Gmina Świdnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
17 155
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
85 584 215,59 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.1%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
18 915 346 zł
22.1%
CIT
290 877,91 zł
0.34%
Podatki od nieruchomości
10 088 339,15 zł
11.79%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 502 104,75 zł
9.93%
Dotacje
29 002 907,95 zł
33.89%
Subwencje
16 553 606 zł
19.34%
Pozostałe dochody
2 231 033,83 zł
2.61%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
87 341 465,74 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 351 407,58 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
14 351 407,58 zł
Wydatki bieżące
84%
72 990 058,16 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 300 434,82 zł
Rodzina
całkowity koszt
20 507 482,84 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 184 940,12 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 125 452,92 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 999 553,98 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 174 643,09 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 940 201,42 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 703 626,75 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 033 444,41 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 979 078,82 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 259 028,94 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 229 589,05 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 092 654,15 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
606 988,80 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
204 345,63 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdnicy za rok 2019

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
14 351 407,58 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.36%
Infrastruktura
34.64%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
9 380 568,39 zł
4 970 839,19 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym;
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO IT AW;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia przy przyłączach kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
1 259 094,17 zł
Budowa dróg i ulic

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników;
Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy;
Budowa parkingu w Lubachowie;
Burkatów - Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Wykonanie projektów.

Całkowity koszt
5 448 804,36 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych.

Całkowity koszt
508 748,69 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Budowa dróg rowerowych oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne w celu ograniczenia niskiej emisji;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne.

Całkowity koszt
2 163 921,17 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Przebudowa budynku mieszkalnego w Pszennie;
Wykup działek.

Całkowity koszt
994 685,44 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia "Drager Drug Test 5000" dla Komendy Powiatowej Policji.

Całkowity koszt
17 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa sali gimnastycznej;
Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych.

Całkowity koszt
2 189 446,35 zł
Kultura

Kultura

Dotacja dla GOKSiR projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie oraz na dostosowanie świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej;
Budowa świetlicy wiejskiej w Gołkowie;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
Dotacja dla GOKSiR na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
568 926,69 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych;
Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem;
Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi;
Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy.

Całkowity koszt
368 780,71 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 259 094,17 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym;
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO IT AW;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia przy przyłączach kanalizacji sanitarnej.

Budowa dróg i ulic

Całkowity koszt

5 448 804,36 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników;
Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy;
Budowa parkingu w Lubachowie;
Burkatów - Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Wykonanie projektów.

Oświetlenie

Całkowity koszt

508 748,69 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 163 921,17 zł

Ochrona środowiska

Budowa dróg rowerowych oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne w celu ograniczenia niskiej emisji;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

994 685,44 zł

Modernizacja budynków

Przebudowa budynku mieszkalnego w Pszennie;
Wykup działek.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia "Drager Drug Test 5000" dla Komendy Powiatowej Policji.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 189 446,35 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa sali gimnastycznej;
Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych.

Kultura

Całkowity koszt

568 926,69 zł

Kultura

Dotacja dla GOKSiR projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie oraz na dostosowanie świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej;
Budowa świetlicy wiejskiej w Gołkowie;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
Dotacja dla GOKSiR na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

368 780,71 zł

Sport i rekreacja

Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych;
Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem;
Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi;
Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

26 832,84 zł

Bojanice

Estetyka wioski;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Oświetlenie wioski;
Ochotnicza Straż Pożarna;
Zakupy inwestycyjne - brami do piłki nożnej, garaż blaszany, wiaty przystankowe.

Całkowity koszt

31 632,69 zł

Boleścin

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej;
Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców;
Zakypu inwestycyjne - sprzęt dla drużyny tenisa stołowego, materiały i usługi związane z budową monitoringu.

Całkowity koszt

35 001,31 zł

Burkatów

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Obsługa strony internetowej;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Promocja wsi;
Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z jego obsługi;
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży;
Dofinansowanie teatrzyku "Pogwarki";
Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

34 043,11 zł

Bystrzyca Dolna

Organizacja Mikołajek dla dzieci, Dnia seniora, zabawy integracyjnej, Dnia dziecka, turnieju im. Darka Bezegłów, Dożynek Gminnych i Wiejskich;
Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem;
Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym;
Doposażenie i remont placu zabaw;
Zakupy inwestycyjne do utrzymania estetyki wsi.

