Ożarów Mazowiecki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowie Mazowieckim.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
25 891
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
245 884 886,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
19.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
48 784 174 zł
19.84%
CIT
10 995 331 zł
4.47%
Podatki od nieruchomości
58 200 000 zł
23.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
34 762 160 zł
14.14%
Dotacje
28 820 803 zł
11.72%
Subwencje
30 743 978 zł
12.5%
Pozostałe dochody
33 578 440 zł
13.66%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
264 465 905,43 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
47 257 881,70 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
47 257 881,70 zł
Wydatki bieżące
82%
217 208 023,73 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
98 065 190,11 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
48 007 927,87 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
26 099 877,48 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 225 200,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
12 243 520,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 208 232,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 945 996,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
20 024 920,20 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 399 762,92 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 302 406,85 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 867 444,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 890 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
684 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
501 428,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
47 257 881,70 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.26%
Oświata, sprawy społeczne i sport
32.0%
Gospodarka komunalna i gospodarka mieszkaniowa
24.74%
Infrastruktura drogowa
Wydatki na inwestycje w dziale
20 445 000,00 zł
15 120 977,60 zł
11 691 904,10 zł
Cyfrowa gmina

Cyfrowa gmina

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Budowa monitoringu na terenie rekreacyjno-sportowym we wsi Płochocin - 15 000,00 zł
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
65 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - 8 500 000,00 zł
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych - 1 600 000,00 zł
 • Projekt i Budowa SP Duchnice II - 300 000,00 zł
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Płochocinie - 1 000 000,00 zł
Całkowity koszt
11 400 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych - 100 000,00 zł
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - 200 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11- 441 000,00 zł
Całkowity koszt
741 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół

Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki

Całkowity koszt
2 599 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Projekt i budowa basenu w Kręczkach - 5 500 000,00 zł
 • Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
 • Zakup szorowarki do czyszczenia posadzek - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
5 540 000,00 zł
Budynki komunalne

Budynki komunalne

 • Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - 50 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowiem - 4 250 000,00 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 50 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Fabrycznej 3 i 5 w Józefowie - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
4 400 000,00 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki

Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Sieci kanalizayjne i wodociągowe

Sieci kanalizayjne i wodociągowe

 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - 350 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości:
  - Konotopa - 2 500 000,00 zł
  - Ołtarzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - 500 000,00 zł
  - Strzykuły ul. Głogowa i ul. Dereniowa - 500 000,00 zł
Całkowity koszt
3 850 000,00 zł
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe cd

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe cd

 • Projekt i budowa kanalizacji Umiastów (rejon Szkoła Podstawowa Umiastów, istniejący i projektowany budynek komunalny Umiastów) - 500 000,00 zł
 • Projekt i rozbudowa bazy ZWiK w Ożarowie Mazowieckim - 50 000,00 zł
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap III - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki - 1 510 000,00 zł
 • Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno - kanalizacyjnych - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
2 210 000,00 zł
GPZOZ

GPZOZ

Projekt i rozbudowa punktu GPZOP w Umiastowie

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki

Całkowity koszt
700 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Projekt i budowa oświetlenia ulicznego:
  - na ul. Lustrzanej we wsi Duchnice - 41 049,30 zł
  - przy ul. Rataja we wsi Koprki - 17 169,00 zł
  - w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa - 36 302,08 zł
  - na ul. Pruszkowskiej we wsi Pogroszew Kolonia - 15 000,00 zł
 • Projekty i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - 300 000,00 zł
 • Rozbudowa oświetlenia boiska w Kręczkach - etap II - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
559 520,38 zł
Odwodnienie

Odwodnienie

 • Odnowienie odwodnień na terenie gminy - 50 000,00 zł
 • Odnowienie odwodnienia terenu miejscowości Wolskie - etap III - 70 000,00 zł
Całkowity koszt
120 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy SP 1 w Ożarowie Mazowieckim

