Gmina Świdnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
17 401
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
115 740 815,93 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.33%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
21 218 208,57 zł
18.33%
CIT
185 678,43 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
13 232 647,12 zł
11.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 627 890,16 zł
15.23%
Dotacje
26 526 753,17 zł
22.92%
Subwencje
20 048 040 zł
17.32%
Pozostałe dochody
16 901 598,48 zł
14.6%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
125 040 023,73 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 020 280,88 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
20 020 280,88 zł
Wydatki bieżące
84%
105 019 742,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 783 747,21 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 510 410,38 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 925 000,51 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 733 643,87 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
11 787 709,24 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 430 212,45 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 799 595,51 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
4 126 858,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 368 623,44 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 778 113,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 293 952,82 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 741 413,18 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 082 742,03 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 037 712,23 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
863 682,79 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
356 341,83 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
420 265,20 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
20 020 280,88 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
49.97%
Infrastruktura
47.4%
Oświata, ochronaśrodowiska i sprawy społeczne
2.63%
Turystyka, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
10 004 445,07 zł
9 489 850,92 zł
525 984,89 zł
Gospodarka ściekowa i kanalizacyjna

Gospodarka ściekowa i kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce - 172 133,52 zł 
 • Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (na wykup przez spółkę sieci wodociągowo- kanalizacyjnych wybudowanych i oddanych do użytku przez prywatnych inwestorów) - 100 000,00 zł 
 • Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica) - 300 000,00 zł 
 • Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie  - 177 120,00 zł
 • Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f  - 96 650,75 zł
Całkowity koszt
845 904,27 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik - 122 385,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica  - 250 000,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszennie - 200 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D w Wieruszowie w ramach zadania  Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych - 195 000,00 zł 
Całkowity koszt
767 385,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - 1 500,00 zl 
 • Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - 3 345 971,20 zł 
 • Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych - 2 801 326,15 zł 
 • Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych - 765 318,10 zł 
 • Wykonanie projektów w gminie - 202 946,60 zł 
 • Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej - 853 212,88 zł 
 • Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 92 250,00 zł 
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice - 104 300,97 zł 
Całkowity koszt
8 166 825,90 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia w gminie - 218 379,90 zł 
 • Inwestycje - zakup, instalacja lampy solarnej na placu zabaw w Krzczonowie oraz kosztorysy/projekty - 5 950,00 zł
Całkowity koszt
224 329,90 zł
Grunty i budynki

Grunty i budynki

 • Wykup działek - 144 958,00 zł
 • Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 568 992,11 zł
 • Budowa budynku komunalnego w Pszennie - 196 185,00 zł 
 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - 36 900,00 zł
 • Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica -  67 075,17 zł
Całkowity koszt
1 014 110,28 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie - 65 000,00 zł 
 • Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym - 370 794,78 zł
 • Budowa remizy OSP w Gogołowie - 486 620,35 zł
Całkowity koszt
922 415,13 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych  na terenie Gminy Świdnica - 284 072,78 zł 
 • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 4 940 382,05 zł
 • Modernizacja boiska w Pszennie - 609 041,35 zł
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II - 1 353,00 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - 119 999,99 zł 
Całkowity koszt
5 954 849,17 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie

Całkowity koszt
153 003,38 zł
Żłobki

Żłobki

 • Zakup traktora ogrodowego dla Żłobka w Pszennie - 16 431,50 zł 
 • Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Żłobka w Pszennie - 51 926,78 zł 
 • Zakup 150 litrowego kotła warzelnego gazowego do Gminnego Żłobka w Pszennie - 20 295,00 zł 
Całkowity koszt
88 653,28 zł
Wmiana źródeł ciepła

Wmiana źródeł ciepła

 • Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 292 632,20 zł
 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - 1 064 187,48 zł
Całkowity koszt
1 309 500,00 zł
Infrastruktura turystyczna