Całkowity koszt

32 960,96 zł

Bystrzyca Górna

Estetyka wsi,
Imprezy okolicznościowe,
Doposażenie świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
Kultura i sport na wsi,
Modernizacja strony internetowej, obiektów sportowo-rekreacyjnych;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

19 727,56 zł

Gogołów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie OSP;
Rozwój kultury lokalnej na wsi;
Modernizacja oświetlenia.

Całkowity koszt

38 857,60 zł

Grodziszcze

Doposażenie świetlicy;
Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego;
Organizacja uroczystości wiejskich;
Obsługa strony internetowej i domeny;
Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego.

Całkowity koszt

16 343,37 zł

Jagodnik

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi;
Zakup kostki brukowej na plac zabaw.

Całkowity koszt

11 421,78 zł

Jakubów

Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług;
Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej.

Całkowity koszt

38 362,61 zł

Komorów

Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych.

Całkowity koszt

19 514,69 zł

Krzczonów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup urządzeń na plac zabaw.

Całkowity koszt

16 591,95 zł

Krzyżowa

Oświetlenie wsi;
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Utwardzenie drogi gminnej.

Całkowity koszt

22 163,62 zł

Lubachów

Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie;
Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej;
Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

Całkowity koszt

38 869,74 zł

Lutomia Dolna

Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi;
Doposażenie OSP Lutmia;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

38 725,32 zł

Lutomia Górna

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna;
Doposażenie OSP Lutomia;
Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

14 332,70 zł

Makowice

Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego;
Estetyka wsi;
Organizacja imprez wiejskich;
Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską.

Całkowity koszt

15 066,56 zł

Miłochów

Estetyka wsi: zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń.

Całkowity koszt

14 915,27 zł

Modliszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej;
Prace remontowe w budynku gospodarczym;
Doposażenie świetlicy.

Całkowity koszt

38 871,05 zł

Mokrzeszów

Organizacja imprez, uroczystości wiejskich;
Estetyka wsi;
Dofinansowanie Zespołu "Mokrzeszów" i OSP;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i boiska sportowego.

Całkowity koszt

12 542,35 zł

Niegoszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu;
Zakup namiotu.

Całkowity koszt

17 932,23 zł

Opoczka

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
Modernizacja placu zabaw;
Doposażenie świetlicy.

Całkowity koszt

17 325,87 zł

Panków

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Rozwój kulturalny wsi;
Doposażenie świetlicy;
Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego.

Całkowity koszt

17 180,55 zł

Pogorzała

Projekt - remont drogi gminnej;
Utrzymanie esetyki wsi;
Doposażenie OSP;
Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług;
Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

38 831,60 zł

Pszenno

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie porządku na boisku sportowym;
Rozwój kultury wiejskiej;
Budowa chodników;
Prowadzenie strony internetowej.

Całkowity koszt

38 875,27 zł

Słotwina

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych;
Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska;
Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne;
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego.

Całkowity koszt

11 963,20 zł

Sulisławice

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Rozwój kultury lokalnej;
Oświetlenie dojścia do przystanku.

Całkowity koszt

6 098,84 zł

Stachowice

Estetyka wsi;
Kultura i rozrywka;
Straż OSP Lutomia;
Rozwój infrastruktury sportowej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

12 481,03 zł

Wieruszów

Doświetlenie wsi;
Integracja mieszkańców;
Zagospodarowanie działki gminnej;
Utrzymanie porządku na placu zabaw.

Całkowity koszt

20 728,91 zł

Wilków

Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym;
Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

15 092,40 zł

Wiśniowa

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zakup przystanku autobusowego;
Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Oświetlnie przy drodze rowerowej.

Całkowity koszt

38 859,49 zł

Witoszów Dolny

Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka";
Doposażenie remizy strażackiej;
Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym;
Na potrzeby zespołu "Ale Babki".

Całkowity koszt

20 525,06 zł

Witoszów Górny

Utrzymanie estetyki wsi;
Sprzątanie przystanków;
Obsługa zebrań i dożynek itp.;
Sport i rekreacja;
Doposażenie świetlicy;
Dofinansowanie straży pożarnej.

Całkowity koszt

12 244,81 zł

Zawiszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Remont świetlicy wiejskiej;
Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw;
Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.