Gmina Świdnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
17 155
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
100 565 698,27 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
18 765 422 zł
18.66%
Podatki od nieruchomości
11 746 605,07 zł
11.68%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 693 988,80 zł
13.62%
Dotacje
32 873 839,53 zł
32.69%
Subwencje
17 221 542 zł
17.12%
Pozostałe dochody
6 264 300,87 zł
6.23%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
92 271 154,06 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 626 175,32 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
11 626 175,32 zł
Wydatki bieżące
87%
80 644 978,74 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 379 392,87 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 404 583,81 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 432 690,76 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 007 135,77 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 130 052,53 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 174 296,69 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 869 265,12 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 036 405,78 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 824 103,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 243 198,18 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 439 313,18 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 104 752,55 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
991 153,04 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
999 982,95 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
234 827,83 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Świdnica za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
11 626 175,32 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.59%
Infrastruktura
28.41%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
8 323 602,80 zł
3 302 572,52 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce;
Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o.;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
1 947 708,46 zł
Budowa dróg i ulic

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w gminie;
Budowa chodników dla pieszych;
Droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Budowa parkingu w Lubachowie.

Całkowity koszt
5 488 993,39 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.

Całkowity koszt
351 281,16 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne;
Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji.

Całkowity koszt
535 619,79 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych;
Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych;
Wykup działek.

Całkowity koszt
830 958,44 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie;
Dotacja celowa na zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Witoszowie;
Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych.

Całkowity koszt
494 383,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu. Łączne nakłady finansowe na inwestycje (2019-2021) - 3 796 729,00 zł.

Całkowity koszt
50 739,41 zł
Kultura

Kultura

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w gminie;
Dotacja dla GOKSiR na budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej.

Całkowity koszt
1 591 189,08 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego;
Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej;
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy.

Całkowity koszt
335 302,59 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 947 708,46 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce;
Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o.;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa dróg i ulic

Całkowity koszt

5 488 993,39 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w gminie;
Budowa chodników dla pieszych;
Droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Budowa parkingu w Lubachowie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

351 281,16 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

535 619,79 zł

Ochrona środowiska

Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne;
Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

830 958,44 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych;
Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych;
Wykup działek.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

494 383,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie;
Dotacja celowa na zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Witoszowie;
Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

50 739,41 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu. Łączne nakłady finansowe na inwestycje (2019-2021) - 3 796 729,00 zł.

Kultura

Całkowity koszt

1 591 189,08 zł

Kultura

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w gminie;
Dotacja dla GOKSiR na budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

335 302,59 zł

Sport i rekreacja

Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego;
Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej;
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

27 349,94 zł

Bojanice

Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich, kultura wsi;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Pomoc - Ochotnicza Straż Pożarna;
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży;
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej;
Zakup sprzętu i doposażenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich.

Całkowity koszt

34 154,18 zł

Boleścin

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców;
Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców;
Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Koszt utrzymania boiska sportowego;
Promocja i reklama wsi.

Całkowity koszt

37 192,76 zł

Burkatów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Obsługa strony internetowej wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Promocja wsi;
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży;
Doposażenie drużyny piłkarskiej dzieci;
Dofinansowanie teatrzyku „Pogwarki”;
Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej.

Całkowity koszt

33 692,99 zł

Bystrzyca Dolna

Organizacja imprez, uroczystości i promocji zdrowia;
Modernizacja, zakup urządzeń na boisko i plac zabaw;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi.

Całkowity koszt

34 743,50 zł

Bystrzyca Górna

Estetyka wsi i pielęgnacja terenów zielonych;
Imprezy okolicznościowe;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
Zakup lamp oświetleniowych;
Kultura i sport na wsi;
Utrzymywanie strony internetowej;
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego;
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom.

Całkowity koszt

21 591,44 zł

Gogołów

Zagospodarowanie terenu przy nowo budowanej świetlicy wiejskiej;
Utrzymanie porządku estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich oraz doposażenie świetlicy;
Remont dróg gminnych, transportu rolnego;
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt

41 254,75 zł

Grodziszcze

Doposażenie świetlicy i OSP;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności;
Organizacja uroczystości wiejskich.

Całkowity koszt

21 988,53 zł

Jagodnik

Zakup i montaż urządzeń zabawowych;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez plenerowych;
Doświetlenie wsi.

