Gmina Cewice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Cewice.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
7 320
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
70 563 870,77 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
4.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 340 040 zł
4.73%
CIT
52 950 zł
0.08%
Dotacje
11 782 581,83 zł
16.7%
Subwencje
22 955 854 zł
32.53%
Środki na dofinansowanie zadań
11 400 110,78 zł
16.16%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 202 006,04 zł
7.37%
Podatki od nieruchomości
6 275 854 zł
8.89%
Pozostałe dochody
9 554 474,12 zł
13.54%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
80 511 678,20 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 693 097,40 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
20 693 097,40 zł
Wydatki bieżące
74%
59 818 580,80 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 388 047,22 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 291 516,84 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 698 934,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 791 013,29 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 348 769,23 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 748 610,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 415 214,90 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 637 484,60 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 542 104,13 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 985 026,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 840 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 511 481,72 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 400 280,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
834 301,36 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
464 740,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
614 154,91 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Cewice w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
20 693 097,40 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.2%
Sprawy społeczne, kultura i sport
32.8%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
13 906 317,77 zł
6 786 779,63 zł
Turystyka

Turystyka

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo - 50 000,00 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice - Maszewo Lęb. - 784 301,36 zł 
Całkowity koszt
834 301,36 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach - 427 000,00 zł 
 • Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Cewicach - 13 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ) - 1 316 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 756 000,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - 351 945,00 zł 
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 557 000,00 zł 
Całkowity koszt
908 945,00 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (pomoc finansowa dla powiatowej PSP) - 10 000,00 zł 
 • Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni) - 727 110,00 zł 
 • Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 250 000,00 zł 
 • Rozbudowa budynku OSP w m. Łebunia (koszt opracowania dokumentacji projektowe) - 30 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 017 110,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice - 7 015 526,08 zł 
 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni - 241 607,00 zł 
 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęb. - 221 400,00 zł 
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Bukowina - 145 243,73 zł 
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na:
  - budowę przyszkolnej hali sportowej w m. Maszewo Lęb. - 100 000,00 zł
  - wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Łebuni - 30 000,00 zł
  - termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Maszewie Lęb. - 30 000,00 zł 
 • Zakup 4 szt. szkolnych podłóg interaktywnych - 72 000,00 zł 
Całkowity koszt
7 855 776,81 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

 • Zakup samochodu osobowego - 21 700,00 zł 
 • Zakup agregatów prądotwórczych - 100 000,00 zł
 • Zakup aktywnego neutralizatora odorów - 30 000,00 zł 
Całkowity koszt
151 700,00 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno - 585 311,00 zł 
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo - 585 311,00 zł 
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 28 584,00 zł 
 • Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach) - 33 278,60 zł 
Całkowity koszt
1 232 484,60 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łebunia
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

 • Zakup sieci wodociągowej w m. Cewice - 178 112,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Dziechno - 120 000,00 zł
  - w m. Siemirowice - 250 473,50 zł
  - w m. Bukowina - 858 819,36 zł
Całkowity koszt
1 407 404,86 zł
Sieci kanalizacji sanitarnej

Sieci kanalizacji sanitarnej

 • Zakup kanalizacji sanitarnej w m. Cewice - 426 888,00 zł 
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w m. Siemirowice - 1 278 579,10 zł
  - w m. Bukowina - 1 526 713,54 zł
  - w m. Malczyce - 86 500,00 zł
  - w m. Unieszyno - 66 500,00 zł 
Całkowity koszt
2 906 564,19 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Całkowity koszt
9 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice (pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego)
Całkowity koszt
425 768,13 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pieski - 304 000,00 zł
 • Zakup wiat przystankowych (Malczyce, Kamieniec) - 25 000,00 zł 
 • Zakup ciągnika rolniczego - 160 000,00 zł
 • Zakup kosiarki bijakowej - 12 300,00 zł 
 • Przebudowa chodnika na ul. Drewnianej w Maszewie Lęb. - 163 344,00 zł 
 • Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach - 544 292,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Krępkowice (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 53 000,00 zł  
 • Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 87 490,00 zł 
 • Budowa dróg na ulicy Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w m. Cewice - 10 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 359 426,00 zł
Parkingi

