Żukowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żukowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
39 334
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
255 311 532,86 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.72%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
58 006 271 zł
22.72%
CIT
1 900 000 zł
0.74%
Podatki od nieruchomości
25 097 678 zł
9.83%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 298 539 zł
8.73%
Dotacje
89 823 277,31 zł
35.18%
Subwencje
53 141 089 zł
20.81%
Pozostałe dochody
5 044 678,55 zł
1.98%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
287 275 130,15 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
77 840 605,66 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
77 840 605,66 zł
Wydatki bieżące
73%
209 434 524,49 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
80 096 934,88 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
68 515 806,33 zł
Rodzina
całkowity koszt
65 343 191,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 330 384,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 877 136,13 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 143 690,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 892 908,07 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 654 940,45 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 459 444,13 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 643 881,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 814 954,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 659 978,16 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 263 100,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 119 929,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 458 853,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żukowo w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
77 840 605,66 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.48%
Infrastruktura
23.52%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
59 532 115,92 zł
18 308 489,74 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej;

Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo na potrzeby odprowadzania wód opadowych;

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Całkowity koszt
2 069 729,00 zł

Lepsze drogi

Budowa i modernizacja dróg i ulic;

Budowa chodników;

Odprowadzanie wód opadowych;

Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza;

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt
6 762 662,85 zł

Węzły integracyjne

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk wraz z trasami dojazdowymi;

Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi.

Całkowity koszt
46 943 674,77 zł

Drogi rowerowe

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych;

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego;

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Przyjaźń-Skrzeszewo.

Całkowity koszt
2 684 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

Dotacja celowa dla Gminy Chmielno i Somonino na modernizację systemu oświetlenia w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania;

Zakup i montaż opraw świetlnych wraz ze słupami.

Całkowity koszt
572 049,30 zł

Parkingi

Budowa ogólnodostępnych parkingów i miejsc parkingowych na terenie gminy.

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie i Tuchomiu;

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu;

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie.

Całkowity koszt
7 726 322,65 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie ocieplenia oraz elewacji bloku nauczycielskiego;

Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z odpłatnym i nieodpłatnym nabyciem nieruchomości;

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy w Żukowie;

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynków Urzędu Gminy w Żukowie;

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania.

Całkowity koszt
1 270 000,00 zł

Pomoc społeczna

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego;

Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt
680 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie i Sulminie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego;

Zakup i montaż elektronicznego wyświetlacza prędkości.

Całkowity koszt
780 000,00 zł

Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni.

Całkowity koszt
93 000,00 zł

Kultura i rekreacja

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;

Rewitalizacja starego centrum Żukowa;

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych;

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo;

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Całkowity koszt
3 434 167,09 zł

Sport

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego;

Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy;

Zakup i montaż elementu wyposażenia skateparku;

Prace ziemne oraz doposażenie placu zabaw w Tuchomiu.

Całkowity koszt
710 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup dwóch serwerów i samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie;

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego w Chwaszczynie;

Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.;

Pozostałe zakupy inwestycyjne;

Rezerwa celowa na inwestycje;

Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach.

Całkowity koszt
3 615 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

2 069 729,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej;

Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo na potrzeby odprowadzania wód opadowych;

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Całkowity koszt

6 762 662,85 zł

Lepsze drogi

Budowa i modernizacja dróg i ulic;

Budowa chodników;

Odprowadzanie wód opadowych;

Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza;

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt

46 943 674,77 zł

Węzły integracyjne

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk wraz z trasami dojazdowymi;

Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi.

Całkowity koszt

2 684 000,00 zł

Drogi rowerowe

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych;

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego;

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Przyjaźń-Skrzeszewo.

Całkowity koszt

572 049,30 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

Dotacja celowa dla Gminy Chmielno i Somonino na modernizację systemu oświetlenia w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania;

Zakup i montaż opraw świetlnych wraz ze słupami.

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Parkingi

Budowa ogólnodostępnych parkingów i miejsc parkingowych na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

7 726 322,65 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie i Tuchomiu;

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu;

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie.

Całkowity koszt

1 270 000,00 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie ocieplenia oraz elewacji bloku nauczycielskiego;

Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z odpłatnym i nieodpłatnym nabyciem nieruchomości;

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy w Żukowie;

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynków Urzędu Gminy w Żukowie;

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania.

Całkowity koszt

680 000,00 zł

Pomoc społeczna

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego;

Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt

780 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie i Sulminie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego;

Zakup i montaż elektronicznego wyświetlacza prędkości.

Całkowity koszt

93 000,00 zł

Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni.

Całkowity koszt

3 434 167,09 zł

Kultura i rekreacja

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;

Rewitalizacja starego centrum Żukowa;

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych;

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo;

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Całkowity koszt

710 000,00 zł

Sport

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego;

Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy;

Zakup i montaż elementu wyposażenia skateparku;

Prace ziemne oraz doposażenie placu zabaw w Tuchomiu.

Całkowity koszt

3 615 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup dwóch serwerów i samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie;

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego w Chwaszczynie;

Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.;

Pozostałe zakupy inwestycyjne;

Rezerwa celowa na inwestycje;

Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żukowie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
58 006 271,00 zł
Prognoza
100%
63 806 898,10 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 6 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie uliczne
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2
siłownie zewnętrzne
Bezpieczeństwo
+ 15
dodatkowych kamer monitoringu
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Żukowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żukowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.