Miedziana Góra

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Miedzianej Górze.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
11 566
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
61 337 807,39 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
19.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 248 550 zł
19.97%
CIT
174 136 zł
0.28%
Podatki od nieruchomości
3 400 000 zł
5.54%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 416 351,83 zł
8.83%
Dotacje
19 930 815,64 zł
32.49%
Subwencje
13 061 877 zł
21.29%
Pozostałe dochody
7 106 076,92 zł
11.59%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
70 999 371,31 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 061 597,00 zł
stanowiły 30% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
30%
21 061 597,00 zł
Wydatki bieżące
70%
49 937 774,31 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 816 836,50 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 491 800,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 290 616,80 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 212 039,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 914 333,13 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
138 200,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 687 397,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
946 551,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 693 010,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
308 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
772 667,00 zł
Informatyka
całkowity koszt
507 660,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
400 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
820 260,88 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Miedziana Góra na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Miedziana Góra w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
21 061 597,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.92%
Infrastruktura
15.08%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 884 883,00 zł
3 176 714,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.


Całkowity koszt
150 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 0288T w msc. Kostomłoty Pierwsze, pomoc finansowa;
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 0289T w msc. Tumlin-Wykień, pomoc finansowa.

Całkowity koszt
116 637,00 zł
Drogi powiatowe- przebudowa

Drogi powiatowe- przebudowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra

Całkowity koszt
1 470 000,00 zł
Drogi powiatowe - dokumentacja

Drogi powiatowe - dokumentacja

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0291T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk - 100 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem wmsc. Przyjmo - 60 000,00 zł

Całkowity koszt
160 000,00 zł
Drogi gminne publiczne

Drogi gminne publiczne

Rozbudowa drogi gminnej 34620T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk wraz z budową odcinka rowu na dł. ok 370 m wraz z nadzorem inwestorskim

Całkowite nakłady finansowe: 285 000,00 zł
Wydatki w 2022: 285 000,00 zł

Całkowity koszt
285 000,00 zł
Drogi gminne wewnętrzne

Drogi gminne wewnętrzne

Budowa ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie -Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra

Całkowite nakłady finansowe: 733 000,00 zł
Wydatki w 2022: 300 000,00 zł

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Drogi gminne wewnętrzne

Drogi gminne wewnętrzne

Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „POLSKI ŁAD”

Całkowite nakłady finansowe: 11 799 066,00 zł
Wydatki w 2022: 5 874 583,00 zł

Całkowity koszt
5 874 583,00 zł
Drogi gminne wewnętrzne

Drogi gminne wewnętrzne

Modernizacja dróg ul. Spacerowa, św. Jana, Żytnia, Pańska

Całkowite nakłady finansowe: 500 000,00 zł
Wydatki w 2022: 200 000,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Drogi gminne publiczne - zabezpieczenie finansowe

Drogi gminne publiczne - zabezpieczenie finansowe

- nr 346011T ul. Leśnej w miejscowości Ciosowa na dz. drog. nr 399 w miejscowości Cmińsk o łącznej dł. 1790m, gm. M.Góra,
- na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w miejscowości M.Góra.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Drogi gminne wewnętrzne

Drogi gminne wewnętrzne

Odwodnienie dróg gminnych Miedziana Góra;
Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów;
Plany zagospodarowania;
Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego;

Całkowite nakłady finansowe: 423 470,00 zł.

Całkowity koszt
112 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego

Całkowite nakłady finansowe: 423 470,00 zł

Całkowity koszt
178 470,00 zł
Gospodarka ściekowa

Gospodarka ściekowa

Modernizacja terenu oczyszczalni ścieków

Całkowite nakłady finansowe: 215 000,00 zł
Wydatki w 2022: 200 000,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł
System kanalizacji sanitarnej

System kanalizacji sanitarnej

Etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk;
- zad. 3 (2022: 2 018 350,00 zł / całkowite nakłady: 3 043 307,00 zł);
- zad. 4 (2022: 2 852 065,00 zł / całkowite nakłady: 3 172 066,00 zł);
- zad. 5 (2022: 1 476 099,00 zł / całkowite nakłady: 5 300 000,00 zł);