Parkingi

 • Budowa parkingu przy Sali Edukacji Leśnej w Cewicach
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

834 301,36 zł

Turystyka

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo - 50 000,00 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice - Maszewo Lęb. - 784 301,36 zł 
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

1 756 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach - 427 000,00 zł 
 • Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Cewicach - 13 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ) - 1 316 000,00 zł 
Urząd Gminy

Całkowity koszt

908 945,00 zł

Urząd Gminy

 • Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - 351 945,00 zł 
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 557 000,00 zł 
Straże Pożarne

Całkowity koszt

1 017 110,00 zł

Straże Pożarne

 • Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (pomoc finansowa dla powiatowej PSP) - 10 000,00 zł 
 • Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni) - 727 110,00 zł 
 • Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 250 000,00 zł 
 • Rozbudowa budynku OSP w m. Łebunia (koszt opracowania dokumentacji projektowe) - 30 000,00 zł 
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

7 855 776,81 zł

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice - 7 015 526,08 zł 
 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni - 241 607,00 zł 
 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęb. - 221 400,00 zł 
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Bukowina - 145 243,73 zł 
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na:
  - budowę przyszkolnej hali sportowej w m. Maszewo Lęb. - 100 000,00 zł
  - wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Łebuni - 30 000,00 zł
  - termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Maszewie Lęb. - 30 000,00 zł 
 • Zakup 4 szt. szkolnych podłóg interaktywnych - 72 000,00 zł 
Ochrona wód

Całkowity koszt

151 700,00 zł

Ochrona wód

 • Zakup samochodu osobowego - 21 700,00 zł 
 • Zakup agregatów prądotwórczych - 100 000,00 zł
 • Zakup aktywnego neutralizatora odorów - 30 000,00 zł 
Obiekty kultury

Całkowity koszt

1 232 484,60 zł

Obiekty kultury

 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno - 585 311,00 zł 
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo - 585 311,00 zł 
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 28 584,00 zł 
 • Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach) - 33 278,60 zł 
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łebunia
Infrastruktura
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

1 407 404,86 zł

Sieci wodociągowe

 • Zakup sieci wodociągowej w m. Cewice - 178 112,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Dziechno - 120 000,00 zł
  - w m. Siemirowice - 250 473,50 zł
  - w m. Bukowina - 858 819,36 zł
Sieci kanalizacji sanitarnej

Całkowity koszt

2 906 564,19 zł

Sieci kanalizacji sanitarnej

 • Zakup kanalizacji sanitarnej w m. Cewice - 426 888,00 zł 
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w m. Siemirowice - 1 278 579,10 zł
  - w m. Bukowina - 1 526 713,54 zł
  - w m. Malczyce - 86 500,00 zł
  - w m. Unieszyno - 66 500,00 zł 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

425 768,13 zł

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice (pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego)
Drogi gminne

Całkowity koszt

1 359 426,00 zł

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pieski - 304 000,00 zł
 • Zakup wiat przystankowych (Malczyce, Kamieniec) - 25 000,00 zł 
 • Zakup ciągnika rolniczego - 160 000,00 zł
 • Zakup kosiarki bijakowej - 12 300,00 zł 
 • Przebudowa chodnika na ul. Drewnianej w Maszewie Lęb. - 163 344,00 zł 
 • Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach - 544 292,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Krępkowice (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 53 000,00 zł  
 • Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 87 490,00 zł 
 • Budowa dróg na ulicy Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w m. Cewice - 10 000,00 zł 
Parkingi

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Parkingi

 • Budowa parkingu przy Sali Edukacji Leśnej w Cewicach
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Cewice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Cewice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.