Infrastruktura turystyczna

 • Budowa stanicy rowerowej:
  - wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie - 25 500,00 zł
  - wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej - 25 500,00 zł
  - wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie - 25 500,00 zł
  - oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie - 34 553,50 zł
 • Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym - 78 299,58 zł 
 • Budowa singletracków - 24 600,00 zł
 • Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach - 17 000,03 zł 
Całkowity koszt
230 953,11 zł
GOKSiR

GOKSiR

  • Dotacja dla GOKSiR na:
   - wykonanie projektu na wiaty w Lutomi Małej - 7 000,00 zł
   - doposażenie świetlicy i terenów sportowo-rekreacyjnych - 10 000,00 zł
   - na zakup urządzenia na Plac Zabaw "TYROLKA" - 16 000,00 zł
   - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - 5 000,00 zł
   - na modernizację budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej Modliszków - 5 000,00 zł
   - na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym - 5 000,00 zł
  Całkowity koszt
  48 000,00 zł
  Świetlice

  Świetlice

  • Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dolnym - 41 576,00 zł
  • Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku - 20 000,00 zł 
  Całkowity koszt
  61 576,00 zł
  Tereny sportowo - rekreacyjne

  Tereny sportowo - rekreacyjne

  • Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica - 76 924,75 zł
  • Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice - 95 531,03 zł 
  Całkowity koszt
  172 455,78 zł
  Tereny zielone

  Tereny zielone

  Zakup kosiarki (traktorka) spalinowej na potrzeby sołectwa Lutomia Górna 

  Całkowity koszt
  13 000,00 zł
  Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
  Infrastruktura
  Gospodarka ściekowa i kanalizacyjna

  Całkowity koszt

  845 904,27 zł

  Gospodarka ściekowa i kanalizacyjna

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce - 172 133,52 zł 
  • Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (na wykup przez spółkę sieci wodociągowo- kanalizacyjnych wybudowanych i oddanych do użytku przez prywatnych inwestorów) - 100 000,00 zł 
  • Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica) - 300 000,00 zł 
  • Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie  - 177 120,00 zł
  • Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f  - 96 650,75 zł
  Drogi powiatowe

  Całkowity koszt

  767 385,00 zł

  Drogi powiatowe

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik - 122 385,00 zł
  • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica  - 250 000,00 zł
  • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszennie - 200 000,00 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D w Wieruszowie w ramach zadania  Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych - 195 000,00 zł 
  Drogi gminne

  Całkowity koszt

  8 166 825,90 zł

  Drogi gminne

  • Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - 1 500,00 zl 
  • Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - 3 345 971,20 zł 
  • Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych - 2 801 326,15 zł 
  • Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych - 765 318,10 zł 
  • Wykonanie projektów w gminie - 202 946,60 zł 
  • Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej - 853 212,88 zł 
  • Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 92 250,00 zł 
  • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice - 104 300,97 zł 
  Oświetlenie

  Całkowity koszt

  224 329,90 zł

  Oświetlenie

  • Modernizacja oświetlenia w gminie - 218 379,90 zł 
  • Inwestycje - zakup, instalacja lampy solarnej na placu zabaw w Krzczonowie oraz kosztorysy/projekty - 5 950,00 zł
  Oświata, ochronaśrodowiska i sprawy społeczne
  Grunty i budynki

  Całkowity koszt

  1 014 110,28 zł

  Grunty i budynki

  • Wykup działek - 144 958,00 zł
  • Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 568 992,11 zł
  • Budowa budynku komunalnego w Pszennie - 196 185,00 zł 
  • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - 36 900,00 zł
  • Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica -  67 075,17 zł
  Ochotnicze Straże Pożarne

  Całkowity koszt

  922 415,13 zł

  Ochotnicze Straże Pożarne

  • Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie - 65 000,00 zł 
  • Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym - 370 794,78 zł
  • Budowa remizy OSP w Gogołowie - 486 620,35 zł
  Szkoły podstawowe