Całkowity koszt
6 346 514,00 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Przebudowa sieci wodociągowej e. V msc. Ćmińsk Kościelny, zad. 6

Całkowite nakłady finansowe : 575 555,00 zł
Wydatki w 2022: 575 555,00 zł

Całkowity koszt
575 555,00 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie wraz z doposażeniem oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich

Całkowite nakłady finansowe : 2 304 200,00 zł
Wydatki w 2022: 316 061,00 zł

Całkowity koszt
316 061,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza atmosferycznego

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra

Całkowite nakłady finansowe: 440 000,00
Wydatki w 2022: 140 000,00 zł

Całkowity koszt
140 000,00 zł
Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra.

Całkowity koszt
776 403,00 zł
Pozostała działalność - cyfryzacja

Pozostała działalność - cyfryzacja

Cyfryzacja Urzędu Gminy w Miedzianej Górze w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

Całkowity koszt
433 660,00 zł
Komendy policji

Komendy policji

Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla potrzeb policji.

Całkowity koszt
14 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

Brama wjazdowa wraz z furtką i montaż OSP Bobrza;
Rozpieracz kolumny - lukas OSP Bobrza;
Medernizacja i naprawa kotłowni, zakup pieca OSP Ćmińsk.

Całkowity koszt
50 647,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa skoczni w dal i altanki edukacyjnej;
Opracowanie projektu boiska przy ZS w Kostomłotach Drugich.

Całkowity koszt
55 500,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zakup autoklawu dla SOZ w Miedzianej Górze.

Całkowity koszt
14 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków;
Zakup nieruchomości na cele gospodarki komunalnej;
Rozbudowa kanalizacji poza aglomeracją.

Całkowity koszt
2 300 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

Przygotowanie i realizacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Porzeczu.

Całkowity koszt
23 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół muru oporowego w Bobrzy.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Ośrodek sportowo-szkoleniowy

Ośrodek sportowo-szkoleniowy

Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku

Całkowite nakłady finansowe: 153 200,00 zł
Wydatki w 2022: 9 050,00 zł

Całkowity koszt
9 050,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Naprawa elewacji zewnętrznej budynku Ośrodka Sportów Masowych w Ćmińsku;
Odwodnienie boiska trawiastego przy Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kostomłotach Drugich wraz z modernizacją piłkochwytów przy boisku trawiastym;
Wykonanie dwóch wiat stadionowych i pozostałej części ogrodzenia w Ćmińsku;
Zakup karuzeli i budowa boiska w Ciosowej.

Całkowity koszt
130 517,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza

Całkowite nakłady finansowe: 285 000,00 zł
Wydatki w 2022: 280 000,00 zł

Całkowity koszt
280 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Rozbudowa placu zabaw Tumlin-Wykień.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.


Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

116 637,00 zł

Przejścia dla pieszych

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 0288T w msc. Kostomłoty Pierwsze, pomoc finansowa;
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 0289T w msc. Tumlin-Wykień, pomoc finansowa.

Drogi powiatowe- przebudowa

Całkowity koszt

1 470 000,00 zł

Drogi powiatowe- przebudowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra

Drogi powiatowe - dokumentacja

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Drogi powiatowe - dokumentacja

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0291T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk - 100 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem wmsc. Przyjmo - 60 000,00 zł

Drogi gminne publiczne

Całkowity koszt

285 000,00 zł

Drogi gminne publiczne

Rozbudowa drogi gminnej 34620T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk wraz z budową odcinka rowu na dł. ok 370 m wraz z nadzorem inwestorskim

Całkowite nakłady finansowe: 285 000,00 zł
Wydatki w 2022: 285 000,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Budowa ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie -Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra

Całkowite nakłady finansowe: 733 000,00 zł
Wydatki w 2022: 300 000,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Całkowity koszt

5 874 583,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „POLSKI ŁAD”

Całkowite nakłady finansowe: 11 799 066,00 zł
Wydatki w 2022: 5 874 583,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Modernizacja dróg ul. Spacerowa, św. Jana, Żytnia, Pańska

Całkowite nakłady finansowe: 500 000,00 zł
Wydatki w 2022: 200 000,00 zł

Drogi gminne publiczne - zabezpieczenie finansowe

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Drogi gminne publiczne - zabezpieczenie finansowe

- nr 346011T ul. Leśnej w miejscowości Ciosowa na dz. drog. nr 399 w miejscowości Cmińsk o łącznej dł. 1790m, gm. M.Góra,
- na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w miejscowości M.Góra.

