Tarnów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tarnowie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
103 528
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
739 869 928,64 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.87%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
132 183 837 zł
17.87%
CIT
15 012 704 zł
2.03%
Podatki od nieruchomości
89 125 973,08 zł
12.05%
Inne podatki i opłaty lokalne
66 187 736,78 zł
8.95%
Dotacje
160 508 165,68 zł
21.69%
Subwencje
223 564 077 zł
30.22%
Pozostałe dochody
53 287 435,10 zł
7.2%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
880 502 726,84 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
123 164 873,68 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
123 164 873,68 zł
Wydatki bieżące
86%
757 337 853,16 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.59%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
335 382 588,16 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
98 259 213,43 zł
Rodzina
całkowity koszt
89 905 458,58 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
62 428 124,86 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
58 951 788,35 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
37 469 985,01 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
48 651 164,10 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
25 949 015,29 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
25 590 066,15 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
25 528 739,27 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
21 274 257,47 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
16 933 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
16 025 012,61 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 882 627,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 234 660,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 379 388,35 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 207 029,01 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 450 609,20 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Tarnów w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
123 164 873,68 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
42.82%
Infrastruktura drogowa
31.8%
Oświata i sprawy społeczne
25.38%
Ochrona Środowiska, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
52 742 930,88 zł
39 161 283,66 zł
31 260 659,14 zł
Autostrady

Autostrady

 • Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą - 274 389,00 zł
 • Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - 4 385 000,00 zł
Całkowity koszt
4 659 389,00 zł
Modernizacja dróg

Modernizacja dróg

 • Modernizacja:
  - ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - 4 000 000,00 zł
  - ul. Zakątnej - 895 900,00 zł
  - ul. Batorego - 595 000,00 zł
  - ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - 1 460 000,00 zł
  - ul. Błonie w Tarnowie - 800 000,00 zł
  - drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r. - 4 430 849,00 zł
  - infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - 1 109 000,00 zł
  - ul. Sanguszków - projekt - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
13 340 749,00 zł
Przebudowa i rozbudowa dróg

Przebudowa i rozbudowa dróg

 • Przebudowa:
  - drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - 57 449,00 zł
  - ul. Jarzynowej - 149 778,88 zł
  - ul. Ks. Kmiecika - 100 000,00 zł
  - ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - 250 000,00 zł
  - ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik - 8 450 000,00 zł
  - ul. Wyszyńskiego - 100 000,00 zł
  - ul. Ścieżki - 250 000,00 zł
  - ul. Cytrynowej - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - 279 580,00 zł
  - ul. Ks. Indyka - 19 645,80 zł
  - ul. Giełdowej - 50 000,00 zł
 • Rewitalizacja i przebudowa ul. Wałowej, Lwowskiej i pl. Drzewnego- projekt - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
9 856 453,68 zł
Budowa dróg

Budowa dróg

 • Budowa:
  - połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - 650 000,00 zł
  - połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - 462 092,00 zł
  - skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady" - 1 200 000,00 zł
  - układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II - 50 000,00 zł
  - ul. Rady Europy w Tarnowie - 70 000,00 zł
  - ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - 410 000,00 zł
  - drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 - 77 736,00 zł
  - powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - 20 000,00 zł
  - drogi dojazdowej przy ul. Pracy 4 - 50 000,00 zł
  - ul. Czereśniowej do ul. Śliwkowej - 200 000,00 zł
  - dróg lokalnych przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
3 199 828,00 zł
Węzły komunikacyjne

Węzły komunikacyjne

 • Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - 1 640 000,00 zł
 • Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - 3 300 000,00 zł
Całkowity koszt
4 940 000,00 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

 • Integracja transportu publicznego w Tarnowie - 2 079,00 zł
 • Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - 10 681,00 zł
 • Zintegrowany transport aglomeracyjny - 1 825 000,00 zł
Całkowity koszt
1 837 760,00 zł
Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg

Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg

 • Remont nawierzchni - Pasaż Tertila - 232 605,00 zł
 • Utwardzenie terenu w rej. ul. Zakątnej - 34 000,00 zł
 • Wykonanie utwardzenia w pasie drogowym na ul. Polnej - 50 000,00 zł
 • Poprawa stanu technicznego drogi wewnętrznej na dz. nr 368/3 obr. 005 w Tarnowie - 74 000,00 zł
 • Utwardzenie nawierzchni dz. nr 204 i 205 obr. 41 - 32 000,00 zł
 • Remont ul. Franciszkańskiej Etap II - 1 020 246,00 zł
 • Remont ul. Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków - 500 000,00 zł
 • Wykonanie utwardzenia w pasie drogowym na ul. Polnej - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
1 942 851,00 zł
Odwodnienie dróg

Odwodnienie dróg

 • Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - 6 319 360,44 zł
 • Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia - 300 000,00 zł
 • Odwodnienie ul. Olszynowej - 30 000,00 zł
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy I.Jarugi-Nowackiej - 50 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - 250 000,00 zł
Całkowity koszt
6 949 360,44 zł
Iwestycje drogowe - dokumentacja

Iwestycje drogowe - dokumentacja

 • Dokumentacje drogowe - 145 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Tuchowską - 120 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik - 150 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa- budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
615 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - 523 317,76 zł
 • Usuwanie barier architektonicznych w rejonie wyniesionych przejść dla pieszych - 101 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych - 55 000,00 zł
 • Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej - 120 000,00 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybykiewicza - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
849 317,76 zł
Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

 • Budowa oświetlenia:
  - ul. Zawilcowej - 181 882,00 zł
  - ul. Zakątnej - 230 000,00 zł
  - ul. Bema i ul. Olejarskiej w Tarnowie - 200 000,00 zł
  - ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie - 175 000,00 zł
  - ul. Raginisa i Warneńczyka - 280 000,00 zł
  - ul. Zuchów - 220 000,00 zł
  - ul. Kisielewskiego - 350 000,00 zł
  - ul. Kupieckiej - 50 000,00 zł
  - ul. Głębokiej - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
1 746 882,00 zł
Oświetlenie - pozostałe inwestycje

Oświetlenie - pozostałe inwestycje

 • Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich - 75 000,00 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - 350 000,00 zł
 • Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść - 100 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia parkingu:
  - na os. Legionów - 70,00 zł
  - przy ul. Gumniskiej 24 - 485,00 zł
Całkowity koszt
525 555,00 zł
Parkingi

Parkingi

 • Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej - 400 000,00 zł
 • Przebudowa zatoki parkingowej ul. Marynarki Wojennej - etap III - 60 000,00 zł
 • Wykonanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Wilsona - 15 000,00 zł
 • Budowa miejsc parkingowych na ul. Topolowej - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
575 000,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika przy ul. Wiadukt - 70 000,00 zł
 • Budowa chodnika na ul. Burtniczej 6 - 20 000,00 zł
 • Dokumentacja na oświetlenie chodnika łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową - 10 000,00 zł
 • Budowa chodnika przy ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Mosty

Mosty

 • Projekty remontów mostów - 459 685,00 zł
 • Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie - 190 000,00 zł
Całkowity koszt
649 685,00 zł
Zarząd Dróg i Komunikacji

Zarząd Dróg i Komunikacji

 • Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji - 30 000,00 zł
 • Tablica informacyjna - opis budynku Zarządu Dróg i Komunikacji z zastosowaniem czcionki Braille'a - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Rozbudowa systemu ITS - 700 100,00 zł
 • Zakup urządzenia do pomiarów natężenia ruchu drogowego - 30 000,00 zł
 • Poszerzenie ul. Godowskiego - 35 000,00 zł
Całkowity koszt
765 100,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - 4 360 916,00 zł
 • Wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - 30 000,00 zł
 • Dostawa i montaż dźwigów towarowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 18 - 129 000,00 zł
 • Modernizacja łazienek w budynku Przedszkola Publicznego nr 20 - 35 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia kuchennego dla Przedszkola Publicznego nr 32 - 35 000,00 zł
 • Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 5- 39 000,00 zł
Całkowity koszt
4 628 916,00 zł
Szkoły - modernizacje

