Gmina Świdnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
17 155
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
98 182 825,20 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.68%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
19 322 593 zł
19.68%
CIT
728 000 zł
0.74%
Podatki od nieruchomości
12 341 890 zł
12.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 962 014 zł
13.2%
Dotacje
30 543 222,38 zł
31.11%
Subwencje
16 983 882 zł
17.3%
Pozostałe dochody
5 301 223,82 zł
5.4%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
103 985 493,30 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 033 072,00 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
19 033 072,00 zł
Wydatki bieżące
82%
84 952 421,30 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 748 616,48 zł
Rodzina
całkowity koszt
26 306 717,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 890 773,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 924 772,79 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 196 103,32 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 258 266,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 240 362,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 656 005,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 802 012,54 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 519 816,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 410 434,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 410 100,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 144 291,17 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 062 088,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
215 136,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
19 033 072,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
61.64%
Infrastruktura
38.36%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 731 953,00 zł
7 301 119,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Modernizacja urządzeń melioracyjnych;
Wykonanie projektów i budowa kanalizacji sanitarnej;
Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o.;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.


Całkowity koszt
2 325 100,00 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
Budowa chodników dla pieszych;
Droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Budowa parkingu w Lubachowie.


Całkowity koszt
8 245 953,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


Całkowity koszt
616 500,00 zł

Ochrona środowiska

Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne;
Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.


Całkowity koszt
544 400,00 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych;
Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych;
Wykup działek.

Całkowity koszt
2 280 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie;
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych.


Całkowity koszt
585 000,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu. Łączne nakłady finansowe na inwestycje (2019-2021) - 3 796 729,00 zł.


Całkowity koszt
2 100 000,00 zł

Kultura

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w gminie;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej.


Całkowity koszt
2 026 119,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego;
Odnowa Dolnośląskiej Wsi.


Całkowity koszt
310 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

2 325 100,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Modernizacja urządzeń melioracyjnych;
Wykonanie projektów i budowa kanalizacji sanitarnej;
Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o.;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.


Całkowity koszt

8 245 953,00 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
Budowa chodników dla pieszych;
Droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Budowa parkingu w Lubachowie.


Całkowity koszt

616 500,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


Całkowity koszt

544 400,00 zł

Ochrona środowiska

Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne;
Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.


Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

2 280 000,00 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych;
Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych;
Wykup działek.

Całkowity koszt

585 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie;
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych.


Całkowity koszt

2 100 000,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu. Łączne nakłady finansowe na inwestycje (2019-2021) - 3 796 729,00 zł.


Całkowity koszt

2 026 119,00 zł

Kultura

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w gminie;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej.


Całkowity koszt

310 000,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego;
Odnowa Dolnośląskiej Wsi.


05

Fundusz sołecki

Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

28 611,17 zł

Bojanice

Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich, kultura wsi;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Pomoc - Ochotnicza Straż Pożarna;
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży;
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej;
Zakup sprzętu i doposażenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich.


Całkowity koszt

34 226,07 zł

Boleścin

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców;
Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców;
Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Koszt utrzymania boiska sportowego;
Promocja i reklama wsi.


Całkowity koszt

37 900,52 zł

Burkatów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Obsługa strony internetowej wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży – zakup materiałów i wyposażenia sportowego do Świetlicy Wiejskiej;
Doposażenie drużyny piłkarskiej dzieci;
Dofinansowanie teatrzyku „Pogwarki”;
Szkolenie dla mieszkańców wsi w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umundurowanie reprezentacyjne dla dzieci z OSP Burkatów;
Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej.


Całkowity koszt

36 827,08 zł

Bystrzyca Dolna

Organizacja imprez, uroczystości i promocji zdrowia.
Modernizacja, zakup urządzeń na boisko i plac zabaw.
Utrzymanie porządku i estetyka wsi.

Całkowity koszt

35 216,93 zł

Bystrzyca Górna

Estetyka wsi i pielęgnacja terenów zielonych;
Imprezy okolicznościowe;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
Zakup lamp oświetleniowych;
Kultura i sport na wsi;
Utrzymywanie strony internetowej;
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego;
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom.


Całkowity koszt

21 592,56 zł

Gogołów

Zagospodarowanie terenu przy nowo budowanej świetlicy wiejskiej;
Utrzymanie porządku estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich oraz doposażenie świetlicy;
Remont dróg gminnych, transportu rolnego;
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Grodziszcze

Doposażenie świetlicy i OSP;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności;
Organizacja uroczystości wiejskich.