Drogi gminne wewnętrzne

Całkowity koszt

112 000,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Odwodnienie dróg gminnych Miedziana Góra;
Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów;
Plany zagospodarowania;
Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego;

Całkowite nakłady finansowe: 423 470,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

178 470,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego

Całkowite nakłady finansowe: 423 470,00 zł

Gospodarka ściekowa

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Gospodarka ściekowa

Modernizacja terenu oczyszczalni ścieków

Całkowite nakłady finansowe: 215 000,00 zł
Wydatki w 2022: 200 000,00 zł

System kanalizacji sanitarnej

Całkowity koszt

6 346 514,00 zł

System kanalizacji sanitarnej

Etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk;
- zad. 3 (2022: 2 018 350,00 zł / całkowite nakłady: 3 043 307,00 zł);
- zad. 4 (2022: 2 852 065,00 zł / całkowite nakłady: 3 172 066,00 zł);
- zad. 5 (2022: 1 476 099,00 zł / całkowite nakłady: 5 300 000,00 zł);

Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

575 555,00 zł

Sieci wodociągowe

Przebudowa sieci wodociągowej e. V msc. Ćmińsk Kościelny, zad. 6

Całkowite nakłady finansowe : 575 555,00 zł
Wydatki w 2022: 575 555,00 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

316 061,00 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie wraz z doposażeniem oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich

Całkowite nakłady finansowe : 2 304 200,00 zł
Wydatki w 2022: 316 061,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra

Całkowite nakłady finansowe: 440 000,00
Wydatki w 2022: 140 000,00 zł

Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt

776 403,00 zł

Oświetlenie uliczne

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra.

Pozostała działalność - cyfryzacja

Całkowity koszt

433 660,00 zł

Pozostała działalność - cyfryzacja

Cyfryzacja Urzędu Gminy w Miedzianej Górze w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Komendy policji

Całkowity koszt

14 000,00 zł

Komendy policji

Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla potrzeb policji.

Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

50 647,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Brama wjazdowa wraz z furtką i montaż OSP Bobrza;
Rozpieracz kolumny - lukas OSP Bobrza;
Medernizacja i naprawa kotłowni, zakup pieca OSP Ćmińsk.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

55 500,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa skoczni w dal i altanki edukacyjnej;
Opracowanie projektu boiska przy ZS w Kostomłotach Drugich.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

14 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Zakup autoklawu dla SOZ w Miedzianej Górze.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

2 300 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków;
Zakup nieruchomości na cele gospodarki komunalnej;
Rozbudowa kanalizacji poza aglomeracją.

Świetlice

Całkowity koszt

23 000,00 zł

Świetlice

Przygotowanie i realizacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Porzeczu.

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Ochrona zabytków

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół muru oporowego w Bobrzy.

Ośrodek sportowo-szkoleniowy

Całkowity koszt

9 050,00 zł

Ośrodek sportowo-szkoleniowy

Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku

Całkowite nakłady finansowe: 153 200,00 zł
Wydatki w 2022: 9 050,00 zł

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

130 517,00 zł

Sport i rekreacja

Naprawa elewacji zewnętrznej budynku Ośrodka Sportów Masowych w Ćmińsku;
Odwodnienie boiska trawiastego przy Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kostomłotach Drugich wraz z modernizacją piłkochwytów przy boisku trawiastym;
Wykonanie dwóch wiat stadionowych i pozostałej części ogrodzenia w Ćmińsku;
Zakup karuzeli i budowa boiska w Ciosowej.

Place zabaw

Całkowity koszt

280 000,00 zł

Place zabaw

Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza

Całkowite nakłady finansowe: 285 000,00 zł
Wydatki w 2022: 280 000,00 zł

Place zabaw

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Place zabaw

Rozbudowa placu zabaw Tumlin-Wykień.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Miedzianej Górze?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Miedziana Góra (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.