Lesznowola

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Lesznowoli.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
28 500
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
279 791 090,61 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
28.72%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
80 345 444 zł
28.72%
CIT
4 085 718,11 zł
1.46%
Podatki od nieruchomości
34 896 599,34 zł
12.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
30 836 905,79 zł
11.02%
Dotacje
68 190 583,90 zł
24.37%
Subwencje
52 140 726 zł
18.64%
Pozostałe dochody
9 295 113,47 zł
3.32%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
300 698 594,65 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
46 114 714,27 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
46 114 714,27 zł
Wydatki bieżące
85%
254 583 880,38 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
145 988 142,20 zł
Rodzina
całkowity koszt
59 046 551,68 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 735 134,58 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 525 240,51 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 413 064,87 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 258 222,83 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
18 725 705,20 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 037 072,93 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
5 177 195,33 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 100 339,13 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
531 714,51 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
828 920,21 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 459 843,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 278 726,38 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
866 424,74 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
506 359,83 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
219 936,72 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Lesznowola na 2020 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Lesznowola w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
46 114 714,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
75.69%
Oświata
24.31%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
34 902 108,51 zł
11 212 605,76 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

WPF - Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - 12 622 713,69 zł
Nowa Iwiczna - Modernizacja technologii ppoż. w budynku szkoły przy ul. I. Krasickiego 56 - 151 044,00 zł
Nowa Iwiczna - Zakup nieruchomości dz. nr 31/5; 31/58; 1/59 i 31/60 o powierzchni 0,3396 ha na cele oświatowe - 1 007 267,40 zł
Nowa Iwiczna - Zakup serwera telekomunikacyjnego do szkoły - 10 762,50 zł
WPF - Zamienie - Budowa szkoły - 13 697 477,98 zł
Zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły w Nowej Iwicznej - 880 343,64 zł

Całkowity koszt
28 369 609,21 zł
Przedszkola

Przedszkola

WPF - Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - 5 984 777,29 zł
Zakup pierwszego wyposażenia dla przedszkola w Wólce Kosowskiej - 486 912,01 zł

Całkowity koszt
6 471 689,30 zł
Stołówki szkolne

Stołówki szkolne

WPF - Łazy - Projekt rozbudowy stołówki w szkole w Łazach - 28 290,00 zł
Lesznowola - Zakup lodówki do stołówki szkolnej - 17 220,00 zł

Całkowity koszt
45 510,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Stefanowo - Zakup kontenera na plac zabaw

Całkowity koszt
15 300,00 zł
Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja

Łazy - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Cichej na dz. nr 399/5, 400/22 - 20 500,00 zł
WPF - Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 - 1 200,00 zł
WPF - Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej - 20 304,88 zł
WPF - Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - 4 950,00 zł
WPF - Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy
bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 - 1 150,00 zł

Całkowity koszt
48 104,88 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

WPF - Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul.Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska

Całkowity koszt
27 060,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

WPF - Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowity koszt
27 798,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Lesznowola - Budowa drogi na odcinku od ul. Jedności wraz z kanalizacją deszczową, zbiornikiem retencyjnym z regulatorem przepływu oraz oświetleniem ulicznym – etap I - 157 000,00 zł
Magdalenka - Budowa ul. Wiśniowej - 354 904,00 zł
WPF - Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - 4 771 965,00 zł
WPF - Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - 132 840,00 zł
WPF - Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - 159 043,92 zł
WPF - Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź" - 138 252,00 zł
WPF - Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - 72 877,50 zł
WPF - Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - I etap - 89 544,00 zł
WPF - Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej
do drogi 24 KDL - 67 650,00 zł
WPF - Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w
Nowej Iwicznej - 49 824,84 zł
WPF - Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - 115 620,00 zł
WPF - Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej - 102 090,00 zł
Nabycie gruntów pod drogi gminne - 1 494 641,45 zł
WPF - Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - 2 000 000,00 zł

Całkowity koszt
9 706 252,71 zł
Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej - I etap (punkty świetlne) - 12 000,00 zł
Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej - II etap (punkty świetlne) - 20 000,00 zł
WPF - Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego - 61 500,00 zł

Całkowity koszt
93 500,00 zł
Ogrzewanie

Ogrzewanie

WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - 599 870,22 zł
WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - 253 139,10 zł