  Całkowity koszt

  5 954 849,17 zł

  Szkoły podstawowe

  • Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych  na terenie Gminy Świdnica - 284 072,78 zł 
  • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 4 940 382,05 zł
  • Modernizacja boiska w Pszennie - 609 041,35 zł
  • Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II - 1 353,00 zł
  • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - 119 999,99 zł 
  Przedszkola

  Całkowity koszt

  153 003,38 zł

  Przedszkola

  Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie

  Żłobki

  Całkowity koszt

  88 653,28 zł

  Żłobki

  • Zakup traktora ogrodowego dla Żłobka w Pszennie - 16 431,50 zł 
  • Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Żłobka w Pszennie - 51 926,78 zł 
  • Zakup 150 litrowego kotła warzelnego gazowego do Gminnego Żłobka w Pszennie - 20 295,00 zł 
  Wmiana źródeł ciepła

  Całkowity koszt

  1 309 500,00 zł

  Wmiana źródeł ciepła

  • Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 292 632,20 zł
  • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - 1 064 187,48 zł
  Turystyka, sport i kultura
  Infrastruktura turystyczna

  Całkowity koszt

  230 953,11 zł

  Infrastruktura turystyczna

  • Budowa stanicy rowerowej:
   - wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie - 25 500,00 zł
   - wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej - 25 500,00 zł
   - wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie - 25 500,00 zł
   - oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie - 34 553,50 zł
  • Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym - 78 299,58 zł 
  • Budowa singletracków - 24 600,00 zł
  • Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach - 17 000,03 zł 
  GOKSiR

  Całkowity koszt

  48 000,00 zł

  GOKSiR

   • Dotacja dla GOKSiR na:
    - wykonanie projektu na wiaty w Lutomi Małej - 7 000,00 zł
    - doposażenie świetlicy i terenów sportowo-rekreacyjnych - 10 000,00 zł
    - na zakup urządzenia na Plac Zabaw "TYROLKA" - 16 000,00 zł
    - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - 5 000,00 zł
    - na modernizację budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej Modliszków - 5 000,00 zł
    - na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym - 5 000,00 zł
   Świetlice

   Całkowity koszt

   61 576,00 zł

   Świetlice

   • Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dolnym - 41 576,00 zł
   • Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku - 20 000,00 zł 
   Tereny sportowo - rekreacyjne

   Całkowity koszt

   172 455,78 zł

   Tereny sportowo - rekreacyjne

   • Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica - 76 924,75 zł
   • Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice - 95 531,03 zł 
   Tereny zielone

   Całkowity koszt

   13 000,00 zł

   Tereny zielone

   Zakup kosiarki (traktorka) spalinowej na potrzeby sołectwa Lutomia Górna 

   05

   Fundusz sołecki

   Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

   Całkowity koszt

   35 869,32 zł

   Bojanice

   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
   • Wsparcie Klubu sportowego "Herkules" Bojanice
   • Wsparcie KGW Bojanice
   • Doposażenie świetlicy wiejskiej
   • Doposażenie placu zabaw
   • Doposażenie OSP Bystrzyca Górna

   Całkowity koszt

   45 156,60 zł

   Boleścin

   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
   • Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska
   • Projekt oświetlenia wsi
   • Doposażenie OSP Grodziszcze
   • Promocja i reklama wsi

   Całkowity koszt

   49 681,99 zł

   Burkatów

   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
   • Doposażenie OSP Burkatów
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług
   • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
   • Wykonanie projektu gminnych dróg o numerach 176/1 i 158
   • Utrzymanie porządku - umowa zlecenie

   Całkowity koszt

   45 388,27 zł

   Bystrzyca Dolna

   • Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług
   • Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe
   • Sport i rekreacja
   • Projekt oświetlenia ulicy za Przedszkolem gminnym

