Pyskowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
16 641
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
109 401 480,47 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.96%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
21 835 487 zł
19.96%
CIT
1 065 910,89 zł
0.97%
Podatki od nieruchomości
3 426 878,40 zł
3.13%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 018 799,36 zł
17.38%
Dotacje
27 074 218,92 zł
24.75%
Subwencje
15 820 938 zł
14.46%
Pozostałe dochody
21 159 247,90 zł
19.34%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
102 524 061,11 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 616 212,99 zł
stanowiły 8% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
8%
8 616 212,99 zł
Wydatki bieżące
92%
93 907 848,12 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 235 604,25 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 773 250,06 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
11 052 153,36 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 005 846,08 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 483 542,94 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 314 136,43 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 922 685,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 652 386,06 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 431 686,38 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 346 949,54 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 051 206,78 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 081 851,84 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
547 450,95 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
625 311,40 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Pyskowice za 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Pyskowice w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
8 616 212,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
81.07%
Infrastruktura
18.93%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
6 985 444,45 zł
1 630 768,54 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2985S, ul. Zielonej i ul. Orzeszkowej;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Wojska Polskiego 2 – Lompy , ul. Wojska Polskiego oraz ul. Szopena;
 • Wykonanie projektu Przebudowy ul. Sikorskiego;
 • Utwardzenie nawierzchni odcinka ul. Traugutta, drogi wewnętrznej w rejonie ul. Wyszyńskiego;
 • Projekt przebudowy ul. Szczęść Boże;
 • Przebudowa ul. Wrzosowej, ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza.
Całkowity koszt
1 558 589,75 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

 • Dokumentacja projektowa przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej - ul. Powstańców Śląskich;
 • Modernizacja chodników wokół Rynku etap I i III;
 • Utwardzenie terenu działek pod miejsca parkingowe przy ul. Wyzwolenia Boczna;
 • Modernizacja drogi, chodnika i parkingu - ul. Krótka;
 • Budowa parkingu przy ul. Kochanowskiego 6 i Paderewskiego;
 • Utwardzenie terenu przy ul. Szopena 5 i 7;
 • Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Braci Pisko 2;
 • Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach.
Całkowity koszt
1 377 208,66 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Wykonanie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej;
 • Przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
Całkowity koszt
129 845,38 zł
Oświetlenie i monitoring

Oświetlenie i monitoring

 • Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, ul Orzeszkowej;
 • Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego;
 • Modernizacja system monitoringu na składowisku odpadów;
 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
Całkowity koszt
174 412,03 zł
System ciepłowniczy

System ciepłowniczy

 • Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy i węzłów cieplnych w Pyskowicach;
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap II;
 • Wykonanie badań urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.
Całkowity koszt
1 008 213,47 zł
Stacja Kultury

Stacja Kultury

Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

Całkowity koszt
2 737 175,16 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

 • Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 7;
 • Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem budynku przy ul. Piaskowej 4;
 • Rozdział instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 oraz przy ul. Dąbrowskiego 2;
 • Dokumentacja termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 11;
 • Modernizacja dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 11 i ul. Mickiewicza 14;
 • Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Kopernika 6;
 • Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miejskiego.
Całkowity koszt
807 211,48 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

 • Dotacja celowa dla MOKiS - przebudowa terenu wokół MOKiS;
 • Dotacja celowa - wykonanie piłkochwytów na Stadionie, zakup kosiarki "traktor".
Całkowity koszt
313 223,02 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła;
 • Dotacja na budowę przyłącza wodociągowego dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD KONWALIA w Pyskowicach.
Całkowity koszt
102 621,50 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

 • Zjazd linowy (tyrolka) wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Traugutta;
 • Projekt rozbudowy skateparku przy ul. Szpitalnej;
 • Modernizacja i rozbudowa placów zabaw: przy ul. Piaskowej, ul. Lompy 2/Wojska Polskiego 2 i Strzelców Bytomskich 24, ul. Szopena 3-5 ;
 • Dokumentacja projektowa dla toalety przy ogródku jordanowskim.
Całkowity koszt
212 799,15 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja systemu alarmowego, systemu łączności telefonicznej oraz kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego w SP-5;
 • Projekt łazienki na I piętrze oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót wraz z wykonaniem prac w SP-6;
 • Wykonanie monitoringu w SP-4.
Całkowity koszt
66 704,28 zł
Rodzina