Szkoły - modernizacje

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 180 000,00 zł
 • Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 - 110 000,00 zł
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 - 11 000,00 zł
 • Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem szafy rozdzielczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 - 120 000,00 zł
 • Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. J. Pawła II w Tarnowie - 300 000,00 zł
 • Modernizacja zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 wraz z wymianą instalacji wod-kan - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
921 000,00 zł
Szkoły - pozostałe inwestycje

Szkoły - pozostałe inwestycje

 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - 3 200 000,00 zł
 • Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - 30 000,00 zł
 • Doprowadzenie instalacji wody sieciowej MPEC do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 - 24 176,00 zł
 • Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Niedomicka 20 - 250 000,00 zł
 • Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 25 000,00 zł
 • Wykonanie altany na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 25 000,00 zł
 • Zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 - 13 563,00 zł
 • Wymiana posadzek na I i II piętrze budynku pracowni Zespołu Szkół Technicznych - 250 000,00 zł
 • Labolatoria przyszłości - 126 499,60 zł
 • Dostosowanie łazienek na I i II piętrze budynku VII Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych - 46 000,00 zł
Całkowity koszt
3 990 238,60 zł
Żłobki

Żłobki

 • Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1 - 285 240,00 zł
 • Budowa żłobka przy ul. Wojska Polskiego- 22 500,00 zł
 • Modernizacja i przebudowa muru otaczającego Żłobek Nr 1 w Tarnowie ul. Topolowa 4 oraz schodów i podjazdu - 250 000,00 zł
 • Wymiana dachu budynku Żłobka nr 6 - 120 000,00 zł
Całkowity koszt
677 740,00 zł
E-usługi

E-usługi

 • Integracja e-usług w informacji przestrzennej - 357 935,35 zł
 • Modernizacja centrali telefonicznej urzędu - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
507 935,35 zł
Kapitał Zakładowy

Kapitał Zakładowy

 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - 144 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - 520 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C) - 1 407 500,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów - 91 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie - 10 549 000,00 zł
Całkowity koszt
12 711 500,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa - 50 000,00 zł
 • Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 14 - 23 500,00 zł
Całkowity koszt
73 500,00 zł
Modernizacja i adaptacja budynków

Modernizacja i adaptacja budynków

 • Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - 4 882 467,00 zł
 • Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - 350 000,00 zł
 • Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - dokumentacja - 20 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Tarnowskiego Centrum Informacji - 150 000,00 zł
 • Modernizacja szatni i przebieralni w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego - 80 000,00 zł
 • Budowa poręczy na schodach przy budynku Marynarki Wojennej - 2 000,00 zł
 • Izolacja fundamentów budynku Rynek 4 w Tarnowie - 145 000,00 zł
Całkowity koszt
5 629 467,00 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

 • Wykupy nieruchomości - 1 655 500,00 zł
 • Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej - 55 000,00 zł
 • Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż" - 20 000,00 zł
 • Wykupy nieruchomości - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap IIC i IIID - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
1 745 500,00 zł
Usługi Społeczne

Usługi Społeczne

 • Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - 8 948,71 zł
 • Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - 2 663 538,00 zł
 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - 4 943 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48 - 30 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja DPS Szpitalna - 375 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - 55 000,00 zł
Całkowity koszt
8 075 486,71 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw na terenie Mościc - 337 500,00 zł
 • Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż - 500 000,00 zł
 • Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego - 45 502,00 zł
 • Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego - 85 080,00 zł
Całkowity koszt
968 082,00 zł
Tężnie

