Ząbki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ząbkach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
33 152
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
170 688 837,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
30.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
52 329 000 zł
30.66%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
11 425 839 zł
6.69%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
5 324 630 zł
3.12%
CIT
CIT
450 000 zł
0.26%
Dotacje
Dotacje
45 707 570,28 zł
26.78%
Subwencje
Subwencje
30 939 460 zł
18.13%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
24 512 337,78 zł
14.36%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
27 826 353,20 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
142 862 483,86 zł
stanowią 100% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
100%
142 862 483,86 zł
Wydatki bieżące
0%
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
69 169 390,89 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 871 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 271 699,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 471 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
32 429 453,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 558 304,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
10 453 901,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 843 050,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 574 620,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
835 163,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
281 286,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 606 737,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 183 630,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
103 600,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
69 169 390,89 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 871 300,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 271 699,69 zł
Transport i łaczność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 471 700,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
32 429 453,21 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 558 304,60 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
10 453 901,64 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 843 050,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 574 620,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
835 163,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
281 286,99 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 606 737,04 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 183 630,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
103 600,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
27 929 692,56 zł
Szkoły podstawowe
23 220 731,20 zł
przy ul. Dzikiej w Ząbkach
Dokumentacja budowlana dla nowej Szkoły Podstawowej
479 000,00 zł
Gimnazja
7 383 427,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 364 516,56 zł
Świetlice i stołówki
2 247 062,29 zł
Dowożenie uczniów do szkół
500 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
488 661,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
228 000,00 zł
o charakterze motywacyjnym i socjalnym
Pomoc materialna dla uczniów
142 200,00 zł
Pozostała działałność
186 100,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Swiadczenie wychowawcze
0,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia rodzinne
7 628 000,00 zł
Rodziny zastepcze
110 000,00 zł
Wspieranie rodziny
15 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 148 700,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
190 000,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
630 500,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 435 879,69 zł
Wydatek pokrywany w dotacji celowej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
384 000,00 zł
opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczeniaz pomocy społecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczacew zajeciach w centrum integracji społecznej Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
87 900,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
160 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii, pomoc dla cudzoziemców, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pozostała działalność
234 720,00 zł
Straż gminna
1 331 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
140 700,00 zł
Drogi publiczne gminne
990 930,00 zł
Budowa ulicy Powstańców
8 030 934,40 zł
Rozwój sieci tras rowerowych
6 490 251,18 zł
Wydatek pokrywany częściowo z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 4 417 569,28 PLN
Budowa parking P+R przy stacji kolejowej
4 520 843,51 zł
Wydatek pokrywany częściowo z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki".
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej
4 416 000,00 zł
Budowa dróg - Krasickiego, Zakopiańska, rondo 11 Listopada i Wolności, Podleśna, Powstańców, Kaszubska, Andersena, Wigury i Żeromskiego
Drogi gminne- pozostałe inwestycje
2 765 848,12 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 663 000,00 zł
pozostałe wydatki
Drogi publiczne powiatowe
9 870,00 zł
przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach
Pomoc finansowa
541 776,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
7 402 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 330 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
991 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
376 704,00 zł
Schroniska dla zwierząt
150 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
200 000,00 zł
Pozostała działalność
108 600,00 zł
miast i miast na prawach powiatu
Urzędy gmin
9 187 095,58 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
545 600,00 zł
Rady gmin
338 310,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
181 451,00 zł
Pozostała działalność
201 445,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Rezerwy ogólne i celowe
900 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
674 620,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
185 000,00 zł
Pozostała działalność
96 286,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
1 384 622,04 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
143 000,00 zł
Obiekty sportowe
79 115,00 zł
Pozostała działalność
35 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
783 430,00 zł
Biblioteki
400 200,00 zł
Turystyka
97 500,00 zł
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Urzędy naczelnych organów władzy
6 100,00 zł
04

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ząbkach rozlicza tylko 47% mieszkańców.

Teraz
47%
52 329 000,00 zł
Prognoza
100%
110 491 976,00 zł
Zobacz, jak brakujące +53%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+3
Lepsze drogi
+3
wyremontowanych dróg (km)
+100
Bezpieczeństwo mieszkańców
+100
patroli mieszanych
+1
Lepsza edukacja
+1
nowa placówka oświatowa
+15
Rozrywka dla najmłodszych
+15
placów zabaw
+32
Bezpieczne ulice
+32
kamery monitoringu
+14
Sprawniejszy transport publiczny
+14
dodatkowych autobusów
+3
Więcej zieleni
+3
dodatkowe lata utrzymania zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Ząbkach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Ząbki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.