Rodzina

 • Zakup aparatu dwukanałowy z akcesoriami wykorzystywany do terapii EEG Biofeedback;
 • Wykonanie placu zabaw oraz projektu modernizacji pomieszczeń kuchni głównej wraz z zapleczem i węzłem sanitarnym.
Całkowity koszt
79 087,87 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Całkowity koszt
25 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego;
 • Zakup drukarki kolorowej dla Urzędu Miasta;
 • Zakup paralizatora elektrycznego.
Całkowity koszt
24 121,24 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 558 589,75 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2985S, ul. Zielonej i ul. Orzeszkowej;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Wojska Polskiego 2 – Lompy , ul. Wojska Polskiego oraz ul. Szopena;
 • Wykonanie projektu Przebudowy ul. Sikorskiego;
 • Utwardzenie nawierzchni odcinka ul. Traugutta, drogi wewnętrznej w rejonie ul. Wyszyńskiego;
 • Projekt przebudowy ul. Szczęść Boże;
 • Przebudowa ul. Wrzosowej, ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza.
Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

1 377 208,66 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

 • Dokumentacja projektowa przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej - ul. Powstańców Śląskich;
 • Modernizacja chodników wokół Rynku etap I i III;
 • Utwardzenie terenu działek pod miejsca parkingowe przy ul. Wyzwolenia Boczna;
 • Modernizacja drogi, chodnika i parkingu - ul. Krótka;
 • Budowa parkingu przy ul. Kochanowskiego 6 i Paderewskiego;
 • Utwardzenie terenu przy ul. Szopena 5 i 7;
 • Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Braci Pisko 2;
 • Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

129 845,38 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Wykonanie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej;
 • Przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
Oświetlenie i monitoring

Całkowity koszt

174 412,03 zł

Oświetlenie i monitoring

 • Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, ul Orzeszkowej;
 • Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego;
 • Modernizacja system monitoringu na składowisku odpadów;
 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
System ciepłowniczy

Całkowity koszt

1 008 213,47 zł

System ciepłowniczy

 • Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy i węzłów cieplnych w Pyskowicach;
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap II;
 • Wykonanie badań urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.
Stacja Kultury

Całkowity koszt

2 737 175,16 zł

Stacja Kultury

Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

807 211,48 zł

Modernizacja budynków

 • Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 7;
 • Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem budynku przy ul. Piaskowej 4;
 • Rozdział instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 oraz przy ul. Dąbrowskiego 2;
 • Dokumentacja termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 11;
 • Modernizacja dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 11 i ul. Mickiewicza 14;
 • Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Kopernika 6;
 • Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miejskiego.
Kultura i sport

Całkowity koszt

313 223,02 zł

Kultura i sport

 • Dotacja celowa dla MOKiS - przebudowa terenu wokół MOKiS;
 • Dotacja celowa - wykonanie piłkochwytów na Stadionie, zakup kosiarki "traktor".
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

102 621,50 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła;
 • Dotacja na budowę przyłącza wodociągowego dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD KONWALIA w Pyskowicach.
Dla dzieci

Całkowity koszt

212 799,15 zł

Dla dzieci

 • Zjazd linowy (tyrolka) wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Traugutta;
 • Projekt rozbudowy skateparku przy ul. Szpitalnej;
 • Modernizacja i rozbudowa placów zabaw: przy ul. Piaskowej, ul. Lompy 2/Wojska Polskiego 2 i Strzelców Bytomskich 24, ul. Szopena 3-5 ;
 • Dokumentacja projektowa dla toalety przy ogródku jordanowskim.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

66 704,28 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja systemu alarmowego, systemu łączności telefonicznej oraz kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego w SP-5;
 • Projekt łazienki na I piętrze oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót wraz z wykonaniem prac w SP-6;
 • Wykonanie monitoringu w SP-4.
Rodzina

Całkowity koszt

79 087,87 zł

Rodzina

 • Zakup aparatu dwukanałowy z akcesoriami wykorzystywany do terapii EEG Biofeedback;
 • Wykonanie placu zabaw oraz projektu modernizacji pomieszczeń kuchni głównej wraz z zapleczem i węzłem sanitarnym.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

24 121,24 zł

Pozostałe inwestycje

 • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego;
 • Zakup drukarki kolorowej dla Urzędu Miasta;
 • Zakup paralizatora elektrycznego.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na rozwój edukacji, infrastruktury czy pomocy społecznej. To inwestycje lokalne dla Ciebie i Twoich bliskich. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.