Tężnie

Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - 200 000,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Budowa boiska na Terlikówce - 433 852,00 zł
 • Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy - 112 000,00 zł
 • Wielofunkcyjne boisko sportowe - 450 000,00 zł
 • Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 - 320 000,00 zł
 • Budowa boiska przy ul. Bitwy o Wał Pomorski - dokumentacja - 13 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia boiska na terenie KS Iskra - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
1 428 852,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Ogród włoski w Parku Sanguszków - 443 093,08 zł
 • Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - 310 500,00 zł
 • Budowa toalety w Parku Piaskówka - 294 992,00 zł
 • Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie - 500 000,00 zł
 • Rozbudowa skweru w Klikowej - 17 420,00 zł
 • Na Tropie Przyrody - wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku Piaskówka - 70 000,00 zł
 • Budowa pomostu na stawie w Parku Piaskówka - 20 000,00 zł
 • Zagospodarowanie miejskich przestrzeni w "Zielone Enklawy" - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
1 806 005,08 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

 • Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina - 145 600,00 zł
 • Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie - 500 000,00 zł
 • Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - 580 000,00 zł
 • Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od al. Tarnowskich do ul. Zamkowej - 51 320,00 zł
Całkowity koszt
1 276 920,00 zł
Kultura

Kultura

 • Remont dachu Teatru im. L. Solskiego - 130 000,00 zł
 • System biletowy jednostek kultury - 250 000,00 zł
 • Podłączenie do ciepła systemowego kamienicy Tarnowskiego Centrum Kultury w Rynku - projekt i wykonanie instalacji - 20 000,00 zł
 • Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy - 250 000,00 zł
Całkowity koszt
650 000,00 zł
Modernizacja terenów i placów

Modernizacja terenów i placów

 • Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki - dokumentacja - 70 000,00 zł
 • Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
170 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Marcinka - Góra Aktywności - 500 000,00 zł
 • Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie - 500 000,00 zł
 • Budowa placu do rekreacji na Rzędzinie - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
1 050 000,00 zł
Energia odnawialna

Energia odnawialna

 • Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - 14 454,00 zł
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - 280 000,00 zł
 • Modernizacja transformatora elektrycznego przy ul. Chemicznej 2 - 40 000,00 zł
Całkowity koszt
334 454,00 zł
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

 • Gromadzenie wód opadowych i roztopowych - 200 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej - 160 000,00 zł
 • Retencja wód opadowych - 3 540 000,00 zł
 • Przebudowa rowu Jaracza - 60 000,00 zł
 • Przebudowa rowu Olszynowego - 50 000,00 zł
 • Przebudowa przepompowni wód opadowych - 120 000,00 zł
 • Budowa studni kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Franciszkańskiej - 49 900,00 zł
Całkowity koszt
4 179 900,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Wymiana pieca c.o. w kotłowni gazowej Domu Pomocy Społecznej - 110 000,00 zł
 • Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania - 800 000,00 zł
Całkowity koszt
910 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 100 000,00 zł
 • Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego - 100 000,00 zł
 • Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 100 000,00 zł
 • Wymiana sprężarki centrali wentylacyjnej oraz wymiana kabin na wodoodporne HPL w Miejskim Domu Sportu - 70 000,00 zł
Całkowity koszt
370 000,00 zł
Igrzyska Europejskie 2023

Igrzyska Europejskie 2023

 • Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023 - 10 000 000,00 zł
 • Modernizacja strefy obsługi zawodników Igrzysk Europejskich - 5 000 000,00 zł
 • Modernizacja infastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
15 200 000,00 zł
"Nowe spojrzenie"

"Nowe spojrzenie"

 • Sport narzędziem rehabilitacji - 149 583,59 zł
 • Tarnów 365 - 80 134,06 zł
 • Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - 47 000,00 zł
 • Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie - 80 000,00 zł
 • Tarnowskie Centrum Dialogu - 1 302 178,55 zł
 • Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - 575 999,86 zł
Całkowity koszt
2 234 896,06 zł
Pumptrack

Pumptrack

Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka - 481 550,00 zł

Całkowity koszt
481 550,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Autostrady

Całkowity koszt

4 659 389,00 zł

Autostrady

 • Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą - 274 389,00 zł
 • Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - 4 385 000,00 zł
Modernizacja dróg

Całkowity koszt

13 340 749,00 zł

Modernizacja dróg

 • Modernizacja:
  - ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - 4 000 000,00 zł
  - ul. Zakątnej - 895 900,00 zł
  - ul. Batorego - 595 000,00 zł
  - ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - 1 460 000,00 zł
  - ul. Błonie w Tarnowie - 800 000,00 zł
  - drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r. - 4 430 849,00 zł
  - infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - 1 109 000,00 zł
  - ul. Sanguszków - projekt - 50 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa dróg

