Gmina Świdnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
17 155
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
107 635 580,55 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.99%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
19 367 876 zł
17.99%
CIT
50 000 zł
0.05%
Podatki od nieruchomości
13 076 599 zł
12.15%
Inne podatki i opłaty lokalne
16 785 454 zł
15.59%
Dotacje
37 133 897,10 zł
34.5%
Subwencje
18 310 191 zł
17.01%
Pozostałe dochody
2 911 563,45 zł
2.71%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
114 684 379,85 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
26 693 211,00 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
26 693 211,00 zł
Wydatki bieżące
77%
87 991 168,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 695 729,33 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 964 726,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
30 082 458,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 912 355,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 884 068,84 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 368 005,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 589 388,99 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 946 195,13 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 349 750,10 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 471 720,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
269 211,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 272 436,46 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 417 525,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 460 811,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
26 693 211,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.34%
Sprawy społeczne
34.66%
Infrastruktura duża i mała
Wydatki na inwestycje w dziale
17 441 900,00 zł
9 251 311,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica - 100 000,00 zł
Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 3 200 000,00 zł
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap I - 1 700 000,00 zł

Całkowity koszt
5 000 000,00 zł
Przedszkola i złobki

Przedszkola i złobki

Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie - 2 960 000,00 zł
Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej - 4 940 000,00 zł

Całkowity koszt
7 900 000,00 zł
Makowice/Opoczka

Makowice/Opoczka

Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica

Całkowity koszt
2 804 500,00 zł
GOKSiR

GOKSiR

Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Śwdnicy - 300 000,00 zł
Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)" w ramach FS wsi Boleścin - 7 400,00 zł

Całkowity koszt
307 400,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica - 150 000,00 zł
Odnowa Dolnośląskiej Wsi - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja i wodociąg w Pszennie) - 500 000,00 zł
Wykup działek - 440 000,00 zł
Dostosowanie Urzędu do obsługi osób z niepełnosprawnościami - 200 000,00 zł
Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych - 25 000,00 zł
Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla KP PSP w Świdnicy - 15 000,00 zł

Całkowity koszt
1 180 000,00 zł
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Drogi wojewódzkie i powiatowe

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych - 380 000,00 zł
Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - 250 000,00 zł
Budowa drogi powiatowej na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy - 70 196,00 zł

Całkowity koszt
700 196,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - 500 000,00 zł
Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice - 240 000,00 zł
Niegoszów - Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych - 650 000,00 zł
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - 1 000 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej w Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 1 204 515,00 zł
Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Witoszów Górny - 163 000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej - 500 000,00 zł

Całkowity koszt
4 257 515,00 zł
Termomodernizacja

Termomodernizacja

Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 600 000,00 zł
Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym - 650 000,00 zł

Całkowity koszt
1 250 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 500 000,00 zł
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - 727 600,00 zł

Całkowity koszt
1 227 600,00 zł
Gospodardka wodno-ściekowa

Gospodardka wodno-ściekowa

Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie - 200 000,00 zł
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała - 120 000,00 zł
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
420 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie - 426 000,00 zł
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35 - 270 000,00 zł

Całkowity koszt
696 000,00 zł
Inwestycje wod-kan

Inwestycje wod-kan

Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica - 100 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce - 600 000,00 zł

Całkowity koszt
700 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 000 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica - 100 000,00 zł
Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 3 200 000,00 zł
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap I - 1 700 000,00 zł

Przedszkola i złobki

Całkowity koszt

7 900 000,00 zł

Przedszkola i złobki

Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie - 2 960 000,00 zł
Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej - 4 940 000,00 zł

Makowice/Opoczka

Całkowity koszt

2 804 500,00 zł

Makowice/Opoczka

Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica

GOKSiR

Całkowity koszt

307 400,00 zł

GOKSiR

Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Śwdnicy - 300 000,00 zł
Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)" w ramach FS wsi Boleścin - 7 400,00 zł

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica - 150 000,00 zł
Odnowa Dolnośląskiej Wsi - 100 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 180 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja i wodociąg w Pszennie) - 500 000,00 zł
Wykup działek - 440 000,00 zł
Dostosowanie Urzędu do obsługi osób z niepełnosprawnościami - 200 000,00 zł
Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych - 25 000,00 zł
Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla KP PSP w Świdnicy - 15 000,00 zł

