Gmina Świdnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
17 155
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
122 745 392,15 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.07%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 956 734 zł
17.07%
CIT
407 633,82 zł
0.33%
Podatki od nieruchomości
12 386 476,95 zł
10.09%
Inne podatki i opłaty lokalne
15 118 016,10 zł
12.32%
Dotacje
45 756 717,25 zł
37.28%
Subwencje
18 461 404 zł
15.04%
Pozostałe dochody
9 658 410,03 zł
7.87%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
119 431 289,26 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
29 206 018,59 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
29 206 018,59 zł
Wydatki bieżące
76%
90 225 270,67 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
29 579 444,17 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 159 663,33 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 769 660,51 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 622 782,70 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 741 313,82 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 889 803,08 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 575 362,17 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 999 138,89 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 972 063,95 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 406 247,52 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 312 350,02 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 209 400,86 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 009 429,02 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
724 214,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
304 169,07 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
156 246,15 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdnicy za rok 2021

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
29 206 018,59 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
32.29%
Infrastruktura duża i mała
32.29%
Oświata i rodzina
22.34%
Sprawy społeczne, bezpieczenstwo, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
9 431 904,30 zł
13 249 540,08 zł
6 524 574,21 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce

Całkowity koszt
37 515,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik - 29 520,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - 250 000,00 zł
 • Pomoc finansowa - dotacja do przebudowy wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej 2897D z drogą gminną 111816D w miejscowości Wilków - 23 000,00 zł
Całkowity koszt
302 520,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - 3 912 330,07 zł
 • Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice - 165 553,99 zł
 • Niegoszów - Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych - 623 312,14 zł
 • Boleścin droga dojazdowa do gruntów rolnych - 1 108 420,07 zł
 • Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 1 954 158,77 zł
 • Wykonanie projektów w gminie - 152 883,27 zł
Całkowity koszt
7 916 658,31 zł
Gospodarka wodno ściekowa

Gospodarka wodno ściekowa

 • Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie w tym Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Bystrzycy Dolnej - 511 204,92 zł
 • Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała, Lutomia Górna, Lutomia Dolna - 82 000,00 zł
Całkowity koszt
593 204,92 zł
Utrzymanie porządku i estetyka wsi

Utrzymanie porządku i estetyka wsi

"Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup sprzętu, materiałów i Usług)" - zakup traktorka ogrodowego w ramach FS:
- wsi Jagodnik - 16 500,00zł
- wsi Burkatów - 14 000,00 zł
- wsi Bystrzyca Dolna - 15 800,00 zł

Całkowity koszt
46 300,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia w gminie - 243 117,05 zł
 • Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35 - 256 313,05 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice - 13 776,00 zł
Całkowity koszt
513 206,10 zł
Infrastruktura turystyczna

Infrastruktura turystyczna

 • Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL :
  - w Wilkowie - 4 500,00 zł
  - w Bystrzycy Dolnej - 4 500,00 zł
  - w Burkatowie wraz z budową przystani kajakowej - 6 000,00 zł
  - w Lubachowie - 4 500,00 zł
 • Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - 2 999,97 zł
Całkowity koszt
22 499,97 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica - 93 743,22 zł
 • Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 28 264,99 zł
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap I - 1 017 325,84 zł
Całkowity koszt
1 139 334,05 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie

Całkowity koszt
3 447 738,10 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej

Całkowity koszt
8 662 467,93 zł
Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna

 • Zakup samochodu operacyjno- rozpoznawczego z napędem terenowym dla KP PSP w Świdnicy - 15 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy - 25 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
140 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym

Całkowity koszt
399 544,76 zł
Grunty i budynki

Grunty i budynki

 • Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 316 491,69 zł
 • Wykup działek - 448 759,50 zł
Całkowity koszt
765 251,19 zł
Wymiana źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła

 • Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 471 866,47 zł
 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - 647 899,66 zł
Całkowity koszt
1 119 766,13 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

 • Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy - 17 676,02 zł
 • Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica - 2 923 251,38 zł
Całkowity koszt
2 940 927,40 zł
GOKSIR