Całkowity koszt

11 995,46 zł

Jakubów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

Całkowity koszt

39 863,99 zł

Komorów

Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i multimedialnych;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi.

Całkowity koszt

20 220,68 zł

Krzczonów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup urządzeń na plac zabaw.

Całkowity koszt

17 694,69 zł

Krzyżowa

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.
Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Modernizacja oświetlenia;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi.

Całkowity koszt

25 020,72 zł

Lubachów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej;
Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych;
Organizacja imprez i uroczystości;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi.

Całkowity koszt

41 245,23 zł

Lutomia Dolna

Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie;
Estetyka wsi;
Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym, świetlicy wiejskiej, OSP Lutomia.

Całkowity koszt

39 263,22 zł

Lutomia Górna

Organizacja imprez kulturalnych;
Utrzymanie porządku, estetyka wsi;
Zakup niezbędnego sprzętu w ramach doposażenia OSP;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży;
Dofinansowanie zakupu i montaż klimatyzacji na dużej sali.

Całkowity koszt

18 211,48 zł

Makowice

Doposażenie utrzymanie boiska sportowego;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez wiejskich;
Utrzymanie porządku w sołectwie;
Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską;
Zakup zestawów rekreacyjnych w sołectwie.

Całkowity koszt

17 463,51 zł

Miłochów

Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń.

Całkowity koszt

15 702,17 zł

Modliszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej;
Modernizacja świetlicy i budynku gospodarczego.

Całkowity koszt

41 008,19 zł

Mokrzeszów

Organizacja imprez, uroczystości wiejskich;
Estetyka wsi;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i OSP Mokrzeszów;
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej w Mokrzeszowie;
Sport i rekreacja na terenie sołectwa;
Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów;
Pomoc w działalności Koła Gospodyń Wiejskich;
Rozwój kultury wiejskiej.

Całkowity koszt

13 326,16 zł

Niegoszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup namiotu.

Całkowity koszt

18 869,66 zł

Opoczka

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
Zakup artykułów sportowych;
Doposażenie świetlicy.

Całkowity koszt

18 442,13 zł

Panków

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Rozwój kulturalny wsi;
Doposażenie świetlicy.

Całkowity koszt

19 604,47 zł

Pogorzała

Estetyka i porządek wsi;
Doposażenie OSP;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw;
Wykonanie tabliczek z numerami posesji;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

Całkowity koszt

40 309,14 zł

Pszenno

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie porządku na boisku sportowym;
Rozwój kultury wiejskiej;
Budowa chodników;
Doposażenie szatni na boisku sportowym.

Całkowity koszt

41 236,07 zł

Słotwina

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych;
Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska;
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego.

Całkowity koszt

12 662,75 zł

Sulisławice

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wioskowych;
Promocja sołectwa;
Korekta gałęzi drzew, przycinka oraz oczyszczanie.

Całkowity koszt

15 232,12 zł

Stachowice

Estetyka wsi;
Kultura i rozrywka;
Straż OSP;
Montaż siatki ogrodzeniowej, słupków oraz akcesoriów ogrodzenia;
Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, koszulek sportowych, sprzętu AGD, AUDIO na Świetlicę Wiejską.

Całkowity koszt

13 405,81 zł

Wieruszów

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich mające na celu integrację mieszkańców wsi;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejska.

Całkowity koszt

22 440,10 zł

Wilków

Organizacja imprez wiejskich;
Utrzymanie estetyki wsi;
Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

1 390,95 zł

Wiśniowa

Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego.

Całkowity koszt

41 222,87 zł

Witoszów Dolny

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla młodzieży;
Doposażenie OSP;
Wsparcie organizacji „Ale Babki” działającej przy Kole Gospodyń Wiejskich;
Dofinansowanie do projektu odwodnienia i utwardzenia drogi dojazdowej do posesji.

Całkowity koszt

21 685,49 zł

Witoszów Górny

Utrzymanie estetyki wsi;
Sprzątanie przystanków;
Obsługa zebrań i dożynek;
Sport i rekreacja;
Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej;
Dofinansowanie straży pożarnej.

Całkowity koszt

12 640,00 zł

Zawiszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Remont świetlicy wiejskiej;
Zakup garażu blaszanego;
Organizacja uroczystości i imprez wiejskich.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.