Gmina Michałowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
10 392
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
67 943 501,30 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
28.03%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
19 042 089 zł
28.03%
CIT
86 840,83 zł
0.13%
Podatki od nieruchomości
3 779 109,86 zł
5.56%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 843 880,79 zł
10.07%
Dotacje
24 306 070,56 zł
35.77%
Subwencje
9 731 717 zł
14.32%
Pozostałe dochody
4 153 793,26 zł
6.11%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
65 161 560,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 081 160,54 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
10 081 160,54 zł
Wydatki bieżące
85%
55 080 400,01 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 845 446,18 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
17 539 484,41 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 595 271,14 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 420 472,87 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 755 802,44 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 726 964,96 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 541 179,65 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 711 858,87 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
508 641,06 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
480 046,85 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
190 684,81 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
845 707,31 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Michałowice za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Michałowice w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
10 069 537,04 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
37.52%
Infrastruktura duża
62.48%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
3 778 587,06 zł
6 290 949,98 zł
Budowa i modernizacja dróg

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.

Całkowity koszt
2 282 927,67 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowanie, wykupy, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
110 619,00 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt
79 064,60 zł
Trasa rowerowa KR

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego.

Całkowity koszt
1 305 975,79 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

Całkowity koszt
1 398 754,25 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy.

Całkowity koszt
1 435 723,65 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Michałowice;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Dofinansowanie do wymiany starych pieców w ramach programu Ograniczenie niskiej emisji II.

Całkowity koszt
2 530 694,27 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy;
Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
Zakupy środków trwałych.

Całkowity koszt
207 624,19 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy.

Całkowity koszt
51 562,62 zł
Sport

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Michałowicach.

Całkowity koszt
234 850,85 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Modernizacja budynku UG;
Promocja Gminy.

Całkowity koszt
431 740,15 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Budowa i modernizacja dróg

Całkowity koszt

2 282 927,67 zł

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

110 619,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowanie, wykupy, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Parkingi

Całkowity koszt

79 064,60 zł

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców.

Trasa rowerowa KR

Całkowity koszt

1 305 975,79 zł

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego.

Infrastruktura mała
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 398 754,25 zł

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 435 723,65 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 530 694,27 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Michałowice;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Dofinansowanie do wymiany starych pieców w ramach programu Ograniczenie niskiej emisji II.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

207 624,19 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy;
Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
Zakupy środków trwałych.

Oświetlenie

Całkowity koszt

51 562,62 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy.

Sport

Całkowity koszt

234 850,85 zł

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Michałowicach.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

431 740,15 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Modernizacja budynku UG;
Promocja Gminy.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Michałowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

21 108,81 zł

Górna Wieś

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi.

Całkowity koszt

19 882,95 zł

Kończyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup materiałów i wyposażenia związanych z administracją publiczną;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;

Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Całkowity koszt

20 734,36 zł

Kozierów

Wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi gminnymi;

Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Całkowity koszt

22 059,04 zł

Książniczki

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku sołeckiego
;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

43 440,98 zł

Masłomiąca

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;

Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;

Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną narodową;
Wydatki inwestycyjne na modernizację terenu przed budynkiem sołeckim.

Całkowity koszt

43 400,91 zł

Michałowice I

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego oraz z pozostałą działalnością administracji publicznej;

Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;

Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

43 176,86 zł

Michałowice II

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;

Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;

Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Całkowity koszt

34 805,69 zł

Michałowice III

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z drogami publicznymi gminnymi;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Wydatki inwestycyjne związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt

27 702,33 zł

Młodziejowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażania dla ochotniczej straży pożarnej;

Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Całkowity koszt

24 797,70 zł

Pielgrzymowice

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi.

Całkowity koszt

19 366,37 zł

Prawda

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczka wodnego na placu zabaw.

Całkowity koszt

37 789,31 zł

Raciborowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup materiałów i wyposażenia związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego;

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla ochotniczych straży pożarnych;

Zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych;

Wydatki inwestycyjne związane z oświatą i wychowaniem.

Całkowity koszt

14 008,32 zł

Sieborowice

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi.

Całkowity koszt

35 282,77 zł

Więcławice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;

Zakup materiałów i wyposażenia związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

27 678,23 zł

Wilczkowice

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;

Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;

Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Całkowity koszt

25 072,27 zł

Wola Więcławska

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

27 114,55 zł

Zagórzyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Całkowity koszt

19 293,00 zł

Zdzięsławice

Wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością; 
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Wydatki inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Całkowity koszt

21 059,39 zł

Zerwana

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;

Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.