GOKSIR

 • Dotacja celowa dla GOKSiR:
  - na zadanie pn. "Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)" w ramach FS wsi Boleścin - 7 300,00 zł
  - na zakup traktorka do utrzymania estetyki na boisku sportowym w ramach FS wsi Bystrzcya Górna- zadanie "Estetyka wsi" - 10 000zł
  - na przygotowanie terenu pod postawienie wiaty rekreacyjnej przy szatni sportowej Sołectwa Wiśniowa- FS wsi Wiśniowa - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
27 300,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica

Całkowity koszt
163 795,77 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica) - 500 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce) - 450 000,00 zł
 • Zakup sprzętu fotograficznego - 17 988,96 zł
Całkowity koszt
967 988,96 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża i mała
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

37 515,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

302 520,00 zł

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik - 29 520,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - 250 000,00 zł
 • Pomoc finansowa - dotacja do przebudowy wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej 2897D z drogą gminną 111816D w miejscowości Wilków - 23 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

7 916 658,31 zł

Drogi gminne

 • Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - 3 912 330,07 zł
 • Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice - 165 553,99 zł
 • Niegoszów - Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych - 623 312,14 zł
 • Boleścin droga dojazdowa do gruntów rolnych - 1 108 420,07 zł
 • Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 1 954 158,77 zł
 • Wykonanie projektów w gminie - 152 883,27 zł
Gospodarka wodno ściekowa

Całkowity koszt

593 204,92 zł

Gospodarka wodno ściekowa

 • Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie w tym Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Bystrzycy Dolnej - 511 204,92 zł
 • Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała, Lutomia Górna, Lutomia Dolna - 82 000,00 zł
Utrzymanie porządku i estetyka wsi

Całkowity koszt

46 300,00 zł

Utrzymanie porządku i estetyka wsi

"Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup sprzętu, materiałów i Usług)" - zakup traktorka ogrodowego w ramach FS:
- wsi Jagodnik - 16 500,00zł
- wsi Burkatów - 14 000,00 zł
- wsi Bystrzyca Dolna - 15 800,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

513 206,10 zł

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia w gminie - 243 117,05 zł
 • Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35 - 256 313,05 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice - 13 776,00 zł
Infrastruktura turystyczna

Całkowity koszt

22 499,97 zł

Infrastruktura turystyczna

 • Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL :
  - w Wilkowie - 4 500,00 zł
  - w Bystrzycy Dolnej - 4 500,00 zł
  - w Burkatowie wraz z budową przystani kajakowej - 6 000,00 zł
  - w Lubachowie - 4 500,00 zł
 • Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - 2 999,97 zł
Oświata i rodzina
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

1 139 334,05 zł

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica - 93 743,22 zł
 • Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 28 264,99 zł
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap I - 1 017 325,84 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

3 447 738,10 zł

Przedszkola

Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie

Żłobki

Całkowity koszt

8 662 467,93 zł

Żłobki

Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej

Sprawy społeczne, bezpieczenstwo, sport i kultura
Państwowa Straż Pożarna

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Państwowa Straż Pożarna

 • Zakup samochodu operacyjno- rozpoznawczego z napędem terenowym dla KP PSP w Świdnicy - 15 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy - 25 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy - 100 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Całkowity koszt

399 544,76 zł

Ochotnicza Straż Pożarna

Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym

Grunty i budynki

Całkowity koszt

765 251,19 zł

Grunty i budynki

 • Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 316 491,69 zł
 • Wykup działek - 448 759,50 zł
Wymiana źródeł ciepła

Całkowity koszt

1 119 766,13 zł

Wymiana źródeł ciepła

 • Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 471 866,47 zł
 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - 647 899,66 zł
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

2 940 927,40 zł

Ośrodki kultury

 • Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy - 17 676,02 zł
 • Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica - 2 923 251,38 zł
GOKSIR

Całkowity koszt

27 300,00 zł

GOKSIR

 • Dotacja celowa dla GOKSiR:
  - na zadanie pn. "Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)" w ramach FS wsi Boleścin - 7 300,00 zł
  - na zakup traktorka do utrzymania estetyki na boisku sportowym w ramach FS wsi Bystrzcya Górna- zadanie "Estetyka wsi" - 10 000zł
  - na przygotowanie terenu pod postawienie wiaty rekreacyjnej przy szatni sportowej Sołectwa Wiśniowa- FS wsi Wiśniowa - 10 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