Infrastruktura duża i mała
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Całkowity koszt

700 196,00 zł

Drogi wojewódzkie i powiatowe

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych - 380 000,00 zł
Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - 250 000,00 zł
Budowa drogi powiatowej na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy - 70 196,00 zł

Drogi gminne

Całkowity koszt

4 257 515,00 zł

Drogi gminne

Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - 500 000,00 zł
Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice - 240 000,00 zł
Niegoszów - Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych - 650 000,00 zł
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - 1 000 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej w Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 1 204 515,00 zł
Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Witoszów Górny - 163 000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej - 500 000,00 zł

Termomodernizacja

Całkowity koszt

1 250 000,00 zł

Termomodernizacja

Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 600 000,00 zł
Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym - 650 000,00 zł

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 227 600,00 zł

Ochrona środowiska

Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 500 000,00 zł
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - 727 600,00 zł

Gospodardka wodno-ściekowa

Całkowity koszt

420 000,00 zł

Gospodardka wodno-ściekowa

Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie - 200 000,00 zł
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała - 120 000,00 zł
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice - 100 000,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

696 000,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie - 426 000,00 zł
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35 - 270 000,00 zł

Inwestycje wod-kan

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Inwestycje wod-kan

Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica - 100 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce - 600 000,00 zł

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

31 656,46 zł

Bojanice

Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich
Estetyka wsi Bojanice
Doświetlenie wsi Bojanice
Modernizacja placu zabaw
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży
Zakup artykułów papierniczych oraz wsparcie działań dydaktycznych prowadzonych przy świetlicy w Bojanicach dla dzieci i młodzieży
Pomoc w imprezach organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich działających we wsi Bojanice
Zakup sprzętu i odzieży Ochotniczych Straży Pożarnych działających i wspierających wieś Bojanice

Całkowity koszt

39 593,79 zł

Boleścin

Utrzymanie porządku i estetyka wsi
Utrzymanie porządku i estetyka wsi
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
Doposażenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców, sportowy
Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców
Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej
Utwardzenie dróg gminnych, zakup kruszywa
Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)
Promocja i reklama wsi

Całkowity koszt

43 632,07 zł

Burkatów

Utrzymanie porządku i estetyka (zakup materiałów i usług)
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy

Całkowity koszt

41 589,72 zł

Bystrzyca Dolna

Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług
Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe, profilaktyka zdrowia
Doposażenie świetlicy
Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego

Całkowity koszt

40 150,79 zł

Bystrzyca Górna

Estetyka wsi
Wykonanie wiaty na placu zabaw
Zakup stołów cateringowych
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
Zakup lamp oświetleniowych
Promocja wsi
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Imprezy okolicznościowe

Całkowity koszt

24 786,73 zł

Gogołów

Utrzymanie porządku estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
Doposażenie OSP
Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy)

Całkowity koszt

46 417,10 zł

Grodziszcze

Estetyka wsi- zakup materiałów i usług
Organizacja uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług

Całkowity koszt

25 947,16 zł

Jagodnik

Utrzymanie porządku i estetyka wsi ( zakup sprzętu, materiałów i usług)
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich

Całkowity koszt

13 368,12 zł

Jakubów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)

Całkowity koszt

45 999,35 zł

Komorów

Estetyka wsi
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
Zakup na doposażenie świetlicy

Całkowity koszt

23 254,97 zł

Krzczonów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ( zakup materiałów i usług)

Całkowity koszt

20 423,52 zł

Krzyżowa

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług
Utrzymanie porządku i estetyka wsi
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi
Remont i doposażenie świetlicy

Całkowity koszt

29 335,61 zł

Lubachów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi
Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej
Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych
Organizacja imprez i uroczystości
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi
Doposażenie jednostki OSP Bystrzyca Górna

Całkowity koszt

46 417,10 zł

Lutomia Dolna

Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług
Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym
Doposażenie OSP Lutomia

Całkowity koszt

46 417,10 zł

Lutomia Górna

Organizacja imprez kulturalnych- zakup materiałów i usług
Utrzymanie porządku, estetyka wsi
Promocja sołectwa
Zakup niezbędnego sprzętu ramach doposażenia OSP
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (Klub „Kłos” Lutomia)
Zakup strojów sportowych oraz siatek na bramki na boisko sportowe
Doposażenie w niezbędny sprzęt świetlicy wiejskiej

