Gmina Świdnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
17 401
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
100 134 566,41 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.31%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
18 329 790 zł
18.31%
CIT
185 908 zł
0.19%
Podatki od nieruchomości
15 092 681 zł
15.07%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 259 060 zł
18.23%
Dotacje
18 004 252 zł
17.98%
Subwencje
19 002 179 zł
18.98%
Pozostałe dochody
11 260 696,41 zł
11.25%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
104 509 566,41 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 513 796,00 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
21 513 796,00 zł
Wydatki bieżące
79%
82 995 770,41 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 929 754,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 048 791,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 667 757,63 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 297 096,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
4 076 000,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 031 628,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 788 467,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 496 005,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 563 711,99 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 114 645,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 680 426,79 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 137 900,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
797 937,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
792 525,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
450 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
272 284,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
164 638,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
21 513 796,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.62%
Oświata, ochronaśrodowiska i sprawy społeczne
29.04%
Infrastruktura
20.34%
Turystyka, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
10 889 500,00 zł
6 247 296,00 zł
4 377 000,00 zł
Grunty i budynki

Grunty i budynki

 • Wykup działek - 100 000,00 zł
 • Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 100 000,00 zł
 • Budowa budynku komunalnego w Pszennie - 2 000 000,00 zł
 • Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami - 50 000,00 zł
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
2 280 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym - 50 000,00 zł
 • Budowa remizy OSP w Gogołowie - 1 000 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu Gminy Świdnica - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
1 100 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica - 100 000,00 zł
 • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 5 000 000,00 zł
 • Modernizacja boiska w Pszennie - 800 000,00 zł
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
6 000 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Wmiana źródeł ciepła

Wmiana źródeł ciepła

 • Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 400 000,00 zł
 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - 909 500,00 zł
Całkowity koszt
1 309 500,00 zł
Gospodarka ściekowa i kanalizacyjna

Gospodarka ściekowa i kanalizacyjna

 • Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica - 50 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce - 200 000,00 zł
 • Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie - 100 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice - 100 000,00 zł
 • Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f - 120 000,00 zł
Całkowity koszt
570 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych

Całkowity koszt
380 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy - 70 196,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik - 135 000,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - 250 000,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszennie - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
655 196,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - 575 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - 1 025 100,00 zł
 • Droga dojazdowa do gruntów rolnych - 800 000,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej - 1 200 000,00 zł
 • Wykonanie projektów w Gminie - 200 000,00 zł
 • Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - RFIL - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
4 100 100,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice - 100 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia w gminie - 442 000,00 zł
Całkowity koszt
542 000,00 zł
Infrastruktura turystyczna

Infrastruktura turystyczna

 • Budowa stanicy rowerowej:
  - wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie - 1 105 000,00 zł
  - wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej - 1 055 000,00 zł
  - wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie - 405 000,00 zł
  - oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie - 755 000,00 zł
 • Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym - 385 000,00 zł
 • Budowa singletracków - 290 000,00 zł
 • Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystyczne - 40 000,00 zł
 • Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach - 40 000,00 zł
Całkowity koszt
4 075 000,00 zł
GOKSiR

GOKSiR

 • Dotacja dla GOKSiR na:
  - wykonanie projektu na wiaty w Lutomi Małej - 7 000,00 zł
  - doposażenie świetlicy i terenów sportowo-rekreacyjnych - 10 000,00 zł
  - na zakup urządzenia na Plac Zabaw "TYROLKA" - 16 000,00 zł
  - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - 5 000,00 zł
  - na modernizację budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej Modliszków - 11 000,00 zł
  - na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym - 5 000,00 zł
Całkowity koszt
54 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dolnym

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Tereny sportowo - rekreacyjne

Tereny sportowo - rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica - 50 000,00 zł
 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych - 25 000,00 zł
 • Zakup kosiarki (traktorka) spalinowej na potrzeby sołectwa Lutomia Górna - 13 000,00 zł
Całkowity koszt
38 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, ochronaśrodowiska i sprawy społeczne
Grunty i budynki

Całkowity koszt

2 280 000,00 zł

Grunty i budynki

 • Wykup działek - 100 000,00 zł
 • Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 100 000,00 zł
 • Budowa budynku komunalnego w Pszennie - 2 000 000,00 zł
 • Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami - 50 000,00 zł
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne - 30 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym - 50 000,00 zł
 • Budowa remizy OSP w Gogołowie - 1 000 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu Gminy Świdnica - 50 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

6 000 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica - 100 000,00 zł
 • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 5 000 000,00 zł
 • Modernizacja boiska w Pszennie - 800 000,00 zł
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II - 100 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Przedszkola

Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie

Wmiana źródeł ciepła

Całkowity koszt

1 309 500,00 zł

Wmiana źródeł ciepła

 • Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 400 000,00 zł
 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - 909 500,00 zł
Infrastruktura
Gospodarka ściekowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

