Gmina Michałowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
10 392
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
67 857 264,41 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.89%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
19 600 921 zł
28.89%
CIT
30 000 zł
0.04%
Podatki od nieruchomości
3 750 000 zł
5.53%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 541 627,29 zł
9.64%
Dotacje
25 741 887,13 zł
37.94%
Subwencje
9 731 717 zł
14.34%
Pozostałe dochody
2 461 111,99 zł
3.63%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
71 362 994,28 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 832 501,17 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
12 832 501,17 zł
Wydatki bieżące
82%
58 530 493,11 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 908 108,64 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
17 961 414,28 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 145 632,80 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 325 253,71 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 242 707,72 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 158 340,68 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 965 828,12 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 022 413,68 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
581 990,72 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
480 100,85 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
212 584,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 358 619,08 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Michałowice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
12 832 501,17 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
32.17%
Infrastruktura duża
67.83%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
4 127 718,06 zł
8 704 783,11 zł
Budowa i modernizacja dróg

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.

Całkowity koszt
2 570 822,04 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykupy sieci. Ochrona zasobów wodnych.

Całkowity koszt
193 064,13 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 1 275 834,52 zł.

Całkowity koszt
57 856,00 zł
Trasa rowerowa KR

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2020 - 6 524 749,99 zł.

Całkowity koszt
1 305 975,89 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego dot. zakupu materiałów i wyposażenia Raciborowicach;
Balon na boisko przy SPM;
Modernizacja hali pneumatycznej;
Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

Całkowity koszt
1 424 379,25 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy.

Całkowity koszt
1 625 229,30 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania cieplne.

Całkowity koszt
4 676 562,83 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Całkowity koszt
207 634,49 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
186 311,15 zł
Sport

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Michałowicach.

Całkowity koszt
234 850,85 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Modernizacja budynku UG;
Promocja Gminy.

Całkowity koszt
349 815,24 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Budowa i modernizacja dróg

Całkowity koszt

2 570 822,04 zł

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

193 064,13 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykupy sieci. Ochrona zasobów wodnych.

Parkingi

Całkowity koszt

57 856,00 zł

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 1 275 834,52 zł.

Trasa rowerowa KR

Całkowity koszt

1 305 975,89 zł

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2020 - 6 524 749,99 zł.

Infrastruktura mała
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 424 379,25 zł

Placówki oświatowe

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego dot. zakupu materiałów i wyposażenia Raciborowicach;
Balon na boisko przy SPM;
Modernizacja hali pneumatycznej;
Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 625 229,30 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

4 676 562,83 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania cieplne.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

207 634,49 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Oświetlenie

Całkowity koszt

186 311,15 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sport

Całkowity koszt

234 850,85 zł

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Michałowicach.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

349 815,24 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Modernizacja budynku UG;
Promocja Gminy.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Michałowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

29 156,83 zł

Górna Wieś

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

19 901,38 zł

Kończyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

22 204,38 zł

Kozierów

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

22 074,02 zł

Książniczki

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Masłomiąca

Zakup usług pozostałych oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością ;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną narodową.


Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice I

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego oraz z pozostałą działalnością administracji publicznej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice II

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

34 805,69 zł

Michałowice III

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

27 722,89 zł

Młodziejowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażania dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

31 894,36 zł

Pielgrzymowice

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

19 379,95 zł

Prawda

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

37 890,84 zł

Raciborowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświatą i wychowaniem.

Całkowity koszt

25 028,81 zł

Sieborowice

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg.


Całkowity koszt

35 283,67 zł

Więcławice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

28 461,58 zł

Wilczkowice

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

25 072,27 zł

Wola Więcławska

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

27 114,55 zł

Zagórzyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

19 293,04 zł

Zdzięsławice

Wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością; 
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

22 247,83 zł

Zerwana

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.