Całkowity koszt

9 856 453,68 zł

Przebudowa i rozbudowa dróg

 • Przebudowa:
  - drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - 57 449,00 zł
  - ul. Jarzynowej - 149 778,88 zł
  - ul. Ks. Kmiecika - 100 000,00 zł
  - ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - 250 000,00 zł
  - ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik - 8 450 000,00 zł
  - ul. Wyszyńskiego - 100 000,00 zł
  - ul. Ścieżki - 250 000,00 zł
  - ul. Cytrynowej - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - 279 580,00 zł
  - ul. Ks. Indyka - 19 645,80 zł
  - ul. Giełdowej - 50 000,00 zł
 • Rewitalizacja i przebudowa ul. Wałowej, Lwowskiej i pl. Drzewnego- projekt - 50 000,00 zł
Budowa dróg

Całkowity koszt

3 199 828,00 zł

Budowa dróg

 • Budowa:
  - połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - 650 000,00 zł
  - połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - 462 092,00 zł
  - skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady" - 1 200 000,00 zł
  - układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II - 50 000,00 zł
  - ul. Rady Europy w Tarnowie - 70 000,00 zł
  - ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - 410 000,00 zł
  - drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 - 77 736,00 zł
  - powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - 20 000,00 zł
  - drogi dojazdowej przy ul. Pracy 4 - 50 000,00 zł
  - ul. Czereśniowej do ul. Śliwkowej - 200 000,00 zł
  - dróg lokalnych przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie - 10 000,00 zł
Węzły komunikacyjne

Całkowity koszt

4 940 000,00 zł

Węzły komunikacyjne

 • Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - 1 640 000,00 zł
 • Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - 3 300 000,00 zł
Transport publiczny

Całkowity koszt

1 837 760,00 zł

Transport publiczny

 • Integracja transportu publicznego w Tarnowie - 2 079,00 zł
 • Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - 10 681,00 zł
 • Zintegrowany transport aglomeracyjny - 1 825 000,00 zł
Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg

Całkowity koszt

1 942 851,00 zł

Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg

 • Remont nawierzchni - Pasaż Tertila - 232 605,00 zł
 • Utwardzenie terenu w rej. ul. Zakątnej - 34 000,00 zł
 • Wykonanie utwardzenia w pasie drogowym na ul. Polnej - 50 000,00 zł
 • Poprawa stanu technicznego drogi wewnętrznej na dz. nr 368/3 obr. 005 w Tarnowie - 74 000,00 zł
 • Utwardzenie nawierzchni dz. nr 204 i 205 obr. 41 - 32 000,00 zł
 • Remont ul. Franciszkańskiej Etap II - 1 020 246,00 zł
 • Remont ul. Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków - 500 000,00 zł
 • Wykonanie utwardzenia w pasie drogowym na ul. Polnej - 50 000,00 zł
Odwodnienie dróg

Całkowity koszt

6 949 360,44 zł

Odwodnienie dróg

 • Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - 6 319 360,44 zł
 • Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia - 300 000,00 zł
 • Odwodnienie ul. Olszynowej - 30 000,00 zł
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy I.Jarugi-Nowackiej - 50 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - 250 000,00 zł
Iwestycje drogowe - dokumentacja

Całkowity koszt

615 000,00 zł

Iwestycje drogowe - dokumentacja

 • Dokumentacje drogowe - 145 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Tuchowską - 120 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik - 150 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa- budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - 200 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

849 317,76 zł

Przejścia dla pieszych

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - 523 317,76 zł
 • Usuwanie barier architektonicznych w rejonie wyniesionych przejść dla pieszych - 101 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych - 55 000,00 zł
 • Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej - 120 000,00 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybykiewicza - 50 000,00 zł
Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt

1 746 882,00 zł

Oświetlenie uliczne

 • Budowa oświetlenia:
  - ul. Zawilcowej - 181 882,00 zł
  - ul. Zakątnej - 230 000,00 zł
  - ul. Bema i ul. Olejarskiej w Tarnowie - 200 000,00 zł
  - ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie - 175 000,00 zł
  - ul. Raginisa i Warneńczyka - 280 000,00 zł
  - ul. Zuchów - 220 000,00 zł
  - ul. Kisielewskiego - 350 000,00 zł
  - ul. Kupieckiej - 50 000,00 zł
  - ul. Głębokiej - 60 000,00 zł
Oświetlenie - pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

525 555,00 zł

Oświetlenie - pozostałe inwestycje

 • Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich - 75 000,00 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - 350 000,00 zł
 • Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść - 100 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia parkingu:
  - na os. Legionów - 70,00 zł
  - przy ul. Gumniskiej 24 - 485,00 zł
Parkingi

Całkowity koszt

575 000,00 zł

Parkingi

 • Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej - 400 000,00 zł
 • Przebudowa zatoki parkingowej ul. Marynarki Wojennej - etap III - 60 000,00 zł
 • Wykonanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Wilsona - 15 000,00 zł
 • Budowa miejsc parkingowych na ul. Topolowej - 100 000,00 zł
Chodniki

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika przy ul. Wiadukt - 70 000,00 zł
 • Budowa chodnika na ul. Burtniczej 6 - 20 000,00 zł
 • Dokumentacja na oświetlenie chodnika łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową - 10 000,00 zł
 • Budowa chodnika przy ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza - 150 000,00 zł
Mosty

Całkowity koszt

649 685,00 zł

Mosty

 • Projekty remontów mostów - 459 685,00 zł
 • Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie - 190 000,00 zł
Zarząd Dróg i Komunikacji

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Zarząd Dróg i Komunikacji

 • Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji - 30 000,00 zł
 • Tablica informacyjna - opis budynku Zarządu Dróg i Komunikacji z zastosowaniem czcionki Braille'a - 10 000,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Całkowity koszt

765 100,00 zł

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Rozbudowa systemu ITS - 700 100,00 zł
 • Zakup urządzenia do pomiarów natężenia ruchu drogowego - 30 000,00 zł
 • Poszerzenie ul. Godowskiego - 35 000,00 zł
Oświata i sprawy społeczne
Przedszkola

Całkowity koszt

4 628 916,00 zł

Przedszkola

 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - 4 360 916,00 zł
 • Wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - 30 000,00 zł
 • Dostawa i montaż dźwigów towarowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 18 - 129 000,00 zł
 • Modernizacja łazienek w budynku Przedszkola Publicznego nr 20 - 35 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia kuchennego dla Przedszkola Publicznego nr 32 - 35 000,00 zł
 • Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 5- 39 000,00 zł
Szkoły - modernizacje

Całkowity koszt

921 000,00 zł

Szkoły - modernizacje

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 180 000,00 zł
 • Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 - 110 000,00 zł
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 - 11 000,00 zł
 • Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem szafy rozdzielczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 - 120 000,00 zł
 • Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. J. Pawła II w Tarnowie - 300 000,00 zł
 • Modernizacja zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 wraz z wymianą instalacji wod-kan - 200 000,00 zł
Szkoły - pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

3 990 238,60 zł

Szkoły - pozostałe inwestycje

 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - 3 200 000,00 zł
 • Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - 30 000,00 zł
 • Doprowadzenie instalacji wody sieciowej MPEC do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 - 24 176,00 zł
 • Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Niedomicka 20 - 250 000,00 zł
 • Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 25 000,00 zł
 • Wykonanie altany na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 25 000,00 zł
 • Zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 - 13 563,00 zł
 • Wymiana posadzek na I i II piętrze budynku pracowni Zespołu Szkół Technicznych - 250 000,00 zł
 • Labolatoria przyszłości - 126 499,60 zł
 • Dostosowanie łazienek na I i II piętrze budynku VII Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych - 46 000,00 zł
Żłobki