570 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i kanalizacyjna

 • Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica - 50 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce - 200 000,00 zł
 • Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie - 100 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice - 100 000,00 zł
 • Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f - 120 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

380 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

655 196,00 zł

Drogi powiatowe

 • Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy - 70 196,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik - 135 000,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - 250 000,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszennie - 200 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

4 100 100,00 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - 575 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - 1 025 100,00 zł
 • Droga dojazdowa do gruntów rolnych - 800 000,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej - 1 200 000,00 zł
 • Wykonanie projektów w Gminie - 200 000,00 zł
 • Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - RFIL - 300 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

542 000,00 zł

Oświetlenie

 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice - 100 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia w gminie - 442 000,00 zł
Turystyka, sport i kultura
Infrastruktura turystyczna

Całkowity koszt

4 075 000,00 zł

Infrastruktura turystyczna

 • Budowa stanicy rowerowej:
  - wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie - 1 105 000,00 zł
  - wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej - 1 055 000,00 zł
  - wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie - 405 000,00 zł
  - oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie - 755 000,00 zł
 • Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym - 385 000,00 zł
 • Budowa singletracków - 290 000,00 zł
 • Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystyczne - 40 000,00 zł
 • Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach - 40 000,00 zł
GOKSiR

Całkowity koszt

54 000,00 zł

GOKSiR

 • Dotacja dla GOKSiR na:
  - wykonanie projektu na wiaty w Lutomi Małej - 7 000,00 zł
  - doposażenie świetlicy i terenów sportowo-rekreacyjnych - 10 000,00 zł
  - na zakup urządzenia na Plac Zabaw "TYROLKA" - 16 000,00 zł
  - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - 5 000,00 zł
  - na modernizację budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej Modliszków - 11 000,00 zł
  - na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym - 5 000,00 zł
Świetlice

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Świetlice

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dolnym

Tereny sportowo - rekreacyjne

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Tereny sportowo - rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica - 50 000,00 zł
 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi - 100 000,00 zł
Tereny zielone

Całkowity koszt

38 000,00 zł

Tereny zielone

 • Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych - 25 000,00 zł
 • Zakup kosiarki (traktorka) spalinowej na potrzeby sołectwa Lutomia Górna - 13 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

35 893,79 zł

Bojanice

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
 • Wsparcie Klubu sportowego "Herkules" Bojanice
 • Wsparcie KGW Bojanice
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej
 • Doposażenie placu zabaw
 • Doposażenie OSP Bystrzyca Górna

Całkowity koszt

45 182,09 zł

Boleścin

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska
 • Projekt oświetlenia wsi
 • Doposażenie OSP Grodziszcze
 • Promocja i reklama wsi

Całkowity koszt

49 747,53 zł

Burkatów

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
 • Doposażenie OSP Burkatów
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług
 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
 • Wykonanie projektu gminnych dróg o numerach 176/1 i 158
 • Utrzymanie porządku - umowa zlecenie

Całkowity koszt

45 811,81 zł

Bystrzyca Dolna

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług
 • Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe
 • Sport i rekreacja
 • Turystyka
 • Projekt oświetlenia ulicy za Przedszkolem gminnym

Całkowity koszt

44 867,24 zł

Bystrzyca Górna

 • Estetyka wsi
 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie
 • Prace porządkowe na wsi - umowa zlecenie
 • Montaż wiaty na Placu Zabaw
 • Zakup zestawu cateringowego (2 kpl)
 • Doposażenie OSP Bystrzyca Górna
 • Zakup lamp oświetleniowych
 • Promocja wsi
 • Doposażenie Świetlicy Wiejskiej
 • Imprezy okolicznościowe

Całkowity koszt

27 497,58 zł

Gogołów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
 • Rozwój kultury lokalnej na wsi (ogranizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)

Całkowity koszt

52 476,30 zł

Grodziszcze

 • Estetyka wsi- zakup materiałów i usług
 • Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie konserwator
 • Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług
 • Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług

Całkowity koszt

29 754,06 zł

Jagodnik

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Utrzymanie porządku/estetyka wsi - umowa zlecenie
 • Doświetlenie wsi
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Zakup ogrodzenia i urządzeń zabawowych na Plac Zabaw

Całkowity koszt

15 060,70 zł

Jakubów

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
 • Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)

Całkowity koszt

51 111,92 zł

Komorów

 • Estetyka wsi
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Zakup na doposażenie świetlicy

Całkowity koszt

26 710,44 zł

Krzczonów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)
 • Inwestycje - wykonanie wiaty na boisku sportowym ( zakup materiałów i usług)

Całkowity koszt

22 774,71 zł

Krzyżowa

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Modernizacja oświetlenia na terenie wsi
 • Remont i doposażenie świetlicy ( zakup materiałów i usług)

Całkowity koszt

32 692,73 zł

Lubachów

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
 • Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej
 • Organizacja imprez i uroczystości
 • Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Lubachów

