Żukowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Żukowo.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
40 547
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
260 940 395,27 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.99%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
60 000 000 zł
22.99%
CIT
2 100 000 zł
0.8%
Podatki od nieruchomości
26 932 100 zł
10.32%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 973 794 zł
8.8%
Dotacje
85 592 232,94 zł
32.8%
Subwencje
56 696 623 zł
21.73%
Pozostałe dochody
6 645 645,33 zł
2.55%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
302 659 065,90 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
68 620 907,04 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
68 620 907,04 zł
Wydatki bieżące
77%
234 038 158,86 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
89 177 319,22 zł
Rodzina
całkowity koszt
70 503 976,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
52 512 407,89 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 146 993,55 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 343 945,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 859 454,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
8 566 200,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 857 027,21 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 583 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 927 767,57 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 508 853,66 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 779 802,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 628 325,80 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 907 695,28 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 537 800,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
775 986,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 042 512,72 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Żukowo na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żukowo w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
68 620 907,04 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.25%
Infrastruktura
23.75%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
52 324 067,61 zł
16 296 839,43 zł
Węzły integracyjne

Węzły integracyjne

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi;
Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi;
Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211.

Całkowity koszt
27 161 067,25 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Zakup i ułożenie płyt na ulicach;
Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej tej drogi w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie;
Budowa i modernizacja ulic i dróg w Gminie.

Całkowity koszt
5 192 355,24 zł
Infrastruktura rowerowa

Infrastruktura rowerowa

Dokumentacja projektowa budowy, modernizacji dróg i ścieżek rowerowych;
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Skrzeszewo;
Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń.

Całkowity koszt
5 695 603,09 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Opracowanie dokumentacji i budowa chodników w Gminie;
Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Gdańskiej w Żukowie;
Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Żukowie;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych i kładki pieszo-rowerowej;
Prace przygotowawcze pod wykonanie zatoki parkingowej w Rutkach;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w Baninie;
Zakup i montaż słupków drogowych.

Całkowity koszt
2 094 042,03 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy;
Budowa zbiornika retencyjnego w m. Banino i Rębiechowo;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego przy ulicy Żeromskiego w Chwaszczynie;
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Całkowity koszt
8 585 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo;
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania;
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
Zakup i montaż opraw świetlnych, lamp na terenie Gminy;
Wykonanie projektów oświetlenia na terenie Gminy;
Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żukowo.

Całkowity koszt
3 596 000,00 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z odpłatnym i nieodpłatnym nabyciem nieruchomości.

Całkowity koszt
510 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku OSP Banino;
Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żukowo.

Całkowity koszt
385 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie, Pępowie;
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie;
Wykonanie przyłącza energetycznego oraz uporządkowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP w Pępowie;
Adaptacja strychu w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie;
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie;
Budowa szkoły podstawowej w Tuchomiu;
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy SP nr 1 w Żukowie;
Wykonanie parkingu przy SP w Pępowie.

Całkowity koszt
5 841 926,97 zł
Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie;
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miszewie.

Całkowity koszt
2 030 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego;
Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.

Całkowity koszt
1 600 000,00 zł
Kultura i szlaki kajakowe

Kultura i szlaki kajakowe

Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;
Zakup altany drewnianej;
Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na miejsce utwardzone pod sceną;
Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Centrum Kultury i Sportu w Małkowie;
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni;
Dotacja celowa dla OKiS na zakup samochodu dostawczego.

Całkowity koszt
1 227 774,21 zł
Sport

Sport

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego w Żukowie;
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pępowie;
Uzupełnienie ogrodzenia i automatycznego nawadniania na boisku w Sulminie;
Zakup i montaż kontenera socjalnego z wyposażeniem na boisku sportowym w Łapinie;
Prace przygotowawcze do utworzenia terenu rekreacyjnego na działce nr 86/3 w Rębiechowie;
Zagospodarowanie terenu na ul. Wczasowej w Tuchomiu;
Utworzenie skateparku w Baninie przy ul. Księżycowej;
Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych - place zabaw i siłownie.

Całkowity koszt
1 921 138,25 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy;
Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci teleinformatycznej, oprogramowania MPZP, plotera drukującego, zakup i montaż klimatyzatorów dla Urzędu Gminy;
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na na wydatki majątkowe związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Całkowity koszt
2 781 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Węzły integracyjne

Całkowity koszt

27 161 067,25 zł

Węzły integracyjne

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi;
Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi;
Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211.

Drogi gminne

Całkowity koszt

5 192 355,24 zł

Drogi gminne

Zakup i ułożenie płyt na ulicach;
Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej tej drogi w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie;
Budowa i modernizacja ulic i dróg w Gminie.

Infrastruktura rowerowa

Całkowity koszt

5 695 603,09 zł

Infrastruktura rowerowa

Dokumentacja projektowa budowy, modernizacji dróg i ścieżek rowerowych;
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Skrzeszewo;
Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

2 094 042,03 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Opracowanie dokumentacji i budowa chodników w Gminie;
Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Gdańskiej w Żukowie;
Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Żukowie;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych i kładki pieszo-rowerowej;
Prace przygotowawcze pod wykonanie zatoki parkingowej w Rutkach;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w Baninie;
Zakup i montaż słupków drogowych.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

8 585 000,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy;
Budowa zbiornika retencyjnego w m. Banino i Rębiechowo;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego przy ulicy Żeromskiego w Chwaszczynie;
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

3 596 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo;
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania;
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
Zakup i montaż opraw świetlnych, lamp na terenie Gminy;
Wykonanie projektów oświetlenia na terenie Gminy;
Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żukowo.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Nieruchomości

Całkowity koszt

510 000,00 zł

Nieruchomości

Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z odpłatnym i nieodpłatnym nabyciem nieruchomości.

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

385 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku OSP Banino;
Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żukowo.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 841 926,97 zł

Szkoły podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie, Pępowie;
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie;
Wykonanie przyłącza energetycznego oraz uporządkowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP w Pępowie;
Adaptacja strychu w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie;
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie;
Budowa szkoły podstawowej w Tuchomiu;
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy SP nr 1 w Żukowie;
Wykonanie parkingu przy SP w Pępowie.

Oddziały przedszkolne

Całkowity koszt

2 030 000,00 zł

Oddziały przedszkolne

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie;
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miszewie.

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Całkowity koszt

1 600 000,00 zł

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego;
Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.

Kultura i szlaki kajakowe

Całkowity koszt

1 227 774,21 zł

Kultura i szlaki kajakowe

Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;
Zakup altany drewnianej;
Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na miejsce utwardzone pod sceną;
Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Centrum Kultury i Sportu w Małkowie;
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni;
Dotacja celowa dla OKiS na zakup samochodu dostawczego.

Sport

Całkowity koszt

1 921 138,25 zł

Sport

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego w Żukowie;
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pępowie;
Uzupełnienie ogrodzenia i automatycznego nawadniania na boisku w Sulminie;
Zakup i montaż kontenera socjalnego z wyposażeniem na boisku sportowym w Łapinie;
Prace przygotowawcze do utworzenia terenu rekreacyjnego na działce nr 86/3 w Rębiechowie;
Zagospodarowanie terenu na ul. Wczasowej w Tuchomiu;
Utworzenie skateparku w Baninie przy ul. Księżycowej;
Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych - place zabaw i siłownie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 781 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy;
Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci teleinformatycznej, oprogramowania MPZP, plotera drukującego, zakup i montaż klimatyzatorów dla Urzędu Gminy;
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na na wydatki majątkowe związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Żukowo rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
60 000 000,00 zł
Prognoza
100%
66 600 000,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Żukowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żukowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.