Skwierzyna

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skwierzynie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
12 103
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
69 533 340,06 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.79%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
9 588 756 zł
13.79%
CIT
240 628,56 zł
0.35%
Podatki od nieruchomości
8 568 774,25 zł
12.32%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 507 225,75 zł
6.48%
Dotacje
22 371 728,89 zł
32.17%
Subwencje
14 461 464 zł
20.8%
Pozostałe dochody
9 794 762,61 zł
14.09%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
65 663 276,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 523 160,89 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
9 523 160,89 zł
Wydatki bieżące
86%
56 140 115,70 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 283 349,86 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 141 725,93 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 455 793,77 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 411 640,97 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 821 216,40 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 359 621,42 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 671 343,68 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 504 723,83 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 248 071,62 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 236 518,88 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
694 175,85 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
688 651,83 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
479 330,53 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
326 046,02 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 341 066,00 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2019 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Skwierzyna w 2019 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
9 522 160,92 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
31.46%
Infrastruktura
68.54%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 996 001,77 zł
6 526 159,15 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Opracowanie dokumentacji technicznej prac budowlanych na ul. Międzyrzeckiej i do budowy drgi gminnej na działkach Grunwaldzka, Plac Kościuszki;
Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich;
Pozostałe prace w zakresie dróg.

Całkowity koszt
1 317 617,26 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
691 548,61 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Poprawa jakości oświetlenia;
Dostawa i montaż lamp solarnych w Świniarach, Wiejcach i Skwierzynie.

Całkowity koszt
216 060,40 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykup wierzytelności - ul. Nowowiejskiego, Działkowców, Sportowa, Źródlana;
Zakup samochodu dostawczego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
770 775,50 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku komunalnego;
Przebudowa targowiska Miejskiego.

Całkowity koszt
4 493 303,81 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego;
Zakup systemu zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej Budżet24.

Całkowity koszt
191 516,40 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatowej Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu;
Dotacja celowa dla OSP Świniary na zakup samochodu pożarniczego.

Całkowity koszt
314 820,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Doposażenie i modernizacja ZST w ramach projektu Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego;
Termomodernizacja Internatu ZST;
Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w ramach Projektu MALUCH+PRO LUBUSKIE 2020;
Pozostałe zadania inwestycyjne.

Całkowity koszt
297 005,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie;
Dostawa i montaż kotła grzewczego w sali wiejskiej w Murzynowie;
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Krobielewku;
Utworzenie Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego;
Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

Całkowity koszt
1 178 142,24 zł
Sport

Sport

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali namiotowej przy szkole w Trzebiszewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Murzynowie - kosztorysy inwestorskie.

Całkowity koszt
51 371,70 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 317 617,26 zł

Lepsze drogi

Opracowanie dokumentacji technicznej prac budowlanych na ul. Międzyrzeckiej i do budowy drgi gminnej na działkach Grunwaldzka, Plac Kościuszki;
Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich;
Pozostałe prace w zakresie dróg.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

691 548,61 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oświetlenie

Całkowity koszt

216 060,40 zł

Oświetlenie

Poprawa jakości oświetlenia;
Dostawa i montaż lamp solarnych w Świniarach, Wiejcach i Skwierzynie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

770 775,50 zł

Pozostałe inwestycje

Wykup wierzytelności - ul. Nowowiejskiego, Działkowców, Sportowa, Źródlana;
Zakup samochodu dostawczego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Zakupy inwestycyjne.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

4 493 303,81 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku komunalnego;
Przebudowa targowiska Miejskiego.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

191 516,40 zł

Urząd Gminy

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego;
Zakup systemu zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej Budżet24.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

314 820,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatowej Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu;
Dotacja celowa dla OSP Świniary na zakup samochodu pożarniczego.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

297 005,00 zł

Placówki oświatowe

Doposażenie i modernizacja ZST w ramach projektu Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego;
Termomodernizacja Internatu ZST;
Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w ramach Projektu MALUCH+PRO LUBUSKIE 2020;
Pozostałe zadania inwestycyjne.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

1 178 142,24 zł

Kultura i rekreacja

Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie;
Dostawa i montaż kotła grzewczego w sali wiejskiej w Murzynowie;
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Krobielewku;
Utworzenie Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego;
Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

Sport

Całkowity koszt

51 371,70 zł

Sport

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali namiotowej przy szkole w Trzebiszewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Murzynowie - kosztorysy inwestorskie.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Skwierzyna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

11 400,06 zł

DOBROJEWO

Organizacja świąt sołeckich;
Utrzymanie zieleni;
Zakup ogrodzenia i bramu wokół świetlicy wiejskiej;
Montaż ogrodzenia na placu zabaw.

Całkowity koszt

22 727,10 zł

GOŚCINOWO

Zakup wiaty przystankowej;
Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy;
Zakup metalowej szafy na naczynia w świetlicy wiejskiej;
Zakup piaskownicy.

Całkowity koszt

14 865,32 zł

KROBIELEWKO

Utrzymanie zieleni wiejskiej;
Projekt placu zabaw;
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

Całkowity koszt

42 704,52 zł

MURZYNOWO

Organizacja Świąt sołeckich np. Dnia Dziecka;
Utrzymanie zieleni;
Utrzymanie czystości i porządku oraz dostawa i montaż kotła grzewczego w świetlicy wiejskiej;
Zakup książek do biblioteki wiejskiej;
Projekt zagospodarowania działki pod planowany plac zabaw.

Całkowity koszt

26 528,67 zł

ŚWINIARY

Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Zakup tablicy ogłoszeniowej;
Organizacja święta sołeckiego;
Utrzymanie zieleni;
Zakup lamp solarnych;
Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku po byłej szkole podstawowej;
Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

36 861,07 zł

TRZEBISZEWO

Organizacja świąt sołeckich;
Monitoring;
Utrzymanie zieleni, prace porządkowe;
Montaż małej architektury na terenach zielonych;
Zakup stołów biesiadnych;
Wyposażenie mebli i urządzeń kuchennych do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

10 611,62 zł

WIEJCE

Utrzymanie zieleni;
Zakup lampy solarnej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Skwierzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Skwierzyna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.