Ożarów Mazowiecki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowie Mazowieckim.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
26 151
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
249 005 053,07 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
20.33%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
50 611 155 zł
20.33%
CIT
8 500 000 zł
3.41%
Podatki od nieruchomości
50 000 000 zł
20.08%
Inne podatki i opłaty lokalne
29 540 285,39 zł
11.86%
Dotacje
53 121 763,64 zł
21.33%
Subwencje
28 422 667 zł
11.41%
Pozostałe dochody
28 809 182,04 zł
11.57%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
282 835 231,64 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
58 518 683,88 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
58 518 683,88 zł
Wydatki bieżące
79%
224 316 547,76 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
88 342 914,41 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
54 543 865,38 zł
Rodzina
całkowity koszt
44 451 964,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
29 603 482,83 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
21 815 989,10 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 914 647,20 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 680 540,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 582 420,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 647 219,49 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 016 100,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 519 311,64 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 444 979,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 830 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 093 990,51 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
347 808,08 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
58 518 683,88 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
28.12%
Infrastruktura drogowa
28.29%
Gospodarka komunalna
31.65%
Oświata i sprawy społeczne
11.94%
Rekreacja i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
16 454 795,83 zł
16 555 511,81 zł
18 520 599,10 zł
6 987 777,14 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. 1-go Maja i Parkowej;
Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim;
Projekt i przebudowa dróg gminnych: ul. Lustrzana, Cichy Ogród, Rolna, Szkolna, Bukowa, Floriana, Konopnickiej, 3-go Maja;
Przebudowa ul. Kamińskiego i Partyzantów;
Projekt budowy i budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej z powiatową;
Budowa chodników w m. Jawczyce, Pogroszew Kolonia, Wieruchów.

Całkowity koszt
7 043 769,97 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rokickiej, Warszawskiej i Poznańskiej;
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice.

Całkowity koszt
8 421 930,37 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Wykonanie dokumentacji projektowych dróg powiatowych;
Budowa sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Konotopie;
Budowa zatok autobusowych we wsi Michałówek;
Zakup wiat przystankowych;
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w m. Konotopa;
Budowa mostu i przepustu na ul. Szkolnej i Nadbrzeżnej.

Całkowity koszt
989 095,49 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Konotopa, Orły, Jawczyce-Mory;
Budowa sieci kanalizacji tłoczonej z obszaru zlewni w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy;
Budowa sieci wodociągowej ul. Zatorze, Ożarowska;
Budowa zbiornika SUW Kabel wraz z infrastrukturą;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Wolskie i dot. kontenerów socjalnych;
Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy;
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie.

Całkowity koszt
9 417 500,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w gminie;
Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki.

Całkowity koszt
6 700 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia w m. Strzykuły, Duchnice;
Budowa punktów świetlnych w Gołaszewie;
Budowa oświetlenia na placu zabaw we wsi Ołtarzew;
Oświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego Kręczki.

Całkowity koszt
438 011,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie;
Modernizacja budynków komunalnych;
Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Całkowity koszt
1 700 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Umiastowie;
Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie;
Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych;
Modernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, SP Płochocin;
Projekt i budowa modułu przy SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim;
Projekt SP Duchnice II;
Rozbudowa infrastruktury sportowej SP Duchnice.

Całkowity koszt
5 579 330,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych;
Projekt i budowa przedszkola przy ul. Hallera 10/8B w Ożarowie Mazowieckim;
Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11;
Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Całkowity koszt
6 374 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
Modernizacja budynku OSP w Ożarowie Mazowieckim;
Zakup samochodu dla OSP Ożarów Mazowiecki;
Doposażenie samochodu Straży Miejskiej;
Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie gminy.

Całkowity koszt
583 200,00 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

Modernizacja budynku przy ul. Konotopskiej 4;
Zakup programu ArcGIS.

Całkowity koszt
4 284 069,10 zł
Kultura

Kultura

Budowa świetlicy w Macierzyszu.

Całkowity koszt
1 530 000,00 zł
Sport

Sport

Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin;
Budowa boiska na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie;
Budowa konstrukcji balona nad boiskiem sztucznym w Kręczkach;
Korty Ołtarzew;
Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Płochocinie;
Wykonanie ogrodzenia Skate Parku.