Całkowity koszt

20 469,94 zł

Makowice

Doposażenie utrzymanie boiska sportowego
Organizacja imprez wiejskich
Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług
Utrzymanie porządku / umowa zlecenie
Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską

Całkowity koszt

19 680,85 zł

Miłochów

Estetyka wsi: zakup materiałów i usług
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń

Całkowity koszt

17 592,08 zł

Modliszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi
Zakup ograniczników prędkości, luster, znaków poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych
Modernizacja oświetlenia dróg
Promocja miejscowości
Organizacja imprez i uroczystości- zakup materiałów i usług

Całkowity koszt

46 417,10 zł

Mokrzeszów

Organizacja imprez, uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)
Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu niezbędnego do organizacji i obsługi imprez)
Sport i rekreacja na terenie Sołectwa (doposażenie Klubu Sportowego Zieloni)
Doposażenie OSP Mokrzeszów
Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów
Pomoc w działalności Koła Gospodyń Wiejskich
Rozwój kultury wiejskiej

Całkowity koszt

14 760,64 zł

Niegoszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich

Całkowity koszt

21 305,45 zł

Opoczka

Utrzymanie porządku i estetyka wsi
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
Zakup artykułów sportowych

Całkowity koszt

20 562,78 zł

Panków

Utrzymanie porządku i estetyki wsi
Rozwój kulturalny wsi
Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych

Całkowity koszt

22 094,54 zł

Pogorzała

Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
Wsparcie OSP Witoszów
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw

Całkowity koszt

46 417,10 zł

Pszenno

Utrzymanie porządku i estetyka wsi
Rozwój kultury wiejskiej (zakup materiałów i usług)
Utrzymanie porządku na boisku sportowym
Doposażenie szatni na boisku sportowym
Zakup i montaż garażu blaszanego
Budowa chodników
Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa

Całkowity koszt

46 417,10 zł

Słotwina

Utrzymanie porządku i estetyki wsi
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych
Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego

Całkowity koszt

14 017,96 zł

Sulisławice

Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup materiałów i usług
Organizacja imprez i uroczystości wioskowych
Promocja sołectwa

Całkowity koszt

17 220,74 zł

Stachowice

Estetyka wsi
Kultura i rozrywka
Straż OSP Lutomia
Zakup sprzętu (urządzenie do ćwiczeń)
Zakup tablicy informacyjnej
Zakup sprzętu i ubrań sportowych
Zakup materiałów i usług do organizacji uroczystości wiejskich

Całkowity koszt

15 178,39 zł

Wieruszów

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
Zakup i montaż urządzeń zabawowych
Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)
Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejska

Całkowity koszt

25 204,49 zł

Wilków

Organizacja imprez wiejskich
Utrzymanie estetyki wsi
Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Całkowity koszt

18 334,75 zł

Wiśniowa

Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego (zakup materiałów i usług)
Rozwój kultury wiejskiej
Modernizacja oświetlenia ( 2 lampy)

Całkowity koszt

46 417,10 zł

Witoszów Dolny

Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup materiałów i usług
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług
Dofinansowanie w doposażenie OSP Witoszów Dolny
Dofinansowanie ORZEŁ WITOSZÓW
Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespołu "Ale Babki"
Dofinansowanie Przedszkola w Witoszowie Dolnym
Dofinansowanie Drużyny Reprezentującej Witoszów Dolny na Turnieju Sołectw

Całkowity koszt

24 693,90 zł

Witoszów Górny

Estetyka i rekreacja wsi
Sprzątanie przystanków
Obsługa zebrań i dożynek itp.
Dwa projekty-1. projekt drogi wewnętrznej transportu rolnego nr dz. 286,288/3. 2. projekt instalacji punktów oświetlenia przy posesji 22-25
Dofinansowanie Straży Pożarnej

Całkowity koszt

13 925,13 zł

Zawiszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi
Organizacja uroczystości gminnych i wiejskich
Zakup nowego urządzenia na plac zabaw

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Świdnica rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
19 367 876,00 zł
Prognoza
100%
21 519 862,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
nowych dróg
Dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
Nowe szlaki
+2 km
ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 5
przejść dla pieszych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.