   Całkowity koszt

   44 574,32 zł

   Bystrzyca Górna

   • Estetyka wsi
   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie
   • Prace porządkowe na wsi - umowa zlecenie
   • Montaż wiaty na Placu Zabaw
   • Zakup zestawu cateringowego (2 kpl)
   • Doposażenie OSP Bystrzyca Górna
   • Zakup lamp oświetleniowych
   • Promocja wsi
   • Doposażenie Świetlicy Wiejskiej
   • Imprezy okolicznościowe

   Całkowity koszt

   27 496,17 zł

   Gogołów

   • Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
   • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
   • Rozwój kultury lokalnej na wsi (ogranizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)

   Całkowity koszt

   52 474,03 zł

   Grodziszcze

   • Estetyka wsi- zakup materiałów i usług
   • Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie konserwator
   • Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług
   • Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług

   Całkowity koszt

   28 720,14 zł

   Jagodnik

   • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
   • Utrzymanie porządku/estetyka wsi - umowa zlecenie
   • Doświetlenie wsi
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
   • Zakup ogrodzenia i urządzeń zabawowych na Plac Zabaw

   Całkowity koszt

   14 979,66 zł

   Jakubów

   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
   • Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)

   Całkowity koszt

   51 074,54 zł

   Komorów

   • Estetyka wsi
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
   • Zakup na doposażenie świetlicy

   Całkowity koszt

   26 709,91 zł

   Krzczonów

   • Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)
   • Inwestycje - wykonanie wiaty na boisku sportowym ( zakup materiałów i usług)

   Całkowity koszt

   22 773,83 zł

   Krzyżowa

   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
   • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
   • Modernizacja oświetlenia na terenie wsi
   • Remont i doposażenie świetlicy ( zakup materiałów i usług)

   Całkowity koszt

   30 478,14 zł

   Lubachów

   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
   • Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej
   • Organizacja imprez i uroczystości
   • Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Lubachów

   Całkowity koszt

   52 460,37 zł

   Lutomia Dolna

   • Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług
   • Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie
   • Estetyka wsi - zakup materiałów i usług
   • Doposażenie OSP Lutomia
   • Modernizacja oświetlenia w sołectwie
   • Wykonanie projektu na wiatę w Lutomii Małej (zakup materiałów)

   Całkowity koszt

   52 365,31 zł

   Lutomia Górna

   • Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)
   • Utrzymanie porządku, estetyka wsi
   • Promocja Sołectwa
   • Zakup kosiarki (traktorka) spalinowej na potrzeby sołectwa
   • Zakup niezbędnego sprzętu ramach doposażenia OSP
   • Zakup elementów strojów regionalnych do promocji sołectwa ( zespół "Kądziołeczka")
   • Dofinansowanie rekultywacji murawy na boisku sportowym w Lutomi Górnej

   Całkowity koszt

   22 750,39 zł

   Makowice

   • Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego
   • Organizacja imprez wiejskich
   • Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług
   • Utrzymanie porządku / umowa zlecenie
   • Projekt oświetlenia
   • Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską

   Całkowity koszt

   21 973,90 zł

   Miłochów

   • Estetyka wsi zakup materiałów i usług
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich

   Całkowity koszt

   19 567,86 zł

   Modliszów

   • Utrzymywanie porządku i estetyki wsi
   • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Świetlicy
   • Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej
   • Modernizacja budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej
   • Wykonanie projektu budowy drogi gminnej prowadzącej do kościoła tj. ul. Lipowa
   • Organizacja imprez i uroczystości. Zakup materiałów i usług

   Całkowity koszt

   52 449,68 zł

   Mokrzeszów

   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
   • Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)
   • Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzeszów
   • Dofinansowanie OSP Mokrzeszów
   • Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów 
   • Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich 

   Całkowity koszt

   15 988,58 zł

   Niegoszów

   • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
   • Zakup materiału na obudowanie wiaty

   Całkowity koszt

   23 771,43 zł

   Opoczka

   • Estetyka wsi
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
   • Doposażenie placu zabaw
   • Zakup artykułów sportowych
   • Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki

   Całkowity koszt

   23 009,38 zł

   Panków

   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
   • Rozwój kulturalny wsi
   • Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych
   • Doposażenie OSP

   Całkowity koszt

   23 316,18 zł

   Pogorzała

   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
   • Utrzymanie porządku/estetyka wsi - umowa zlecenie
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
   • Doposażenie OSP Witoszów Dln.