Całkowity koszt

23 161,43 zł

Jagodnik

Zakup i montaż urządzeń zabawowych;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez plenerowych;
Doświetlenie wsi.

Całkowity koszt

12 014,22 zł

Jakubów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.


Całkowity koszt

40 129,96 zł

Komorów

Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i multimedialnych;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi.

Całkowity koszt

20 684,27 zł

Krzczonów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup urządzeń na plac zabaw.

Całkowity koszt

18 413,54 zł

Krzyżowa

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.
Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Modernizacja oświetlenia;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi.


Całkowity koszt

26 092,73 zł

Lubachów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej;
Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych;
Organizacja imprez i uroczystości;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Lutomia Dolna

Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie;
Estetyka wsi;
Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym, świetlicy wiejskiej i OSP Lutomia.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Lutomia Górna

Organizacja imprez kulturalnych;
Sfinansowanie przyłącza elektrycznego i montaż oświetlenia na boisku wiejskim;
Zakup niezbędnego sprzętu w ramach doposażenia OSP;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży;
Dofinansowanie zakupu i montaż klimatyzacji na dużej sali.


Całkowity koszt

18 743,83 zł

Makowice

Doposażenie utrzymanie boiska sportowego;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez wiejskich;
Utrzymanie porządku w sołectwie;
Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską;
Zakup zestawów rekreacyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

17 463,96 zł

Miłochów

Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń.


Całkowity koszt

15 729,95 zł

Modliszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej;
Modernizacja świetlicy i budynku gospodarczego.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Mokrzeszów

Organizacja imprez, uroczystości wiejskich;
Estetyka wsi;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i OSP Mokrzeszów;
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej w Mokrzeszowie;
Sport i rekreacja na terenie sołectwa;
Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów;
Pomoc w działalności Koła Gospodyń Wiejskich;
Rozwój kultury wiejskiej.


Całkowity koszt

13 335,37 zł

Niegoszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup namiotu.


Całkowity koszt

18 908,97 zł

Opoczka

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
Zakup artykułów sportowych;
Doposażenie świetlicy.


Całkowity koszt

18 454,83 zł

Panków

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Rozwój kulturalny wsi;
Doposażenie świetlicy.


Całkowity koszt

19 610,83 zł

Pogorzała

Estetyka i porządek wsi;
Doposażenie OSP;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw;
Wykonanie tabliczek z numerami posesji;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Pszenno

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie porządku na boisku sportowym;
Rozwój kultury wiejskiej;
Budowa chodników;
Doposażenie szatni na boisku sportowym.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Słotwina

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych;
Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska;
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego.

Całkowity koszt

12 674,79 zł

Sulisławice

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wioskowych;
Promocja sołectwa;
Korekta gałęzi drzew, przycinka oraz oczyszczanie.

Całkowity koszt

15 317,09 zł

Stachowice

Estetyka wsi;
Kultura i rozrywka;
Straż OSP;
Montaż siatki ogrodzeniowej, słupków oraz akcesoriów ogrodzenia;
Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, koszulek sportowych, sprzętu AGD, AUDIO na Świetlicę Wiejską.


Całkowity koszt

13 459,23 zł

Wieruszów

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich mające na celu integrację mieszkańców wsi;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejska.


Całkowity koszt

22 459,57 zł

Wilków

Organizacja imprez wiejskich;
Utrzymanie estetyki wsi;
Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.


Całkowity koszt

16 514,39 zł

Wiśniowa

Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego;
Rozwój kultury wiejskiej;
Zakup tablic z numeracją domów;
Zakup tablicy ogłoszeń.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Witoszów Dolny

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla młodzieży;
Doposażenie OSP;
Wsparcie organizacji „Ale Babki” działającej przy Kole Gospodyń Wiejskich;
Dofinansowanie do projektu odwodnienia i utwardzenia drogi dojazdowej do posesji.


Całkowity koszt

21 716,42 zł

Witoszów Górny

Utrzymanie estetyki wsi;
Sprzątanie przystanków;
Obsługa zebrań i dożynek;
Sport i rekreacja;
Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej;
Dofinansowanie straży pożarnej.

Całkowity koszt

12 674,79 zł

Zawiszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Remont świetlicy wiejskiej;
Zakup garażu blaszanego;
Organizacja uroczystości i imprez wiejskich.


Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.