Całkowity koszt
853 009,32 zł
Inne inwestycje

Inne inwestycje

Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola - 67 650,00 zł
Mroków - Zakup nieruchomości nr 58/7 o pow. 0,35ha. - 317 097,40 zł
Zakup laptopów - 62 133,45
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - 10 000,00 zł

Całkowity koszt
456 880,85 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

28 369 609,21 zł

Szkoły podstawowe

WPF - Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - 12 622 713,69 zł
Nowa Iwiczna - Modernizacja technologii ppoż. w budynku szkoły przy ul. I. Krasickiego 56 - 151 044,00 zł
Nowa Iwiczna - Zakup nieruchomości dz. nr 31/5; 31/58; 1/59 i 31/60 o powierzchni 0,3396 ha na cele oświatowe - 1 007 267,40 zł
Nowa Iwiczna - Zakup serwera telekomunikacyjnego do szkoły - 10 762,50 zł
WPF - Zamienie - Budowa szkoły - 13 697 477,98 zł
Zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły w Nowej Iwicznej - 880 343,64 zł

Przedszkola

Całkowity koszt

6 471 689,30 zł

Przedszkola

WPF - Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - 5 984 777,29 zł
Zakup pierwszego wyposażenia dla przedszkola w Wólce Kosowskiej - 486 912,01 zł

Stołówki szkolne

Całkowity koszt

45 510,00 zł

Stołówki szkolne

WPF - Łazy - Projekt rozbudowy stołówki w szkole w Łazach - 28 290,00 zł
Lesznowola - Zakup lodówki do stołówki szkolnej - 17 220,00 zł

Place zabaw

Całkowity koszt

15 300,00 zł

Place zabaw

Stefanowo - Zakup kontenera na plac zabaw

Infrastruktura
Wodociągi i kanalizacja

Całkowity koszt

48 104,88 zł

Wodociągi i kanalizacja

Łazy - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Cichej na dz. nr 399/5, 400/22 - 20 500,00 zł
WPF - Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 - 1 200,00 zł
WPF - Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej - 20 304,88 zł
WPF - Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - 4 950,00 zł
WPF - Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy
bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 - 1 150,00 zł

Drogi krajowe

Całkowity koszt

27 060,00 zł

Drogi krajowe

WPF - Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul.Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska

Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

27 798,00 zł

Drogi wojewódzkie

WPF - Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego

Drogi gminne

Całkowity koszt

9 706 252,71 zł

Drogi gminne

Lesznowola - Budowa drogi na odcinku od ul. Jedności wraz z kanalizacją deszczową, zbiornikiem retencyjnym z regulatorem przepływu oraz oświetleniem ulicznym – etap I - 157 000,00 zł
Magdalenka - Budowa ul. Wiśniowej - 354 904,00 zł
WPF - Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - 4 771 965,00 zł
WPF - Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - 132 840,00 zł
WPF - Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - 159 043,92 zł
WPF - Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź" - 138 252,00 zł
WPF - Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - 72 877,50 zł
WPF - Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - I etap - 89 544,00 zł
WPF - Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej
do drogi 24 KDL - 67 650,00 zł
WPF - Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w
Nowej Iwicznej - 49 824,84 zł
WPF - Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - 115 620,00 zł
WPF - Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej - 102 090,00 zł
Nabycie gruntów pod drogi gminne - 1 494 641,45 zł
WPF - Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - 2 000 000,00 zł

Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt

93 500,00 zł

Oświetlenie uliczne

Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej - I etap (punkty świetlne) - 12 000,00 zł
Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej - II etap (punkty świetlne) - 20 000,00 zł
WPF - Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego - 61 500,00 zł

Ogrzewanie

Całkowity koszt

853 009,32 zł

Ogrzewanie

WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - 599 870,22 zł
WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - 253 139,10 zł

Inne inwestycje

Całkowity koszt

456 880,85 zł

Inne inwestycje

Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola - 67 650,00 zł
Mroków - Zakup nieruchomości nr 58/7 o pow. 0,35ha. - 317 097,40 zł
Zakup laptopów - 62 133,45
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - 10 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Lesznowoli rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
80 345 444,00 zł
Prognoza
100%
89 272 715,56 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 7 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 6 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 5
nowych siłowni zewnętrznych
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Lesznowoli?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Lesznowola (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.