Jastrzębie-
-Zdrój

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
82 222
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
566 373 466,06 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.17%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
125 557 024 zł
22.17%
Podatki od nieruchomości
60 661 699 zł
10.71%
Inne podatki i opłaty lokalne
55 750 667 zł
9.84%
Dotacje
156 870 137,06 zł
27.7%
Subwencje
126 494 211 zł
22.33%
Pozostałe dochody
41 039 728 zł
7.25%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
625 177 869,52 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
95 258 527,80 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
95 258 527,80 zł
Wydatki bieżące
85%
529 919 341,72 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.48%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
197 136 038,19 zł
Rodzina
całkowity koszt
124 284 325,21 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
53 998 867,15 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
57 322 747,90 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
36 328 070,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
29 078 976,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
28 315 998,80 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
22 096 821,58 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
15 827 229,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
14 231 885,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
7 666 782,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
12 424 195,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
9 292 313,13 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
6 272 860,33 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 694 615,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 450 196,05 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
952 714,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
803 234,28 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok ze zmianami. Stan na 21.X.2021 r.

04

Zadania inwestycyjne

Jastrzębie-Zdrój w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
95 258 527,80 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.89%
Infrastruktura drogowa i komunalna
18.12%
Sprawy społeczne
14.45%
Oświata
25.54%
Kultura i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
39 902 222,00 zł
17 257 461,90 zł
13 765 989,00 zł
24 332 854,90 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Wolności, Podhalańskiej, Witczaka, Torowej, Majowej, Dubielec, J.Dąbrowskiego, ul. Szotkowicka, 1 Maja, Północnej, Konduktorskiej, Długosza, Wyzwolenia;
Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego, dróg Reymonta-Okopowa, Jesionowej, Borowikowa;
Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
Modernizacja dróg powiatowych i gminnych;
Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem.

Całkowity koszt
24 625 733,00 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Przebudowa wiaduktów

Przebudowa wiaduktów

Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w Jastrzębiu Zdroju;
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta.

Całkowity koszt
336 576,00 zł
Przebudowa skrzyżowań

Przebudowa skrzyżowań

Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany;
Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich.

Całkowity koszt
4 696 802,00 zł
Chodniki i przejścia dla pieszych

Chodniki i przejścia dla pieszych

Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.;
Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Całkowity koszt
448 565,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Sygnalizacja świetlna w mieście;
Budowa elementów organizacji ruchu;
Budowa chodników, schodów i parkingów;
Wiaty przystankowe;
Poprawa infrastruktury rowerowej.

Całkowity koszt
634 850,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka;
Odwodnienie i remont drogi os.1000 Lecia;
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki;
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków;
Retencja wód opadowych i roztopowych.

Całkowity koszt
1 620 035,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulic-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych
Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski
Budowa oświetlenia ulic-Fundusz Sołecki

Całkowity koszt
884 464,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i PSZOK;
Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
Zakup i montaż urządzeń OZE.

Całkowity koszt
6 155 197,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116;
Wykup gruntów;
Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101;
Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9;
Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7.

Całkowity koszt
6 782 009,90 zł
Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta.

Całkowity koszt
6 417 873,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP;
Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju;
Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa;
Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta.

Całkowity koszt
446 224,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów miejskich i zielonych;
Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów.

Całkowity koszt
109 327,00 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

Modernizacja budynku Urzędu Miasta;
Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Całkowity koszt
623 566,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowych zasobu geodezji i kartografii;
Zadania związane z Cmentarzami;
Zakupy inwestycyjne dla DPS;
ENTER Jastrzębie;
Hostel dla osób niepelnosprawnych;
Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida;
Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 878 462,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach CKZ, ZS 5, SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju;
Budowa i modernizacja boisk;
Modernizacja sieci komputerowej;
Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9;
Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14;
Budowa parkingu przy SP 9;
Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.

Całkowity koszt
8 141 766,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Oddymianie w przedszkolach;
Przebudowa i rozbudowa PP 26;
Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój;
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Całkowity koszt
2 055 166,00 zł
Pozostałe placówki oświatowe

Pozostałe placówki oświatowe

Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju -Wyposażenie pracowni w technikach, szkołach branżowych i zawodowych;
Przebudowa instalacji elektrycznych w budynkach;
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Całkowity koszt
3 569 057,00 zł
Turystyka

Turystyka

Rowerem po żelaznym szlaku;
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza.

Całkowity koszt
7 277 536,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Place zabaw w mieście.

Całkowity koszt
459 764,90 zł
Kultura

Kultura

Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu;
Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym;
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka;
Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich;
Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego.

Całkowity koszt
15 630 419,00 zł
Sport

Sport

Modernizacja Lodowiska JASTOR;
Zagospodarowanie terenów miejskich;
Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej.

Całkowity koszt
965 135,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa i komunalna
Lepsze drogi

Całkowity koszt

24 625 733,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Wolności, Podhalańskiej, Witczaka, Torowej, Majowej, Dubielec, J.Dąbrowskiego, ul. Szotkowicka, 1 Maja, Północnej, Konduktorskiej, Długosza, Wyzwolenia;
Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego, dróg Reymonta-Okopowa, Jesionowej, Borowikowa;
Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
Modernizacja dróg powiatowych i gminnych;
Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem.

Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Infrastruktura kolejowa

Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską.

Przebudowa wiaduktów

Całkowity koszt

336 576,00 zł

Przebudowa wiaduktów

Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w Jastrzębiu Zdroju;
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta.

Przebudowa skrzyżowań

Całkowity koszt

4 696 802,00 zł

Przebudowa skrzyżowań

Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany;
Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich.

Chodniki i przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

448 565,00 zł

Chodniki i przejścia dla pieszych

Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.;
Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

634 850,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Sygnalizacja świetlna w mieście;
Budowa elementów organizacji ruchu;
Budowa chodników, schodów i parkingów;
Wiaty przystankowe;
Poprawa infrastruktury rowerowej.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

1 620 035,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka;
Odwodnienie i remont drogi os.1000 Lecia;
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki;
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków;
Retencja wód opadowych i roztopowych.

Oświetlenie

Całkowity koszt

884 464,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulic-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych
Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski
Budowa oświetlenia ulic-Fundusz Sołecki

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 155 197,00 zł

Ochrona środowiska

Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i PSZOK;
Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
Zakup i montaż urządzeń OZE.

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

6 782 009,90 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116;
Wykup gruntów;
Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101;
Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9;
Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7.

Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Całkowity koszt

6 417 873,00 zł

Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

446 224,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP;
Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju;
Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa;
Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta.

Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

109 327,00 zł

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów miejskich i zielonych;
Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów.

Urząd Miasta

Całkowity koszt

623 566,00 zł

Urząd Miasta

Modernizacja budynku Urzędu Miasta;
Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 878 462,00 zł

Pozostałe inwestycje

Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowych zasobu geodezji i kartografii;
Zadania związane z Cmentarzami;
Zakupy inwestycyjne dla DPS;
ENTER Jastrzębie;
Hostel dla osób niepelnosprawnych;
Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida;
Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne.

Oświata
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

8 141 766,00 zł

Szkoły podstawowe

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach CKZ, ZS 5, SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju;
Budowa i modernizacja boisk;
Modernizacja sieci komputerowej;
Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9;
Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14;
Budowa parkingu przy SP 9;
Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkola

Całkowity koszt

2 055 166,00 zł

Przedszkola

Oddymianie w przedszkolach;
Przebudowa i rozbudowa PP 26;
Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój;
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Pozostałe placówki oświatowe

Całkowity koszt

3 569 057,00 zł

Pozostałe placówki oświatowe

Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju -Wyposażenie pracowni w technikach, szkołach branżowych i zawodowych;
Przebudowa instalacji elektrycznych w budynkach;
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Kultura i rekreacja
Turystyka

Całkowity koszt

7 277 536,00 zł

Turystyka

Rowerem po żelaznym szlaku;
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza.

Dla dzieci

Całkowity koszt

459 764,90 zł

Dla dzieci

Place zabaw w mieście.

Kultura

Całkowity koszt

15 630 419,00 zł

Kultura

Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu;
Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym;
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka;
Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich;
Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego.

Sport

Całkowity koszt

965 135,00 zł

Sport

Modernizacja Lodowiska JASTOR;
Zagospodarowanie terenów miejskich;
Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

88 560,00 zł

Budowa chodników, schodów i parkingów

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta

Całkowity koszt

140 698,00 zł

Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Budowa i modernizacja boisk

Całkowity koszt

89 187,00 zł

Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich

Całkowity koszt

472 464,00 zł

Budowa oświetlenia ulic

Całkowity koszt

228 439,00 zł

Place zabaw w Mieście

Całkowity koszt

155 789,00 zł

Zagospodarowanie terenów miejskich

Całkowity koszt

104 652,00 zł

Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada miasta Jastrzębie-Zdrój zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Borynia

Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Bzie

Zakup stołów i krzeseł konferencyjnych;
Organizacja festynów;
Zakup strojów ludowych dla KGW;
Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 15 w Bziu;
Zakup stojaków i pokrowców na kolumny;
Zakup namiotu festynowego;
Zakup ścian bocznych z drzwiami do namiotu sołeckiego.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Moszczenica

Budowa oświetlenia traktu pieszego od ulicy Kościelnej do rzeki Szotkówki;
Doposażenie wiaty rekreacyjnej w urządzenia i sprzęt gastronomiczny;
Uroczystości kulturalno-promocyjne „Dzień Dziecka”, „Dożynki”, „Festyn Rodzinny – Biesiada”.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Ruptawa-Cisówka

Remont wiaty;
Zakup grilla elektrycznego z akcesoriami.

Całkowity koszt

56 213,25 zł

Skrzeczkowice

Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Szeroka

Zagospodarowanie terenu przy „starej szkole” SP nr 18 ul. Fredry 20;
Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jastrzębiu-Zdroju rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
125 557 024,00 zł
Prognoza
100%
138 112 726,40 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowa placówki oświatowej
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Jastrzębiu-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jastrzębie-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).


Twoje podatki wrócą do Ciebie!


www.jastrzebie.pl

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.