Całkowity koszt

677 740,00 zł

Żłobki

 • Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1 - 285 240,00 zł
 • Budowa żłobka przy ul. Wojska Polskiego- 22 500,00 zł
 • Modernizacja i przebudowa muru otaczającego Żłobek Nr 1 w Tarnowie ul. Topolowa 4 oraz schodów i podjazdu - 250 000,00 zł
 • Wymiana dachu budynku Żłobka nr 6 - 120 000,00 zł
E-usługi

Całkowity koszt

507 935,35 zł

E-usługi

 • Integracja e-usług w informacji przestrzennej - 357 935,35 zł
 • Modernizacja centrali telefonicznej urzędu - 150 000,00 zł
Kapitał Zakładowy

Całkowity koszt

12 711 500,00 zł

Kapitał Zakładowy

 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - 144 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - 520 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C) - 1 407 500,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów - 91 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie - 10 549 000,00 zł
Monitoring

Całkowity koszt

73 500,00 zł

Monitoring

 • System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa - 50 000,00 zł
 • Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 14 - 23 500,00 zł
Modernizacja i adaptacja budynków

Całkowity koszt

5 629 467,00 zł

Modernizacja i adaptacja budynków

 • Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - 4 882 467,00 zł
 • Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - 350 000,00 zł
 • Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - dokumentacja - 20 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Tarnowskiego Centrum Informacji - 150 000,00 zł
 • Modernizacja szatni i przebieralni w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego - 80 000,00 zł
 • Budowa poręczy na schodach przy budynku Marynarki Wojennej - 2 000,00 zł
 • Izolacja fundamentów budynku Rynek 4 w Tarnowie - 145 000,00 zł
Nieruchomości

Całkowity koszt

1 745 500,00 zł

Nieruchomości

 • Wykupy nieruchomości - 1 655 500,00 zł
 • Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej - 55 000,00 zł
 • Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż" - 20 000,00 zł
 • Wykupy nieruchomości - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap IIC i IIID - 15 000,00 zł
Usługi Społeczne

Całkowity koszt

8 075 486,71 zł

Usługi Społeczne

 • Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - 8 948,71 zł
 • Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - 2 663 538,00 zł
 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - 4 943 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48 - 30 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja DPS Szpitalna - 375 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - 55 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - 100 000,00 zł

Cmentarze

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej - 100 000,00 zł

Ochrona Środowiska, sport i kultura
Place zabaw

Całkowity koszt

968 082,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw na terenie Mościc - 337 500,00 zł
 • Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż - 500 000,00 zł
 • Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego - 45 502,00 zł
 • Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego - 85 080,00 zł
Tężnie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Tężnie

Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - 200 000,00 zł

Boiska sportowe

Całkowity koszt

1 428 852,00 zł

Boiska sportowe

 • Budowa boiska na Terlikówce - 433 852,00 zł
 • Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy - 112 000,00 zł
 • Wielofunkcyjne boisko sportowe - 450 000,00 zł
 • Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 - 320 000,00 zł
 • Budowa boiska przy ul. Bitwy o Wał Pomorski - dokumentacja - 13 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia boiska na terenie KS Iskra - 100 000,00 zł
Tereny zielone

Całkowity koszt

1 806 005,08 zł

Tereny zielone

 • Ogród włoski w Parku Sanguszków - 443 093,08 zł
 • Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - 310 500,00 zł
 • Budowa toalety w Parku Piaskówka - 294 992,00 zł
 • Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie - 500 000,00 zł
 • Rozbudowa skweru w Klikowej - 17 420,00 zł
 • Na Tropie Przyrody - wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku Piaskówka - 70 000,00 zł
 • Budowa pomostu na stawie w Parku Piaskówka - 20 000,00 zł
 • Zagospodarowanie miejskich przestrzeni w "Zielone Enklawy" - 150 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

1 276 920,00 zł

Ścieżki rowerowe

 • Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina - 145 600,00 zł
 • Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie - 500 000,00 zł
 • Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - 580 000,00 zł
 • Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od al. Tarnowskich do ul. Zamkowej - 51 320,00 zł
Kultura

