Żukowo

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Żukowo.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
39 334
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
281 903 276,74 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.98%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
56 333 248 zł
19.98%
CIT
3 168 190,53 zł
1.12%
Podatki od nieruchomości
25 854 792,94 zł
9.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
24 962 371 zł
8.85%
Dotacje
103 394 577,01 zł
36.68%
Subwencje
53 508 119 zł
18.98%
Pozostałe dochody
14 681 978,26 zł
5.21%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
262 382 369,03 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
45 759 170,63 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
45 759 170,63 zł
Wydatki bieżące
83%
216 623 198,40 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
79 099 460,28 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
29 076 419,93 zł
Rodzina
całkowity koszt
86 690 132,25 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 308 489,69 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 623 664,07 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 439 677,67 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 694 075,58 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 600 523,13 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
823 526,42 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 952 582,24 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 212 995,74 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 493 073,54 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
456 401,07 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
911 347,42 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Żukowo za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żukowo w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
45 759 170,63 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
49.62%
Infrastruktura
50.38%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
22 703 930,36 zł
23 055 240,27 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej;
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Całkowity koszt
61 437,17 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Opracowanie dokumentacji, budowa i modernizacja dróg i ulic;
Opracowanie dokumentacji i budowa chodników;
Odprowadzanie wód opadowych z ulic;
Budowa schodów łączących ul. Broniewskiego i Słowackiego;
Zakup i montaż słupków drogowych oraz elektronicznego wyświetlacza prędkości.

Całkowity koszt
3 398 571,40 zł
Węzły integracyjne

Węzły integracyjne

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi;
Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi.

Całkowity koszt
14 337 135,49 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego.

Całkowity koszt
3 797 811,87 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
Dotacja celowa dla Gminy Chmielno na modernizację systemu oświetlenia w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania;
Zakup i montaż opraw świetlnych wraz ze słupami.

Całkowity koszt
609 485,37 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa ogólnodostępnych parkingów i miejsc parkingowych na terenie gminy.

Całkowity koszt
499 489,06 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie, Pępowie i Tuchomiu;
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie;
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Borkowie;
Modernizacja nawierzchni na terenie przy budynku SP Nr 1;
Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie terenu przy SP w Pępowie;
Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
8 376 776,20 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Wykonanie ocieplenia oraz elewacji bloku nauczycielskiego;
Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości;
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy w Żukowie;
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynków Urzędu Gminy w Żukowie;
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania.

Całkowity koszt
892 130,80 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego;
Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt
676 896,34 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie i Sulminie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego;
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji;
Wykonanie monitoringu wizyjnego przy OSP w Żukowie;
Dotacja dla OSP w Miszewie na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych.

Całkowity koszt
1 241 672,50 zł
Szlaki Kajakowe

Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni.

Całkowity koszt
725,79 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach;
Rewitalizacja starego centrum Żukowa;
Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych;
Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo;
Utwardzenie terenu pod sceną.

Całkowity koszt
2 845 622,78 zł
Sport

Sport

Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy;
Modernizacja i doposażenie placów zabaw;
Dotacje celowe na inwestycje.

Całkowity koszt
1 182 381,62 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup serwerów i samochodu na potrzeby Urzędu Gminy;
Rozbudowa systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta w Urzędzie Gminy;
Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Całkowity koszt
7 839 034,24 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

61 437,17 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej;
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 398 571,40 zł

Lepsze drogi

Opracowanie dokumentacji, budowa i modernizacja dróg i ulic;
Opracowanie dokumentacji i budowa chodników;
Odprowadzanie wód opadowych z ulic;
Budowa schodów łączących ul. Broniewskiego i Słowackiego;
Zakup i montaż słupków drogowych oraz elektronicznego wyświetlacza prędkości.

Węzły integracyjne

Całkowity koszt

14 337 135,49 zł

Węzły integracyjne

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi;
Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

3 797 811,87 zł

Drogi rowerowe

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

609 485,37 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
Dotacja celowa dla Gminy Chmielno na modernizację systemu oświetlenia w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania;
Zakup i montaż opraw świetlnych wraz ze słupami.

Parkingi

Całkowity koszt

499 489,06 zł

Parkingi

Budowa ogólnodostępnych parkingów i miejsc parkingowych na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

8 376 776,20 zł

Placówki oświatowe

Budowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie, Pępowie i Tuchomiu;
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie;
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Borkowie;
Modernizacja nawierzchni na terenie przy budynku SP Nr 1;
Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie terenu przy SP w Pępowie;
Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu;
Pozostałe inwestycje.

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

892 130,80 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie ocieplenia oraz elewacji bloku nauczycielskiego;
Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości;
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy w Żukowie;
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynków Urzędu Gminy w Żukowie;
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

676 896,34 zł

Pomoc społeczna

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego;
Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 241 672,50 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie i Sulminie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego;
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji;
Wykonanie monitoringu wizyjnego przy OSP w Żukowie;
Dotacja dla OSP w Miszewie na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych.

Szlaki Kajakowe

Całkowity koszt

725,79 zł

Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

2 845 622,78 zł

Kultura i rekreacja

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach;
Rewitalizacja starego centrum Żukowa;
Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych;
Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo;
Utwardzenie terenu pod sceną.

Sport

Całkowity koszt

1 182 381,62 zł

Sport

Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy;
Modernizacja i doposażenie placów zabaw;
Dotacje celowe na inwestycje.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

7 839 034,24 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup serwerów i samochodu na potrzeby Urzędu Gminy;
Rozbudowa systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta w Urzędzie Gminy;
Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Żukowo rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
56 333 248,00 zł
Prognoza
100%
62 529 905,28 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 6 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie uliczne
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2
siłownie zewnętrzne
Bezpieczeństwo
+ 15
dodatkowych kamer monitoringu
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Żukowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żukowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.