Lesznowola

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Lesznowoli
i razem ze mną mieszka oficjalnie
24 390
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
196 059 345,60 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
31.18%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
61 128 558 zł
31.18%
CIT
CIT
2 522 079,50 zł
1.29%
Dotacje
Dotacje
31 474 018,09 zł
16.05%
Subwencje
Subwencje
39 564 813 zł
20.18%
Podatki od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
33 278 542,11 zł
16.97%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
1 152 264,36 zł
0.59%
CIT
Podatek od czynności cywilnoprawnych
5 153 425,75 zł
2.63%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
21 785 644,79 zł
11.11%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
186 952 281,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 703 828,00 zł
stanowią 100% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
100%
15 703 828,00 zł
Wydatki bieżące
0%
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.89%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
81 027 941,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
23 565 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
20 685 715,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 862 113,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 882 305,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 171 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 809 824,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 388 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 889 365,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 227 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 220 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
643 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 272 588,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
306 630,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
81 027 941,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
23 565 500,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
20 685 715,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 862 113,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 882 305,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 171 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 809 824,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 388 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 889 365,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 227 800,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 220 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
643 000,00 zł
Pozostała działalność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 272 588,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
306 630,00 zł
Przedszkola
22 232 632,00 zł
Szkoły podstawowe
32 994 377,00 zł
Gimnazja
10 625 732,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
2 343 000,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
3 934 000,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
4 916 900,00 zł
Świetlice szkolne
3 437 300,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
190 000,00 zł
Pozostała działalność
354 000,00 zł
Świadczenia wychowawcze
19 140 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 957 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
160 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlica środowiskowa)
153 800,00 zł
Wspieranie rodziny
60 700,00 zł
Karta Dużej Rodziny
30 000,00 zł
"Lesznowolska Karta Dużej Rodziny" - zwrot za bilety
36 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubików dziecięcych
13 000,00 zł
Rodziny zastępcze
15 000,00 zł
Urzędy gmin
15 808 800,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
2 477 700,00 zł
Urzędy wojewódzkie
914 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
752 800,00 zł
Rady gmin
585 500,00 zł
Pozostała działalność
126 000,00 zł
Projekt "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"
12 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Projekt pn. Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"
8 915,00 zł
Gospodarka odpadami "Wywóz odpadów komunalnych"
5 903 850,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 518 500,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
435 000,00 zł
Gospodarka odpadami " Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"
1 169 463,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
422 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
70 300,00 zł
Gospodarka odpadami
62 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
10 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
10 000,00 zł
Pozostała działalność
261 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
9 015 819,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 574 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
1 292 486,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
6 171 500,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 809 824,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 240 000,00 zł
Biblioteki
1 100 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
5 000,00 zł
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczęństwa
3 000,00 zł
Pozostała działalność
40 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 481 365,00 zł
Melioracje wodne
400 000,00 zł
Izby rolnicze
8 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 528 150,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
573 000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
376 500,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
161 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii
173 500,00 zł
Zasiłki stałe
154 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
81 500,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
55 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej
50 700,00 zł
Projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji"
54 450,00 zł
Pozostała działalność
20 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
2 220 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
511 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
122 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
10 000,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9 172 588,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
2 100 000,00 zł
Działalność usługowa
244 530,00 zł
Turystyka
42 500,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
10 000,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4 600,00 zł
Leśnictwo
5 000,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Lesznowoli?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Lesznowola (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.