnej.
Całkowity koszt
874 829,51 zł
Kultura

Kultura

Budowa świetlicy w Macierzyszu.

Całkowity koszt
1 530 000,00 zł
Sport

Sport

 • Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz, wsi Płochocin;
 • Budowa boiska na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie;
 • Projekt basenu w Kręczkach;
 • Korty Ołtarzew;
 • Wykonanie ogrodzenia Skate Parku.
Całkowity koszt
4 255 620,70 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa, wyposażenie, modernizacja placów zabaw we wsi Orły, m. Połocin, na os. Kabel, w Przedszkolu nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, Ołtarzewie, Józefowie;
 • Rozbudowa parku w Broniszach;
 • Rozbudowa toru rowerowego typu Pumptrack;
 • Zakup i montaż toalety miejskiej w Paku Ołtarzew;
 • Zakup iluminacji świetlnych.
Całkowity koszt
2 056 026,24 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI);
 • Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy.
Całkowity koszt
40 166,94 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Gospodarka komunalna
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

9 942 052,31 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie;
 • Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej z miejscowości Umiastów do oczyszczalni ścieków w miejscowości Józefów;
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Konotopa, Orły;
 • Budowa sieci kanalizacji tłoczonej z obszaru zlewni w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy;
 • Budowa sieci wodociągowej ul. Zatorze, Ożarowska;
 • Budowa zbiornika SUW Kabel wraz z infrastrukturą;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej kontenerów socjalnych;
 • Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy;
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie;
 • Odnowienie odwodnień na terenie gminy.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 155 455,34 zł

Ochrona środowiska

 • Poprawa jakości powietrza w gminie;
 • Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II.
Oświetlenie

Całkowity koszt

436 118,70 zł

Oświetlenie

 • Projekt i budowa oświetlenia w m. Strzykuły, Duchnice;
 • Budowa punktów świetlnych w Gołaszewie;
 • Budowa oświetlenia na placu zabaw we wsi Ołtarzew;
 • Oświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego Kręczki;
 • Doposażenie terenów wiejskich (sołectwa);
 • Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.
Oświata i sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 240 005,71 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie;
 • Modernizacja budynków komunalnych;
 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 231 873,85 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie;
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych;
 • Modernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim;
 • Projekt i budowa modułu przy SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim;
 • Projekt SP Duchnice II;
 • Rozbudowa infrastruktury sportowej SP Duchnice;
 • Zakup szorowarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.
Przedszkola

Całkowity koszt

6 505 000,00 zł

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych;
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Hallera 10/8B w Ożarowie Mazowieckim;
 • Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11;
 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

559 573,87 zł

Bezpieczeństwo

 • Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
 • Modernizacja budynku OSP w Ożarowie Mazowieckim;
 • Zakup samochodu dla OSP Ożarów Mazowiecki;
 • Doposażenie samochodu Straży Miejskiej;
 • Doposażenie terenów wiejskich (sołectwa);
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie gminy.
Urząd gminy

Całkowity koszt

259 254,75 zł

Urząd gminy

 • Modernizacja budynku przy ul. Konotopskiej 4;
 • Zakup programu ArcGIS;
 • Zakup serwera do Biura Oświaty.
Infrastruktura drogowa
Lepsze drogi

Całkowity koszt

8 270 550,75 zł

Lepsze drogi

 • Modernizacja nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. 1-go Maja i Parkowej;
 • Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim;
 • Projekt i przebudowa dróg gminnych,
 • Przebudowa ul. Kamińskiego i Partyzantów;
 • Projekt budowy i budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej z powiatową;
 • Budowa chodników w m. Jawczyce, Wieruchów.
Drogi rowerowe

Całkowity koszt

2 519 796,85 zł

Drogi rowerowe

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

874 829,51 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

 • Budowa sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Konotopie;
 • Budowa zatok autobusowych we wsi Michałówek;
 • Zakup wiat przystankowych;
 • Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w m. Konotopa;
 • Budowa mostu i przepustu na ul. Szkolnej i Nadbrzeżnej.
Rekreacja i inne
Kultura

Całkowity koszt

1 530 000,00 zł

Kultura

Budowa świetlicy w Macierzyszu.

Sport

Całkowity koszt

4 255 620,70 zł

Sport

 • Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz, wsi Płochocin;
 • Budowa boiska na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie;
 • Projekt basenu w Kręczkach;
 • Korty Ołtarzew;
 • Wykonanie ogrodzenia Skate Parku.
Place zabaw

Całkowity koszt

2 056 026,24 zł

Place zabaw

 • Budowa, wyposażenie, modernizacja placów zabaw we wsi Orły, m. Połocin, na os. Kabel, w Przedszkolu nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, Ołtarzewie, Józefowie;
 • Rozbudowa parku w Broniszach;
 • Rozbudowa toru rowerowego typu Pumptrack;
 • Zakup i montaż toalety miejskiej w Paku Ołtarzew;
 • Zakup iluminacji świetlnych.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

40 166,94 zł

Pozostałe inwestycje

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI);
 • Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowie Mazowieckim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarów Mazowiecki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.