Całkowity koszt
3 488 270,20 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa, wyposażenie, modernizacja placów zabaw we wsi Orły, na os. Kabel, w Przedszkolu nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, Ołtarzewie, Józefowie;
Rozbudowa parku w Broniszach;
Rozbudowa toru rowerowego typu Pumptrack;
Zakup i montaż toalety miejskiej w Paku Ołtarzew;
Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz.

Całkowity koszt
1 878 800,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy;
Odnowienie odwodnień na terenie gminy.

Całkowity koszt
90 706,94 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Lepsze drogi

Całkowity koszt

7 043 769,97 zł

Lepsze drogi

Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. 1-go Maja i Parkowej;
Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim;
Projekt i przebudowa dróg gminnych: ul. Lustrzana, Cichy Ogród, Rolna, Szkolna, Bukowa, Floriana, Konopnickiej, 3-go Maja;
Przebudowa ul. Kamińskiego i Partyzantów;
Projekt budowy i budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej z powiatową;
Budowa chodników w m. Jawczyce, Pogroszew Kolonia, Wieruchów.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

8 421 930,37 zł

Drogi rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rokickiej, Warszawskiej i Poznańskiej;
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

989 095,49 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Wykonanie dokumentacji projektowych dróg powiatowych;
Budowa sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Konotopie;
Budowa zatok autobusowych we wsi Michałówek;
Zakup wiat przystankowych;
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w m. Konotopa;
Budowa mostu i przepustu na ul. Szkolnej i Nadbrzeżnej.

Gospodarka komunalna
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

9 417 500,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Konotopa, Orły, Jawczyce-Mory;
Budowa sieci kanalizacji tłoczonej z obszaru zlewni w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy;
Budowa sieci wodociągowej ul. Zatorze, Ożarowska;
Budowa zbiornika SUW Kabel wraz z infrastrukturą;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Wolskie i dot. kontenerów socjalnych;
Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy;
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 700 000,00 zł

Ochrona środowiska

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w gminie;
Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki.

Oświetlenie

Całkowity koszt

438 011,81 zł

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia w m. Strzykuły, Duchnice;
Budowa punktów świetlnych w Gołaszewie;
Budowa oświetlenia na placu zabaw we wsi Ołtarzew;
Oświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego Kręczki.

Oświata i sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 700 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie;
Modernizacja budynków komunalnych;
Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 579 330,00 zł

Szkoły podstawowe

Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Umiastowie;
Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie;
Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych;
Modernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, SP Płochocin;
Projekt i budowa modułu przy SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim;
Projekt SP Duchnice II;
Rozbudowa infrastruktury sportowej SP Duchnice.

Przedszkola

Całkowity koszt

6 374 000,00 zł

Przedszkola

Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych;
Projekt i budowa przedszkola przy ul. Hallera 10/8B w Ożarowie Mazowieckim;
Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11;
Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

583 200,00 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
Modernizacja budynku OSP w Ożarowie Mazowieckim;
Zakup samochodu dla OSP Ożarów Mazowiecki;
Doposażenie samochodu Straży Miejskiej;
Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie gminy.

Urząd gminy

Całkowity koszt

4 284 069,10 zł

Urząd gminy

Modernizacja budynku przy ul. Konotopskiej 4;
Zakup programu ArcGIS.

Rekreacja i inne
Kultura

Całkowity koszt

1 530 000,00 zł

Kultura

Budowa świetlicy w Macierzyszu.

Sport

Całkowity koszt

3 488 270,20 zł

Sport

Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin;
Budowa boiska na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie;
Budowa konstrukcji balona nad boiskiem sztucznym w Kręczkach;
Korty Ołtarzew;
Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Płochocinie;
Wykonanie ogrodzenia Skate Parku.

Place zabaw

Całkowity koszt

1 878 800,00 zł

Place zabaw

Budowa, wyposażenie, modernizacja placów zabaw we wsi Orły, na os. Kabel, w Przedszkolu nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, Ołtarzewie, Józefowie;
Rozbudowa parku w Broniszach;
Rozbudowa toru rowerowego typu Pumptrack;
Zakup i montaż toalety miejskiej w Paku Ołtarzew;
Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

90 706,94 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy;
Odnowienie odwodnień na terenie gminy.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowie Mazowieckim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarów Mazowiecki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.