Całkowity koszt

650 000,00 zł

Kultura

 • Remont dachu Teatru im. L. Solskiego - 130 000,00 zł
 • System biletowy jednostek kultury - 250 000,00 zł
 • Podłączenie do ciepła systemowego kamienicy Tarnowskiego Centrum Kultury w Rynku - projekt i wykonanie instalacji - 20 000,00 zł
 • Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy - 250 000,00 zł
Modernizacja terenów i placów

Całkowity koszt

170 000,00 zł

Modernizacja terenów i placów

 • Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki - dokumentacja - 70 000,00 zł
 • Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja - 100 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

1 050 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Marcinka - Góra Aktywności - 500 000,00 zł
 • Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie - 500 000,00 zł
 • Budowa placu do rekreacji na Rzędzinie - 50 000,00 zł
Energia odnawialna

Całkowity koszt

334 454,00 zł

Energia odnawialna

 • Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - 14 454,00 zł
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - 280 000,00 zł
 • Modernizacja transformatora elektrycznego przy ul. Chemicznej 2 - 40 000,00 zł
Kanalizacja deszczowa

Całkowity koszt

4 179 900,00 zł

Kanalizacja deszczowa

 • Gromadzenie wód opadowych i roztopowych - 200 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej - 160 000,00 zł
 • Retencja wód opadowych - 3 540 000,00 zł
 • Przebudowa rowu Jaracza - 60 000,00 zł
 • Przebudowa rowu Olszynowego - 50 000,00 zł
 • Przebudowa przepompowni wód opadowych - 120 000,00 zł
 • Budowa studni kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Franciszkańskiej - 49 900,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

910 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Wymiana pieca c.o. w kotłowni gazowej Domu Pomocy Społecznej - 110 000,00 zł
 • Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania - 800 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

370 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 100 000,00 zł
 • Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego - 100 000,00 zł
 • Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 100 000,00 zł
 • Wymiana sprężarki centrali wentylacyjnej oraz wymiana kabin na wodoodporne HPL w Miejskim Domu Sportu - 70 000,00 zł
Igrzyska Europejskie 2023

Całkowity koszt

15 200 000,00 zł

Igrzyska Europejskie 2023

 • Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023 - 10 000 000,00 zł
 • Modernizacja strefy obsługi zawodników Igrzysk Europejskich - 5 000 000,00 zł
 • Modernizacja infastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 - 200 000,00 zł
"Nowe spojrzenie"

Całkowity koszt

2 234 896,06 zł

"Nowe spojrzenie"

 • Sport narzędziem rehabilitacji - 149 583,59 zł
 • Tarnów 365 - 80 134,06 zł
 • Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - 47 000,00 zł
 • Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie - 80 000,00 zł
 • Tarnowskie Centrum Dialogu - 1 302 178,55 zł
 • Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - 575 999,86 zł
Pumptrack

Całkowity koszt

481 550,00 zł

Pumptrack

Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka - 481 550,00 zł

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Ilość głosów

854

Remonty i rozbudowy placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Schillera oraz przy stadionie Klubu Sportowego „Iskra”

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Ilość głosów

664

Stworzenie koncepcji uporządkowania i połączenia wszystkich elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Górze św. Marcina oraz wykonanie kilku dodatkowych zadań, jak np. nasadzenie drzew czy budowa przebieralni

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Ilość głosów

648

Oświetlenie bieżni, zamontowanie siłowni plenerowej i urządzenie parku na terenie rekreacyjnym na Strusinie

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Ilość głosów

610

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Ilość głosów

552

Remonty chodników przy: ul. Kościuszki, pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą, ul. Pułaskiego, ul. Witosa oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Ilość głosów

547

Kontynuacja centrów aktywności senioralnej

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

532

Zakup książek i e-booków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Ilość głosów

465

Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 18

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Ilość głosów

437

Remont ulicy Sanguszków wraz z budową „zielonego” parkingu oraz ciągu dla pieszych z koszami

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tarnowie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
132 183 837,00 zł
Prognoza
100%
146 870 930,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 23 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 20 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 4
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 60
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tarnowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tarnów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.