   Całkowity koszt

   52 431,83 zł

   Pszenno

   • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
   • Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług
   • Utrzymanie porządku na boisku sportowym
   • Doposażenie kuchni
   • Promocja Sołectwa
   • Remont chodników
   • Opracowanie dokumentacji na budowę drogi przy ul. Pogodnej

   Całkowity koszt

   52 064,75 zł

   Słotwina

   • Estetyka wsi oraz utrzymanie porządku
   • Promocja wsi Słotwina
   • Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych
   • Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska
   • Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego
   • Modernizacja świetlicy wiejskiej

   Całkowity koszt

   15 248,94 zł

   Sulisławice

   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
   • Utrzymanie porządku estetyka wsi - umowa zlecenie
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ( zakup materiałów i usług)
   • Promocja Wsi

   Całkowity koszt

   19 701,26 zł

   Stachowice

   • Estetyka wsi
   • Kultura i rozrywka
   • Straż OSP Lutomia
   • Zakup sprzętu i ubrań sportowych
   • Zakup materiałów i usług do organizacji uroczystości wiejskich

   Całkowity koszt

   16 735,44 zł

   Wieruszów

   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów)
   • Zakup i montaż urządzeń zabawowych
   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)
   • Zagospodarowanie działek gminnych

   Całkowity koszt

   28 223,89 zł

   Wilków

   • Organizacja imprez wiejskich
   • Utrzymanie estetyki wsi
   • Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
   • Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie

   Całkowity koszt

   20 449,61 zł

   Wiśniowa

   • Utrzymanie porządku i estetyka wsi
   • Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
   • Zakup namiotu z napisem "Wiśniowa"

   Całkowity koszt

   51 942,31 zł

   Witoszów Dolny

   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)
   • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
   • Zakup urządzenia na Plac Zabaw " TYROLKA"
   • Dofinansowanie Boiska Sportowego w Witoszowie Dolnym

   Całkowity koszt

   27 281,60 zł

   Witoszów Górny

   • Estetyka wsi
   • Sprzątanie przystanków - umowa zlecenie
   • Obsługa zebrań i imprez
   • Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej
   • Sport i rekreacja
   • Dofinansowanie Straży Pożarnej

   Całkowity koszt

   15 708,08 zł

   Zawiszów

   • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
   • Organizacja uroczystości gminnych i wiejskich
   • Zakup urządzenia na plac zabaw
   Zobacz pełną listę zadań
   06

   Prognoza PIT

   My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

   Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Świdnica rozliczyło tylko 83% mieszkańców.

   Teraz
   83%
   18 329 790,00 zł
   Prognoza
   100%
   22 017 261,32 zł
   Zobacz, jak brakujące +17%
   wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
   Lepsze drogi
   + 5 km
   wybudowanych dróg rocznie
   Dla pieszych
   + 5 km
   wybudowanych chodników rocznie
   Sport
   + 2
   nowe siłownie zewnętrzne
   Oświetlenie
   + 35
   dodatkowych lamp ulicznych
   Dla dzieci
   + 1
   nowy plac zabaw
   Łatwe parkowanie
   + 40
   nowych miejsc parkingowych
   Dowiedz
   się jak rozliczyć
   PIT w swojej gminie!
   Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
   Jesteśmy z Ciebie dumni.

   Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

   Pamiętaj!

   Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

   Twoje podatki wrócą do Ciebie!

   Korzystamy z ciasteczek
   Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.