Żukowo

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Żukowo.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
41 743
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
308 558 013,63 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.38%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
65 981 207 zł
21.38%
CIT
4 576 719,23 zł
1.48%
Podatki od nieruchomości
30 757 084 zł
9.97%
Inne podatki i opłaty lokalne
33 078 959,18 zł
10.72%
Dotacje
97 005 046,85 zł
31.44%
Subwencje
57 422 617 zł
18.61%
Pozostałe dochody
19 736 380,37 zł
6.4%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
274 902 281,41 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 597 137,77 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
41 597 137,77 zł
Wydatki bieżące
85%
233 305 143,64 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
83 539 943,08 zł
Rodzina
całkowity koszt
88 708 628,24 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
38 278 908,82 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 747 570,97 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 952 139,45 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 459 529,76 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 987 508,80 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 601 198,63 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 201 220,02 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 967 985,44 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 458 519,56 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 229 096,89 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
600 505,73 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
406 249,61 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
763 276,41 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Żukowo na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żukowo w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
41 597 137,77 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.86%
Infrastruktura
15.14%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
35 297 776,21 zł
6 299 361,56 zł
Węzły integracyjne

Węzły integracyjne

 • Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi;
 • Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi.
Całkowity koszt
16 174 460,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy dróg;
 • Zakup i ułożenie płyt na ulicach;
 • Dokumentacja i budowa chodników przy ul. Pszennej w Baninie, ul. Akacjowej w Glinczu, w m. Czaple, we wsi Widlino, w gminie Żukowo;
 • Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Żukowie;
 • Budowa i modernizacja ulic i dróg w Gminie.
Całkowity koszt
1 894 583,14 zł
Infrastruktura rowerowa

Infrastruktura rowerowa

 • Dokumentacja projektowa budowy, modernizacji dróg i ścieżek rowerowych;
 • Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Skrzeszewo;
 • Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń.
Całkowity koszt
4 815 047,20 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

 • Zakup i montaż słupków drogowych;
 • Opracowanie dokumentacji i budowa chodników w Gminie;
 • Utwardzenie odcinka drogi od skrzyżowania w Barniewicach do terenów leśnych;
 • Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1900G w m. Leźno;
 • Wypłata odszkodowań;
 • Opracowanie dokumentacji przebudowy przejść dla pieszych;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych i kładki pieszo-rowerowej;
 • Prace przygotowawcze pod wykonanie zatoki parkingowej w Rutkach;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w Baninie.
Całkowity koszt
4 482 165,48 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy;
 • Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czaple;
 • Budowa dwóch zbiorników na wody opadowe w ul. Akacjowej w Chwaszczynie;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie;
 • Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.
Całkowity koszt
480 233,79 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

 • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
 • Zakup i montaż opraw świetlnych, lamp na terenie Gminy;
 • Wykonanie projektów oświetlenia na terenie Gminy;
 • Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
Całkowity koszt
7 451 286,60 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z odpłatnym i nieodpłatnym nabyciem nieruchomości.

Całkowity koszt
48 160,12 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku OSP Banino;
 • Dotacja dla OSP w Żukowie na dofinansowanie zakupu pralnico-suszarki.
Całkowity koszt
70 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie, Pępowie;
 • Dokumentacja projektowa rozbudowy SP w Chwaszczynie, Leżnie, Pępowie, Przyjaźni;
 • Budowa i modernizacja placów zabaw przy SP w Leźnie, Skrzeszewie, Pępowie ;
 • Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne - SP w Miszewie ;
 • Wykonanie przyłącza energetycznego oraz uporządkowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP w Pępowie;
 • Zakup i montaż barierek przeciwśniegowych na dachu SP w Leźnie ;
 • Przebudowa boiska sportowego przy SP w Skrzeszewie;
 • Budowa SP w Tuchomiu;
 • Wykonanie parkingu przy SP w Pępowie;
 • Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Chwaszczynie;
 • Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji sztucznej trawy.
Całkowity koszt
3 737 968,90 zł
Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne

 • Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy SP w Borkowie;
 • Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy SP nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.
Całkowity koszt
108 023,83 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego.

Całkowity koszt
600 000,00 zł
Kultura i szlaki kajakowe

Kultura i szlaki kajakowe

 • Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;
 • Zagospodarowanie terenu oraz montaż altany drewnianej w Babim Dole;
 • Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na miejsce utwardzone pod sceną;
 • Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni;
 • Dotacja celowa dla OKiS na zakup samochodu dostawczego.
Całkowity koszt
799 374,98 zł
Sport