163 795,77 zł

Tereny rekreacyjne

Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

967 988,96 zł

Pozostałe inwestycje

 • Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica) - 500 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce) - 450 000,00 zł
 • Zakup sprzętu fotograficznego - 17 988,96 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

31 596,16 zł

Bojanice

 • Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich
 • Estetyka wsi Bojanice
 • Doświetlenie wsi Bojanice
 • Modernizacja placu zabaw
 • Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży
 • Zakup artykułów papierniczych oraz wsparcie działań dydaktycznych prowadzonych przy świetlicy w Bojanicach dla dzieci i młodzieży
 • Pomoc w imprezach organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich działających we wsi Bojanice
 • Zakup sprzętu i odzieży Ochotniczych Straży Pożarnych działających i wspierających wieś Bojanice

Całkowity koszt

39 449,84 zł

Boleścin

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi (umowa zlecenie)
 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Doposażenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców, sportowy
 • Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców
 • Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej
 • Utwardzenie dróg gminnych, zakup kruszywa
 • Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)
 • Promocja i reklama wsi

Całkowity koszt

43 351,35 zł

Burkatów

 • Utrzymanie porządku i estetyka (zakup materiałów i usług)
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
 • Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy

Całkowity koszt

41 540,01 zł

Bystrzyca Dolna

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług
 • Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe, profilaktyka zdrowia
 • Doposażenie świetlicy
 • Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego

Całkowity koszt

37 590,48 zł

Bystrzyca Górna

 • Estetyka wsi
 • Wykonanie wiaty na placu zabaw
 • Zakup stołów cateringowych
 • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Zakup lamp oświetleniowych
 • Promocja wsi
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej
 • Imprezy okolicznościowe

Całkowity koszt

24 770,83 zł

Gogołów

 • Utrzymanie porządku estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
 • Doposażenie OSP
 • Rozwój kultury lokalnej na wsi (ogranizacja imprez, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup matweriałów i usług, doposażenie świetlicy)

Całkowity koszt

46 362,24 zł

Grodziszcze

 • Estetyka wsi- zakup materiałów i usług
 • Organizacja uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług
 • Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług

Całkowity koszt

25 889,60 zł

Jagodnik

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi ( zakup sprzętu, materiałów i usług)
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich

Całkowity koszt

13 343,10 zł

Jakubów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
 • Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)

Całkowity koszt

45 946,45 zł

Komorów

 • Estetyka wsi
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Zakup na doposażenie świetlicy

Całkowity koszt

23 253,18 zł

Krzczonów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)
 • Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ( zakup materiałów i usług)

Całkowity koszt

20 422,55 zł

Krzyżowa

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług
 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Modernizacja oświetlenia na terenie wsi
 • Remont i doposażenie świetlicy

Całkowity koszt

29 121,29 zł

Lubachów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej
 • Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych
 • Organizacja imprez i uroczystości
 • Modernizacja oświetlenia na terenie wsi
 • Doposażenie jednostki OSP Bystrzyca Górna

Całkowity koszt

46 391,56 zł

Lutomia Dolna

 • Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)
 • Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie
 • Estetyka wsi - zakup materiałów i usług
 • Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym
 • Doposażenie OSP Lutomia

Całkowity koszt

46 369,87 zł

Lutomia Górna

 • Organizacja imprez kulturalnych- zakup materiałów i usług
 • Utrzymanie porządku, estetyka wsi
 • Promocja sołectwa
 • Zakup niezbędnego sprzętu ramach doposażenia OSP
 • Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (Klub „Kłos” Lutomia)
 • Zakup strojów sportowych oraz siatek na bramki na boisko sportowe
 • Doposażenie w niezbędny sprzęt świetlicy wiejskiej

Całkowity koszt

20 346,67 zł

Makowice

 • Doposażenie utrzymanie boiska sportowego
 • Organizacja imprez wiejskich
 • Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług
 • Utrzymanie porządku / umowa zlecenie
 • Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską

Całkowity koszt

19 678,43 zł

Miłochów

 • Estetyka wsi: zakup materiałów i usług
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń

Całkowity koszt

17 518,58 zł

Modliszów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Zakup ograniczników prędkości, luster, znaków poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych
 • Modernizacja oświetlenia dróg
 • Zakup wiaty przystankowej i ławki
 • Promocja miejscowości
 • Organizacja imprez i uroczystości- zakup materiałów i usług

Całkowity koszt

46 416,49 zł

Mokrzeszów

 • Organizacja imprez, uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
 • Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu niezbędnego do organizacji i obsługi imprez)
 • Sport i rekreacja na terenie Sołectwa (doposażenie Klubu Sportowego Zieloni)
 • Doposażenie OSP Mokrzeszów
 • Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów
 • Pomoc w działalności Koła Gospodyń Wiejskich
 • Rozwój kultury wiejskiej

Całkowity koszt

14 753,43 zł

Niegoszów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich

Całkowity koszt

21 285,80 zł

Opoczka

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
 • Zakup artykułów sportowych

Całkowity koszt

20 539,73 zł

Panków

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
 • Rozwój kulturalny wsi
 • Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych

Całkowity koszt

22 090,68 zł

Pogorzała

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
 • Wsparcie OSP Witoszów
 • Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw

Całkowity koszt

46 303,35 zł

Pszenno

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Rozwój kultury wiejskiej (zakup materiałów i usług)
 • Utrzymanie porządku na boisku sportowym
 • Doposażenie szatni na boisku sportowym
 • Zakup i montaż garażu blaszanego
 • Budowa chodników
 • Remont chodników
 • Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa

Całkowity koszt

46 395,12 zł

Słotwina

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
 • Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych
 • Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska
 • Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego

Całkowity koszt

14 012,47 zł

Sulisławice

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup materiałów i usług
 • Organizacja imprez i uroczystości wioskowych
 • Promocja sołectwa

Całkowity koszt

17 174,98 zł

Stachowice

 • Estetyka wsi
 • Kultura i rozrywka
 • Straż OSP Lutomia
 • Zakup sprzętu (urządzenie do ćwiczeń)
 • Zakup tablicy informacyjnej
 • Zakup sprzętu i ubrań sportowych
 • Zakup materiałów i usług do organizacji uroczystości wiejskich

Całkowity koszt

15 164,27 zł

Wieruszów

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
 • Zakup i montaż urządzeń zabawowych
 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)
 • Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejska

Całkowity koszt

25 005,00 zł

Wilków

 • Organizacja imprez wiejskich
 • Utrzymanie estetyki wsi
 • Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Całkowity koszt

18 276,64 zł

Wiśniowa

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego (zakup materiałów i usług)
 • Modernizacja oświetlenia ( 2 lampy)
 • Rozwój kultury wiejskiej
 • Przygotowanie terenu pod postawienie wiaty rekreacyjnej przy szatni sportowej w Sołectwie Wiśniowa

Całkowity koszt

44 127,70 zł

Witoszów Dolny

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup materiałów i usług
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług
 • Dofinansowanie w doposażenie OSP Witoszów Dolny
 • Dofinansowanie ORZEŁ WITOSZÓW
 • Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespołu "Ale Babki"
 • Dofinansowanie Przedszkola w Witoszowie Dolnym
 • Dofinansowanie Drużyny Reprezentującej Witoszów Dolny na Turnieju Sołectw

Całkowity koszt

24 390,54 zł

Witoszów Górny

 • Estetyka wsi
 • Estetyka i rekreacja wsi
 • Sprzątanie przystanków
 • Obsługa zebrań i dożynek itp.
 • Dwa projekty-1. projekt drogi wewnętrznej transportu rolnego nr dz. 286,288/3. 2. projekt instalacji punktów oświetlenia przy posesji 22-25
 • Dofinansowanie Straży Pożarnej
 • Rekreacja i sport

Całkowity koszt

13 923,98 zł

Zawiszów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Organizacja uroczystości gminnych i wiejskich
 • Zakup nowego urządzenia na plac zabaw
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Świdnica rozliczyło tylko 78% mieszkańców.

Teraz
78%
20 956 734,00 zł
Prognoza
100%
26 546 417,93 zł
Zobacz, jak brakujące +22%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 7 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 8 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 60
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.