Całkowity koszt

52 476,30 zł

Lutomia Dolna

 • Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług
 • Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie
 • Estetyka wsi - zakup materiałów i usług
 • Doposażenie OSP Lutomia
 • Modernizacja oświetlenia w sołectwie
 • Wykonanie projektu na wiatę w Lutomii Małej (zakup materiałów)

Całkowity koszt

52 476,30 zł

Lutomia Górna

 • Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)
 • Utrzymanie porządku, estetyka wsi
 • Promocja Sołectwa
 • Zakup kosiarki (traktorka) spalinowej na potrzeby sołectwa
 • Zakup niezbędnego sprzętu ramach doposażenia OSP
 • Zakup elementów strojów regionalnych do promocji sołectwa ( zespół "Kądziołeczka")
 • Dofinansowanie rekultywacji murawy na boisku sportowym w Lutomi Górnej

Całkowity koszt

22 984,62 zł

Makowice

 • Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego
 • Organizacja imprez wiejskich
 • Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług
 • Utrzymanie porządku / umowa zlecenie
 • Projekt oświetlenia
 • Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską

Całkowity koszt

21 987,57 zł

Miłochów

 • Estetyka wsi zakup materiałów i usług
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich

Całkowity koszt

19 573,66 zł

Modliszów

 • Utrzymywanie porządku i estetyki wsi
 • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Świetlicy
 • Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej
 • Modernizacja budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej
 • Wykonanie projektu budowy drogi gminnej prowadzącej do kościoła tj. ul. Lipowa
 • Organizacja imprez i uroczystości. Zakup materiałów i usług

Całkowity koszt

52 476,30 zł

Mokrzeszów

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
 • Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu niezbędnego do organizacji i obsługi imprez)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe
 • Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzeszów
 • Dofinansowanie OSP Mokrzeszów
 • Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów
 • Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich

Całkowity koszt

16 005,27 zł

Niegoszów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Zakup materiału na obudowanie wiaty

Całkowity koszt

23 771,76 zł

Opoczka

 • Estetyka wsi
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Doposażenie placu zabaw
 • Zakup artykułów sportowych
 • Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki

Całkowity koszt

23 037,10 zł

Panków

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
 • Rozwój kulturalny wsi
 • Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych
 • Doposażenie OSP

Całkowity koszt

24 296,53 zł

Pogorzała

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
 • Utrzymanie porządku/estetyka wsi - umowa zlecenie
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
 • Doposażenie OSP Witoszów Dln.

Całkowity koszt

52 476,30 zł

Pszenno

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług
 • Utrzymanie porządku na boisku sportowym
 • Doposażenie kuchni
 • Promocja Sołectwa
 • Remont chodników
 • Opracowanie dokumentacji na budowę drogi przy ul. Pogodnej

Całkowity koszt

52 476,30 zł

Słotwina

 • Estetyka wsi oraz utrzymanie porządku
 • Promocja wsi Słotwina
 • Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych
 • Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska
 • Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej

Całkowity koszt

15 270,60 zł

Sulisławice

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
 • Utrzymanie porządku estetyka wsi - umowa zlecenie
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ( zakup materiałów i usług)
 • Promocja Wsi

Całkowity koszt

19 731,09 zł

Stachowice

 • Estetyka wsi
 • Kultura i rozrywka
 • Straż OSP Lutomia
 • Zakup kostki brukowej i krawężników
 • Zakup sprzętu i ubrań sportowych
 • Zakup materiałów i usług do organizacji uroczystości wiejskich

Całkowity koszt

16 739,94 zł

Wieruszów

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów)
 • Zakup i montaż urządzeń zabawowych
 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)
 • Zagospodarowanie działek gminnych

Całkowity koszt

28 494,63 zł

Wilków

 • Organizacja imprez wiejskich
 • Utrzymanie estetyki wsi
 • Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
 • Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie

Całkowity koszt

20 728,14 zł

Wiśniowa

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
 • Zakup namiotu z napisem "Wiśniowa"

Całkowity koszt

52 476,30 zł

Witoszów Dolny

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
 • Zakup urządzenia na Plac Zabaw " TYROLKA"
 • Dofinansowanie Boiska Sportowego w Witoszowie Dolnym

Całkowity koszt

27 287,68 zł

Witoszów Górny

 • Estetyka wsi
 • Sprzątanie przystanków - umowa zlecenie
 • Obsługa zebrań i imprez
 • Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej
 • Sport i rekreacja
 • Dofinansowanie Straży Pożarnej

Całkowity koszt

15 742,89 zł

Zawiszów

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
 • Organizacja uroczystości gminnych i wiejskich
 • Zakup urządzenia na plac zabaw
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Świdnica rozliczyło tylko 83% mieszkańców.

Teraz
83%
18 329 790,00 zł
Prognoza
100%
22 017 261,32 zł
Zobacz, jak brakujące +17%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 35
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.