Sport

 • Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego w Żukowie;
 • Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pępowie;
 • Zakup wyposażenia wraz z montażem na placu zabaw na ul. Księżycowej w Baninie, w m. Miszewo-Dąbrowa;
 • Prace przygotowawcze do utworzenia terenu rekreacyjnego na działce nr 86/3 w Rębiechowie;
 • Zagospodarowanie terenu na ul. Wczasowej w Tuchomiu;
 • Wykonanie przyłącza energetycznego oraz zakup i montaż opraw świetlnych wraz ze słupami na ul. Księżycowej na terenie rekreacyjno-sportowym;
 • Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pałacowej w Leźnie;
 • Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
 • Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych - place zabaw i siłownie.
Całkowity koszt
831 529,66 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy;
 • Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci teleinformatycznej.
Całkowity koszt
104 304,07 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Węzły integracyjne

Całkowity koszt

16 174 460,00 zł

Węzły integracyjne

 • Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi;
 • Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi.
Drogi gminne

Całkowity koszt

1 894 583,14 zł

Drogi gminne

 • Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy dróg;
 • Zakup i ułożenie płyt na ulicach;
 • Dokumentacja i budowa chodników przy ul. Pszennej w Baninie, ul. Akacjowej w Glinczu, w m. Czaple, we wsi Widlino, w gminie Żukowo;
 • Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Żukowie;
 • Budowa i modernizacja ulic i dróg w Gminie.
Infrastruktura rowerowa

Całkowity koszt

4 815 047,20 zł

Infrastruktura rowerowa

 • Dokumentacja projektowa budowy, modernizacji dróg i ścieżek rowerowych;
 • Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Skrzeszewo;
 • Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń.
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

4 482 165,48 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

 • Zakup i montaż słupków drogowych;
 • Opracowanie dokumentacji i budowa chodników w Gminie;
 • Utwardzenie odcinka drogi od skrzyżowania w Barniewicach do terenów leśnych;
 • Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1900G w m. Leźno;
 • Wypłata odszkodowań;
 • Opracowanie dokumentacji przebudowy przejść dla pieszych;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych i kładki pieszo-rowerowej;
 • Prace przygotowawcze pod wykonanie zatoki parkingowej w Rutkach;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w Baninie.
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

480 233,79 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy;
 • Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czaple;
 • Budowa dwóch zbiorników na wody opadowe w ul. Akacjowej w Chwaszczynie;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie;
 • Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

7 451 286,60 zł

Gospodarka komunalna

 • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
 • Zakup i montaż opraw świetlnych, lamp na terenie Gminy;
 • Wykonanie projektów oświetlenia na terenie Gminy;
 • Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
Sprawy społeczne, kultura i sport
Nieruchomości

Całkowity koszt

48 160,12 zł

Nieruchomości

Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z odpłatnym i nieodpłatnym nabyciem nieruchomości.

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku OSP Banino;
 • Dotacja dla OSP w Żukowie na dofinansowanie zakupu pralnico-suszarki.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 737 968,90 zł

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie, Pępowie;
 • Dokumentacja projektowa rozbudowy SP w Chwaszczynie, Leżnie, Pępowie, Przyjaźni;
 • Budowa i modernizacja placów zabaw przy SP w Leźnie, Skrzeszewie, Pępowie ;
 • Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne - SP w Miszewie ;
 • Wykonanie przyłącza energetycznego oraz uporządkowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP w Pępowie;
 • Zakup i montaż barierek przeciwśniegowych na dachu SP w Leźnie ;
 • Przebudowa boiska sportowego przy SP w Skrzeszewie;
 • Budowa SP w Tuchomiu;
 • Wykonanie parkingu przy SP w Pępowie;
 • Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Chwaszczynie;
 • Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji sztucznej trawy.
Oddziały przedszkolne

Całkowity koszt

108 023,83 zł

Oddziały przedszkolne

 • Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy SP w Borkowie;
 • Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy SP nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego.

Kultura i szlaki kajakowe

Całkowity koszt

799 374,98 zł

Kultura i szlaki kajakowe

 • Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;
 • Zagospodarowanie terenu oraz montaż altany drewnianej w Babim Dole;
 • Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na miejsce utwardzone pod sceną;
 • Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni;
 • Dotacja celowa dla OKiS na zakup samochodu dostawczego.
Sport

Całkowity koszt

831 529,66 zł

Sport

 • Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego w Żukowie;
 • Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pępowie;
 • Zakup wyposażenia wraz z montażem na placu zabaw na ul. Księżycowej w Baninie, w m. Miszewo-Dąbrowa;
 • Prace przygotowawcze do utworzenia terenu rekreacyjnego na działce nr 86/3 w Rębiechowie;
 • Zagospodarowanie terenu na ul. Wczasowej w Tuchomiu;
 • Wykonanie przyłącza energetycznego oraz zakup i montaż opraw świetlnych wraz ze słupami na ul. Księżycowej na terenie rekreacyjno-sportowym;
 • Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pałacowej w Leźnie;
 • Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
 • Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych - place zabaw i siłownie.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

104 304,07 zł

Pozostałe inwestycje

 • Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy;
 • Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci teleinformatycznej.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Żukowo rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
65 981 207,00 zł
Prognoza
100%
73 239 139,77 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Żukowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żukowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.