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw przy SP 2 w Ożarowie Mazowieckim - 50 000,00 zł
 • Modernizacja:
  - placu zabaw we wsi Święcice - 54 049,30 zł
  - placu zabaw - Przedszkole w Broniszach - 50 000,00 zł
  - i rozbudowa placów zabaw - 100 000,00 zł
  - nawierzchni placu zabaw - Osiedle Płochocin Południowy i Osiedle Płochocin Północny - 50 000,00 zł
  - nawierzchni placu zabaw Szkoła Podstawowa w Ożarowie Mazowieckim (przy przedszkolu modułowym) - 100 000,00 zł
 • Wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw - Osiedle Kabel - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
554 049,30 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

Modernizacja terenów rekreacyjno - wypoczynkowych we wsi Wolskie

Całkowity koszt
12 407,92 zł
Skateparki

Skateparki

Budowa Skateparku w Kręczkach wraz z odwodnieniem

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Siłownie zewnętrzne

Siłownie zewnętrzne

Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Duchnickiej

Całkowity koszt
18 000,00 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Zakup ozdób świątecznych dla wsi Bronisze - 20 000,00 zł
 • Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Pogroszew Kolonia - 17 000,00 zł
Całkowity koszt
37 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany przestrzennego zagospodarowania

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Wykonanie wyniesionego skrzyżowania  ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce -  121 983,14 zł
 • Modernizacja ul. Wygodnej - 49 049,30 zł
 • Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew - 11 191,66  zł
 • Montaż progów zwalniających na ul. Nizinnej w miejscowości Ołtarzew - 15 000, 00 zł 
 • Zakup i montaż sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew - 15 000,00 zł
 • Budowa ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim - 100 000,00 zł
 • Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Floriana i ul. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim - 90 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim - 1 000 000,00 zł
Całkowity koszt
1 402 224,10 zł
Drogi gminne - projekt i przebudowa

Drogi gminne - projekt i przebudowa

 • Projekt i budowa zatok autobusowych we wsi Michałówek - 19 680,00 zł
 • Projekt  budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - 800 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa drogi DK 92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - 100 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92 , ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim - 1 450 000,00 zł
 • Projekty i przebudowa dróg gminnych - 1 900 000,00 zł
 • Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 92 ul. Poznańskiej i DW 701 ul. Warszawskiej w Święcicach - 50 000,00 zł 
Całkowity koszt
4 319 680,00 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika ul. Kopytowska w Święcicach

Całkowity koszt
400 000,00 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

Zakup wiat przystankowych

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice

Całkowity koszt
5 500 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, sprawy społeczne i sport
Cyfrowa gmina

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Cyfrowa gmina

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"

Monitoring

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Monitoring

 • Budowa monitoringu na terenie rekreacyjno-sportowym we wsi Płochocin - 15 000,00 zł
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy - 50 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

11 400 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - 8 500 000,00 zł
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych - 1 600 000,00 zł
 • Projekt i Budowa SP Duchnice II - 300 000,00 zł
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Płochocinie - 1 000 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

741 000,00 zł

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych - 100 000,00 zł
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - 200 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11- 441 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół

Całkowity koszt

2 599 000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

5 540 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Projekt i budowa basenu w Kręczkach - 5 500 000,00 zł
 • Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
 • Zakup szorowarki do czyszczenia posadzek - 15 000,00 zł
Gospodarka komunalna i gospodarka mieszkaniowa
Budynki komunalne

Całkowity koszt

4 400 000,00 zł

Budynki komunalne

 • Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - 50 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowiem - 4 250 000,00 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 50 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Fabrycznej 3 i 5 w Józefowie - 50 000,00 zł
Nieruchomości

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Nieruchomości

Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki

Sieci kanalizayjne i wodociągowe

Całkowity koszt

3 850 000,00 zł

Sieci kanalizayjne i wodociągowe

 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - 350 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości:
  - Konotopa - 2 500 000,00 zł
  - Ołtarzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - 500 000,00 zł
  - Strzykuły ul. Głogowa i ul. Dereniowa - 500 000,00 zł
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe cd

Całkowity koszt

2 210 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe cd

 • Projekt i budowa kanalizacji Umiastów (rejon Szkoła Podstawowa Umiastów, istniejący i projektowany budynek komunalny Umiastów) - 500 000,00 zł
 • Projekt i rozbudowa bazy ZWiK w Ożarowie Mazowieckim - 50 000,00 zł
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap III - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki - 1 510 000,00 zł
 • Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno - kanalizacyjnych - 50 000,00 zł
GPZOZ

