Gmina Michałowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
10 742
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
84 181 765,58 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
26.07%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
21 949 105 zł
26.07%
CIT
169 444,09 zł
0.2%
Dotacje
28 334 676,50 zł
33.66%
Subwencje
10 713 245 zł
12.73%
Środki na dofinansowanie zadań
4 685 570,38 zł
5.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 711 384,99 zł
10.35%
Podatki od nieruchomości
4 733 137,10 zł
5.62%
Pozostałe dochody
4 885 202,52 zł
5.8%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
77 285 231,87 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 104 737,46 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
18 104 737,46 zł
Wydatki bieżące
77%
59 180 494,41 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 570 881,27 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 027 455,03 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 967 216,89 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 551 721,36 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 014 147,72 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 528 852,46 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 777 278,52 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 107 910,80 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 760 235,50 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
585 869,10 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
487 162,99 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
292 796,68 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
254 901,50 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
358 802,05 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Michałowice na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Michałowice w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
18 068 873,64 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.37%
Infrastruktura duża
42.63%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
10 365 636,87 zł
7 703 236,77 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa dróg gminnych: wykonane nowych podbudów i nawierzchni, odwodnień;
 • Wykonanie dokumentacji dot. ul Warszawka w m. Michałowice, projekt przebudowy drogi gminnej ul. Sw. Izydora i Zgody, projekt przebudowy drogi gminnej 600499K w m. Więcławice Dworskie oraz modernizacja drogi gminnej dz.nr 436,379/1,380/5,380/3,38/8 w m. Wilczkowice i Zerwana;
 • Budowa chodnika w miejscowościach: Michałowice, Młodziejowice oraz wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2152 K ul. Jana Pawła II, wykonanie tymczasowego przepustu w celu dodatkowego odprowadzenia wód opadowych w m. Kończyce;
 • Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 600464K i skrzyżowania z droga krajowa nr 7 w m. Michałowice
Całkowity koszt
829 771,18 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 • Planowanie i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykupy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
 • Podwyższenie kapitału PUK;
 • Gospodarka wodno ściekowa PROW;
 • Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice.
Całkowity koszt
946 477,53 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa Parkingu Park&Drive - srodki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Całkowity koszt
2 417 256,96 zł
Przystanki komunikacyjne

Przystanki komunikacyjne

Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej

Całkowity koszt
180 566,38 zł
Trasa rowerowa KR

Trasa rowerowa KR

Trasa rowerowa Ksiazniczki/Konczyce/Raciborowice

Całkowity koszt
5 480 966,21 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego

Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego

 • Modernizacja i budowa punktów oświetleniowych;
 • Modernizacja dróg gminnych oraz budowa chodników;
 • Modernizacje istniejących budynków sołeckich;
 • Udział sołectw w wykonaniu projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie sołectwa oraz zakupy środków trwałych;
 • Zakup do koszenia lokalnych placów zabaw oraz terenów sportowych.
Całkowity koszt
394 033,05 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oraz projektowanie linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice;
 • Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz realizacja budowy punktów świetlnych.
Całkowity koszt
116 565,56 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Balon na boisku przy SPM - dokumentacja projektowa oraz wykonanie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej obiektu, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz wykonanie badan i protokołów na obiekcie;
 • Budowa przedszkola publicznego w Michałowicach.
Całkowity koszt
3 108 144,03 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Wykupy nieruchomości, odszkodowania za działki zajęte pod drogi;
  Wykup działek: w Więcławicach Starych nr 53/11 i 53/12 oraz działek w Zagórzycach Dworskich 28/8,28/10,28/13,28/16,28/19,2/21, 28/24,28/26,28/29, w Wilczkowicach, w Pielgrzymowicach i w Sieborowicach, działki nr 657/12 w Michałowicach;
 • Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice.
Całkowity koszt
1 423 294,43 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Odnawialne Źrodła Energii w Gminie Michałowice;
 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK;
 • Wymiana starych pieców, w ramach programu Ograniczenie niskiej emisji II.
Całkowity koszt
2 848 455,85 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice

Całkowity koszt
88 000,00 zł
Straż gminna

Straż gminna

Zakup samochodu służbowego

Całkowity koszt
81 970,50 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zakup środków Trwałych i programów komputerowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Michałowice;
 • Modernizacja budynku Urządu Gminy Michałowice.
Całkowity koszt
70 493,86 zł
Sport

Sport

 • Boisko wielofunkcyjne w Raciborowicach;
 • Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka.
Całkowity koszt
32 878,10 zł
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Zakup kompensatora energii dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

829 771,18 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa dróg gminnych: wykonane nowych podbudów i nawierzchni, odwodnień;
 • Wykonanie dokumentacji dot. ul Warszawka w m. Michałowice, projekt przebudowy drogi gminnej ul. Sw. Izydora i Zgody, projekt przebudowy drogi gminnej 600499K w m. Więcławice Dworskie oraz modernizacja drogi gminnej dz.nr 436,379/1,380/5,380/3,38/8 w m. Wilczkowice i Zerwana;
 • Budowa chodnika w miejscowościach: Michałowice, Młodziejowice oraz wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2152 K ul. Jana Pawła II, wykonanie tymczasowego przepustu w celu dodatkowego odprowadzenia wód opadowych w m. Kończyce;
 • Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 600464K i skrzyżowania z droga krajowa nr 7 w m. Michałowice
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

946 477,53 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 • Planowanie i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykupy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
 • Podwyższenie kapitału PUK;
 • Gospodarka wodno ściekowa PROW;
 • Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice.
Parkingi

Całkowity koszt

2 417 256,96 zł

Parkingi

Budowa Parkingu Park&Drive - srodki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Przystanki komunikacyjne

Całkowity koszt

180 566,38 zł

Przystanki komunikacyjne

Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej

Trasa rowerowa KR

Całkowity koszt

5 480 966,21 zł

Trasa rowerowa KR

Trasa rowerowa Ksiazniczki/Konczyce/Raciborowice

Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego

Całkowity koszt

394 033,05 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego

 • Modernizacja i budowa punktów oświetleniowych;
 • Modernizacja dróg gminnych oraz budowa chodników;
 • Modernizacje istniejących budynków sołeckich;
 • Udział sołectw w wykonaniu projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie sołectwa oraz zakupy środków trwałych;
 • Zakup do koszenia lokalnych placów zabaw oraz terenów sportowych.
Oświetlenie

Całkowity koszt

116 565,56 zł

Oświetlenie

 • Budowa oraz projektowanie linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice;
 • Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz realizacja budowy punktów świetlnych.
Infrastruktura mała
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

3 108 144,03 zł

Placówki oświatowe

 • Balon na boisku przy SPM - dokumentacja projektowa oraz wykonanie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej obiektu, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz wykonanie badan i protokołów na obiekcie;
 • Budowa przedszkola publicznego w Michałowicach.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 423 294,43 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Wykupy nieruchomości, odszkodowania za działki zajęte pod drogi;
  Wykup działek: w Więcławicach Starych nr 53/11 i 53/12 oraz działek w Zagórzycach Dworskich 28/8,28/10,28/13,28/16,28/19,2/21, 28/24,28/26,28/29, w Wilczkowicach, w Pielgrzymowicach i w Sieborowicach, działki nr 657/12 w Michałowicach;
 • Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 848 455,85 zł

Ochrona środowiska

 • Odnawialne Źrodła Energii w Gminie Michałowice;
 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK;
 • Wymiana starych pieców, w ramach programu Ograniczenie niskiej emisji II.
Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

88 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice

Straż gminna

Całkowity koszt

81 970,50 zł

Straż gminna

Zakup samochodu służbowego

Urząd Gminy

Całkowity koszt

70 493,86 zł

Urząd Gminy

 • Zakup środków Trwałych i programów komputerowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Michałowice;
 • Modernizacja budynku Urządu Gminy Michałowice.
Sport

Całkowity koszt

32 878,10 zł

Sport

 • Boisko wielofunkcyjne w Raciborowicach;
 • Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka.
Biblioteka Publiczna

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Biblioteka Publiczna

Zakup kompensatora energii dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Michałowicach rozliczyło tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
21 949 105,00 zł
Prognoza
100%
25 946 561,47 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 7 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla kierowców
+ 50
dodtkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.