Gmina Michałowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
10 392
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
68 467 201,67 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.63%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
19 600 921 zł
28.63%
CIT
30 000 zł
0.04%
Podatki od nieruchomości
3 750 000 zł
5.48%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 912 301,63 zł
10.1%
Dotacje
26 499 615,54 zł
38.7%
Subwencje
9 680 217 zł
14.14%
Pozostałe dochody
1 994 146,50 zł
2.91%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
72 718 151,25 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 369 904,24 zł
stanowią 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
17 369 904,24 zł
Wydatki bieżące
76%
55 348 247,01 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 752 132,46 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 692 292,13 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 183 200,99 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 687 323,99 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 441 217,80 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 319 061,83 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 203 504,38 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 010 121,32 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
557 951,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
434 861,07 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
49 544,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 386 940,28 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Michałowice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
17 369 904,24 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.71%
Infrastruktura duża
41.29%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
10 198 572,59 zł
7 171 331,65 zł
Budowa i modernizacja dróg

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.

Całkowity koszt
2 687 684,31 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykupy sieci. Ochrona zasobów wodnych.

Całkowity koszt
180 000,00 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 1 275 834,52 zł.

Całkowity koszt
646 138,29 zł
Trasa rowerowa KR

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2020 - 6 524 749,99 zł.

Całkowity koszt
6 684 749,99 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego dot. zakupu materiałów i wyposażenia Raciborowicach;
Balon na boisko przy SPM;
Modernizacja hali pneumatycznej;
Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

Całkowity koszt
477 211,80 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy.

Całkowity koszt
998 206,05 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania cieplne.

Całkowity koszt
4 818 612,93 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy;
Bezpieczeństwo publiczne i chrona przeciwpożarowa.

Całkowity koszt
170 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
191 602,80 zł
Sport

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Michałowicach.

Całkowity koszt
259 611,07 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM.

Całkowity koszt
256 087,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Budowa i modernizacja dróg

Całkowity koszt

2 687 684,31 zł

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykupy sieci. Ochrona zasobów wodnych.

Parkingi

Całkowity koszt

646 138,29 zł

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 1 275 834,52 zł.

Trasa rowerowa KR

Całkowity koszt

6 684 749,99 zł

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2020 - 6 524 749,99 zł.

Infrastruktura mała
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

477 211,80 zł

Placówki oświatowe

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego dot. zakupu materiałów i wyposażenia Raciborowicach;
Balon na boisko przy SPM;
Modernizacja hali pneumatycznej;
Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

998 206,05 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

4 818 612,93 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania cieplne.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

170 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy;
Bezpieczeństwo publiczne i chrona przeciwpożarowa.

Oświetlenie

Całkowity koszt

191 602,80 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sport

Całkowity koszt

259 611,07 zł

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Michałowicach.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

256 087,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Michałowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

29 156,83 zł

Górna Wieś

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

19 901,38 zł

Kończyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

22 204,38 zł

Kozierów

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

22 074,02 zł

Książniczki

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Masłomiąca

Zakup usług pozostałych oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością ;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną narodową.


Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice I

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego oraz z pozostałą działalnością administracji publicznej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice II

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

34 805,69 zł

Michałowice III

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

27 722,89 zł

Młodziejowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażania dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

31 894,36 zł

Pielgrzymowice

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

19 379,95 zł

Prawda

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

37 890,84 zł

Raciborowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświatą i wychowaniem.

Całkowity koszt

25 028,81 zł

Sieborowice

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg.


Całkowity koszt

35 283,67 zł

Więcławice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

28 461,58 zł

Wilczkowice

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

25 072,27 zł

Wola Więcławska

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

27 114,55 zł

Zagórzyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

19 293,04 zł

Zdzięsławice

Wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością; 
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

22 247,83 zł

Zerwana

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.