Całkowity koszt

100 000,00 zł

GPZOZ

Projekt i rozbudowa punktu GPZOP w Umiastowie

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Ochrona powietrza

Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki

Oświetlenie

Całkowity koszt

559 520,38 zł

Oświetlenie

 • Projekt i budowa oświetlenia ulicznego:
  - na ul. Lustrzanej we wsi Duchnice - 41 049,30 zł
  - przy ul. Rataja we wsi Koprki - 17 169,00 zł
  - w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa - 36 302,08 zł
  - na ul. Pruszkowskiej we wsi Pogroszew Kolonia - 15 000,00 zł
 • Projekty i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - 300 000,00 zł
 • Rozbudowa oświetlenia boiska w Kręczkach - etap II - 150 000,00 zł
Odwodnienie

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Odwodnienie

 • Odnowienie odwodnień na terenie gminy - 50 000,00 zł
 • Odnowienie odwodnienia terenu miejscowości Wolskie - etap III - 70 000,00 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Boiska sportowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy SP 1 w Ożarowie Mazowieckim

Place zabaw

Całkowity koszt

554 049,30 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw przy SP 2 w Ożarowie Mazowieckim - 50 000,00 zł
 • Modernizacja:
  - placu zabaw we wsi Święcice - 54 049,30 zł
  - placu zabaw - Przedszkole w Broniszach - 50 000,00 zł
  - i rozbudowa placów zabaw - 100 000,00 zł
  - nawierzchni placu zabaw - Osiedle Płochocin Południowy i Osiedle Płochocin Północny - 50 000,00 zł
  - nawierzchni placu zabaw Szkoła Podstawowa w Ożarowie Mazowieckim (przy przedszkolu modułowym) - 100 000,00 zł
 • Wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw - Osiedle Kabel - 150 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

12 407,92 zł

Tereny rekreacyjne

Modernizacja terenów rekreacyjno - wypoczynkowych we wsi Wolskie

Skateparki

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Skateparki

Budowa Skateparku w Kręczkach wraz z odwodnieniem

Siłownie zewnętrzne

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Siłownie zewnętrzne

Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Duchnickiej

Pozostałe wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt

37 000,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Zakup ozdób świątecznych dla wsi Bronisze - 20 000,00 zł
 • Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Pogroszew Kolonia - 17 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany przestrzennego zagospodarowania

Infrastruktura drogowa
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Drogi powiatowe

Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki

Drogi gminne

Całkowity koszt

1 402 224,10 zł

Drogi gminne

 • Wykonanie wyniesionego skrzyżowania  ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce -  121 983,14 zł
 • Modernizacja ul. Wygodnej - 49 049,30 zł
 • Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew - 11 191,66  zł
 • Montaż progów zwalniających na ul. Nizinnej w miejscowości Ołtarzew - 15 000, 00 zł 
 • Zakup i montaż sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew - 15 000,00 zł
 • Budowa ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim - 100 000,00 zł
 • Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Floriana i ul. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim - 90 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim - 1 000 000,00 zł
Drogi gminne - projekt i przebudowa

Całkowity koszt

4 319 680,00 zł

Drogi gminne - projekt i przebudowa

 • Projekt i budowa zatok autobusowych we wsi Michałówek - 19 680,00 zł
 • Projekt  budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - 800 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa drogi DK 92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - 100 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92 , ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim - 1 450 000,00 zł
 • Projekty i przebudowa dróg gminnych - 1 900 000,00 zł
 • Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 92 ul. Poznańskiej i DW 701 ul. Warszawskiej w Święcicach - 50 000,00 zł 
Chodniki

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika ul. Kopytowska w Święcicach

Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Przystanki autobusowe

Zakup wiat przystankowych

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

5 500 000,00 zł

Drogi rowerowe

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ożarowie Mazowieckim rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
48 784 174,00 zł
Prognoza
100%
54 204 637,78 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 60
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowie Mazowieckim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarów Mazowiecki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.