Żyrardów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żyrardowie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
37 300
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
260 841 832,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.24%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
47 580 628 zł
18.24%
CIT
3 100 000 zł
1.19%
Podatki od nieruchomości
19 000 000 zł
7.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 827 077 zł
6.83%
Dotacje
106 284 049,41 zł
40.75%
Subwencje
36 128 300 zł
13.85%
Pozostałe dochody
30 921 777,72 zł
11.85%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
284 598 946,49 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
87 577 410,90 zł
stanowiły 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
87 577 410,90 zł
Wydatki bieżące
69%
196 811 415,59 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
61 435 940,41 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
55 097 784,45 zł
Rodzina
całkowity koszt
54 871 160,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
38 973 161,53 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 530 110,73 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 108 578,60 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
11 276 399,27 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 333 400,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 510 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 081 004,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 467 393,32 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 913 054,18 zł
04

Zadania inwestycyjne

Żyrardów w 2020 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
65 525 723,97 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
20.43%
Infrastruktura
79.57%
Sprawy społeczne, kultura, sport i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
13 384 678,63 zł
52 141 045,34 zł
Drogi publiczne

Drogi publiczne

Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii;
Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa.

Całkowity koszt
5 112 294,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów;
Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie.

Całkowity koszt
4 300 000,00 zł
Parkingi

Parkingi

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

Całkowity koszt
2 411 707,30 zł
Inne

Inne

Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa;
Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

Całkowity koszt
1 560 677,32 zł
Oświata

Oświata

Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół;
Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli;
Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.

Całkowity koszt
7 222 185,42 zł
Sport

Sport

Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

Całkowity koszt
215 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta;
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną;
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.

Całkowity koszt
26 169 779,54 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa;
Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;
Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.

Całkowity koszt
17 992 186,13 zł
Dla mieszkańców

Dla mieszkańców

Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych;
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.

Całkowity koszt
420 927,65 zł
Inne

Inne

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta;
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych;
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowity koszt
120 966,60 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi publiczne

Całkowity koszt

5 112 294,01 zł

Drogi publiczne

Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii;
Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

4 300 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów;
Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie.

Parkingi

Całkowity koszt

2 411 707,30 zł

Parkingi

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

Inne

Całkowity koszt

1 560 677,32 zł

Inne

Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa;
Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

Sprawy społeczne, kultura, sport i inne
Oświata

Całkowity koszt

7 222 185,42 zł

Oświata

Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół;
Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli;
Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.

Sport

Całkowity koszt

215 000,00 zł

Sport

Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

26 169 779,54 zł

Ochrona środowiska

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta;
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną;
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Całkowity koszt

17 992 186,13 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa;
Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;
Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.

Dla mieszkańców

Całkowity koszt

420 927,65 zł

Dla mieszkańców

Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych;
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.

Inne

Całkowity koszt

120 966,60 zł

Inne

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta;
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych;
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żyrardowie rozliczyło tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
47 580 628,00 zł
Prognoza
100%
52 040 442,85 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
2
place zabaw
Dla rowerzystów
2 km
nowych ścieżek rowerowych
Lepsze drogi
2 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie miejskie
10
nowych lamp ulicznych
Sport i rekreacja
3
nowe siłownie zewnętrzne
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Żyrardowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Żyrardów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.